De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

427 0
26 oktober 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 26 Oktober. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 10 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/xg9f47mb6q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR • DE LANDWAGHT Ifr laar. IKtgever G. Be Graeve. Geat. Ketelvest, 16. db ISIL.^îX3>T^FATJRIOT DonderJag 26 Oktober I 918. Nuni. 257 financiëele bedenkingen. Een lezer schrijft ors : Ik las gister Vooruit, 't is mijn gewoonte niet, Eiaar in dezen tij ci brengt het toeval ons soins tllerici b'aden in handen, en ik las hem van voor tôt achter, ook de aankondigingea. Daar sprong (ûij opeens iets in de oogen. i 't Was de aankondiging der uitïifte van lcas-bons voor één miljoen franks door Moeder Vooruit. Zoo!, zegde ik, interest aan i per hoaderd; ^ goede ge.dplaatsing. Zooveel te mear nog aïs men inziat dat metf een stuk van 1000 fr. koopt voor 972 50 fr. Dhj intrest van ruina 4.!0 fr. per boaderd. Onjeluk.iiglijk voor mij, dit ik g een geld ta plaatsfin heb. Ailes is peperduur ea in de p'aat» ? i» p ipierwaarden te koopen, moet ik er vai-&OTi>en.j Met werkea en sparen heb ik wat bijeenge-fcregen, maar nu vliegt het laags deuren en vea-Sters> weg. Ea ik desk dat het met aile menschen 't zelfde is. Vooruit Tei wch! toch niet dat er werkmen-SCheo op die uituifte zullen inschrijven — dat kaa hij niet verwachtea, hij weet te goed hoa €e zaken staan. Wie noodigt hij dan uit zijne kasbons te koopen ? .pp burgers natuurlijk en namelijk de < grooîe » burgers. want met de kleine is het niet beter Jeste'd dan met de werkmemchen — ze hebbea een geld te veel, maar te kort. f Vooruit wecdt zich dus tôt de « gvoote » burgers, anders gezegd tôt de « kapitalisten, » Tôt diezelitie « kapitalis'en » welke de rooda ;ieiders voorste len als de t vij a n de a » e n we Ik a z <j yooveel mogelijk denoorlog a^ndoen bij middel -van werkstakingen ea alle.lei moeilijkhedea. Hoe dat toch ailes draait en keert, zei ik bij CSaijzel ven I De kwestie i5 nu of die groote burper3, die Srapital s eu, de kasbons van Moeder Vooruit Julien koopen.... , Daar&ver verder nadenkend, kree.? ik eeo înder gedacht : in de social.stische partij fcestaan vele « peaningen » en « fontJsen » in •welk^sede t lan je jare=i gestort is.Ware er geen Ciiddel «eaa stei dat geld kasbons vaa Moader * Vooruit » te koopen ? i Moeder zou t.eholpen ziju, niet door d« kapi-ta'isten, liare vtj*®den, maar door hare eigtn ^indeitia, e* het geld geplaaist aan eenen scho:>-Jtien interest —twee vliegen in eenen slag —; hat «ou eea aandoenlijk .tooabeeld van kinderlijke S*ef îe zijn 1 ■ : ' Misschien is dat geld dazer laatsten wel geplaaut, mur aaa eenen kle".n6fen iatrest. ti Ee-e goede êele^enheld om het « meer » te ëoen opbrenffen, hetgeen ten goede zou komen àan de leden of beter gezegd : aaa Moeders âtinderen. Waarom toch moeten kapitalisten met dien ïchoaoen intrest van meer dan 4 o/o weggaan ? Zieiiaar wat al t'edach'en do»r m jn hoofd zijn sgevl -g-*n tester ai den mid.dag tôt dat ik ia een jyrfiisschend siaa^je vie!. — —i ■■ jw/MSKK/ULMWMumi ' ■ —c—*m Oafeolie berichtafi vaa het Graoî Haufdkwaptlep* Weâîeâifk kr3|gstoaneol. BERLijM, 24 tXîtekter. — Eveaals de 22 Okt„ ook de 23 een gevechtsdag van uiterste Icrachtinspanaingen. Om tegen elken prijs tôt «eu doorbra^k te geraken, zetten Enjelschea <fen Fiansohea hun^ met sterke strijdkrachten ^>nde njmen aanvallen voort. Id weerwil vaa dichte dremmen die zij ten Noorden de Somme in d-n strijd wierpen, liepen zij eea «ware, bloediije ceerlaag op. Naar luid van be-rtelitea vaa het front, liggea, vooral tea Westea van Le Trapsley, gansche rijen lijiea vaa vijaa-ëea opeengehoopt. De houding onzer troepan was bovea allen le verheven. Inzonderheid onderscheiddenzichhs Brandenburgsch infanterieregiraent nr 64, ht Bruinswijksch reserve-iafanterieregiment nr9i het Rijnlan.isch infanteriere^iment nr 29 eu d Beiersche iûfanterieresjimenten n" 1 en 15. Te Z. van da Somme bereldden de Franschen i den seictor ven Ablaincourt tôt Chaulnes ee voorwaartsche beweging voor, die echter in on ve nieljnd vuur niet tôt ontwikkeling ko komen. Ltgerfront van den Duitschen kroonprîm Da vijand wilde zijne aanvallen aan de Soam • ook door aanvallen bij Verdun ondersieunet Onze stellinjen op den oostelijken oever va de M'a as w-?rden hevig beschoten. Ons krach dadis geschutvuur hield de Fransche infaateri evenwel in hare loopgrachten in bei'-vang e verijdelde aldus de aaavalspogingen van de vijaad. Gjstsî'Jk kr'îgsfaoneel. BERLIJ M, 24 Oktobsr. — Van de zee tôt d Woud-Karpathen liebben zich gesne gebeurts nissen vaa groot belang voorge laaa. Ltgerfront aan tfensraal der ruiterif aartsliertog Kurel : Ten zuiden van Kronstadt (Brasso) hebbe Duitsche en Oostenrijksch-Hongaarsche troepe gisteren, na verbitterde gevechten, PredeE verorord ; 600 gevangenen vielen daarbij inhu hani. Aan den zuidelijken uit.^ang van de Rooden Torenpas werd in de laatste da,ren d krachtige Roemeensche teg^nstand gebrokea. Balkansch kpiigsîaaneïl. Leger gen. ueldm. uon Af ickenssn. BERLIJN, 24 Oktober.—Ruiterij der verbon denen zit den vijand,die voor den r- chtervleuge in wanorde t^rugtrekt, dicht op de hiel-n e heeft de streek vaa Karamoerat bereikt. Med^idi en Rasova werden ni een hîvigen strijd inge nomen. De gezimenlijke buit, mxt inbîgrip v.i d ea welke op 21 Okt >bir werd gemeH,bedraagl 75officieren ^n 6.693 minde en aan geva")gîce en een vaai el, 52 maciiengew ren,12 "anonne en. 1 mijnwerp-r. De Roe nenen en de in aller;; aangevoerde Russische vers^erkin^en liebb ! zware blosligd veiliezen gele '.ea. Da vestin Boekarest werd nogcnaals met boaimea bsslroo.c Mi20i0ni3oh iront : Nieis aieuws. BERLIJN, 24 Okto'ier (Amb'elijk). — Ee' oazer waterrM -gtuigen heeft, in den voarmidda van 23 Oktober, bomman geworpsa op d havemnrichtin^en en het sUtijn 'e Margitt aan de mor.Jing van de Teem;. In den namiida van denzdfden dag werd een vijandelijk lucht eskid^r, bestaunde uit 3 vl-egb^oten en 2 lana gevechtsvlie^tuijen, voir Vl*an.lerens kus boven Z2e daor 2 Duitsche watsrvliegtuigen aan gevallea en, na een verbitierd luchtgevecht, o de viucht gedrev n. I;i den loop vaa hat gevech schoo~ vli gmeester Karl Meyereea vijandelijk vliegboot noer ; dit is de vierde tejenstreve! d:en hij bij luchtcfivech'en, van op zijn watei vlif-gluig, ge eli lie ft. Na eenigea tijj kwame: de vijandeîijke vliïgtuigen, mat ne,j 6 anier landvliegtuigen veriter'«t, weer opdagen, doc zij werden door acht Duitsche vliegtuigen aan gevallsn en verjaagd. Oi'ficiaele i33t3îii]ksGh3 bsrichtas WEEMEN, 24 Oktober. Oastslijk krllgsîooneel. Legerfront van généra al der kaoallerit A artshertog Karel. Oos'enrijksch-Hongaarsche «n Duitsc'n trospen namen gister na har lnekkige gevecatei het oo'd Piedeal sn namen 600 man gevangen Ten ZuiJea van dea Roodea Torenbergpa doet onze aanval vooruitgang. Legerfront van generaal veldmaarschaU prins Leoçold van Beieren : De tiestand is onveraiderd. >f ItaHaansek krlJgstitsneeL Op het Kustenlandsche front duurt het j' Italiaausc'ne kano mea- ea mijneavuur voort. •• Op de Karsthoozvlakte namslijk zijn bij ■9 poozen hevige kanonaea- ea mijnengevechtea n in gang. H Onze vliegers bewierpen een groot treinea- 11 kamp bij Savegna welgeslaagd met b jmmen. a Zaii-Oastslîjk kpijgsîaaasel. Op de Vojusa geeae gebeurtenissea. « 0a oorlo? in het Qostan, n Turkaoh bsrloUtsn. t- KONSTANfINOPEL. 23 Oktobar.-Ambte- lijk 13gerb r.cht van 22 Oktober : a KA.UKASU3FRONT: Op d-.n rech'.ervleugel a haddea icaermu;seliagen pUats. die voor ona ganstig verliepen.Op den linkervleagel poogden vijandeîijke verkeaniagspatroelien onza stellia-i3 . gen r.e naderen, doch zij werden met verliczea aan hunnezijdenteruggesla.s;en. Van de andere fronten is ni.ts van balang te vermelden. la de Dobroedsja achtervol^den onze iroepan ea die onz. r verbon ien -n met goed gevolg den vijand verder in Noordelijke richting. n KONSTANTINOPEL, 24 Okt. - (Ambtelijk bèricht van 23 Oktober). n FRONT AAN DEN EUFRAAT : Onze ver-n keuniagspatroeljes vielen ia de s eliiag vaa dea e vijand e^n batterij aaa ea maaktea ean kanoa onu uikbaar. PERZIE: Ten Noord-Westen van Savo 'Qsji Blak sloegen onze aîdaclinÈen eea vijandelij<e afdeeling tcrug ea brachtea deze zware ver-, liezen toe. KAUKASUSFRONT : Doorgaans haddea ' si chts schermatiehngea plaats, waarbij wij ia het voordesl blevea en een aaatal gevaugeaea maakten. Vaadeoverige froaten z jn geea ge-bsurten ssen van belang aaa te s ippen. Onze _ trjepen, die met oaze v;rboadenea de lijn vaa î: K inst intza naar Medjidie zijn o /er jetro kea, z tten de achtervolging vaa den vlacliteuden ' vij <nd zeegrijk voort. Z. Vel Imairschalk voi Mackenson aeeft d*îa ? Sultan gelukgewenscht om de voordeelan die onz3 dappere troepea in de (ïob oel^ja bebb n behaald", Onze duâcbooteti hel»ben d ^zer dagea verscheiden2rvoor Kmstants i bastemle ea mat leveismiddelen boladen zeilschepen, a'soo c e^a a grojt traasportàchip vaa 3J00 toi, voor de g Roemeeriscie kust in ien groii ge!»<sord. Eeu e gedea'te van onze s'r jdArachttn, die g-î'ast zijn 5> dea opstandte o ïde-drukken, bereikte oo 6 Okt. ? d -n sektor van Bir Roîhe Si»«el. De ops'ande-lia.;en verschan-stea zich op 6 kilometers tea 1" Z.-W. vaa Meiina. N=i da aaskonnt vaa onze versterkinçet, die onlan?s uit Medina warea l" afgezondea, vielen wij de opstandalinsen met P K'oed ge/olg aan en drevea ze in de richtiag vaa t de zee op da vlucht ; zij lieten talrjke doodea e op het terrein achter. Btf.saa.r^oi barloîit. Q SOFIA, 24 Oktobar. — (Ambtelijk îegerbe-3 richt van 23 Oktober.) h Rïaosdaalasi» front : i- Tusschen het Prespa-meer ea de Ctarna zwa cko bedrijvigheid van het geschut. la de > Czeraa bocht zija de gevechten no? niet affe-loopea. Onze troapea, door Duitsche bataljoas versterkt, ruktea in de richtiag vaa de dorpeu Brod ea Siivitza op. In het MspUmitza-dai en ten westea van de Wardar, zwakke beschieting over en weer. Ten oosren van de Wardar leven-di? geschutvuur. De vijand richtte 's nachts om ® het dorp Bogoroditza eea k'achtigen aanval, die ec'iter door oas vuur en, op eakele plaatsea, bij ' gevech'ea van man tegen min ward afgeslagen. Aan dea voet der Belasitza-Pianina is het rustig. , Op het Siroama-front bsschoot de vijandeîijke ariille verscheideae bewo^n'le plaatjea vô'ir oize stellingea. Aaa de kust dar Egeescha Zee heer cS' kil n'e. Ruaieensoh front. Langs den Donau is het rustig. la de Do« broedsja zetten de verbonden troepea dm 22 Oktober de achtervolging vaa dea vijand voort. Te I ure'saamiidags rukte onze ruiterij de stad Konstantza b nnen. Afdeelingea van doa rechtervleueel bereiktei en bezetteu 's avondi de lijn van Islam-Tep? (16 kilometers tea N.-W. voa Koistaa za) aaarhet dorp Alasap, nabij da spoorweglija, terwijl troepea van d;a linker-vleugel de lijn vaa Idris Koe'oes naar ho igta 127 (6 kilometer bijzuiden Medsji ije) eu da ho ngten 5 kilometer benoord -a Ko sj >es Namoet-hoogta 158 bezet ea. Eea Russisch smaldeel, dat aan de ku^t der Zwarte Zee met zijn kanon-nen aaa den strijd h id ieelgenotnen, trok zich terug en verd«veea in noordelijfe rich'ing. Eea Duitsch vliegtuU landde achter het vijan leltjk front op het vl ejplein nabij het dorp Karas-koem ; de v iege ûersTiooJden de s >ldatea van dea vijandeîijke i post, vernieldea twee vlieî-tuigen en keerdea mat hua toestel oagadeerd terug.' Oorio» in 3EL-.I2 ea FUMRIU Fransobe barlohtsn. PARIJS, 23 Oktober. — Tea Noorden vaa da So.nme habb^a de Fraaschen gist rsn op het einde van den dag eene varrichting uitgevoerd, die volkom m slaagde. Na eane kort^ ar'.ilierie-v ^oibere ding hebbea de Fransche troepan met één schok het geheelvan de hoogte 128 verow-rd te i Noord-Westen vaa Sâilly-Saillisel, op da welke dj Fraaschei den 18 dezer, hadien voet gevat. Teu Zuiden vaa de Somma, ondmks eene levend'ge beschieiing van de lage stresk ten Noarden van Chaulaes, hebben de Duitscha-s tijdens den a acht huane pogingea tegea da nieuwe Fiao c la stell ngea niet herhaald. Meer tea Zuiden mislakie eea Du'.tscheoserval op eea der Fransche loopgrachten bazijdea da baan van Chet. He; aa itai gevaagenen.aenoinaa d-o: de Franschea si ;ds 21 dizer ia d n sektor van Cliaalaes, bereikt op d.t oogeublik 430, waaroader 16 officiarea. la Champagne h bb :a deDuitsche seeiemijn la'enoatpljften,tenZuid-Oostea vaa dea heuvel van Me mil.De Fransche tt.geaaan.vtl wierp hen aans oads uit dea trech-ter terag d.ea zij aanvankelijk bezet haddaa. PARIJS, 23 Oktob r (Avoadbericht). — Tusschen de Ane e en de ÔUe heobea de Fraaschen eja klaina po^t geaomen ea dea Duùsohe * verliazen barokkead. la Champa^ee h-;bben de Duitschs-s een m'ja latea t.aipl jffea tea Zuidoosten van da hoo:tevan Mesail. Een Fransche tegenaaival wierp hen ter^tond uit daa trechter, dien zij bezet hadden. Vanocn'.end habben Duitsche vliegtuigen ver-sche dene bo.nmaa op Lunéville geworpea, zoa 1er slacht»ffers (e maken ; de schade was oabet-ekenead. Aan h t Somme front zijn gisteren twee Duitsche vliegtuigea geveld en drie in ontredderden toestaad aeiwoagen te dalea. Eajelsok LONDEN, 23 Oktober. — Bij eea oader-nemi ig aaa den rechterrlaugel van ons fr >nt ten Zuiie i vaa de Ancre hebbea wij onze liiie tea Oosten van Gueudecourt ea Lesboeafs vooruit-gebracht en meer dan 1000 yards vaa de vijaada-lijlca lo ^pgrachtea g momea. Er zija, behalve de gisterea vermelde, no» 66 gevan^enan aaugebrac'at uit hat gerecht bij de Schwabeasch*as en bij Le Sais. De Duitsc'aers hebben gisteren avond t^vee invallen in oaza loopgrach aa b.j Go umeîourt beproefd. De eeae werd door ons vuur gestuit, wtarbij zij zware verliezen ledea ; bij dea aa leren i val drongea zij eea buitenpost bianea, doch werdea er door een tegeaaanval terstoad weer uit verdreven. Gisteren hebbaa oase vliegtuigen twee statie» achter de vijandeîijke Unies gebombardeerd, eea rijdeadea trein getroffea en veel schade aange-rich a n eb ciwja en roi sa ' mi eri a'.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes