De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

2088 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 22 Juni. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dj58c9vd8q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE fiEHTEHUR - I1E LAMDWACHT 18' |aar. Sitgever (à* Os Grae e» Gent, Keîelvesi, lft. TDS DESIL. BUSTE PATKIOT Doiricrdaig 9 9 Juni Î9Î8. Num. 149 Twaalfde Aardapnelverkoop. Betaaldagea voor de winlceliers : 1« DAG. — Donderdag 22 Juni, 's morgeada J» wijk ; 's namiddags . 2° wijk, 2» DAG. — Vrijdag 23 Juni : 3» wijk. 3= DAG. — Zaterdag 24 juni, 'smorgands: 4» wijk; 'a namidda&s : 5« wijk. 4e DAG. — Maandag 26 Juni, 'smorgend»: ®« wijk ;'s namiddags : 70 wijk. 5e DAG, — Dinsdag 27 Juni, 's morgend*: S® wijk ; 's namiddags : 0® wijk. 6* DÀG. — Woensdag 28 Juni, 's morgends : JO" wijk ■: '« namiddags : 118 wijk. 7e DAG, — Donderdag 29 Juni, 's morgends : Ledeberg en Gentbrugge; 's namiddags : Sint-yVmandsberg.De hureelen zijn open 's morgends van 9 tôt $2 1/2 en 's namildags van 3 tôt 5 uren. De prijs voor do aardappelverkoop is aïs volgt Vastgesteld : In 't groot (voor de winkeliers) 12 fr. da 100 kilogr. ; in 't klein (voor de klanten) 14 cpntiemen per kilogr. Deze aardappelen zijn Van Hollandschen oorsprong. . Deze verkoop bedraagt een half rantjoen, sijnde 11/2 kilogr. per psrsoon. UIT DE VLAANDERS. Lembake-MJ-E«ïiloo. — Vrecselijke dood. De landbouwer Karel Giethals, wonende Ruyf-felaershoek. was Doiderdag namiddaj, rond 11 ure. in zijnen stal om zijne dioren te voederen. Toen eerdgen tijd nadien de koe wachter in de Stalling kwam, werd hij door een vreesslijk uchouwspel getroffen ; Goethals lag levenloos Verfrappeld tusschen zijne bee3ten. Seftens kwam men te hulp, doch de ongeluk-Sdge kwam nîet meer tôt het bswustzijn terug ; hij werd nog de H. Olie toegediend. Toen ook de gençe3heer ter plaats kwam, had Goethals Iteeds opgehouden te leven./Het slachtoffer was 'A> borslkaaingedrukt en met wonden overdekt. Mendenktdat de landbou wer door eenen slier J&oet over-vailen zijn. Goethals was 63 jaar oud; hij laat eene wsduwç àc hter met 7 kinderen ; een der zonen is • J4 dagen geleden in het huwelijkgetreden. Het slachtoffer werd Zaterdag voormiddag lafegraven. — Gebeteji. — De 13jari?e zoon van Viktoor "De Ryckevlu dienstbij deiandbou wster weduwe Verzele, Oosthoek. werd zoo erg gebeten in het .been, door den hond z'jner meesteres, dat de fiCneesheeren de wonde heb ben moeten too-aaaien. » wbw——ro MENGELWERK. — 22 Juni 1916. 40 Sehelmsche Liefde é — Jufssrouw Locke, Rat Gundy is dood fiù begraven. Hij heeft zijn geschiedenis Ô>et zich in het graf genomen en geene stem kau hem daarnit terugrospen. U- — Daar begrijp ik niets van. Spreekt gij It raadselen ? Houdt gij mij voor d en gek ? — Achtgij mij daartoe in staat ? v roeg hij 0P zacht vei wijtenden toon. — O, neen., neen : het was heel siec ht van fiaij, zoo iets te zeggen, Maar al die mys teriën 'Oiaken mij zoo zenuwachtig. Och, zeg m\j ?och ailes 1 — Jufi'r. Locke, ik verklaar u, dat ailes l'ftat ik weet is, dat uw vader in een duel gedood werd. Ik heb nooit eenig ander verrai gehoond en de m an, die hem gedood oeeft, was even onbekwam tôt zulk eene «erlooze daad als de arme Rat Gundy of ik ïelf. -> Dus heette de man die hem gedood «eeft niet Rat Gundy. • Granton haalde zwaar adem en eegde toen : . ~ Çe naam van den man die air vader ujpodde w«^s aiet Rat Gundv. Waaraohoot. —Stoutmoedige di-fle. — Uit destallingen van den landbouwer Vermeire-De Walsche, Dam, werd 's nachts eene groite zeug gestolen. Het dier, wegende rond de 200 kilos, werd in de nabijheid der hofstede afgemaakt en ailes medegenomen. E#kloo. — Schieljjk gestoroen.— Donderdag namiddag is Kornelius Gyselman, 72 jaar oud, lynwaadverkooper, ongehuwd en wonende wijk Biommekens, schielijk overleden terwijlhij zich in de dekanale kerk bevond. Het lijk werd naar het hospitaal overgebracht. Vlnderhoute —• Verleden week werd hier het gouden jubelfeest gcvierd van jufvrouw Rosalie Goedgebuer, dienstmeid bij den heer Ernest Jooris op het « Kasteel van Viaderhoute ». Meer dan vijftig jaren heeft zij, steeds met dezelfde verkleefdheid, dezelfde meesters ge-diend.Verleden Maandsg gaf den heer Jooris esa feest vosr de jubilaris en al hare familféleden, en Woensdag werd, om 91/2 ure, in de kerk van Vinderhoute, eene mis uit dankbaarheid opge-dragen.Mochten aile meesters zulke dienstbodsn, en aile dienstboden zulke meesters hebben ! M«2idonk. — Vcertiende zoon. — Het huis-gezin van Karel Van Hoecke is vermeerderd met de geboorte van hun achttiende kind, zijnde de veertiende zoon ; tien zijn er van in 't leven. De andere levende zijn drie meisjes. Balsse-Lozar. — Een harde slag komt do edele familie Gaëtan délia Faille d'Huysse andermaal te treffea ; haar vierde en laatsts zooa, baron François, vrijwillijer bij het Belgisch leger is gevallen op het veld van eer in de omstrekea vau Diksmuds, in het bsgia van Mei 1916. Maar « Eilaas, een dag van diepen rouw is aange-. [broken Wij buigen t hoofd voor 't streng bevel gelaten [neer Al kwijnt en kiopt het hart van grievend leed [doorstoken Gezegend zij den heii'gen Wille van den Heer 1 » Deze dood valt hoogst smartelijk aan de edele onderj, en het afaterven van dien schrandoren edelman, is een groot verlies voor de gemeents Huisse. die zoo galukkig, sedert eeuwea lesft, ond«r het vroom bestuur der edele familie dfelU Faille. Dinsdag, 27 Juni, om 10 ure, plechtige koor-dieast in de parochiale kerk vau Lozer (Huisse). Xeeyerffem, — Diefst&l vari een runddier. In den nacht van 17 tôt 18, werd in de weide van landbouwer Van Hoorde, alhier, door onbe- ' r"T-~ir*rrrr "TiTii i -i ni t - t — rri' -i 11 m i • ■■hmiih ■■ ■■ ■ i ■ mi i ■■ — GlNukan die Rat Gundy mij niets meer schelen. Ik weet, dat dit niet de g«-heele geschiedenis is. — Dat is zij ook niet. De man die de wezenlijke oorzaak is geweest vaa uw vaders dood, is de kerel die den ander tôt het tweegevecht heeft opgestookt. — Zeg mij den naam van diea man. — Die man heette Noach Biand, en hij is dood. Hij werd gelyncht wegens zijne misdaden. — Hij isdus de vader van Japhet Biand, van den man die nergens te vînden is. — Ja, maar hij zal wel verschijnen, zegde Granton. A!s hij de zoon van zijnen vader is, zal hij wel aanspraak op zijn geld kunneu maken. — Stil ! fluisterde Fidelia op eens. Ziet ge niet wie daar staat, professor Bostock ! Professor Bostock was zoo stil het huis ingekomen, dat zij niets vaa hem bemerkten ecr hij vlak voor hen stond. Doch hij was altijd zoo stil in zijne bewegingen. Hij had al zijn aandacht op een floret gericht. Op eens keerde hij zich om eu zegde nederig : Ik hoop, dat ik u niet stoor ? — Neen, antwoordde Fidelia kort af. Ik moet hier immers wezen. — Ik vrees dat het mijn tijd wordt, zegde A Graatofl. die maar al te bly was eene geie- kende dieven een runddier ter plaats geslacht. De dieven lieten het vel en de ingewanden liggen. De he;r burgemeester x*erwittlgde den overste van de Landwirschaft, te Gent, van het gebeurde. Feldwebel Ganszert begaf zich vergazeld van ee ien speurhond naar de plaats waar het dier geslacht was, stelde een onderzoek in en ont-dekte de dieven. Deze zijn Omer Wylock, slachter ta Zwij-naarde ; Théo Colpaert, arbeider te Zeevergem en Victor Gijselinck werkman ooktî Zeevergem. De drie beschuldigdea werden in het gevang opgesloten en zullen voor het Duitsche gerecht te verantwoorden hebben. Aîisagam. — Diefle. — Bij Karel Reckem, landbTir-ver, zijn hennen en konljnen gestolen, alsook bij Jan De Sloovere. Kaatsr. — Droeoig onçelnk. — De land-bouwerszoon Vaa Eeckhout, 42 jaar oud, bij zijne moeder alleen wonende, is in een waterput g«val'en en verdronken. Duitsche berichten fan het Groot QooJdkwaKieP; Wastalijk krîi<ai$t9i>nodI. BERLIJN, 20 Juni, 's middags. — De alje-meene toestand is niet veranderd. Nabij Beu-vraigne en Nieder-Aspach hebben Duitsche patroeljen ondernemingea nitgavoerd welke gelukkig waren voor ons. Oaze luchtvliegers hebben druk de militaire inrichtingen vaa Bsr-Rue?, bij Duinkerke en Souilly (ten Z.-W. van Verdun) gebombardeerd. Ojstelàjk krljiistoonoel. Legers van oddmaarschalk-generaal von Hindenburg. BERLIJN, 20 Juni ('s middags). — Duitsche detacbementen die't front tenZuiden vanSmor-gon tôt voorbij Cary, alsook tôt aan de omstreken van Tanoczy, hebbende aangevallen, ziin met 1 officier en 143 krijgsgevangsne manschappen teruggekeerd ; zij hadden ook 4 mitraljeuzan en 4 bommenvverpers buitgemaakt. Ten Westen van Kolodon (ten Zuiden van het meer Narocz), is een Russisch tweevlak verplicht geweest neder te dalen daar het vernield werd door het vuur onzer artillerié. Wij hebben bommen geworpen op de ijzeren-wesr-inricàtingen gelegen in de nabijheid van Vilejka. Legers van veldmaarschilk-generaal prias Leopold van Beicren ; Onze luchtvliegers hebben hunne aanvallen hernieuwd tegen den ijzerenweg van Ljache-vitschi naar Luninice. heid te hebben om aan de veidere vragen van Fidelia te ontsaappen. — Adieu, zegde zij, hem de Iiand reikende. Kom maar spoedig terug, voegde zij er met een smeekenden blik bij, die Bostock niet orstging. — Zijt geboos dat ik hier binnen ben ge-komen? vroeg Bostock, zoodra zij alleea waren. — Boos ? Waarom ? — Gtj begeerdet misschien geen fâcheux troisième ? — M. Bostock, wat geeft u het recht zulke onbeschaamde dingen te zeggen. — Nu, dit is mij ook wel hetze'.fde, zegde Fidelia, zich vaa hem afkeerende om lié en te gaan. — Och, ga nog niet, jufvrouw Locke, zegde hij zacht. Ikheb u iets te zeggen. Ik heb tegen mijnen zin iets gehoond vaa het-geeu er gezegd werd toen ik binnea kwam. — O, zegde Fidelia onverschillig. — Het was mijn voornemen niet, te luisteren, maar ik kon het niet helpen. — Welnu, als gij dan iets van het gesprek grehoord heb?, zegde zij verachtelijk, weet ge ook dat wij over een voor mij eeer pijnliik onderwerp gesproken hebben, waarover ik liever niet zou beginneo. — Met mij ? i --"'ri innn m n i iiHiitrTT»Tr L°gers van g-.neraal von Lissingen : Levendlge. Russische aanvallen tegen onZtf stelimg, nabij het kanaal ten zuid-westen vaa Logischin ziin ineengestort onder ons versper-rin^svuur ; de Russen hebben zware verliezea getsden. De vijand heeft zijne pogingea voortgezat tC'Ten onze froatlinie aan den Styr, nabij I^iki en varderop ten Wosten, maar in het algemesa hebben zime pogingentot geeaen hoegeriaaaadea uitslag geleid. Het gevecht was bijzonder hevig nabij uruziatya. de streek, gelejen htsschen den we? vaa Ko vel naar Luck en van de Turya, zij a onze trepen, diar zij op verscheidene plaatsen den hardnekkigea wederstand der Russen ha 'dea gebro^en, welke voornamelijk varwoed was in de omstreken vaa Kisie'an, al vecateade vooruit-gegaan.len Zuiden van de Turya hebben wij vijaade» Iijka îtanvallen doan mis'.ukl:en. D© Russen hebben hunnen mirch in de riçh» tins van Gorochow niet voortgazet. L°ger oan generaal graaf von Bothmtr: De toestand is onveranderd. Salkaaseh oitrhgsiaoïieel. BERLIJN, 20 Juni, 's middags. — De rijaid heeft bommen geworpen op plaatseliikheden achter het front gelsgen, zoader even wel schada te lijden. BERLIJN, 20 Juni, (ofïic'ëel). — Den 19 Juni heeft esn oazer waterluchtsclxspen, met bommen, in de biat van Riga, nabij Arensburg,tvvea Russische torpedojagers aangevallen en heeft esn der twee voîop getrofîen. Qîficieale Oostenrijkscha faârichîsa W EENEN, 20 Juni, — Officies! wordt mîde-gedeeld : Russisch krilgsiooiiee!. In Bukowioa trokde vijand al vechtende met onze achterhoeden over den Sereth. Tusschen Dniester en Pruth, op de Strypa en in het gebied van Radsiwillovv verliep de d*g betreickeliik rustig. In welgeslaagde afwaargevechten ten Zuid-Oostea en ten Noord-Oosten van Lolcoczy ia Volhynie, b'ach'ea onze troîpen tôt nu tos 1300 gevangenen, een Russisch kanon en dria machieaengeweren in. In de ruimte van Kesilia gaan de aanvallen der verboaJenea ia taaia worstelingen voorwaarts. Tus-chsa Sokul en IColki sloeg ïn wij opnieuw sterke vijandeiijke aanvallen b;j Gruziatyn af, waar de vijf met aanvvending vaa sterlïe kraciî- — Met niemand. — Ik ben wel niet in Zuid-Afrika of in d« diamantvelden geweest, maar ik weet daar tochiets van.D-jreis daarheea is heel gemak-kelijk tegea woordig. Als ge m:j zoudt willen toestaandaar iulichtingen voor u te ncraen. — Iku dat toestaan ! Ik bsgrijp u niet. Ik heb u niets toe te staan. — Begrijpt ge mij waarlijk niet wat ik bedoel ? — Neen, in 't geheel niet. — Meent ge dat waarlijk? Kom, gij zijt geen coquette t... Fidelia trok hare wenkbrauwen samenJ — Ik hoop dat ik dit niet ben, maar ik zou met weten, wat dit met het^een wij ba-ïpreken, te mateen heeft. Ik m jat nu gaan — Neen, ga nog niet, zegde hij, met een gebaar als om haar met geweld terug t# houden. Ik moet u iets zeggen. Denkt ge dat ik geboren bea otn schernmeester to zija op eene meisjesschool ? Fidelia wist niet wat zij op deze vraag moest antwoorden. Zij had daar nooit over gedacht. Zij had nooit iets bijzonders in Bostock opgemerkt dan dat hij uitmuntend schermde eu een stille, bedaarde man was,-Zij was dus eenigszins verlegen, toen zij op eens voor die vraag gesteld werd. 'JV orJt j>oor!£f.zeiU

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes