De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

6144 0
17 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 17 November. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 04 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/f76639mt3n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR- DE LANDWACHT BJEL liLIIILIIHAn"UL L.nifllJWBf«Un 1 Nom. 283. U' Jaar. G- Da < jtrs- - <-*=< oeagaws—— ^otgekten door do Censaur. LAN DBOUWERSBON D Fergadtrlng oan i5 Nowembtr. M. Maeabaat, voorzitter : -- Gbd sîj geleefd, do oorlog is roor on» gedaan. ■#fa 4 laoge jaren Smart en lijden «ijn wij van d« fcarbaren b**riM> „ Dank, na God, aan onzen Koning Albert die Vau het be/in vot het elnde blijkea heeft gegcvea f*n onuitputtelijkezelfopofïonflg en toewijding, Dank aaa ons dapper leger, dat het eerst in 4,n strijd is gawcest ; dank aan onze kloek* BoVdatM, aîtîjd onvermoeid en frisch als hei jjeii van Vade* an 1 «en oproep deed tôt huaaei moed. (Bravo» en handgeklap). Nu, dat wij de verschuldigda hulde uitgeapro Jt«n hebben, vidt er tezorgon voor de toekomst t Het Laadbouwkoraiteit blijft werken ; tijdeai den oorlo'; Ssbbec wij dea goedea uitslag vai ijSne wcrkîai kunuen vaststellen. De Ianâ>>uw moet versoigd worden ondei fçrschiilende opzichten. 1« Vso. — De stallen zijn hun vee ontroofd te Lemberge zija nog enkel viar gebrekkigi paarden. Meest ovaral is op elkn hofstede maa: «eue koe nieer. Het vee levert melk eu bote; voor ziokan en kiaderen; kaas en vleesch roo folwassenenvaa s'ad en buiten. Als men kan., koope meu meîkbeeslen waa jaen kan, brç-v, ta Holland en in Normandie. Het gebeurt dat het vee van emo gemeentt naar eene andere overgebracht is. In dat géra i« de bezittonde gemeente veranhvoordelijk voo de rerzargiag on de terugbreagiug. ' Dat elkeen madewerke otn ailes terug in ord te brengen. Bij het aankoopen van vee zorg men geene bee3ten te koopeu die door longterin Of po ziekte zijn aansedaan. 2» Paarden. — België was beroemd om zijn paarden. Ue roornaamste heagstoa zijn behou den ia Hollawï. Paarden zijn nordig roor het bewerken va hjst Iind ; hft bijhaien van lcolen, voad- e SQeststoifsn, enz. Heï komiteit zal onderxoeken of de stadsbea Siet bij midde! van auto-wagens naar de ge l'Mut** kan veroverd worden. In de stad heei mea don beeï te veel ; in dea buiten verlang men er naar, Wellicht ook dat men eea doel der paarden, i de laatsto dagen geroofd, zal kunnen doe weerkomen. 3. Oogatvraohten. — De laatste oogst is goe gçweest hoewel het land niet sterkgem!*st werc Er is weinif gozaaid ; sedert bogin Oktober i welnlg kunnen gewerkt worden. Laat ons bopen en werken opdat onze velde kunnen bewerkt, gemest en bozaaid wordei zoodat we toekomend jaar een goeden oog: aebben. Het voedingskomiteit blijft in werking Amen « a zal nieer en meer voedstofïen zendei 4e'âaji,itO»p -yfca VStto—Desamen-aankoo Ae«'t T»»l vocriaelen afgeworpeu. Mea ec trac ht ea <sn de aaqgaksçhts scheilcundipro vet( ten «»aae ^ale*er i worden. Men as Ook tc*dit»3 x.rrat »*nit'o<»»i»r bhinen te doe ko&en. «f — In de holft va VUandërei) zijn vertieiin^on aang«riccu ; voor; ïraere, Keteiveat, »$. PB KLEINK F het arrondissement Geat-Eekloo heeft geleden. De schade zal geschat worden door eene kom-missie uit vakmannen bestsands. Eene vraxealijst zal opgesteld worden. Wiô denkt ti klagen te hebbon zal ia baroep kunnen gaan. Daarorar later tneer, 6° Herbouwan v*n hoîatadon. — Het komiteit zal ondarzoeken ot het mogelijk il steen en kalk in groote hoeveelheden aan te koopeo. 7e Voor onbamlddeldan. — la het Land* bouwkrediet kan mon voorschotfea bokoraen tôt een beloop van 3000 frauks. Missehienaal men later m«er kunnen krijgea. 8e Aile Vrijdaeen eal de Làndbouwersbmd , b'ijvsn versaderen : eerst bestuur- daa alge-meone vergaderins. En nu vorheugea wij ons : Na lijdea komt verb'ijden ; gaan wij hand in hand samen oin den landbouw tôt zijnan oud«n b'.oei te brengen. De landbouw is de allernoodigste nuverheid | van het land, de oorlog haeft on3 dat greleerd. Leve de Koning ! Leva de Koninklijke famille. Leva het leger. La\ e de heropbeuriag van het land ! (Langdurige toejuiching). M. P. Scheire (Housden), verhaalt hoe de ffcroofde koeîea naar St-Amands bij Puurs ge-5 dreven werden. Hij is mec gewesst. Van de J 67 opgeëischte koeien van Housden zijn er maar t 2S te St-Arnaud aangekomea. De andore zijn tus-f schen Dendermonde en St-Amand gestolea — 't was al doaker toen ze daar waren. P Eea boer van Laarne is zijoe koe gaan opzoeken en heeft ze wesr naar hais gebracUt. 5 Misschien kunnen aaderen ook no? hunne 1 dieren terugvinden ; maar velen zijn dood. r M. De Keyzer sluit zich aan bij M. Maenhaut oan hulde te brengen aan Z. M. dan Koning «a « aan ons leger. L De k'ivestia der koeien is de belangrijkste y van al ; de koeien geven niet allcon melk maar ook vleesch voor de geheelo bevolking. 9 't Is moeilijk ailes in een s te doen. Laat ons koopsn in Normandie en in Holland, zoovesl mogelijk. Maar errst zouden wij uit Duitsch-j land evenveel koeien en paarJoa moeten terug-, lia'en, aïs er ons hier ontroofd zija. (iïandjeklap en bravo3). r Duitschland kan zooveel koeien en paarden leveren, want Duitschland had voor dea oorlog t 10 maal zooveel koeien en 13 maal zoove«l paar-(■ den als Bolgië. Verder blijft le ondsrzosken in hoever au'o-3 wagens kunnen gebezigd worden voor 't vervooi Q van kolen, meststofïen, beer van de stad naai buiten, enz. Dat 1s voor eene naaste maal. d Ook moet elkesn opmaksn welke bosten hi l> betazld heeft en wat hem te weinig is betaald j voor opxeëischte waren.Omstandige inlichtinger sullen daarover ge^even worden.(Goedkeuring) a • Il —a&fejfct*. j)|ii"i ni ailes . B® Verboadsn torplljeure voo r Konatantlnop«l. p Officleel. —• De Fransche torpiljeurs « Man il gins > hebbende aan boord den brigade generaa e Dieaonst, sa de torpiljeur * Shark > met eener 1 Britschen generaal, zija den 10 Nov«mberd( n DardnneUsn bianen gevaren om voor Konstan tiaopel te gaan roor anker liggen alwaar zij dooi n do eskaders dsr Boalgenooten zullea rervoege il wor.lca. AITV.OT Zondâg 1T en Haandag 18 ! Vorhoerllikla); tau Slzas-Lothsring'«n. Na ia de Fransche Kamsr de voorwaardan ran dea wapeastilstand te hebben voorgeleacn.bxac^t Clemeaceau hulde aan Elzas-Loiharingen. DU lokte eene geeitdrifti^e betoogiag uit oadar de Kamïrloian. la den Senaat las M. Pichon de voorwaarden van den wapsnstilstand. Er werd besloteo dat het borstbeeld van Clemenceau ia dea Senaat cou goplaatst worden. Za Italie. Bij geleganheid van dea varjaardag vaa dea Koning van Italie was gansch Rome bevlagd. Gansca Italië door werdea bstoogingea op touvr geset. Den 11 Novomber werd een hevige aardsohok gevoeld in de gsmeenten der provinciën van Florence en Forti. Er warea enkele slacktofiers, aasneavsid. Men meldt doa dood vaa graaf Francies de Meeus, kapitein-bcrelhebber, bij het 1« regi-mant gidsan, glorierijk gavallen op het veld van eer teEedesem (Oostvlaanderen) dea 19 Oktob., In den ouderdom van 51 jarea. Hij was zoon van wijlen graaf Eugesn de Maeus ea van gravin de Meeus, geboren du^ Coaedie de Ker-goalen, ea zwa«or van M' Crupî, bistsndige afgavaardl^de van Limburg. en van mevrouw geborea del Marmoe. San stiaadbeald te Zaïbruggra. Volksvertsgenwoordiger Standacrtheaft voor-gesteld aan den Raad v.-.n de Eagelsch-Bslgiscke Voreeniging, esn standbeeld op te richtea op d« aiôla te Zeebrugge, ter ceuwige gedachtenis van da helde» vaa den • Vindictive » die ontscheep-ten in den nacht van 23 April 1913. Het ontwerp van het monument zal ten prijs-kampe voorgslegd worden aan de Belgische kuostenaars. Polen «rraaâ't D&ntzlg als xosbavaa. Polen heeft eene cieuwo resteoring gekregen. Do eerste daad van den ministerraad is ge<veesl een betoog tôt de Duitscha regeering te r;chter om haar te vriigsn dat de ha von van Dantzig bi, Polen zou ingelijfd worden. Men mag niet ver' getea dat Polen nog onder Duitsclie voo^dij staat De daad krijgt daardoor eene groote beteskenis Sankbataiâ'ing' aai bat Amerlkaassoi Rood-Krala. M. Henry P. Davison, voorzitter vaa he Amerikaaasch Rood-Kruis, werd door det Koning verceremerkt met het orde van Leopold de grootsto onderscheidinjï die kan gegevei worden, om hem ia naam vaa geheel het Bel gisch volk, dank te betuigen, voor al het goodi dat zijn werk heeft godaan voor onze soldatoi en burgerlijke berolkiag. Tyneke de gakendo Gantscho bokse.r, die in Australl verblasf, is ia dienst getreden vaa het Eagelsc leger, waar hij flinken diaast. Hij heeft recd aan eenen schoonen avondstond medegewerli te Parijs. [ Oekwatat. t De E. H. Cia'ys Boùuaert die als almorsaaic s bij het 12» re«iment dienst deed en eens g< kwetst werd, zooals wij nog vroo^er msliden, i r au weer bij het brgln van 't offessief weer licl 1 gekwetst en caar oen krijgshospitaal moite overgsbracht tror !ea. (jovsmbe? asiS Prljs 5 ceailemeii Domlea Se Ssysar >, de gehuwde looper, der Bragichepoort, be«ft res is vors'-.hiUsade eere-toekeas be';omen voor helilea iailea ; onç«lu'-iklg voor den jongen is hij voôr het ofFensief aan eanzijner vooten gekwetst zoodat het lichaamîdeel moest afgezat worden. Wonder too-al dit de gekenJe wedlooper nu een voet kwyt geraakt is. W.'lly CJappena, de B -lgische vli-ger, dis net rekord behaalda voor het. neersch etea v.va « vark-ens » (rastlijr* gende ballons der Duitschars), is in dea laatsten tijd door niet mia dm zevea kogels van mitral-jeuzoa in eea been ge'roffen, zoodat het boea tôt aaa cea kaia moe;t a'g^zet worden. Te Vôrsa,Ul6s. Binn?nkort zullon de kabiaet9hoofden deC Terschillenle En'eatslatidea ta Versailles ver-; gaderen voor het bssprak jn der kwestles die met de sluiting: van den vreds betrek hebben. Da mobiliaatlo in Amsrlka g'esohorat. De mobilisatie ia Amarika is geschorst. Gîïa enkel desl van de vloot Word; voor hit oïgea* \ blik gedemobiliseerd. Te Parlja. De « Association Bel;e te Parijs, richt YOOf| den 17 Novomber esae jjrootsche patriotischoJ betoog'ng ia, in het Trocadoro. ! B j da redenaars die liet woord zullen voerea noïintmen M. Henri Robert, den stafhouder der Parijschfi>advokaten-orde. Verscheideae minis-iera en al de Betgischa overheden te Parij», zullen bij het feest aaawezig zijn. Da bezorgdholtl der Veresalsrda-Statott voor Baîgie. M. Hoover, voorzitter van de « Commissioa] for Relief in Belgium » heeft îchikkingen ge«j nomea om levensmiddelen en kleedingstukkeqi.: te verschafîen aan 250,000 vluchtelingen uit d4^ streken van België ea het Noorden van Frank-i rijk die naar Holland zijn cevlucht, toen do.i Duitschers hoosrergenoemde streken ontruimdenW Reeds zija 180,000 tan levensmiddelen naaf^ Rotterdam rerzo ulen en aWes zal la hst werlc wordsn gesteld om de verzoading nog te ver?: hoogen v/anneer de bianenîandsche vervoer* dienst zal hersteld zijn. i De Amerlkaanaohe hnlp voor Saïgifi. Het Konvent dîr Amerikaansche nijveraars 1 t en de « Export Association », die samen eene. v vereenisjing uitmaken van ru'im 1000 firmas met' een kapitaal in muat vau 50 miljard dollars, heeft i het volgende besluit genomen : « Uit erkentelijkheid voor de heldhafti<heid/ ; en de opofferingen van Frankrijk en Belgi», > t voor de verdediging dor beschaving tegen dea j vijaad die hunno veldea en uijverhedon ■ ver«| woestte, werd er besloten dat de uityoerendai nijveraars van Amarika die samen met huEtna' e land^enocten vast besloten waren de kapitulaU«^ 1 der Duitschs wapens te eischen, zich zoudea 3 verbiaden tôt het ulterste allen mogelijkeS 4 bijstaad en hulp te leer,en aaa Frauknjk e® Balgle, tôt hunvolledig herstel na dezegepraalJ Oenaraal Parabing aaa Tslâmaaraoballl ir X*ooh. \ >- G?neraal Pershiag heeft in naam van dea4 s presdeatdîr Vereenigie-Staten a»n de vel<gj it miarschilkea Foch, Joffre en fîaig. evenaBl a aaa eea'.raal Petain onder3cheMiT??n overha^ dted hua vodeead door u.esiJsa Wilsoa.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes