De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

223 0
22 februari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 22 Februari. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 03 december 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/k35m905c82/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

GENTENAAR-DE LANDWACHT Kam. 43» 4®eiaar. Q.jDsGraeve.f&etelvesMS DS ICLSireS PÂifiivt rpja^g »» rebruan ISIS rr4s «* eeauemeis Ouiîsehs barichlsl» ^6H bat groats SaofclkwarUar. Ï3sr«îe Daitech borleht. BERLIjN, 20 Februari. Wesîsllfk kr^gsteoasel. Op vcrschcidene p!aa sen van het front ge-lohut-cn mijnwfirperssïiij'i.Groots verkenniegs-ïoorslooteu, welke de Éngelschen deden t«n Wesîcn fan Houthens en de Franschen bij Juvincourt en tea Nooidsn rau Reims, w*rdea MfgcsUgen. Osstelfîk krSfâstosaeel. Op beiJe Kknten van ce buan Ri#:a-St-Peters-burfi, werden de Russische 8!elliageïJ over-schreden, die 20 kilorrutsrs voor ois huidig itoat !at;en. Zwakks tegenstand van dtn vijand • bijlnzeem, ten Noordea der baa.n werd spoedis [ebreken. Vooibij Dunaburg rukten onze afdeelingsn in NoordOosteîijke richtingop. Tusschea Dunaburg tn Luck ru* ten zij in breede sektors voor» ivaarts. De af çelingen dis o er Luck vooruit-Imtokken waren rukken op naar Rovvno. Ï500 gevEBgenen, verecheidsne honderdea kar.ojinen en groote Losveelheaeu rollend ftakriaal vielea in onze hand. Twaeda ïSaltsoîs feerioht. [ BSRLIJN, 20 Februari (avondbetieht). — la hetGosten gaan de bewegingen vooruit. Duit-; sche troc.pen zijn Estland binnengerukt. In OaE.clijke iichting werd Wenden doortrokken. èfflsissle Oâsîfîirî/ksch^ barichtmi : WEENEN, 20 Februari. — Op de Monta Pertica mislukte een vijandclijke aanval oader twaio verliezcn voor den vijand. Aan de rest ■faii het froat hier en daar levendig artillerie-bfdiijvigtçid.Dfetrocp n van dp kgergroep Linsingea zijn ta «4 ricliting vau Rowno wedercm vooruit-S«ra';f. Ift ?grscn§rgis duikBsstea-ssrlsi B'fRLIJN, 20 Februari. (Officiëelj.— In het Widen-ieel der Middel'andsche zee hsbben 0Bz<:'riuilîbooten vijf stoombjoten ea tien zeil-schepea in den grmd gebo rd, waaidoor hoofd-Rbiijk het (ransporiverkeer nasr I'aliè werd jWiiadeeld, Vier der TernieUe stoombootsn, Taa welke cen van Italiaansc'ae nationaliteit was, werd uit sterk beschermde konvooien ge-schoten. Onder de zeiischepea bevonden zic'a de Iialiaansche vaaituigeo « Esterel • «Ida» « Catarina » « Lisi Lasoro » « Pao'.o Mirigo » « Eiso » « Ada » « Fanny >. La,dio£ : Peper, kolen be rekkelijker wijzs mijnhout. Eene duikbooten-val, vermomd als een twee-ma6ter- vrachtschoner werd doortweeartill'rie-raakschotea Tan eeaeduikboot erg beichadigd. De ch. v. d. adm. st. der marine. I tfimg ia mm e§ m rrapimi. | Ffaasoaa berichten. PAttIJS. 19 Febr.—Geweldige artillerisbedrij* vigheden des nachts,ia de streek tea Zuidea vaa St-Gobainboîch, ln den sektor van Chavignoa en ten Zuii-Westen vaa Bezoavaux.Eiders nietî aan te stippea. PARIJS, 19 Febr., aToadberîcht. — Niets van eenix belang va t er mslden.behalve eens tamflijk groota bedrijvigheid vaa artiileria ia Chaœpagno en aan den r-ichtcroever der Maa3. Den 18 Febr. en den volgenden nacht kebbea onz^ bombard8«ringluchtvloten 36000 kil >3 ont-p offiogîîbommen Keworpen op de vijandeUjko mi puDten, camelijk op de spoorwogstatiëa van Metz-Siblons, Forbach, Bensdorf, de dépôts en borgplaaisen te Enaisheiia, alvvaar cea gsweldige brand is uit^eborsten, evenals op versch.llende vliegpîeinen. Ssgslssh bîrlolït. LONDiîN, 19 Februari, — Eene vilandelijîte aauvalsafdeeiiag werd tijdens den nacht door een oozer posten ia de nab^heid vaa Gavreîle afgeslag-n. De vijan'elijke «flilteris oatwikkelde eanige bedrijri^hsid ieaZuidea debaaa Arras-Carabrai, ten iMoorden van Leas en ia de nabijheid van l Zonnsbcke. y§si3Bri]ïsca-iU!iâaflscflâ oonof, ïts,Us.f/ûsoa. osrioiis. ROME, 19 Februari. — Op do hoogvlakte van Aviago be c'ioot on7.e artillerie vijandelijke troapen, die langs het Galmara-dal oprukien. Zsj ricbtte hs.ar vuur op den sekor van het Frenzc-la- en Brenta-dal. Tusschea Brenta en Piave levenl'g artilleriegevecht op het vooruit-sprin^end geûeelfe va>i de Monta Solarolo. In do kuststresk versterkte de vijand hier en daar het vuur en li«.t Inde rich'ing vaa Vorlellîzîo eenu-e patrodj-sn voaruitrukken, die door het werpen vaa hanîgranaten van oaze marine-soldaten aan het bruggenhoofd werdea terug-gaslagen. STADSNliy W@. Grooten afslag. ^65 fr. Calanderstraat. n. 3, GENT. 3180 — Mon feoogî groote en kleine partijea Sigaren. Bureelen van S toi 9 ure 's morgends en van 6 13t 7 ure s avondi. Basattenstraat, 46, Gant. 3762 — S»yn4ik&!e Eaaier fiar Sslglsoia Hoî-bauwsra. — laschrijvingen voor Taer ?oor Groot-Gent kunnen genomea worden den 26-27-28 b j don haer Gillet. Stati;sfria', Ganl. . 8765 —Bô Banque EiUalon du OréSSt S® @anâ, Na9mlociza Veanojtschap, Maatschs.ppe;ijice zîtel: St-Michislsplaats, 16; Bijgevoecd bureai : Vlaanderensîrsat, 32, Gent, is gelast met het vernieuwea of uitkeeren, te beglnnea met 1 Maart 1918, der obïigatiën « Caiaso Générale de Reports et de Dépôts », 22s Reek», 4 °/o. 37<0 — Gayraagr^ •' Leeraar of Learares ia Eagelcche Aanbod « Geatenatr » 3776 — Môïi verlan^ê PIA.N03tekoopea, Neder-polder. 14 (loopt in d'HoDarpor.rt), Gen'. 3773 — CJevraasrâtTwee Meisjsi voor aile wsrk,de ééno weioig ksukea kean., Hoogpoorf, -46. 3783 — 3. E£ Okssapoatsl, Vaadereidestraat, il, Ledeberg. — Biandhont — Beuk en Eiic — aan 12,50 fr. de 100 kgr., in blokjes 12/15 ç1/01 aan 13,50 fr. — Sposdiga bsdicnlnj. 37S0 — ïîikoop vaa monditukken aaa 1 en 2 fr. per tiad, Jmveelen, Zilvern'erk, enz. E. De Paepe, Brabantdam, 80 (bij St Aaaakerkj, Ge;it. 3775 — Xerafcoad ts haraa : Buraershuis, laiddcn der 6tad. Oorlogsprijs. Zich wenden : Adv. Da Meulemeester, «St-JorUhof», Hoogpoort. 3751 '■—Voor ii-auwo àa&iening», weadt U tôt de oud gakendek jfiifibraaderij Van\Vaey«aberghe-Vermeulen, Doa^ersteeg, SI, waar gij U alleir» hande iavensmiddelea kunt verschaffen, alsook be:te Koffie, 'Dises en Cacao. 8475 —B*kaug*paj?ler S.Wiasel-Jansssas, Dampsort-»tr,, ôl.Koiossale keua. Voardoelige roorwiari-!ea raor voort^erk'îsperî. Komptsnte feetaliag. 2S51 — Slrsaasal to poaiSr, Streassl ia fîaa-t-'ohsa. Iadisn niet yoed, gaid teruj. Apotheek De Muelenaere S eandam, 30, Gant. 3241 IMENGELWERK.— 22 Febeuaki 1918. 50 | _ Helena Middleton , Na den dienst liet de priester ous zijn pï cht kennen om den vo?genden Zondag bèilig Sakiaraent te bedieneu aan al Mgenen, die zich godvruchtigheid zoude'3 oeie.d hebben. Sedeitbet voorgaande jaar aat a deze uitnoodiging met een onver-scbillig gevoe!, of, wanneer mijn hart mia J311 naar gewoonte versteend was, met •JlKst en sebaamte aanhooid, doch, door JHja eigen geweien veroordeeld, met het besluit om nooit het altaar te naderen. J°0''de eerste maaî iuisterde ik met eene lenee! ande:e gesteltenis, ik verlangde om I» H»iefen. wanneer ik den priester, etwiji hij pred kte, met zijne ziiveien haren .^^..se'biedwaardi ge houding, de zacht-ffloîû'gheid van zijn gelaat aanschouwde, "laik 3en schielijk bealuit. Ik wiide hem w .ar' opeaen, hem ailes vertellen, ik 'de in eerjs deu geheimen angst uit mijne ei ve'jage.n, met ze aan iemand die mij vooihcid zou_ dosikenaen. aiiae ve-grif- fenis belovon, en aan mijn blind gezicht den vveg der plicbten aaTwijzen. Ik was uitne-mend ongeduldig om mijn besluit ten uit-voer te brengen. Nadat wij de kerk verlaten hadden, vroeg de heer B andon of ik te voet of met het gerij naar huis begeerde te keeren ; ik antvvoordde dat ik verkoos te rijden, zoo kon ik de vostvangers zonder rnij laten vertrekken. Dan riep ik mevrouw Brandon aileen, en zeide haar dat, aange-zieade namiddagzitting om twes en half ure aativing, ik hier zou blijven wachten en ondortusschen op 't lceikhof en in het dorp, wandelen. Zij maakte sommige opmerkingeri) omdat ika'.ieen moest b'.ijven, en dit was onvermijdelijk, omdat al de heeren te voet vertrokken waren, en dat geene der darnen «in had om het tweede ontbîjt te ontloopen ; eindclijk toch in mijn vungen wensch toestemmsnde, zegde zij, 's namiddags zelve naar de kerk te komen, om met mij te zamen terug té keeren. Ikzagze allen wegrijden ; de inwoners van heldorp verlieten langzaam het kerkhof in aile richcingen. Ik zetta mij op denzelfden grafâîeen §Is_'s inpi'gcads, om de komst yga den priesler, M. Leslie, af te wac'uten. Het duurde nog al lang eer hij uit de kerk kwan, toen hij verscheen, bleef bij eenige minuten aan de portaaldeur met den koster in ge-sprek ; eindelijk verliet hij hem en stapte langs mijnen kant. Hij scheen in beraad of hij, ja of neen, in het voorbijgaaa zou stil-houden ; roaar ik stond recht, en zijn besluit was dan dadeiijk genomen. Hij glimlachle en vroeg mij of ik ver-geten of achtergelaten was ? — Neen, zegde ik, ik wacht hier, aange-ziea er schier geen tijd genoeg overblijft om voor den middajdienst heen en weer naar huis te Ioopea ; ea dit is eene vermakelijke plaats om een uur door te b engen. — Ik ben verheugd, dat gij ons oud kerkhof bemint, zegde M. Leslie, ea dan begon hij te spreken over de zichten, over de omliggende tatereeien, over het vervallen paleis, dat nu in eene hoeven herschapen was,in een woord over aile onderwerpeo,die hij dacht bslangrijk voor mij te zijn, wemig denkend dat in dit oogenbîik het geheim van een angstig leven, de belijdenis van een overladcn geweicnjop mijnc îieseasvïeeide. — Sô MïïiHOS vorvaa^S d® Eeîfie. 2825 —Wittî kabiîlskeol®B, prel, ajuin, worieletH schorseneel, erwtsn, booi en, vbed«rbd«t, gras en klaverz-iden. In 't groot ea in*i klsîa te ver-krijgen in 't aîoud gakeni zaa Imagazija, Statie-stra^r, 25, Gent (gesticht seien 32iaren). 35?5 BERICHT. — Onze geachte lezers wordtn vriendehjk verzocht mat gepast geld ta be'alen 8an onze verkoop^rs, dit voor don spoed ea reg^îmat ghe:d der beslel ing. —Hatlonaal K«?p- en Voaâiagak-smltslt. Rantsoeneeriiig van den vseïtieadasgschêa veikoop, van"24 Februari tôt 9 Via*rt : Iioffis, ran soea 50 gram., 40 c. per fantsoen ; Rij3t, 175 çram., 21 centiomen â lom ; Boo'nens 350 gr., 53 cent. id. ; Spek (gez >ute <j< i73 gram., 88 cant. id. ; Spek (garookt;, 175 Kr., 93 csnt id.< Smour, 350 gram., 1.75 fr. id. ; Ge iroogde groen'* ten, 250 gram., 75 cent, i J. ; Cacao voor de ge>-zinnen tôt 3 personen inbegrep n, 50 gVamniîa per gezin, 40 csntiamea ; vooi d • gezinnen van af 4 persoaen inbegrepeo, 100 giam, per gezin, SJ centismsn ; zout, 20) gr psr per3 on voor de niet oadersteunden, 0.06 fr. per ran'soen ; 100 «r. per persaon voor da ondersteundea-der ■ vo'kssoepen ea burjersktuken, 0.03 fr. par rants. Het Miidenkomltelt der Vo -dingawerken heeft besloton dat de 4® kostelooze uitieeliajï aan de deelnemers der volksso-prn, gemeente-eoepea en burgerskeukens, 400 gratamîn snij-boanea en het ranlsoen spek zat bevaUen, — Werkmansluinen.—Het ko n te!* d«r Werk-manstuinen zal eene zekera hoeveç he; J zind van wortels en ajuia ter boschik i ig s'.eUea dar bezitteri van Werkmaastuinen aan de.t prijs vaa fr. 1,25 de 10 grarnmen wortelzaad en % fr. do 5 tirammen sjuiazaad. Voor deze welke n 3g kaïnït yprlan^fen of er nog geane ontvingen.Uuanen er zich e^elfdertijd vau voarzien aan tr.l,ÏO ds 12 kgr.Al dose we'ke vôôï Zaterdag 23 dszçr hunae a:euwe kaarl niet afge-haild he'oben,zu!lon aan allé verdeeltngen kisfe-lo js of mits betaling niet kuanen dseln jmea.Het wortel-en ajttinztal en kainit zal m«n kun ien b«korn?n op volgendi dagea en uren op 't bureei Vrija-^idslain, 40, Bioamoakw-e-terij der stad, , 8 1/2 tôt 11 en van 2 tôt 4 ure. Zo îder de nieuwe kaart of zoader zakjes voorhst zaad zil me i niet bsstsld worden. Mea wordt vei-'o^ht gépast ge'd madï ta brengen. Maandag 23 Februari, d- num-mers 1 tôt 500; Dinsdag 26, 501 tj luOO ; Woens-dag 27, 10ni tôt 1300 ; Donlerdag 28, 1501 toi 2000: Vrijdaï 1 Maart, 2001 to.t 2500 ; Zatôrdag 2 Maart, 2501 to't het elnde. — Zitkenbaurs « Volksliafde », — De loden die deel<n\ken dèr pensioeaafdeeUng van de c Voîksliefda », kunnan te rekenen van 4 Maart, in deze.fde voorwaardenals de leJea derZiekea* beùrzen, een bijkoaiend'en sttdelijkea werk-loozea-onderstani van 25 centiemen per da? ginietsn. Daavtoe moeten zij zich laten in chtij* ven ia da bureelen van het WerVooseufond*,' Kro.nnewal, 4, Gant, van af Februiri tôt 1 Mairt, voorzlen van de nooiige bewijzen. Voor verdere ialichtingen zici te wenden tôt de bureelen van de « VoikbiMÎie «, Wclliuck-straat, 24, waar teveas één d rfcew'jsstûkkea zal afgelevsrd worden. —Konçregatie i>an O.L.Vr.dsr VI! Wecën. De gewono vergadering kan Dlusdag niet plaats hebben. •— Barbiers in huarkopp rg vân Gent : Da stieltfenooten m<jgén hunne zoep atlialen, da Maaadag 25, Dirisdsg 26 en Woenslaï 27, in den Atnerik, wlnkei nr 32, St-Jakobs ijeuws'r^at, 15, — A un de Nedârlaridsrs ia hei Etappen-gebied. — Aaagezien het aan tiet Çonsulaat içebleken is vele Nederlanders zich. oog niet raa hunne plicht tôt aanmêlding t>i| ds DuitscSie Overheld gekweîea hebben en ter voorkomitijt , vaa straf voor vçrder verzuia, worlt aan ait*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes