De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

371 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 05 Maart. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 03 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/v97zk5905r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GERTENAAR - DE LAHDWACHT Nuan. 52. 46'îaap. O.DaGrsev©sKetelvcsM S DS KLSINS PATHïQT Diaalaj 5 Miart 1913 Ps'^fs 3 eôntioîasesa yyzztts/ p-^^aga fesksssaa csa œ&s » Nuan. 52. 46'iaBP. O.Se Qraeve "'lu IT MHÏ"*ÏM13BMH vaa hâî @PSOÎ Slaoîïlkwas ilêr Esrsie Daitssa bsrielit. BERLIJN, 2 Maart. W#steli3k ks'.'IgsJooîîeeî. terrer naii kroonprins Itùpprechl v:tn Beier?n Slech's in waiuigosel.toren verhosgde 's a*onda de KOveçhUbedrijvi; 1 ). Bij verkenMagea bij tîollebeke en ten zuidin van St-Quentin namen Yîij gevaagenen. Légers van den Dnilschen kroonprins : Op vflo ; laa'sen van het front deu.en wij 36-«lsagde OEde.'neir.irjçta. -Ton Oosteo fan Rfirrss ilronsen Hestische uvepen in het vernielde fort îoropelîe.' Rheirilsndèrs en Weatfa'en drongsn ten Noordvv-sten van Presnes diep in de vijan-dtlijke st#lli*gen. De stukke.i loopgrechfen die tijdens de gevechten van F« bruari nabij Tahttre in ieîit tan den rijand gebleven waren, werdeu •door Badensche en Thmingscho ticepan la laimlgeznirerd. Cp d«n wes'oever der Maas be-torrcden Rbiinschs kcmpagnies de vijaadeîijke loop-Irachîen fea zuiden vas Baucourt, Na het liitvoeten hunner vcrkenEingen keerden onze troepen met meer daa 400 gavangensn in hunne UilÊaBgsteliinpen teru^. De loopgrachïen ten Milieu vaa Tahure genomea werden twee Fraa-tcbe lêgsnasavallen bthoiiden. Zegcrfroni. van srenei'.-ouei'sla sarlsh. Albert Tusschen Maas ea Moesel bestormden infanterie en pieniera de vijsusdelijko stellingea tan NftnrH.Oocfriar» ira r» Qi»trhAnr/;v M.-* À m^ril ajmcrha te» MENGELWERK. - 5 Maart 1918. 5 Helena Middlefor Rosa zat op hate knieën om er eem'g «taaltjes van te verzemeien terwijl ik naa zee keek door eene natuurlijke opïnini m de rota toen Mevreuw Brandon haa Vrorg of?ij ailes had, wat zij begeerde, ei ïcoja, of zij met baar naar de afspaunioi Wilde teiugkeeren, daar zij gtaag wat zot wçbben gerust om met den heer Brandoi nver de teiugreis te spreken. Ik Waste vveeg haar te \clgen, waanee zijre hand op mijnen aim legde et ,®'Jop zulken ernstigen toon aanspraak, da ik er van verschrik'e. , ,r Uit liefde voor mijne zuster, Helena hier eenige oogenblikken met mij ; wi. «jULen samen langs de duinen îerugkeei en Jiçebu veel te zeggen, en dit is mijn< laatstegelegenheid. »K bleef oi;middellijk staan, en leund« den ingarg der grot. Henri was fa'eeîi s de dcod ; zijne iippen beefders, en zijn( ■apa schudde geweidig wanneer hij d« œiJceaantaakte. ji~* IWena, zeide hij in eens, weet gij dal uemity, zoovee! a!s een man bemini en vvl''.m?.er uan woordeïi kunneu uitsprekeui v?« gij, voeitgy âut, Helena ? )ve,KeteIve3i,J6 DE KLBIWB PAT besettieg lced zware verliezea eu vtrlooi 12 gevangeneo. Kapiteia ridder vos Tutscbek bshaalde door het neerschustea ran aen vijandalijk vastliggendt bjlioa zijn 2ô« overwinainjr. Oosieîlik kpllgstosïisel ' Eiehliorn-iogergroep. ? In Estland ea Lirland asnieu de gobeurte* j niisen hua yerloop. 3 Lege.rgroep oon Lintingen. la 7er7o'ging van dea wijkenden vijand dis bij Rjetschiea v^sla^an w.rd, hebb-a wij Comf1 geaoman.Kieff.de hcofdstad vanOakraaië s ?:>erd door Oe'iraniërs an Saksiîehe troepen t bevrijd. 1 Vaa da aadera kriigstooaeeîen ni:ts nieaws. ' TîirssSa Baitsah ^erloht vaa 2 Haart. 5 BERLIJN, 2 Msart (À\onlb«richt).—Vac a de krijistûoaeelan niets oieuws. tarais Sidtsoh barisfet. BERLIJN, 3 Maart. a Wesîcll|k Sp^gsîosa^el. Ltfrerfrant enn usldm»ar<iehalk kroonprins t Iiuppreaht oan Brieren e Tcn ZitiJ-Westciî van Lsmbsartzijde heb'oen e wij een zekir geial Belgen gevaniran genomen. » Storni!rcep«nvanBrande3buighebban vaaeenea aanvalbij Neuve-Chapelîe,6ôlJortuiîfez«ngevaa-g«nen iogebracht, onder welke 3 officieren, f Lêgerfront dm den Daitschsn kroonprins Fransche kompagniau hebban ia den avand 1 na verichsiJene urea kaaonaen-voorbereidin? b obzs stellingea bij Corbany aangeyallen. Zij 8 — Heeft uwe suster u geschreven ? vroeg ik bevend. — Ja, zij heeft mij geschreven. Wat zuli | gij dosn ? — Wat kan ik dqsn ? 3 — Bekotnmeit gij u om mij ? r — Ik heb spijt van ta moe'.en scheiden. { Wanneer ik deze woorden uitsprak, ver-r dookikmijn aangezicht in mijne handen, 1 eu O'.itsteld barstte ik in tranen ios. I — Wij zullen dan nooit scheiden ! riep hij 1 uit. Moigen, op dit uur, zult gij de mijne 1 wezen, de mijne voor altijd, buiten aile menschelijke macht om ons te scheiden ! de mijne om u le eerbiedigen, te aanbiddeti, 1 om vocr u te ieven, voor u te stervea i t Helena, hoort gij! spreek tôt mij ! antwOord mij! zal het zoo wezen? Zal het zijn? , Waarom ziet gij zoo bleck en zoo koud ? i — Gij doolt, Heuii, gij doolt ! gij m&akt ; mij verlegeo! gij hindertmij! îaat mil gaan! : lk liep buiten de spelonk, en ging op ee e steenaan het strand zitten, waar ik bitterlijk i weende. Toen ik opkeek, stond Henri voor ; mij,mijne woorden metgedwongen bîdaard-: heid afwachtende; doch daar ikstiîzwijgecd | ; bleef zitten, maakte hij eene aiterste poging en zegde zeer gerust : — îkzai a niet uit'eggen wat ik gevoel ; nu zal ik a van geene hefde spreken : ik heb den tijd niet om u (e vertei'en wat ik beproef _ea wat j[ij zoo wel weet als ik ; ma&r ik 1 ^ïOT Diajiay 5 Miari 191 warden in t«geaaanval tsruggtslasen. In Champagne werd de aktie bij paozoa vc.lsvea* ( digd in d« savechisektosâ van l Maart, i 0»stel!ik krifgstd^neâl. Letçerfront van clen genaraal-BaUImst.irschallt prins Leopotd vsn Seieran. De krijgsverrichii' gan begonnen na hat ver- ; loopen van het wapenîtilstandsverdrag hebb£n ! tôt greote giedo uiisïaïsn gelei J. Do troepen van dea ko oasl généra*! Graaf Kerchbach hebbea L-jflaad en Estland snel doorlaopen in eaaen Z3?ôv.!erenndea toeht oa j de v^rdrukte iawonerj te sîeuusa,zs waren ver- ' «ezald van ge îeeitan van het garnizoaa d'ar : Baltiache eilanden dis de zso engte van Moon i over het ijî overstakea ea do>r Estlandsohe ra^irnsnten. Reval ea Derpot werder» ^enotnsn. Osze troepen staan roor Narra. De lasers van Uolosel- 1 g nsra.il voa Kirchbach en van raldaïaarschalk ! von Eickhorn hebbon in e> n n onverpoo3den optocht over Duaab'.ir« en Minsk ni csn havig gevccht Pieskaw (Pschow) alssok Polocz sa Barfisow gatiomeo. Te Bobruisk verroegde mea zich bij de Poolsche afJaViingea. Deelen ran de legerf;roep von Liasiageo, la overeensteinmias< met he; Oskreeasch gouvernement hebbes, na mïnignildiga gevec'a ea den spoo.'wag geopend vaa Luniniek, langs Rje'.chlza op den Dnieper tôt a^n Gomel. x^ndere afdceUagen, onder bevel van gaaeraal von Saverzer, hebbea den «ijfindelijkera tegen- ; s'and g:brokàn ea de baaan en spaorwegen Kiew-Scbeaiariakauaar Kiew loopende geopind. moet u zoo veel te meer zeggen dat uwo tante gelijk heeft wanneer sij beweeit. dat uw oom nooit in ons huwelijk zal toestem-men ; hij zal het nooit doen, Helena ; en wanneer wij uu scheidea,scheiden wij voor aitijd.en God alieen weet welke ellende over onze beidehoofdeahangt indien ditgebsurt. . Ik vcibief het hoofd wanneer ik deze woorden hoorde ; ik bezar hem met ver-wonderiag, hij had hst recht niet oo zalke wijze te houdea staaa dat die scheiding mij ongelukkig zoa maken ; mijne t'o'schheid was gekwetst.en zij sprak door mijne oogen, hij las haie taal, en vervo'gde : — Hetisnageéa tijd voor vrouwelijke wraaklust, vergeef mij, Helena, ik maak a lastig ; maar aangezien het lot van eea geheei leven, van dit besluit afhangt, is er geeu tijd om de WGOidea te wegen, en de mijne moeten kott ztjn. Mevr. Brandon weeî, dat ik u betni", en hoe ik u bemin ! Zij denkt ook, dat gij mij bemint. Zij is zeer goed bekend met de bnverbidde'yke voor-oordeelea van haren broeder, met zijn hard-nekkig kaiakter, zij oatviag vaa uwe ster-vende moeder den last om u te b^schermea en te beschutten ; indien hij ooit tegen u moest wezen, ea u door de stuurheid zij net vrome, doch ijzeren natuur ongeiukkig makeu, zij zal haren !act dragon ; morgea zal zij met a naar de kerk te He.j'.ey gaau en bij oas staao. ter wij 1 wij.. " Y&GS \<r*G KU (fj&3 13 3 e«jnît3î58ûS! Op 1 Maart ward Kiaw genotnan met da hulp der Oekrener?. Duitsche en Oostenriik-Hoa-gaarscha trospea ïija Schmernika binnenga-iukt. De verovarde buit kaa selfs n:et nabij-komand geschat worden. Volgens hat ontvangen nieuvrs hvbban wij ia oaza macht : Gavangenen : 6800 offici ren en 57000 soldatea ; buit : 2400 k-tnonnen f-a C009 initraljsiîzen ; verîchsidena duiz-:nden rijtiiijeu waaronder mear daa 5000 autotnobie'en en 11 gepa'itserde automobielen ; meer dan twee Bilijoen ks.nonbal!en en 128.000 gewcren ; 800 lofomoiiaven ea 8000 spoorwegWHggons. Daarbij moet man voe.ieu daa buit vaa Re/al : 13 ofîicleren, E00 soidaten ; 220 kaoonnen ; 22 arions en veel roilend rnateriaal, Legrgrofp van çen. veldm. von Macktnsen. De wapenst la^and met Remanié. gi«ter, r.p^a-eegd zijndo, hesft hst Rumeensch gouvernement zich bereid verkîaard nieuwe ondrrhandj-lingsn aan te kaoopen voor een nieuwe wapea-st'.lstand < p de grondslsg:en aangeduid door do Midden-Mo^esdheden. Deze ocderhandelin.f,'ea tôt wapsnstiistand zoudea gsvolgd wordea-door vredes oaderhandelinge-?. Van de audera krijgsiooneelsn niet3 niauw». ûffïcisâlo 0as:8nri]ksG!îi bjsrîchtân WeoRen, 2 Maart. — Asa het Italiaaasch front geene bijzondere gebaurtenissen. In Podolië vc-rloapen de gebeurtenissen vol-gena het gesteld p'ao. Onze troepen hebbsa Lache.vey, Proskaroff on Lipkany berei'it. Bij da beîettinjr van Chetiv, Cataiea en Fodiîsk gaveu zlch twee Russischa torpsen en drie infanteriedivisie-konimand >s ovsr. Aan bair, vielen me*i dan 300 kanonnen, 203 veld-keukens, Vîrscheidene honderdett wigçns, eea volledig rad ostation, grooto K03reelhedea ftmmuuiiie, nlierh^nde oorlo^stuig en vooria !ea geneesmid-ielen in onze handen. Sa msohsrgtâ duikbostia-ssrlsg BSRLIJN, 2 Maart. (Officieel), — Nieuwa dutkboatenui'siagen in het Noordeiijk sper-gebiai : 23X10 b. r. t. De ul'sl&cen weiden meestal bareikt in de lersche zae ea m het Kanaaî. Onder de vernielde schepeç v/aren wa\rde\'ol!e stoomers vaa 3900 en 4000 b. r. t. Een diepbeladea stoomer van 3.530 b. r. t. werd ia het Kanaal uit een sters verzeketdl konvooi geach^ten. Vas'ges'eîd warden de Ens;«lsche moto'zei'er Kia Ora, do Fransche zeiler Kommaadant Beratlar met mijnhout van La Rochelle naar CardifF, de Engalscha visschersbootcn Cour-mander, Saowdrop, Irox, Leoaora, Kosebad, Ida i t ea Oi yr. BERLIJN, 2 Maart. (O£fie;oal), — E«a onzsr duikbooteu-berolhebbers, eerste luûeaaot (et zee Loaubur^, heeft in de Westelijke ïvtidd nzee zr-s stoomars en een zeilf r met 21.000 BRT. y r-nield. Dj s'oorasrs werden raeestal ult steika koavùoien gaschoten, Daaroader bevon ie i ziclj de Engalsche steomer Cimbrier 9005 ORF., alsook de vroege e Russische stoomer Emorf ss Jokateriaa II, 0043 BRT. BuiUadien heeft ckae du kboot den Engeîîc'nen transporter Savd ma, C3S0 BRT., doar een toipsiiàtreSfer ew*ar be-schadigd ea op eene duikbojtv^vJLn afullerie-geveoùt diie traffers bereikt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes