De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1869 0
24 november 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 24 November. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 22 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/nv9959f07k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

86e J4A8 . Dinsiag 24 Noyem'ber 1914 S'278 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Bureelen te Gent nr 1® Keielvest ' ■III I ■■■lllllll '^V Dringende aanbeveling Naar ons van wege de Duitsche overheid werd medegedeeld, zal aan particulière personen geen vergunning tôt dragen of houden ïan wapens kunnen verleend worden. Het gemeentelijk of particulier initiatief zal dus zelf hierin dienen te voorzien door ver-■aeerdering der policieagenten of door oprichticg van bijzondere waak- eu veiligheidsvereeni-Ringen.— ■®>—i Laodelijke policse. Telkens als de winter nadert, verwacht men et zicli aan dat dieven hunne ronde zullen doen. Dat is zoo in gewonen tijd. Wij leven nu in oorlogstijd ; de policie is Dntredderd of verlamd ; daar vele veldwachters klsmede de gendarmen in het leger zijn. De ontbrekeade veldwachters zijn al of niet vervangen door tusschentijdige agenten, maar irat kunnen een of twee veldwachters doen om de orde te handhaven ? Reeds van nu af is men in sommige gemeenten de bosschen gaan afkappen ; er zijn plaatsen waar heele bosschen heel en gansch zijn afge-hakt.Dat werd gedaan in vollen dag, soms in het bijzijn der opzichters of eigenaars, die soms enkel den afval voor zich konden houden. Dat werd niet alleen gedaan door personen, die den nood als verschooning kunnen inroepen, maar ook door personen die bemiddeld zijn, zelf s onroetende goederen bezitten, en die van de gelegenheid en de gebeurlijke straffeloosheid gebruik maken om hunnen toestand te verbeteren. Wij zeggen gebeurlijke straffeloosheid, want men moet niet gelooven dat zulke daden voor-zeker ongestraft zuîlen blijven. Worden die personen aangeklaagd, zij zullen burne straf niet ontgaan. Er zijn nog rechters in Belgie. —&— Het bovenstaande toont aan dat de toestand ernstig dient ingezien tewoiden. Indien men nu bij klaren dag de bosschen aflcapt, dan zou het geen wonder zijn dat later 's avonds of 's nachts de hofsteden, de opge-sloten kasteelen en villa's, aangevallen en ge-plunderd werden. De inwoners zijn verplicht geworden eerst door de Belgische, dan door de Duitsche overheid, hunne vuurwapens af tegeven. De brave rustige inwoners hebben dat gedaan maar het vâlt te betwijfelen of de gevaarlijke kere!s, waarvan men er overal eenige aantreft, hetzeifde gedaan hebben. De rustige bevolking staat dus weerloos tegen-over de dieven en plunderaars ; zooveel te meer bou eene sterke policiemoeten ingericht worden. We vernemen dat er in sommige gemeenten Spraak is eene burgerwacht in te richten. Aangezien de heer Braua, burgemeester van Gent, de toelating heeft de burgerwachten tôt policiedienst te benuttigen, is het te denken dat men in andere gemeenten dezelfde toelating zal bekomen, als de toestand zulks vereischt. In zekere gemeenten is eene bijgevoegde poiiciemacht ingericht, naar men ons verzekert, met toela ing der Duitsche overheid ; de agenten doen hunne ronde met het geweer op den schouder, wij hebben er een ontmoet, 't is dus geen hooren zeggen. Het moet dus wel zijn dat de Duitsche overheid het nemen van ernstige policiemaatiegeleu ieelaat. Oorlog in België en in frankrijk. [iit Duitsche bron: BERL1JN, 20 November. (Wolff. Officieel.) Kennisgeving van heden morgend uit het groote hoofdkwartier : In West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk is de toestand niet noemeoswaard gewijzigd. De halfbevrozen grond en sneeuwstormen hebben Onze bewegingen bemoeilijkt. Een aanval der Franschen bij Combres, ten Zuid-Oosten van Verdun, is afgeslagen. BERLIJN, 21 November. (Wolff.) Ambtelijke mededeeling van hedenmorgen uit het groote Sioofdkwartier : Op het Westelijkeoorlogsterrein is de toestand [eitelijk onveranderd gebleven. Voor bijna het geheele front heeft de vijand een levendig ge-ichutvuur onderhouden. Uit Fransche bron: PARIjà, 20 November. (Reuter). Officieele kennisgeving van drie ure 'snamidda;s : Op het Noordelijk deel van het front is het weer buitingewoon slecht geweest ; het heeft er eesneeuwd. Degeheele streek teri Oosten van # Diksmuiden is onder water gezet. In Argonne zijn drie hevige aanvallen van g vijandelijke infanterie afgeslagen. J PARIJS, 20 November. (Reuter). Ofijjcieel bericht van 11 ure 's avonds : Geen bijzondere gebeurtenis valt te meldén. ] PARIJS, 21 November. (Reuter.) De Fraische officieele kennisgeving van 's namiddags 3 ure > behelst : ' In België hfeft onze artillerie bij Diksmude een voordeel behaald op die van den vijand. i Bij Verdun en in de Vogeezen zijn wij wat vooruitgekomen ; wij hebben ons daar op ver-schillende punten in verschanste stellingen fenesteld op minder dan 30 meters van de Juitsche posities. Russische-Duitsche OORLOG. fUït fJustsehe bron; BERLIJN, 20 November. (Wolff. Offieteel.) Kennisgeving van heden morgend uit het groote hoofdkwartier : Aan de greus van Oost-Pruisen is de toestand onveranderd. Ten Oosten van de meren hebben de Russen zich meester gemaakt van nSetbe-zette veldversterkingen en van het zich daarin bevindende oude geschut. De over Mlawa en Lipno terugtrekkende deelen van de vijandelijke troepenmacht i;ettea hunnen terugtocht voort. Ten Zuiden van PlozV is onze aanval goed gevorderd. In de gevechten in de nabijheid van Lodz en ten Oosten van Czentocliowa is nog geene beslissing gevallen. BERLIJN, 21 November. (Wolff.) Ambte'ijke mededeeling van hedenmorgend uit het groote hoofdkwartier : Het krijgsbedrijf in het Oosten oatwikkelt i zich verder. Uit Oost-Pruisen is niets bijzonders te melden. De vervolging van den bii Mlawa en Plock teruggeslagen vijand (ten Noorden \an. den Weichsel is voorigezet. Bij Lodz (ten Zuiden van den Weichsel hebben onze aanvallen vorderingen gemaakt. In de streek ten Oosten van CzeDtochau strijden onze troepen schouder aan schouder met die van onzen boedgenoot en hebben zij terrein gewonnen. Uit Oostenrîjksehe brois î ; WEENEN, 20 November. (Wolff.) De gene-rale staf deelt mede : Ook gisteren hebben de Duitsche en Oostpn-rijksche legers in Russisch Poîen overal ïuccss-gehad. De beslissing is nog niet gévallen. Het aantal Russische krijgsgevangenen neemt toe. Voor Przemysl heeft de vijand bij aanstonds afgeslagen pogingen om een sterke troepenmacht dichter bij het Zuidelijk front ter vestiag te brengen, zware verliezen geleden. WEENEN, 21 Novembsr (Wolfl). — Heden middag is ambtelijk het volgende bericht van den generalen staf bekend gemaakt. Het aanvallend optreden van de verbonden Duitsche en Oostenrijksch-Hongaarsche strijd-krachten tegen de hoofdmacht van het Russische leger in Polen neemt voortgang over het geheele front. In de gevechten ten Noordoosten van Czers-stochowa hebben twee bataljons van den vijand zich overgegeven. Uit Russische bron : ST-PETE RSBURG, 20 November. Officieele kennisgeving van het groote hoofdkartier t De Duitschers trachten tusschen de Weichsel en de Warta door ons front heen te breken. Ons offensief is den 19e dezsr met plaatselijke successen bekroond. Ten Nocrdwaiten van Lodz hebben wij een Duitsche batterij zwaar geschut met 10 mitrail-jeuzen bemachtigd en verscheidene honderden krijgsgevangenen gemaakt. De hardnekkige gevechten op het front Czenstochowa-Krakaw ontwikkelen zich op normale wijze. Dea 17e en 18e hebben wij 3000 Oostenrijkcrs gevangen genomen. In Galicië hebben wij Wisaiéz, Grelice, Dukla en Ujok bezet. S T-PETERSBURG, 21 Nov. (Reuter). — In de Legerboie wordt medegedeeld, dat zich bij Iirakau een verwoede strijd heeft ontwikkeld. De Duitschers zien in, — volgens genoemd blad — dat die ves'.ing met hare forten h un laatste bolwe kzijn aan dat front. lasslsens-lDrKseog iffi. Uit Turkscha bron : KONSTANTINOPEL, 20 November, Mede- c deeling van den generalen staf : Onze troepen hebben den 17e aile blokhuizen j in den omtrek van Artwin (op Russisch gebied, ten Zuiden van Batoem) met de bajonet genomen. De vijand sloeg op de vlucht en liet talrijke dooden, geniema eriaal en uitrusting-Stukken achter. ! De gevechten met de hoofdmacht van het Russische leger in het Kaukasische grensgebied duren voor t. c Na hevigen strijd versloegen onze troapen de } Russen bij Liman op Russisch gebied. De i Russen namen, nadat zij groote verliezen hadden eleden, de wijk naar den anderen oever van de 'sjoroch. In de Zwarte Zee. KONSTANTINOPEL 20 November. (Wolft) iet Turksche groote hoofdkwartier bericht : Een Russische vloot van twee linieschepen en •ijf kruisers is op de vlucht naar Sebastopol, loor onze vloot achtervolgd. Een flottilje torpedobooten heeft de wijk ge-lomen in Russische havens. Oorlog tusschen Servie en Oostsarijk. J!é Oostenrîjksehe bron s WEENEN, 20 November. (Wolff.) Officieel vordt omtrent de krijgsverrichtingen op het îuidelijke oorlogstooneel gemeld. Hedea zijn >p zichzelf staande gevechtén geleverd over het :eheele front. De aanval op de versterkte stel-ing Lazarevac (ten Oosten van de Kolubara ivier)maakt vorderingen. Gisteren zijn 7 Ser-rische officieren en 660 man gevangen genomen. 3et werter is ongunstig. Op de heuvels ligt een neter dik sneeuw en het laagland isoverstroomd. — PAGBOEK. De Duitsche soldatea TE GENT. Berieht va m het stadliuls. 3EVOORRA DiNG. EIËHEN. Het gemeentebestuur van Gent brengt den selanghebbenden ter kennis, da1: het eene groote îoeveelheid eieren heeft aajgekochf. Zij worden er beschik'iiing gesteld der ingezatenen aan dea )rijs van 11 frank 't honderd. De eieren zijn per vijftig stuks te verkrijgen egen konptante bstalir g, ten bureele va i den jevoorradingsdienst (Latrenhalle, Ie verdiep), die werkdagen, van 2 tôt 4 ure namiddag. (Medegedeeld). -cggE» lit fie! Haraeisl siwiî. De Namensche briefwisseîaar van 't Brus-elsch [ecensureerd blad: La Belgique schrijft het ,'olfiende aan dat blad : « Men heeft met vreugde in ons gewest ver-lomen dat de gijzelaars die te Cmey en te Dinant verden gevangen genomen en naar Kassel ge-foerd, in vrijheid gesteld zijn en dat een groot ;etal hunner reeds hunne haarditeden hadden ?ervoegd. Ik keu het getal gijzelaars van Cin ;y liet, maar ik weet dat de stad Dinant, welke :ooveel geleien heeft door den oorlog, 427 gijze-aars heeft moetea leveren. » Te Namen schijnen de levensvoorwaarden leicing tôt verbetering te hebben. Sedert den Lô November is het broodration per volwassen sersoon gebracht op 400 grammen en op 250 [rammen voor de kindîiea beneden dî 7 jaar. » De bakkers zijn streng verplickt goed boek e houden ; de Duitsche overheien komen dage-ijks de boekhoudiag der bakkers kontroleeren. » Dezer dagen heeft de Duitsche overheid aan le bewoners van Namen laten weten dat het lun verbodea was onder onverschillig wjlken rorm de Belgische nationale kleuren te hijschen >f te dragen, maar de proklamatie, waarbij dat ■erbo 1 werd bekend gemaakt, zegt tevens dat de Juitsché regeering hoegenaamd het inzicht niet teeft de vaderlandsche gevoelens der Belgen te :wetsen. » Men heeft ook met groot genoejen vernomen lat de burgerlijke en boetstraifelijke rechtbanken lare werkzaamheden zouden hernemen. De :eachte heer Capelle, prokureur des Konings, lie aan de Namensche bevolking dieasten be-vcz:n heeft welke men niet vergeten kan, al voortaaa zijne gewic'ntige taalc kunnen vaamemen, zonder den bijstand van denkeizer-ijken prokureur,die hem van bij de herneming der echterlijke werkzaamheden werd toegevoegd. » Talrijke dossiers, welke gereed lagen vôôr len oorlog, zijn opnieuw in handen gegeven der inderzoeksrechters. De^barolking ziet met ge-loegen dat de wet en het gelfteht weêr in wer-;ing treden om de openbare-hmangen te ver-ledigen en zoo doende paal en perk te stellen ïan plunderingen, dieften en aftroggelarijen, vaaraan zekere personen, die van de gelegen-ieid gebruik maakten, zich ongestraft overlever-len, sinds eenigen tijd. » re Brugge en omslpckcn ■"- r*r , A « -t In aenloop der verledene week werdon in de imstreken vanMiddelkerkeeen aantal infanterie-;evechten geleverd, waar de bajonnet meer-naals de voornaamste roi speelde. Van beidezijden moetea de verliezen aanziea- lijk zijn. Transporten Duitsche gewonde» werden naar Gent en verder overgevoerd, ter-wijl de licht gekwetsten te voet naar Bru;ga wtderkeerden en zingend de stad binnenkwaman. De vroegingetroden winter hîeft de eHenda voor de strijders maar ook voor de bevolkin3, vooruainelijk die van het platte land ten zeerste vermeerderd. De troepen die soms uren onder het vijandelijk vuur bewegingioos teraeder moeten liggen, in afwachting van het gunstig; oogenblik voor den aanval lijden onbeschrijflijk. Het aaatal zieken is dan ook zeer groot Te Brugge >verden verscheiden burgers aan-gehouden, die zich in al te sterke bewoording'-.a, tegen Duitsche soldaten, over de Duitsche poli-tiek hadden uitgelaten. Het aantal noodlijdenden te Brugge is zeeî aanzienlijk. 'De kan'werkerij ligt geheel stiî, daar er weiaig materiaal is en er ook geene afnemejs zijn. De armoede op het platteland is evenwel nog veel erger daa in de s'eden. Vooral nijpend is hetgebrek aan steenkolen. Zi£dïe het nog kunnen betalen doen groote voorra hea hout op. Het verkeer van Brugge naar het Wes'.en is verboden. De bewoners der dorpen ten Noordsn van Zet brugge mogen niet naar elders vertiekkea. De villas aan dea zeedijk tusschen Zeebrugga en Knocke zijn ontruimd, doch het is den bewoners niet toegelaten naar het Oosten e'ders eene woonplaats te zoeken. De zeedijk is thans voor een groot deel lier-schapen in eene versterkte ariilleriestelliùg. Da volkssoap te MeirBlbeke. Te rekenen van Woensdag 23 November 1914, zal er aan de behoeftige Suisgpzinnen der ga-meente Meirelbeke volksscepuitgedeeld worden. Om er aan recht te hebben moet men in bezit zijn van eene kaart afgeleverd door het gemeente» bestuur. De inwoners van Meirelbeke die deaken er van te kunnen genieten, mogen zich laten insehrijvea in het gemeentehuis te Meirelbeke van 9 tôt 11 ure 's morgeads en van 2 tôt 4 ure 's namiddags Zij zijn verzocht hun trouwboekje mede te brengen. De Burgemeester. Jcs. HEBBELIJNCK. — —~— Voor de Belgen, uiigewekeri in Holfand Te Rotterdam worden de volgende schepea verwacht, metlevensmiddelen voor de Belgea, in Holland uitgeweken : ,î. D ze week nog. het stoomschip Jan Blocks. uit Londea met 1930 ton leveasmiddelen. Toekomende week nog een schip uit Londaa 850 ton Itvensmiddelen. Deze week ook het stoomschip Bonhadra uit Halifax met 3000 ton voedingsmiddelen en kleeren, Ook toekomende week het stoomschip Massai pequa, dat Vrijdag 20 dezer uit New-York verf trekt met 4000 ton levensmiddelen door d® Rockefeller fondatioi geschonken. \ In het besin van December de stoomboot j Ter Schelliag met 4 00 ton tar.ve door de Belgische kommissie in Amerika gekocht. tj In het begin vaa December het stoomschip, « Thalma » met 2900 ton levensmiddelen eB' kleeren, verzameld door het blad « Ladies llorna Journal» dat eene nieuwe lading bijeenbieny.ti1 Het kom:t :it is voor alsnu nog de volgende zendingen toegezegd : Van een komiteit. van Nieuw-York 4000 ton graan ; van den Staat Okawa ook 400J on1 gr<ian; van den Staat Kal.fo nia t OD'J ton levensk-middelea ; van de Northwestern Fabrikan'eu? Vereeniging 9000 ton meel ; van den Staat lowa,' 4000 ton graan; van het weekblad Christian^1 Herold 800 ton levensmiddelen e'i kleederen. j In naam der noodnjdende Belgen zeggen dank aan de milde senenkers. ALLERLEL , Belgische landbouwers in EngaSand Wat we over eenigen tijd deden voorzien, heeft reeds een begin van uitvoering eekregen-Belgische landbouwers die naar En gela nd' uitgeweken zijn hebben in het schieredaad Leyn, graafschap Carnairon-hire, in het Wes-ten van Engeland op de le sche zee gelegea,1 gronden bekomea om ze te hewe ken. De landbouw is in die streek zeer verach'.erd, maar er zijn rijke weilandea. Men hoopt dat de Belgische landbouwers, alS i kundige vakmannen die ze zijn, schoone vruch,-' ten zullen winnen en zeer nuttige praktisc'ae lessen zullen geven aan de Engelsche laadboti-wers daar ter plaatse. De Eelflische kunstschatten. Dr. von Falcke, de bestuurder van het Beilija-sche kunstnijverheidsmuzeum, die belast i3 geweest met de boedelbeschrij ving van de monumenten van kunst in het door Duitschland' bezeite gedeelte van België, is na volbrengiagi van zija taak naar Berlijn teruggekeerd. 1 Onder de kunstwerkea, door de zorgen van Dr von Falcke uit kleiae plaatsen onbeschaai^d in het muséum te Brussel in veiligheid gebracht, '

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes