De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1072 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 07 Juli. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 27 november 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ks6j100g01/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GEHTENAAR - DE LANDWAOHT ?.f> laar. uugever u. ue uraeve, ueai, aeseivest, i«. 3D® KELBUSTS PATHIOT Vri|dag 7 JtiII 18i3. Num. 109 STADSNIEUWS. . , , licrieht aan het publiek. — Het provmciaal lin' p en Vcedîngskomiteit, heeft aa eer net jpjbl'ek te berichten dat de bureelen,inagazijnen m stapelhuizen zullen geslotea zijn op 10 en il J.îli, gewone verlofdagen. Nochtans zal het bureel voor kîachten en dat •1er :cliippers, ge'egcn Posthocrnstraat, 20, voor îet publiek open zijn van 9 tôt 1 ure. Met publiek zal door een bijzonder bericnt ♦envittigd worden op welke dsgen de personen, Wel1 e regelmatig hunne aankoopen moetan &~,en in de magiizijrien van het Provicciaal Knmitéitden 10 en 11 Juli, zich daarvooi zullea fcoeten aanbieden. ■ Boktoor Be Deoker, tandmeester, Steen• itum, 5y, Gent. Raadpleging van 9 tôt 6 ure. Te Éekloo, Groote Markt, Îf4> den Donderdag »oormi!dg, van 8 tôt 11 ure. Behandeling | fonder pijt». 4624 — Gcslolen. — De bureelen en kassen van de «Banque l'Union du Ciédit de Gand », Naam-Itoeze Venncotschap, Sint-Michielsplaats, 56, Julien gesloten zijn op 10, 11 en 21 Juli. 7527 — Apoihekersgilde-Gent. —-9 Juli: Bogserf, D. ndermondschen steeiiweg; M. Zenr.eberght, 1£ rkstraat, S4, Ledeberg. (Mcdegedce'd). — Horticullura Be'gica W. E. B. — Zondag, ? Ju'i, om 3 1/2 ure namiddag, belangrijke be-*ti:urvergader/ng. Nieuwe med deelingen aan-faaiide den gezamenlij-.en veikoop en aankoop. — Bericht. — De bureelen van het stadhuis fuî'ea op 10 en 11 Juli,'s namiddags gesloten zijn. aangiften van gebooiten zuilen s morgends «iitvangen worden. t — Ranisocninsc van het o'eesch. — Voor den wrkoop van S Ju'i, zal de hoeveelheid per per-ïorm waarscbijnlijk r.iet meer dan 90 gra'mmea ^oreiken (vleesch en becnen). — Grvontien. — Aan de barreel te Gentbrugge IXcrk&traat), zilveren broche met soldaten- for ret. Terug te bekomea tij Elisa Soens, aUs raat, 16. Gentbrugge. — Gevocden een damanuurwerk ; terug t© iekon.en Oudbr rg. 6. —Eoepokinetitiîîgjn. — Maandag namiddag, Et> ure, kostelooze koepokinentingen in het st^ndig Policiebureel, Pouillemarkt. f3ïaaîssha.pp:j der ©edasorserden. — or.dag 9 Juli, om half vijf, gewone maande-jksche zittmg in « Willem- > ell ». «©ad der Èelgische Azaleaskweekers en han-I' ! a~s.—Bestuurvergadering Vrijdag,om 2 1/2 u,, In't «Giard Hôtel Colombophile,»Dierentuinîaan. St-BeïiijB-'Weatreia, — Liefdewerk van Pom Bcsco. — Zondag, naamfeest van den Pestuurder, plechtige Hoogmis, om 10 ure, ioor « Mariaitring », Om 4 ure, Lof. HX&riakerke.— Voordrnchtun in de Zondag-35c' ool op Zondag 9, 23, 30 Juli en 13 Ooàst, na 3<? Ve^pf rs. Saanâsâsm. — Tuinb. Maatschappij Fiacre. Zondag y Juli aanstaande, voordracht over de ®oo;n«aarden, om 3 ure. 7508 Tarioflk-Statlî. — Prijskamp met de dl> ke ; 100 fr. vcoruit ; re'o'on van 3 man ; begin ®m 2 1/2 ure, op 23 Juli ; bollen niet hooser of » centirne ers ; gegevea door de vereeni^de «erbf rgier'î. 7487 So^eîlabslle. — Op Maandag to komende, jnli, zal het gemeentebestuur overgaan tôt 4e openbare verkooping der okkernoten, was-♦ï^de op de dorpplaats, gewone voorvvaarden. 7509 Mesdonk, — Staakbolling Zonda? 9 Juli. ; vooruit 75 fr. prijzen : 22 fr. ; 16 fr. ; 10 fr. ; 8 fr.; ® lr. ïnleg 0,50 fr. per man, peletons van 2 man. f çm om 5 ure. Namens de herbergiers. «ischrijving bij H. Vaa Hyfte en Fr. De Srnet, 75C0 Haralbeko. — Diefstal. — Ten nadee'e van Callens, landbouwer, Kortriikstraat, ï'-r 1 eene vaars uit de weide gestolen. Bij Ju'es vepraetere, de groensels ; bij Vandersehelden, * konijnea en gjoeasels ; bji Deoieta, Sttea- 9msijms^u^ - *■«- ^ Handelsbrieven. Kr zim brleven toegekoinen : voor personea *an Gent, St-Amandsberg, Gentbrugge, Ledeberg, Dendermonde. Destelbersen, Avelgem, Thielt, Mereibeke, Wetteren, Eekloo, Aalst, Zaffelare, Zomergem, Kwatrecht, Moerbeke, Langerbrugge, Zele, Oosterzeele,Kortrijk,Waas-munster, Waclitebeke, Zemmerzake ea Melle. In China. ue meuwe président der cameescne repuoueic Sijuanhung veiklaarde dat de beide eerste her-vormlagen die hij zou invoeren de af:chaffing gelden der verschilleade doellooze waardigheids-rangen.In 't vervolg zou alleen het fe'te'ijk bekleeden van ean ambt het voorrecht eeaer waardigheid voor gevojg hebben. In 't center der stad Peking zal een veiblijf voor den président worden opge- i richt en het vroegere Keizerlijk paleis zal cog enkel a's muséum dienen. "—mw»,.'. iwi ■■■' Daltscha berïcMe© fan îiet Groot IloaSdkwsrîfcP? Westel'Jk kpjjgstaaneel. BERLIJN, 5 Juli.—Van de kust tôt de Anker-rivier.afgezien van kleine verkeaningsgevechtea, alleen levendige geschut- en mijnaawerpers-bedrijvîgheid.Het aantal ongekwetste gevangen genornsa Engelschen in de laatste dagen aan den rechter-oever derAnkerbedraagt'18officierenen867 man. Aan het front aan beide kanten dsr Somme zijn sinds gisteren avond wederutn zware ge-vechten aan gang. De vijand vermocht tôt hier-toe nergens ernstlfire vocrdealen te behalen. Aan den linker Maasoever verliep de dag zon-der voorname gebeurtenissen. Op den rechter oever poogden deFransohen opnieuw metsterke krachten, maar tevcrgeefa. tegen onze stellingea ten N.-W. van het verdedigingswerk van Thiaa- t mont vocruit te rukken. Ossielijk kr'lîîsîooneel. BERLIJN, 5 Juli. — De Kurlandsche kast werd zonder gevolg van den zeekaat uit be-schoten.Légers oan oeldmaarsehalk-generaal von Hindeuburg. De onderneraingen van den tegenstander ga-richt tegen het front der legers van geseraal veldmasrschalk von Hindenburg, werden voor-namelijk aan beide zijden van Smorgoa voort-geztt. Duitsche vliegerseskaders wierpen over-vloedig bommen cp de spoorbsarJnstellingen ea de troepanverzamelingen bij Minsk. Legeis oan Veldinarschalk-sfenersal prtns Lcopold oan Beieren. De Russen hebben hunne aanvalsbedrijvlg-heid ophet front van Zirin tôt den zu d-oos!kant van Ba1 anowitschi weder bernomen. In gedeel-telijk iijf om Kjfgevechten die zeer hardnekkig waren werden zij afges'agen of uit steliingen, waar zij waren itsgebroken. teruçgeworpen. Zij leden de zwaar;te ve liezen. Légers oan generaal von Lissingen : Aan weerszijden van Kostiuchnowka (feu NoorJ-Westen van Czartorysk) en ten Nooid-. Westen van Kolki zijn gevechten aan gang. Russische afdeelingea die voorultgedrongea waren over d*.n Styr, ten Westen van Kolki, werden aangevallen. Op \ele plaats^n, ten Noordeo, ten Westea en ten Zuid-Wesîen van Luck, tôt in de streek van Werben (ten Noord-Oosten van Beresteczko) mislukten al de pogicgen van den vijaad met sterke krachten ondernomen, om ons dé gewoa-aen voordeelea weder ta oa'rukken. > De Russea tebbea, buitaa huane zwar« bloedige verliezen, aan gevaagenea 11 oiacleren en 1139 mannen verlorea. Sooorbaaninsteïlingen ea troepenverzamelin-gen b:j Luck werden door luchtvaarders aangevallen.L«ger oan generaal graaf von Bothmer : T<-n zuiden van Barydz heeft de vijand op een smal front vooruitrukkende ia de eo'ste lijnea voet gevat. Ons succès ten zuîden van Tlutnacz wordt voortgezet. Balkaaseh kpjjgstoonesl. 2ERLIJN, 5 Juli. — Niets nieuws. ■■■ Officisela Oosîdnrîjkscha bsrichtan WEENEN, 5 Juli. — Officiëele wordt mede-gedeeld : Russlssh krlfgsîoonsel. On de hoogleu ten Noord-Oosten van Kirlibaba in Biikovini, schermutselingen met vijandelijke ru terij. Ten Westen vaa Kolomea werd eene Russische brigade, die rond den middag tôt dea aanvaî vooruilru'Je.door onze a:tillerie gedwoa-gen op vluchtende wijze af te trekkea. Tegen den avond viel de vijand met sterke krachten aan ten Zuiden van Sadzwanka. Hij werd overal teruggeworpen, op sommige pîaat-s/n na verbit'erde handgemeen-gevechten. Bij Barysk, ten Westen van Buizacz, drongen de Russen voorbijgaand In onze stellingea. Een tegenaanval voerde ter herovering onzer oor-spronkelijke lijnen. Bij Werben, aan de bovèn Styr, wsrdea bij eenen aanval van Oostenrijk-Hongaarsch troe-pen 11 Russische officieren en 827 mannen inge-bracht, evenals 5 mitraljeuzen. Sinds dagen heeft ziclxop dit gevechtst rrein het oud beroemde iiifan.erie-regimeLt uum. 42 van Theresieastad bijzonder onderscheiden. Ten Z.-W. en teu W. vaa Luck mislukten mcermaals talrijke opmarschea van den tegea-staader onder zware verliezen voor denzelve. In het Styrgewest stroomafwaaris vaa Sokol tôt over Rasalowko hernamen de Russea hunne aanvallen. Teu Westen van Kolko poogde de vijand onder aatizienl.jke krachtinspanning op den NorrdelijLeil oever vasten voet ta vatten. Aan talrijke plaatsen werden Russische aanvallen afgedagen. Ituliiiaiiseh bi>l)pto9iiee]. Indensektor van Doberdo hiold het vijande-lijk geschutvuur aan, bijzonderlijkgericht tegen het zuidelijke geiee'te der hoogvlakte. Aanvalspogi'igea d r Italianea tegen onze steliingen ten Oosten van Monfalcone ea Selz werden afgeslagen. Aan het front tusschen Brenta en Etsch ondernam de vijand vergeef-sche aanvallea tegen onze stelling bij Roana en ten Zuiden van het Poslaadal. Bij Ma'borghet en ia het Suganalal werd eea ▼ijar.delijk vliegtuig naar beneaen gescho!ea. Zuiiî-Oosbisjk krijgsiosneeli Oaveranderd. Oorlog in het Oosten. Turks oh bei io^t : KO N STANTIN O PEL,5 Jull.-Het algemeea kwartier meldt : Geene verandering aaa het Irakfront.Nadat onze trospen de Russen haddeu verslagen in het gevecht dat geduurd heeft sadert den 30 Juni en tôt 's nachts, in hunne verschanste steliingen ten Oosten vaa Kermandschah, zija zij 's morgends in de stad gedrongen, alwaar jfebeurtenissen plaats hadden. Dca 29 Jiiai was bestaiigd geworden dat dè Russen besloten waren zich uit al hunne kracht te verd"digeu in de lôkaliteit Mahidischt, maar, uit hoofde der achtervolging door onze troej en en der spoedige tusscheakomst onzer omsinne-Hngstroepen, is het den yijaad aaaiogeluk geweest er stand te houd@Q. _ Under de bescharming znner achterhoad^ welke hij er gelatea 'nad, is de vijand caajf cja stellingea getrokkea welke hij gereed gema«ki had tea W. van Kermandschah. Wanaeer dea 30 Juni de achterhoede vaa den vijand zich terug-getrokkea had, zijn onze troepea MahideschJ binnengerukt en zijn dad lijk begonnen met de Russische JegermAcnten te achtervolgen. 's Namiddags, is de vijand die zich fcevond îa de verschanste steliingen tea Westen van Kermandschah, aangevallen geworden 'angs voren en aan do zijkanten; hij werd dan ook gewikkeîd in een gevecht, dat duurde tôt 's nachts. Ten slotte, hebben de Russen, in den nacht van 30 Juni tôt l Juli, volkomen hunne steliingen moeten ontruimen ea zich teruggetrokken ia de stad Kermandschah. In den vroegen nurgend, zijn onze troepen, zonder aan dea vijand den tijd te laten eea straatgevecht te leveren, met drie detachemea-ten in de stad gedrongen en hebbea den vijaad gelK-ongen te vluchten. 't Is zô6 dat onze troepen, — nîettegenstaanda het terrein, waarop de gebeurteuissea zich ont-rolclen, zeer moeilijk en ongunstig was, niet-tegenstaande den afstaud van 2(0 kdometers, van aan de grens tôt aan Kermandschah ea zonder aan dea vijand eenen ongeubiik rust ta gunnen, — den hardnekkigen weêrstand hebbea gebroken welken de vijand bood aan elke plaats en welke maar flauwe kansen tôt overwinnea aanbood. Zij hebben met de grootste,aanhoudendehard* nekkigheid het hoofd gebodenaan aide moeilijk-he len welke zich als het ware voor onze leger-scharen opstapelden en zij hebben hun deel cagejaagd, namelijk in dat gewest een eiade ta sîellen aaa den willeke. r van dea vijaad. Aan het Kaukasisch froat, ia de sektors vaa dea rechter vleuçel en van het center, geena gebeurtenissen. In den sektor van Tschoruk gelokaliseerd ar'ill riegevecht. In dea sektor ten Noorden van Tschoruk tea gevoîge van eenen aanval bij verrassing geiukkij uitgevoerd aan ons center door een deel onzer troepen, is de vijand verjaagd geworden tiit zija center en zijae steliingen.Bij diegelagen'neid hebben wij 2 mitraljeuzen en 6 kanonnen gekaapt. Behalve da^, valt er niets bijzonders aaa ta stippen. KONSTANTINOPEL, 5 Julî. - Met hoofd-kwartier maakt bekecd : Og het Irakfront, geeae verandering. In Zuid-Perzië hebben da Russea den 23 Juni, Kossrevabad ontruimd ; zij trokkea 's nachts door Haraenabad en vluchtten ijlings met hunne hoofdmacht ia da richting vaa Mîhidechf. Een sterke aehterhcaîe, die door de Russea in Haroenabad achtergeîaten was, koa dea 29e Juni ten gevolge van da krachtige achter-vo'ging onzer voorhoedea n;et standhouden ; zij verliet Haroenabad en moest in de richting dee Russische hoofdmacht achteruiltrekkea. KAUKASUSFRONT : Op den rechter-vleugel, geen gewichtige gevechten. On3 geschut nam kampea en verzamelplaa'sea vaa vijandelijke troepea krachtdadig ond':r vuur„ Op den Iinkervleugel versterken onze afdea-lingen de steliingen, die zij in de laatste dagea benoorden dea Tschuroek veroverd hebben. Op den rechtervleugel dezer troepen, die ia Boordelijke richting zijn opgesteld, deed da vijand e;n vruchteloo :e aanvalspoging. Eeniga gevangenen en buit vielen daarbij ia onze hand. Op enkele plaatsen in de kusts'reek, poogde da vijand ons te overrompelen, doch hij werd met verliezen teruggeslagen. Overigens is er niets ta rermelden. KONSTANTINOPEL, 5 Julî. - K. K. Tele-graphen-Korrespoadenz-Bureau). Na verbitterd* gevechten ten Westen van Kermandschah, dea 30 Juni, zija de Russen achteruitgetrokken. Zt| kondea ia Kermandschaf niet •taadhoudeo^l «oodat de Tuikea dea 1 Juli dert>dbflt>ben b^«W)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes