De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

3364 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 14 Maart. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 04 december 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rb6vx09f17/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT mjg mm 17 «A ièAft £r &R B jjg£ fjggl UwA. «.VJ^SJSSJ F!kH> IViniUif S3? 4 'V®S fÈ y laK£5g5 ES ssfc S&i S2f, BSiiîg? VS» Daisderdas ¥4 Maart ÎSÎS m ^S23 v sa m ®* Frijs $ eaniiemen DUITSCHE DERIOHTEN gj V* 4 £ » <KS OT & bf «Se ft -3JH f8E Mat ®r@at EsaMIîwaiptlep Eterst» Ssitsek bsrldht. BEilLÎJN, 12 Maart. ^esfeSÊJît kpMgsîsoaeai. D« vijsvidclijifs artillerie iveeft bij het kriekeu taa dea dag, op vereehiilend® pî&atssn Tan hct | ^0at, namefijk tusschen de Leie on deSearpe leno lerctJige werkdadigkeid aan des dag Éole^de : Ook 's avonds is het aitillerie tweegevechi i #wii!s verlevecdigd gsworden. Op'bet terrain gelegen voor.ian de vijandelijke Iteltageo. kabben cr weinig belacRrijke aan-tàstelijkheden plaats gehad. Het sriillerievuur fier Engelichen, dat eevlcht was tegen ach'cr-: tan gclejion piaatsslijkheti'en nieakte tftlriike Sachiifiais ondfr de Fiansche bevolking. Cambrai is ook getrcfîèn geweest door ver-! iciteidece projektielen vau het greo'Eta ksiibar. Uit weerwraak over rijandsiijke luchtaànval-Ifer, ireike den 9* en ôen 10e Masit tegen Stutt-krt, Erslicgen, Urtcrturkheim en Mayance, | hebben onze lucktvîiegers veiledea sac'at op [ jiltbund'ge wijze en Met gosd gev«5g do t'ai I pftcijs metbonamea bezaaid. i Lu.tesaat barons Ton RicUtkofcs haeft eijne 11}« Iuebtzegepraal bahaald. Van de andere krijgitooneelen gecn nicuws I kocganasind. Tweeds ffiaitsoh barîckt. I BERLIJN, 12 Maart, 's avonds (officies')-— I vaa de krijgsiooneelen niets nieuws. [teegfe Qostsnrijfesshtt bârlohtêi! l WEENEN, 33 Maart (ofUcIeel) — Geene ge-teuiteaisseo.De ssrlos in hif lastéa. ffWk;;oa berioht. KONSTANTINOPEL, is Masrt, officieel heiicht van 11 Maart. ïiieeîisafett at : Ds lû Maurt was een dag ^tn hevige. gïvech-tto, die ter. déele nos: niet af,<eloopan aijn. Hcrhaaldc en gfcrke sanvallan vaa dea tegen-llrcver 's nacbts en bij dar.e werden ten Oosten «a vvam saicn aiêesiagen, iin rei op eeaa j^imgœaaggaBgaawM y,'a i «wi'iwaiiawaaBaBiBaBi iTt?VT/~>n<r n>»r\tr i < n . r* » Helena Middleton Men is doorga&ns wat ontuteld als inea bgens ontboden vvordt, en dan nog: meer Wanneer het onmiddellijk na het aankomen Janden post voorvalt. Daarom ging iknaar wcasnet een zeker gcvoclca aisof er icts Seteurd was of moest gebeitren ; wanneer ikdedeur opende, en door eenen enkelen iogslsg bemerkte dat mijne tante gansch pntsteld aan het weenen was, stond ik ver-îisgen.[ — Wat is er gebeurd ? riep ik uit ; wat is te! ? VVie is ziek ? — Niernand, — niets van dien aard, ant-Jïoordde zii( maar het is pijnljjk. Zij zweeg, ftreed met haar zelve en vervolgde : Het is PlJfljijk en gij moet u beteideu, mijn lief Ï!nu, om iets te hooren dat u zal verwonde-ïen en bedroeven. Henri, zij bezag mïj met «vigen angst, Henri heeft ons aliea zeer ûfigelukkig geœaakt ; maar u, mijn kind, u iJ'J greep mijn« handen en biaeht ze aan J!2ar voorhoofd als om moed te scheppen om « tuauea sprcke»}, wil hij ellendig make.a. Èîaats kon de Eegeîschœan wat terr<bin -wiaasn. te hoofdatoot vait dea vijand îichtte zich tegan onza stelliQ<?en van weerskanten der baan Jerusaiem-Nabîu». De uitslag bsçaald# zlch d&arbij dat hij zich kon vaststellea bij Burdsch-E1 LSasane ec Saleh. In de nabijheld van hct eiland Meis word oîu groot vjjandatijk zsilscbip door kaTioanenvuuF van op htt laad tôt zialieu gebracht. Met sterke hulpkias^teo sta?.n ode® trûspcn op 18 kilometers vats Erzorousn tc,?cn;ver' Armeaischs besden. Op de kusî bez^ttcd.-n wij Ma ari Atina en Witse. In Hedscbi^ werd Tafele door ons baset. De .opstandelingea vîitoiiîten gehaal ia wacorde. Euîgaarsoîi bsrioltt. SOFIA, 10 Mauf. Kaossîeaisofe iropt : ïn da Ceraabocht dead de viUaiJ bi'i bet dorp Makowo eenea vuur aaavsl. Tan Zuid-W«gtea van Doîrau watd hït k&nonuenvuar bij poozen storker. Ton Zuidïn van Doit an sloegen o aza troepen etae verste.kie Enselsche verkennintfô-afdeeliag tertig. E«ue andera Hngelscbe roct-vol..afdeelinf, di© onza postea bij iten Stroina-raondi^g p^ogde te nadercn, -arerJ doorbommea verdreve;!. B&îîra<î«62îaff eut. — Wapaostitstsn5. Vsrsektrpts Mkkatsntorlog BSRLIJN, 12 Msart.—Een oaasr dulkbootca aau^avoerd door lu^enant kapltein Glasertapp hceft op de westeiijke kust van Eageîaad 8 stoombootea en een zeibehip v«rcield, welka te zatnen eene toanemaat haddenvanîiTOûton. Onder de tôt sinken gebrachta sebepaa kwa-men drie stoomtanks voor, welka bijzoaderlijk kosibaar r. area. Al de stoambooten waren bawapend en awaaf geladea ter uiiroadexlng van eeaa oake'e. Do vokende nar-ncn haeft men knnnau zien en aantsek'nea : De Eng eisebe bs wapendc stoomer « Birchloaf » (5,S4'7 ton), die door de artilîerio in bran i is gs-schotaa ca getorpiljeerd te zijn gaweest en waarvau de kapiteio gsrangen !» gesomea. De En^clicha stooiaboot « Haiisyburg » (2,888 iuu) weru lusgeiijts aangesup:. Wat zaiik u xeggen, mijne a!1erliefste ? Hij is ten uiterste onwaardig vaa u, hij heeft u vergeten, Heîena,a'.le gedacht op u heefr hij verjaagd, hij is... — Hij is op het punt van te trouwen, riep ik driftig uit ; spreek, beminde tante, spreek, is het zoo niet ? — Hij is getrouwd, wedeikeerde zij op eenen toon vaaneerslachtigheid, schsiidelijk misîiouwd! Zij bezag mij, en scheen gansch verward door de uitdrukkfngen mijns geiaats.Ik luis-terde naar hare woordea met hevigen angst, en kon enkelijklicrvragentMet wie? met wie? — Gij zoudt het nooit geraden hebben, aniwoordde zij ; gij soudt het niet mogelijk gedacht hebben ; hij heeft dat meisje ge-trouwd, dat gij te Bridman hebt gezien, Alice Tracy. Met Alice Tracjr gehouwd ! Hoe ws^ dit mogelijk ? Wat al verondersteliiugen,gedîchtenis3en gissingen en vrees ontstoaden er in mij op dat oosrenblik I — Wat zegt hij daat over?Wat sckrijft hij? Wanneer is dat gebeurd 1 Mag ik den brief zien ? Dit wareo de vragea, die ik aiet Bommen op Mapeîs en Bagasle. Ztevîisgers hebbea iîï den nacht van 10 tôt 11 M:tarï de baveawerken en krijgïiu:ichting«n v&a Napeis alsook de ijz.-srstapals tu Bagnole met tpeden uitilag met bomman boworpen. §irlag il ishiê ea h Ffsaifijt yjfawseîîe berioâtsœ. PAR) JS, 11 Maart. — Ten Noorden der Aisne bobbsn wij twee handgrepan uitg«voe d iu de steek van Fresne en ten Noorden vanCaurtecou. In Champasne heîft de rijand gepoo?d onze linien te gauaken in den omtrek van den weg van Sint-Hù^ire-SaUst-Souplet. Hij 1s àchteruitgeslagea do_r onzen te<ea.-einval ea he:ft kïijgggevun^enea iuoaze nandan achtergelaten. Aan dan Iinkor oefer d©r Haas, na e:n gevral'-du; bombardement, is aan dubbeis aan val, waaraau bijzo-.idtro stormloop'roepen deemamea, tesr^n onzs steKi'igen, gelegen aan de Cô!c de l'Ôio eu aan Mort-IIommâ, gericht Ke*>vorden. De aanvallers lijn overal achteruiïgcrilagon. Am dea rechtaroèver, artiilariebedrijvlsbald asn he:. Cautièrssboscb. Ten Noordea raa Siat-Mihiel, hebben xv'.j oen sterfea vijandelijka groep vorspreîd wetk« vaa uit Beazey trachtte onre loopgracbten te bersiksn. De Amerikaanscko troepen hebben in Lotha-xlçgea ean stoule aanval <edaan en z;ja ia de Vijandelijke linien godrongen. PAK1JS, Il Maart. — Niets au te st'.ppen in dan losp vai: den dag behalve «en artillerie-gevec'at dat tamelyk levendig was op eakele punten van het Ctiemin-des-Dain;s ea iu de Vogeesen aan de HartmanasweUcrkopf. LUGHTVAART. — Dea 10 Mairt werdsa vijf rijasdeiijke vllestuigen neergebaa'd of erg bosohadigd tijdens luchtgevechten. Onz:e bombardeering luchtvlotan habbîa tien duizead kilogramniea projelttielen gs-.vorpen op verscheidene spoorwegstatiën ea vijandelijka Jnricktingen in de Noardâlijke eu ia de Ooste-lijko sîrfieb. Medeieelisg van het Oostelljk le.<er. Da Bit'.gaarsehe artillerie is tamslijk leveadig geweest ln de bocht der Cerna ea ten Noord-Ûosten r*a Monaitir. Kalm© toestand op het oretige v*n het iront. Iijjgecde snelheid aan Mevr. Middlcton toestuurde. Zij scheen verbaasd over de wijze, opdewelke ik dat schrikverwckkend nieuws ontving. — Hier iseen wondere brief,zegde zij, vaa Henri zelf; eenandere vanmijnen vader,die zoo gij u kunt inbeeldet), verontwaardig'd is; en eenen aan Mevr. Tiacy, die te gelyk onbeschoft ea schijnheilig is. Ik weet niet of ik wel doe met u diea van Henri te toonen. Hij is zoo buitengewoon 1 doch gij moet naij verschillige zaken uitleggen.waar-over ik u tôt heden niet rtudervraagd heb, en wij zuîlen misschien samen 't geheim van dit ongelukkig huwelijk ontdekken. Ik heb dezen wonderen brief aars uwen oom niet durven tooaen ; hij denkt dat ik Henri's huwelijk maar door mijnea vsder vernomen heb ; ea ik ben verlegea datik raisdoe met hem u te toonen ; doch ik ben zoo ontsteld. Ik onderbiak haar met schier door geweîd de brieven uit hare hand te rukken. Zij liet mij begaao, en bezag mij terwijl ik ze las.In 't eerste naui ik daa: acht op ; doch't belang was zoo verslindead, datik weîhaast ha;e tegeawoordigheid vergat, aîsook al!e andere zaken uitgesoinea d« brisv«a ïeivs. Sitar«Iseke beriofeScit. LON jFN, 9 Maart. —. Gisteren afond, onder de bescherming van geweldîg kanonvuuf, dat «n 's œorgends vroegaaa 't domniolen %yas, heeft hat Duit^ch* voetvolk het offien»i-'it ge-nomen op «sa front vao 16)0 meters ten Oosten van leperen, ten Noorden van den lyag va» Ma eneu en un Mcorden van hat kasteel vat: den PoiderhoeSr. Niatteaanataande het geweîd van het vuuï sijner artillerie «n de ïevendigheld zij ne:sacu valien, is devijand achteruit geil-igengew^rdori met v^rliezen op gaascb de liiiie. bubalve nabij den Polderhoek. alwaar hij eri i geî.ukt iî op eana breedto van omirent 200 meteig in eeni^e vanonz-3 vootaaa g#kgon posttn t;: driagen. Op die pîaats is hei gevscht doeea aiorgen mot hardnekkighsid herbegannen ; wij-h :bboii d«a pritnitiaventoestand Setsveld. Wij hebben gisteren avond een Duitssh detachemeat afg*sl?,geï!, dat poogdo om~. llaieti to nadsren ten Oosten van Neu .-eCiapoUe. Dezen niorgsnd hebben w;j een.en dosltref-fenden aanval bïWôrk&t'sJUgd te.iea d,s yiisnde-lijke liniëo, welke geîcgeu zijn iu dlen ses.or. Do Portugeeîen hebben een zoker getal krijgsge vangsneo gemaakt. Tijdeos eeaen aâuval wdkea wij btv r'.s sl-ligden dezen morg«tadtenZuiden va ri Ëiearbais, hebben wij ook kî'iigsgevangenen gecomeJ. LONDEN, 10 Ma.:rt, — We deden veïteden nacht met goaden uitslag handgrepe.i ton No-y.i-Westen van St-Quentin eu ten 'Zuid-Qorten vaà Kamsrifk. Da vijand verloor eon aantiti daoàen en 1 et gevacgenen in onze ha^len, Vijandelijke kanoEEeabsdrnvigheld in 'ien sek'.or va« Arnaentïères, ten (loaea vai V\;ijt-schate en op de bain nasr Meeneu. OostearijM-Hâlk ajsolie mîUg ItaîiafeEsoïi berickt, ROME, 10 Maait. — Van aan Steipîo t A aaa de Brenta matige kaaonaenstrijd eu levendijo patroeljenbedrjvigheM. Vijandelijke afdeelingea werdenin deac-ïntrek van dea Cevereljberg verstrosid ea schsa'sen-looper3 werd:n op Toua:s tôt vluchie'n se-dwonges.In het Posinadal bedreigden otize ga'roeljen op koene wijzs vooruitligo:ende posten vaarbij zij verwairing te weagbraelitan. Onze voorpoiten dwongea door enel gewaor-vuur de vijar.dUe pd'rosîjen zioli te ag- te trek-ken. Van de Brenta tôt aan de zaa tusscheapoo* zige ea Tteicig heftige vaurbedrijvigiisij. STABtfNiBOVS. Oroolen afs?ag. CALANDERSTE A AT, M. 3. GENT. 3£7S — Hen Tî'aagt goede werkuerskleo'Haikstets bij A. De Keyser, 2, Korle Violettenîtraat. 4039 — Te kcap t Piano'a, Amerikasnsch nibJel, mot of zonder piar.c. A.dres ten buseele, 40 iî — Soles sa JSlijîS, gevraarbargd, vrij van stesnen of schrabUden, alsook gë wickt. Vraàgt prijzen, Olilantstraat, 33, Gant» fi043 — T® fcorcK t Huis, in het middeu d«r 6t \ -î. Prijs 850 fr. Adies : Poel, 18, Genb -1014 — Waîïr- ftlaae- ssïsr- @a vrowaîaktîoa. Genezingdcor spacîalist, Zon-, Dins-jgn Yriidas: van 9 tôt 12 ure. Savaatistraat, 54. Géat. 3871 — Crsîtas-? : êç&er Fax, hot fiiasto proùukt. Purpere doofjes « Pax-chocols.t ». Briiice doosjes « Pax-tanille ». Bi&uws arniijti » P.-ix-blttere amandeîs ». 80&2 —Verlcresi. Z*earte h^id.lseatasrt/îrBênendae • Kast. loPutierc iodcy.Êvergem-Dosrazf'e. iOH — Fi&.îso. — Te koop goade piano*» as, me schuinsche snureo. Abesi-traf.t, 33,.Ge2', 404 —la- fcEi Ttthwp t»ude eanieuseameubel^n 1 K. Gryœ&iikf l^avî Gewat, 15» Qaa^ iru

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes