De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

120350 0
08 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 08 November. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 08 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6t0gt5jn2p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DEGENTENAAR-DELANDWACHT N&ER.295 13° laar. G.I>aQr;î©ve,Ke40ÎvesMâ DE &LSIM2 PATillOT Dia^rdag 8 Ngyam'iar lâll. Prljs S C3aîlsm:n S7ZTSCHS BSEÎCSÏM ▼an hei Graot ff ooîîikwai ti$f Bereïa Boitseh barioîit. BERLIJN. S November. Wssisrjk krlfgsioaneel. itegerfronl vin o:ltima trsefxaik kroonprins Ruppreeht van Buieren In Vlaanderea beg^on gister na levendig ver-nielingsvuur den dag door, een sterk katonnea- fev(Cht, dat tusschea het Noordelijke deel van et IJzerdal en het kanaal Komen-IJper, gedu-tende den cacht onverminderd aanhicld en hôlen morgea van het HouShulsterbotch tôt Zandvoorde tôt tronjmelvuur tegea onze ge-veehtslijn stac-g. Steiko Engelsche infariterie beeft op bsnde iauton van Paîschondale eaopdebaanMosnea-IJper aiEgevallen. Bij de andere levers, vooral bij St-Quentia, latigs de Ailette, op beide oevers der Maas en in Sur.dgau, groeide 's avonds de vuurbedrijvig-îieid tôt beduidande sterkte aan. Geweldige ver-jkenningea der iegenslrevers misluVten op ver-Schtidene plaatsen met groole verliezen. OasîsBJk ki»:i3sl99n03l •n op het iSS&oeâosisch front $• de toestand onveranderd. itâSiaanisli &f jgsfoosiaeBo s De Tagliamento-linie is door ons Kevvonnen. De Italianen zija tusschen het gebergte en da tes opnieuw in aftocht. Branden teekenen hunr.eti wegaf doordeOpperTt:diaan?che vlakte. Het bemeesteren van den oe-. er bij dea rand Tan het gebergte door aanvallustige Dait cae en Oostenrîjk-Hcngaarsche afdeelin^ea sioeg eena Vegce in de natuurlijk sterke verdedigirgsstel-lingen van den vijand cp den westelijkea oe-;er ■van den sektor. De snelle uitbreidîng van het alzoo geschapme bruggenhoofd door we'ge-•laagde gevcchten dwong den tegenstrever tôt MENQ1LWERK.-8 November 1917. 49 GESCHONDEN EER Zij had de plek, waarop de boom zija *6chaduw wieip, bereikt, en nu kwam er «enige aarzeliug in den gang der slotvrouvv. De sporen van wielen in de omgeving van den eik, waarop geen gras groeide, en die în pîaats daarvan een witten lossen zand- Îrond vertoonde hadden wellichteen onbe-aag'ijk gevoel bij baar opgewekt, Zij ^ichtîe haar parasol een weinig op en ont-Vraarde dicht voor zich den ongeroepen Verstoorder van hare ochtendwacdeling. Er tertoonde zich een diepe plooi op het blanke Voorhoofd der vrouw. De fijne wenlo brauwen werden even opgetrokken. Zij faapte haar kleed bijeen en wilde zonder Ïroet, zonder sprekea voorbijgaao. Eeus-laps bîeef zij staan. — Wie heeft u hier gebracht ? vroeg zij fcortaf en zonder den lamme aan te zien. Deze ontstelde hevig. Een onuitspreke-îijke angst lag inzijne oogen en deed zija mond trillen. Hij schudde het hoofd, alsof bij niet in staat was te antwoovden. — Waar is George? onderzocht zij ver der. Haar biik dvvaalde bespiedend in het lond. Verbergen was onmogelijk, dacht zij. Weer zweeg de kleine. g- Zult gij eiudeiijk aatwooiden, kltiue ontruimieg der gansche stroomlinie tôt aan de AdriaUsche kust, Sroomop'vaarts tôt aan het Fiila-dal hielden fiister de Italia-insche brijaden uog stand. De drukking door ons roorui driag'-n uitgeosfend, hseft de Italianen ook ged>voagej tôt het opgeven van hun gebsf jtefr&nr. Van het Fella dal tôt aaa den Bricoiî-pss ten Noordén van het Sugaaa-ial op efcae braedte vin meer dan 150 kil >ia#ters beioen de Italiaaan hunae stellingstreak, selert jarsn aangelegd, nioe'.en opgevon en zija aan hit achteruitgjum. Dû verdere operaties dor verbmdone iegers zijn ingclcid. is 0sr!o| h haï Oastsiii Bu'gaaraeh bsrlaM. SOFIA, 6 November. (Ambtelijk beric'at raa 5 November). ESaoe&oalsoîifiroaS : Kond 11 ure 's aronds vielen talrijke vijande-lijke baîaljons onze steilingun ten Zuld-Wasten va"j h»t dorp Toachkowa aan. Deze a*nval!en worden door ocs ariilleriovuur en gfcdeeltelijk in een gevecht op oubsduidf ndeafstand îolledig afgsslageïi. De verdezen vaa dea vijand z-jn aanzisnlijk. mse'ûsrfis du!kboot«a*aorlojr BERLIJN, 5 Norembfr, (Ambtelijk). — Door êen onzer duikbootea werd in dea Noordeiijka Noordzee, opnieuw vijf stoomboitea ia den grond gaboord. Vier daarvan werden uit kon-vooien, die tujscheu Noorwegea ea Eeg«!aad vaarden, gcsolio'en. De vijfd». verniati^destoombootw.s.sbewapend en vaardo afzoad«rlijV onder beschermingr. ROTTERDAM, 5 Noveaaber. — «Maasbode» i meidt : De Enïelsche stoomboat « Lamswan, » 4000 bruto-rsjiister-toa, is met eenea anderen stooœbîot in botsin^ gekomen sa sezoaken. De Ainerikaansche zeilar « Ban EUens, » uit Bo'ig- j ton, 2120 bruto-register-ton, en de Eagelsche stoomboot « Peria, » br.-reg. tja, zija gezoakea. aap ? riep zij vettoornd, toea nog eteeds he'zelfde zwijgen heerschte. Het onthutste oog van den kîeinen Willi rolde van afgrijzen en vrees en gaf hem een woesten aanb!ik. Onafgewend zag hij naar de slanke vrouwengestalte, die al nader ea nader gekomen was en thana voor zijnen rijs'.oe! stond. — Wi!t ge spreken of moet île u daartoe dwingen ? snauwde zij, roodgloaiead van toorn. Haar adem hijgde van inwsndige opgewondenheid ; haar heerschzuchtige natuur kon dea tegenstand van ongeroepen zijde niet dulden ol verdroot het haar, "dat zij dien hier aantrof, bij een schepsal, dat volkomen hu'pe'oos in hare macht werd geplaatst ? Zij hief de ges'.oten parasol op en dreigde waarschuwend. — Ik vraag u voor de îaatste maa! : wie heeft u hieiheei gevosrd ? Op de van schrtk verbleekte lip van den knaap vertoonde zich een doakere bloed-droppel. Duidelijk trilde er vrees in zijn geel gezichtje, maar zijntandeii hielden de tong zoo vast besloten, alsof hij van zin was weer een woord te spreken. Daar opeens suisde het om zijn hoofd. De zilveren knop van den parasol trof met zijn voile gewicht dea onbedekten schedel van dea kieine en werd opnieuw tôt slaan op?ehe en. De arme kreupele sloeg beide arme i tôt 1 beichermiug bo^en zija hoofd. Eea stroom DEN HAAG.W Norember. -—Dj« Nieuwo Courant » meldt uit Sche7eaingei, dat da visch-kotter « Tvvea Gezusters » is gezoakoi. STAD3NIEUWS. Bot^rve^koop oy he^ei, Dandsrdag, voor garso'i d: 7a fr. 1.6>psr rantsoen, 250 gr. — Varaiauwan dsr gsains'kaartôa voor het j iar Î91S. — Binnea ea celé weksn zal het gewestelijk komiteiï voor Hu'p en Voediag vaa Geit-Sta 1 orerjjaan tôt h4t Tfraieawea der gezinskaartea Toor het jaar 1918. Ten einda voorraau het werk der verkoop-b.'.reoîeaalsookbet toszicht op het getal per-ïoncn icgeschreven op de gezinskairien ta ver-KemaV.ke'ijken, heeft hit kornitelt, ter gilegen-heid van het makea der nîeuws gezlnasaarîea de volgende miatregelea gino;nea : 1° De kleur der kaarten zal verschillen vol-gess het getal persoaen welka het gezin samen-stell?n.Huijsezia yan 1 persoon,kleur derkaarî: roze; id.2 pjrs.,?eel; il. 3 pers.,groen ; id.4 pers.,w t ; id. 5 pers., blauw ; id. 6 pers., grijs ; id. 7 pers., oranje; id. 8 per3., s'roogeel ; id. 9 psrsonen en raeer, purper. 2° Het nummeren der kaarten zal geschieden op zulke wijze d*.t al de gezisnen,door eea galijk getal personen samea;'esteld, z'ch op denzelfden dïg in het magazijn moeten aanbieden. Eene tabel de Tc-rschillende kleuren en dagen aanduidîade zal voortduread aaa de uits al- , vensters van aide verko3pb'.ircelea uithangen. : Er werdt dus aaa de beianghebbenden dûagend aanbsvolea zich vaa den dag te verzelcerea waarop zij zich ia hst verkoopbureîl moetea aan-biedea. Het komiteit aeemt de gelegeaheid ta baat om nogmsals de aandacht der gezinsho^fden te ro : peu op de drin-rende noodzakelijkheid zich ia de bureelen Rfep, H/bis, aaa te bieden om hunne g-szinskaart te doen wijzigf-n, ia geval deze e-.n gîtïl rersoaen aanduidt d ^t niot met de werk-ljiheid overeenstemt. Het komiteit is vast beslo'en iader bedrog waarvan het keanis helder bîoed vloeide over zijn haadeo, ea no a: zweeg hij. Uit dea top van den reuzenboom weer-klonk een luide kreet. — Niet slaan, mama, lieve marna, niet slaan 1 E i nu stortte er iets naar benedea; vaa tak tôt tak ruischte het door de lucht. Onwiliekeurig breidden de armea der edalvrouw zich uit, om het lichaam van haren zoon op te vangen. Op eens baitelde hij om en viel toen met kracbt op den groad voor hare voetea neer. Ojbeweeglijk gelijk de blautv fluweelen gedaante op den grond bleef de meesteres van het slot Weading staan ; haar armen zweefdea nog in de lucht, als wachtten zij op dea last van het lichaam, dat levealoos in het zand aan hare voeten lag. Daar stond zij als een steenen beeld, minu'.ea, misschiea urenlaug. Het was oniustbaread stil ge worden in 't rond. Op het grastapijt vochten twee spechten om eea glinsterendea goudke?er. Schreeuwend en krassend ware i zij in het vaur van den strijd tôt dicht bij de zwijgeade groep voort-gedronge.i ; de een had de zachte witte hand des jo îareliag aangeraak'c, die ver van het lichaam aï lag en koud was als die van eea doode. Met eaa akeligen kreët verhief bij zich ia de warma luc'at. De dood is hier, hier is de dood ! suerpte hij met afschrik-wekkaad geluid. K.jjt bij het ger^cht aan te klagen en dit ta beîianen vaa 1 Januiri 1918, zonder eenigs weik* danise veroatschuldiging aan te nemen. — VoorhÉtting oan den verkoop ojn siof van cokes : Vrijdag', 9 Nov. van n. 53501 tjt en mat 53000 Zdterdag, 10 » vaa a. 56001 tôt en met 57400 Dins log. 13 » van n. 57401 tôt en met 595C0 Woensd^g. 14 » van n. 59Ù01 tôt en met 613Q0 Donderda^ 15 » van n. 61301 tôt en met 63500 De aflerering geschiedt in het Gasgesticht, insan.?, Gasmeterlaau, telkenmale van 2 toi 5 ure, op verioon van het de 1 A/B der geîe bijzoad ere geziasktart (kolenkaart), ultslul'.elijk op den dag ov^reeastemende metdeopgeroepea nummers ; reen enkole peïsoon zal op een anderea dag bediend worden, wat ook de redea wez». Het rantsosn is 50 kilos per gezin, wat ook het geta! personen i3 die het gezin saaieustellea, ea wordt ver'îocht aan 75 centiemen. Hat vervoer of afhalea geschied naar eigen kfcus en heeft nlets ta ziaa met da gesvona kolenraatsoeaeerinsr en hat vervoer of aanhuis-bestellea dïf er inr.da in verband staat. — Duo'.dsfonds. — Afdfel ng O. L. V. Sint-Pieters. — De boskerij zal heropend worden op Zondag aaastsande, 11 November. Lokaa!, St-Piet?rspleia, 33. Het ontleenea der bosken zal geschieden op het gewone uur. — Bericlit. — Sedart Woensdag, 7 No-'ember, zijn de opaning0- ren df-r bureelen van het Ga'.vestelija Komiteit, Gent-Stad, vastgesteld als Tolgt : Reep 14bis : van 8 1/2 ure tôt 12 ure en van 2 tôt 5 1/2 ure. — Verkoipburcelen : vaa 8 1/2 tôt 12 ure, en van 1 lot 3 1/2 ure. — St-Lukasschool, Gent. — Zondaj, 11 Nov., om 10 ure,fn de kapel der St-Lukasschool,Zwario Zustersstraat, 28, rais tôt laien's der ziel ran den weledelen heer deKerchoved'Exaerde.voorzittar van den opperraad St-Vincenfius-à-Paulogonoot-schap en eerelid der G Ide St-Lukas en St-Jozef. KOLEN en COKES Sat3traat'mi — Genootschap von den H. Vincanlius a Paulo. — De leden der konferenciëa worden vetzocht de Mis van Requiem bij te wonen, welke zal gecelabreerd v/orden ia d? hoofikerk vaa St-Bavo, Vrijdafi; aanîtaande 9 November te 7 1 II ure, voor de zialerust der overiedon mcde'eden gescorvei binst het jaar en voor-namelijk voor de leden van het ger.oo'.schap dia op het veld van eer gevallen zijn. St-Gravan-Jaagdijk. — Aan onze geachta lïzers alhier liten wij V7e en dat dadelijk de noodige maatregelen zuUen getroffen, op lat de verko iper regelmatig, aile dagea, het blad zou bestellen. Het tramongêluk te Odeur (L'iik). Onze lezers zullen zich herinneren dat den 20 September op de helling vaa Odeur eenen reizigerstram door eenea goederentram v/erd 1 a^ngeredea, 40 personen werden gedood en een 100-tal gekwetst. Eena inschrijvingslijst ten voordeele dor slach'offers werd ia onloop gebracht. Deza inîchrijviag heeft 26.308 frank opgebracht. IIST 3DTJITSOra:iL,A.lSr33-Sôaprak'îig'ôn.BERLIJN, 6 November. — Gister voormid-dag zijn de niouwe Rijkskanse'ier Graaf Hert-ling, ganeraal-veldmarschalk von Hindenburg en de eerste genaraal-kwartiermeester Lu-Jea-dorîï bij den keiz^r oatvan.-ïen in h-;t kasteal Belle- Vue. Van 12 ure te begiaaen zetelde ook weer ia dea Rij ksdag de iuterfraktioaeele koafereacio-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes