De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

2121 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 24 Juni. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 22 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rv0cv4g67b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DEGENTENAAR DELANDWACHT 38' laap. Uitgever G. De uraeve, weiu, a.eîeivest, ■ ». r>E KIJIiSX .NT JS PATBIOT z,ateraag v* juhj isie. Num. 151 Officieele Duitsche berichten VERORDENIKG Art. 1. — De bepalingen der Verordening van 8 Nov. 1914 betreffend betaalverbod tegenover Engeland en Frankrijk (Wet- en Verordeninp3-blad vcor de bezette streken van België nr 10), in de bewoording der Veroràening van den 12 Augustus 1915 (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België nr 109) worden als vergeldingsmaattegel ook op het Brit-bezettiogsgebied in Egypte, evenals op de onder Fransch beschermheerschap staande «treken van Marokko toepasselijk verklaard. Art. 2. — Deze Verordening wordt teistond ^ran kracht. Brussel, den 29 Oktober 1915. De Generalgoiu erneur in Belgie. Freiherr von BISSING, Generaloberst. Bovenstaande Verordening wordt met bstrek-iing tôt de Verordening en van 22 Juli en 11 September 1915 (Verordeningsblad nrs 4 en 46) voor iet Etappengebied van Set 4° leger in werking festeld. A. H. O., den 14 Juni 1916. Der Oberbefehlshaber, Herzog Albrecht von Wiirttemburg. 177. VÊ RORDENING ibatrefTenda hot ver tiogea van onderdanan van vljandalljke staten. Art. 1. — Het in Belgie voorhanden vermogen ■çan pe.sonen, die tôt eenen vijandelijken staat fcehooren, kan, ongeminderd verderstrekkende «chikUngen der kriig bevelhebbers, enkel met îoedkeuiicg van den Kommissaris-generaal voor de banken in Belgie vervreemd, afgestaan ©f belast worden. Hiermede in strijd zijnde besluiten, die na het van kracht worden dezar Verordening genomen worden, zijn n'etig ; vroeger, ed>_ch na den 9 O'-ctober 1915 genoman besluiten kunnen doorden Kommissaris-generaal voor de banken ongeldig verklaard worden, indien zij genomen werden om vermogen s aan de toepassing dezer Verordening te oattrekken. Tôt het in Belgie voorhanden vermogen in den zin dezer Verordening behooren inzander-hftid ook aandeelen in eene onderneming, die in Belgie haren zetel heeft, evenals vermo-rens-rechtelijke schuldvorderingen aller aard, indien MENGELWERK. - 24 Juni 1916. 42 Schelcnsche Liefde — Is er iets gebeurd ? vroeg hij. Heeft Sien u schrik aangejaagd ? — Neen, ik heb een gesprek gehad met Bostock, eu hij is zoo'n zonderling raan. — Zu'len wij een oogenblikske in den hof 2aan wandelen ? vroeg hij schuchtcr. — Neen, niet in den hof. zegde Fidelia gejaagd, maar ergens elders als ge wilt. Ik Wilde nu op het oogenblik liever niet in den Dof wandelen. — Dan moet er iets gebeurd zijn, dat u ontstemd heeft. — Neen, neen ; doe mij aïs 't u belieft feen vragen. Zij werd hoe langer hoe meer *erlegen en zenuwachtig, en in haren angst om haar figuur te redden, zegde zij : — Als gij dan wai delen wilt, zouden wij «an njeî Kaar ket hertenpark kunnen gaan ? Vvandelt ge daar wel eens ? , Wat hij antwoordde, wist hij zelf niet. liad hij ooit in het hertenpark gewandeld ? ■t|'j herinr.ptde zich daar op dat oogenblik mets vaD. Het was hem genoeg dat hij er Bu ging wandelen, met Fidelia Locke. Het was een zomeiavond — een uur voor zij gericht zijn tegen personen die in Belgie woonachtig of gevestigd zijn. Ongeroerd blijft de aannemelijkheid der uit-voering van een vôôr den 9 Oktober 1915 ver-worven pand- of retentierecht. Artikel 2. — De onder art. aangeduHe beper-kingen gelden niet voor besluiten, die in een regelmatig handels-, nij verheids-, land- of bosch-bouwb?drijf of ter voorziening in de dagelijksche levensbehoeften genomen worden. zooverre het eene rechtszaak onder personen betreft, die in Belgie bestendig verblijven. De onder art. 1 aangeduidebeperkingea gelden' verder niet voor het onder eentoezicht of beheer tn den zin der Verordeningen van 26 November 1914 en 7 Februari 1915 (in de bswoording van 18 Februari 1916) staande vermogen, zo >verra de besluiten met goadkeuring voor den tne zichter of van den dwangbeheerder genomen worden. Art. 3. — Het is verbodsn, zonder goed-keuiing yan den kommissaris-generaal voor de banken in België, zaken, aan onderJanen vaa vijandelijke staten toebehoorenda, inzonderhei 1 waardepipieren, rechtstreeks of onrechtstreeks naar het buitenland te brengen, voor zoover het niet het msenemen van reisgoed geldt. De kommissaris-generaal voor de banken kan nadera bepalingen aangeven wat onder reisgoed zal worden verstaan. Art. 4. — De verderstrekkende voorschrift'sn der Verordeningen betreffende de betahngsver-boden tegsnoverEDgeland en Frankrijk, Rusiand en Finland van 3 November en 28 November 1914 in de bewoording der Verordening van 12 Augustus 1915 (Wet- ën Verordeningsblad voor de bezette streken van België, n" 10, 17 en 109), evenals het betalingsverbod teienover E?vpte en Fransch-Marokko van 29 Oktober 1915 (Wet- en Verordeningsblad voor debszstte streken van België nr 130) blijven ongeroerd. Art. 5. — Als vijandelijke staten in dea zia dezer Verordening gelden Groot-Briltarje en Ierland, Frankrijk, Ruslind, Finland en Portugal, de koloniën, beschermgebieden en bui ea-iandsche bezittingen dezer staten, evennls het bezettingsgebiedin Egypte en deonder Fransche bescherraheerschappij staande gewesten van Marokko. Met personen tôt vijandelijke staten belmrend staan gelijk de Belgische staa'sb.irgers, die 1. na het uitbreken van den oorlog België vrij willig hebben vcrla'en en zich buiten het Duitsche Rijk of België bevinden, of 2. in vijandelijke staten wonen of verblijv^n, tenzij het mi'i airen of staatsbeambten betreft, die ten ge'/olge van hunnen dienst gedwongen werden België te verlaten. zonsondergang — en hij was dien avoid ergens in de stad te dineeren gevraagd. Hij zou waarschijnlijk een weinig te laat op datdiner komen, doch dit kon hem niet schelen. Hij voelde, dat er eene krisis op handen was. Die wandeling in het hertenpark zon zijn lot beslissen. Nooit zou hem weer zulk eene gelegenheid gegeven worden. Als die blik in hare oogen, toen zij binnenkwam,-niet genegenheid had verraden — wat wasl het dan ? Al die gedachten d^arrelden hem door het hoofd, terwijl Fidelia harea hoed opzette; om met hem naar he't hertenpark te gaan.' Een paar minuten later gingeu zij naast elkander in het licht van de avoudzee. Toc1, kwam hij er niet zoo heel spoedig toe om haar te zeggen wat hem op het hart lag. Zij praatten over ailerlei dingen, die den , eea noch deander belang inboezemden. De zon daalde reeds ter kimme eer hij nog iets gezegd had, en Gérard bcgreep, dat Fidelia naar huis moest gaan. Zou hij de gelegenheid toch laten voorbijgaan ? Neen, duizendmaal neen. Hij kon niet langer in zulk een spanning blijven Ievea. — Zie, de zoa gaat onder, zegde zij. Aîie menschen zij n weg. — Dat maakt voor ons geen verschil. Artikel 6. — Met onderdanen van vijandelijke staten staan gelijk, in den zin dezer Verordening, de vijandeliiks staten zelf, evenals privaat- of openbare rechtspersoonlijkheden, maatschap-pijen en vereenigingen van allen aard, die in de vijandelijke staten hunnen zetel hebben, tenzij geen der houders van de onderneming onder-daan van een vijandelijken staat is. Met onderdanen van vijandalijke staten staat verder gelijk, elka in hst niet-vijandelijk buitenland gevestigde onderneming, wier gezamenlijke eigenaars onderdanen zijn van vijandelijke staten. Art. 7. — Met ten hooTSto vijf jaar gevangenis en met ten hoogste honderd duizend markbae'e, of met eene der straffen wordt gestraft, wie de bepalingen onder art. 1, 2 of 3 dezer Verordening overtreedt, of aau eene overtreding deel-neemt is strafbaar. Bavo-gd zijn da militaire bevelhebbers en de mili'aire rechtbanken. Art. 8. — De Kommissaris-generaal voor de banken in Bilgie w jrdt met de uitvoering dezer Verordening gslast. Art, 9. — Deze Verordening is alîeen voor het Belgisch geb'ed van 't General gouvernement in B :1gia van toepassing. Zij wordt den dag harer afkondiging, de bepaling onder art. 3 echter eerst den tweeden dag na de afkondiging van kracht. Der Generalgouvcrneur in België Freiheer von Bissing. Generaloberst. Bovenstaande verordening wordt met betrek-king tôt de vero-daningen van 22 Juli, 11 Sep-tember 1915, 6 Miart en 11 Juni 1916 (Verordeningsblad nrs 4, 7, 10, 46, 133 en 176) voor het Etappengebied van 't 4« lfger in werking gesteld. Onder reisgosd zal word :n verstaan : gebruiks-voorwerpen van allen aard, die roizigars tôt perjoonîijk gebru;k of tôt het uitoefenen van hun bero ;p op reis b j zich hebben, of die hun ten dien einde vooruit of nagezondea worden. A. H. Q., den 14 Juni 19L6. De Oberbefehlshaber, Herzog Albrecht von Wiirttemberg. 173. Verordening Art. 1. — Da door verordening van 19 Maart 1916 (Verordening blad van het E'appecgabied van 't leger Nr 143 bladz. 207) tôt 30 Juni 1916 verlsngde termijn voor protestopmakea en andere tôt vrijwaring van verhaal noodire rechtshandelingen wordt tôt 30 September 1916 verlengd. — Maar wij moeten ook naar huis. — VVaarom ? — Och, dat weet ik niet, maar de hekkens zullen zeker spoedig gesloten worden en wij kunnen ons toch niet laten insluiten. — Men zal ons wel komen waarschu wen. En waarom zoudea wij ons niet laten insluiten? — En den geheelen nacht in het park doorbrengen ? — Ik zou dat plezier vinden. — Oazin, zegde sij met een lichten blos. Wij zouden erge kou vatten, en wat zou lady Scarda'e zeggeu ? Kom, wij moetea gaan. — Wacht nog een oogenblik. Ik — ik heb u iets te zeggen, Fidelia. Hij had haar nooit bij haren voornaam genoemd. Haar hart boasde en het was alsof er eea nevel voor hare oogen kwam. Zij wist wat er komen zou. — Is het niet vreetnd ? zegde hij onstui-mig, is het niet vreemd, Fideîia, dat zulk een zonderlinge lotsbestemming zich om ons heeft heenge weveti en o.is tôt elkander heeft gebracht ? Is het niet wonderbaar ? — Ja, het is zonderling, zegde zij lang-zaam.— Zoudt ge niet denken dat dit iets be-duidt, Fidelia ? Art. 2. — De verordening van den Koning deï Belgan van 3 Augustus 1914 betreftende het terugtrekken van b mktegoed b'ijft met de be-paliag, welke zij door de verordening van dsn Koning der Belgen van 6 Augustus 1914, en mît de ui'breiding, welne Aj door de verordening van 8 November 1915 (Verordeningsblad voor het Etappeogebie 1 van 't 4« leger N» 72 blz. 96) verkre<en heeft, ioCîO September 1916 van kracht. A. H. Q., dea 16 Jnni 1316. Der Oberbefehlshaber, Herzog Albrecht von Wiirttembiirg. Duîtsche benchten Van het Groot îlouîdkwarîlc?» V/îshlJk kr jjst»9ne3l. BERLIJN, 22 Juni, 's middags. — Een flauw Eng lsch détachement werd afg-ïsla^en in de nabijheid van Frellnghiea (ten Noord-OostCH van Armentières). Eeae Duitsche patroelje, gedrongen ziinde ia ? E'igelsche stclling, ten Westen van La Bas-see, k:erde terug mat eeniga krijgsge^angenen. rea O isten der Maas, voatvo k-gavechten, waarbij wij voordealen behaalden ten Westeti van het fort Vaux. Twee Fransche luchtschepen werden neèr-gehaaîdd ior het vuur van o >s bijzonier verde-digingsgeschut, het eene ten ZuiJen der Poivre-helling, het andere nabij Dass. Da inzittendea van het tweede vliegiuig werden krij^sgevangîa gemaakt. Onze !uchtschipvlo*en habben gisteren da vijandelijke kantonnamanten aangevallen in de Maasvallei, ten Zuilen van V^rdan en dezea morgend, de inrichtingan van dea îjzerenweg en de kampemanten van Revigny. OjsÎB'ïjk krjlftstaonael. BERLI[N, 22 Juni, 's midda^s. — In het Noordelijk deel vaa hst front, is er niats voor-gevailen, tenzij eanige gelukkige ondernemin-gen, bewarkstellig i door Duitsche pa roeljen. _ Bornmen zijn g'w>rpen geworden op det ijzarenwe;brug, wa ke over den Pripet, tea Zuiden vaa Luniuice li.;t. Legers oan generaal von Lissingen : De Russen zijn mislukt in hunne stormloopea tegen onze steliing /an het kanaal, ten Zu d* Westen van Logiichin en insgelijks in hanne herhaalde aanvallen ten Westen van Kolkï. Tusschen Sokul en Linievka zijn de vijande' lijke steliingen door onze troepen ingenomea gawordîn, die er zich gevestigd houden niet-tegeas aande de krac'ntda dige tegenaanvallea der Russen. De vijand heeft vruchteloos zijne poging voortgezet om ons het sucoes te batwisten, welke wij behaald hebbea ten Noord-Westea van Luck. Op de twee oe ers der Tnrya en meer naar het ZuiJen toe aan de algemeene linie vaa Sviniuchy naar Gorochow. zij a de Russen, gedwongen geweest te wijken. Leger van generaal graaf von Boihmsr. Tairijke en krachtdadige aanva'lcn van dan vija d, opde frontlinia gaande van Hajvoronka naar Bobulince (ten Moorien van Przeloka) zijn afgesla^en gîwordan. de vijand hegft es uitnemend zware verliazen oïdergaan. Bilkanseh krljgstoonasl. BERLIJN, 22 Juni ('s middags). — Er is hoegenaamd geea het miaste nieuws made ta de-lan. Officinale Qostsnrijkscha bSrichtQîi WEENEN, 22 Juni, — OSiciëel wordt mede» gedeeld : Russisch kriigstoonse!. Gisteren werden bij Gurahumora Russisch® aanvallen afge;lagan. Verder ten Z. vaa dea Dniester geena bijz mdere gebauiteaissen. Tea W. van Niemiowzyk viel de vijand opnieuw met sterke krachten aan, Z'jne stormkolo nmea werlen gebrokea gedeeltelijk in kanoaneavuur* ten deele in den strijd met Duitsch en Oos-teDnjksch-Hongaarsch vosïvo'k. Hij leed zwar® reriieien.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes