De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

353 0
25 oktober 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 25 Oktober. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 05 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/w66930qp8r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ne GEMTEMflaR-DE LANDWACHT «S faar. ilitflever G. De Graeve» Gent, Kefelvest, 16. DE Knirsiisrss PATRIOT Woensdag 25 Oktober 1916. Nuni. 256; ,g DE MELKKWESTIË. M elle voor de kleinen. in het Werk der « Goutte de Lait ». — In eene vergadering Za'er-àag gehouden door de besturende dames der menigvuldige afdeelingen van het Werk der * Goutte de Lait », onder voorzitterschap van Me vrouw E.-J. Braun, is er beslist geworden, do uitdeeling der gesteriliseerde melk, welke tôt liiertoe \oor de bthoeftisen vooîbebouden was, «it te breiden tôt de k nderen der personen, tiiet ondersteund door liun Werk. De moeders zullen dit nieuw bewijs, van dit roo uiterst belangrijk werk, dat aïs eene voor-iiende meeder voor de toekomst van het ge--slacLt zergt, naar waarde scha«ea. Er bestond hier eene afvrijHng, welke het îtiiid d>.r begoede i Iassen beroofde van de voor-■deden welke.dit dtr armen genoot. JDank zij der zelfopoftering welke al de dames van net Weïfc der «Goutte de Lait » ker.schet-aen, zal die ot rexelmatiabeid in kort veidwij-«en, en het zal eene weldaad zijn, voor aile linderen. Nermaalschooï tan St-Nikolaas. Het in. ang«e*-!am voor oe leerlinsen der Bi?sc)ioppelijke N»rmaalsch«ol van St-Nikolaas 2at jsîaats hebben in het Seminarie te Gent den 30 en 31 Oct»ber. Zij zullen een convocatiebrief taar het Seminsrie ontvarujen, en op vertoon van dezen brief een pasport kunnen verkrijgen. Vooii ondeikomen en voeding hoeven zij zelf te i» rg n. ____ iuMscha fcerichtas? vaa het Gr&sî Hwft&wapiisr. Westellfk br!i|sto*neei. JLearerfrunt " <n oeldmttarschaIk kroonprins Rupprecht van Beiersn. BERLIJN, '23 Oktober. — De geweldige ge-schutstrijd duuide gisteren op den noordelijken cever der Somme met onverminderde hevigh^id vorrt.Van in d*n namiddag tôt di*p in den nacht, vielen de Engelschen tusschen Le Sars en Les-bœufs en, in aansluiting daaraan, de Franscheo nabii Rancourt met zeer sterke strijdWrachien aan.Ocze dappere infanterie, Joor ons geschut en onze viiegeniers op vooifceff«ijke wijze onder-steund,heeft in tare p!atg®<»ch«»tensteiingen al do aanvatien bloedigafgeslagoci; alleen ten N.W.van Sailly hebben de Franschen bij den nachtelijken aar.val voet gekregen in een smal stukloopgracht van onze voo ste linie. Ten Z. van de Somme voe.den wij 's voormiddaps in het noordelijk gedielte van het Ambos-bo»ch (benoorden Chaul-pes) eene geslaa<de voorwaartsche bewet'ing uit. Vannicht h< bben wij,zondei door vijandehjken druk daarloe genoopt te zijn, onze verdediaing aldaar planmatig teruggenomen in eene voor-bereide stelling ten Oosten van dat boschstuk. L<gerfr>nt van den Duitschen Kroonprins Tusschen de Aieonnen en Woëvre was het geschut zeer in de weer. r- * 4c Nabîj de kust, alsook in het gebied van de Somme en in dat van de Maas, legde de lucht-vaaitd'eost een zeer sroo'e badrijvigheid aan den dag. Otze \lie«teniers en ons afweervuur schoten 22 vija*delijl<e vliegtuieen n^er ; 11 daar-van liggen achter onze liniën. Kapitein Boîcke velde bij luch'gevecb'en zijn 37® en zijn 38e, fciitenant Frankl ziîn 14a tegenstrever. Vijande-lijke vlie^tuigen wierpen tam»a op Metz en op plaat'en in Lotharinsen. Zij veroorzaakten ne militaire schade ; wel zijn, ten eevolge van het inademen van de vereiftige gass n uit de bommrn, 5 burj;ers gestorven en 1 andere ïiek &ewoTdan. Oostelijk kp'Igstooneel. BERLIJN, 23 O. tober. Legerfront vnn genrraal oi'ldmanrschulk prins L'-opnld on n Beieren. # Ten W. van Loect. heerschtteaf en toe leven-mg geschutvuur. De Russen zyn thans vo k men van den westelijkèn oever der Narajovka ver-dreven. Overigens zijn geene bijzondere gebeuv-tenissen te vermelden. Legerfront van gentraalder ka.oallerie Aartshertog Karel. De algemeeno toestand is onveranderd. Aan den Prtdeal-pas maakten wij 560 Roemencn, waaronder 6 officieren. tot gevingenen. Baîkansch krllgstooiieel. Leger gcn. veldm. Bon Alaekensen. BERLIJN, 23 Oktober. — In de Dobroedsja dringen de verbonden troepen, in weerwil van den plassenden rejen, over den doorweekten bodem, onvcrmoeibaar, snel vooruit, en breken zij den op enkele plaatsîn nog ontmoeten tegen-stand van ien vij«nd ; den spoorweg beoostea Moerfatlar hebben rij reeds ver achter den rug. Duitsche en Bulgaarsche troepen veroveiden Konstantza, juist 8 weken na de oorlogsverkia-ring van Roomenië. Op den linkervleugel nade-ren wij Ceraavoda. Een vratervliegtuig landde ver achttrde liniën van den wijkenden vijand.ver-uieldedaar op den grond 2 viiegtuigea en ket.rde ong«deerd terug. llacedonlsoh front : In de Cerna-bocht is de vijand door de aan-vallen van Duitsche en Bulgaarsche troepen gedwrosçen zica defe*sief te houden.- Eene nachtelijke voorwaartsche bewe^ing op Duitsche stellingen ten Oosten van de Wardar, liep op nie's uit. * « * BERLIJN, 23 Oktober. — Ambtelijk : In den morsend van 22 Oktober hebben vijandelijke watervliegtuigen zonder eenig gevolg, onze Oost-Friesche eilanden aangevallen. Er werd ho*genaamd geene schade aangericht. In den namiddag van 22 Oktober heeft een Duitsch watervliegtuisr, met goed gevolg, bom-men uew»rpen op de statie en de dokinrichtineen te Sheerness, aan de mondinc van de Teems. Officbêle Oostenrijkschs Iïerichîen WEENEN, 23 Oktober. Oostelifk kriigstoonesl. Legerfront or,n generaal der ruitery aartshertog Kurel : In de gevechtun bij Pred«al werden zes Rumeensche officieren en 555 man gevangen. De algemee*e toestand is onveranderd. Leger front van generaal veldmaarschalk prins Leopold van Beieren : Het Wes'elijke Narajowk'a-oever is door h^t wegnemen van het laatste stuk iand nog de Russen bezet volkomen vati vijanden gezuiverd. Op de overige fro«tdee'en, buiten methudi^ch levendie kanonnenvuur e-ne gebeurtenisfeea. lîaliaaasch kr^jstoonael. Op het kust«alan4sche front nam het Italiaan-sch« kanonneavuur gisier weer in he/inheid t^ie. In Tyrol en Karnten was de gevechtsbççirij-vigheid gerng. Ziiid-0»steKIk kriigsiooneel. Bij de keiz. an kon. troepen niets nieuws. Da oorloj in hef Oosten, Bulgaarsoh berioht: SOFIA. 23 Ontober. (Ambtelijk legerbericht van 22 Oktob»r.) Maoedcnlsob front. De toestanJ is onveranderd. Tusschen het Pre^pa-meer en de Cerna, zwak ijeschutvuur. In de Cerna-bocht «eemt de door ons oadernomen teget aanval eoti gunstig verloop.Wij sloe»;en een zwstV ken aan»al «p het dorp Tarnova af. In het Mogleiiitza dal en op beide oevers van de Wardar heerscht zwak geschutvuur. Aan den voet der Belasiiza-Planina en op het Stroema-front, op enkele plaatsen zwak getchutvuur en gevechten tusschen verkenniDgsafdeelingen- ami de kust der Jigeesche Zse beschoot de vijand de hoogten ! van Orfano en Leftera. BmnsenKoh front. Op het Donau-front, beschieting over en weer nabii Kladovo en Silistria. In de Dobroedsja braken wij voor goed den tegenstand v»n den Yifai.d in zijne hoofdstelling. De krachtig \«r-sterkte plnatsen Kobadinoe en Tropaïsar zijn in ons bezit. De vijand liep bij deze nederlaag aware verliezen «p, en is in ratlen aftocht ; kij wordt door onze troepen achtervol*d. ©nza recntervleueel heeft het dorp Terkigiol bezat en staat ongeveer 10 kilometers bezuiden Konstantza. Zo«ver fcekeud is. kedraa«t Je buit acht kanonnen, 20 machiengeweren e* veel anier oorlogstuig. Wij namen nog 200 man geraaxen. Aan de kust der Zwarte Zee heerschi kaWnte. Ooric| in BELjIE FRANKR1JK ï*ransche berlohton. PARIJ S, 21 Oktober (Avondbericht). — Erie hevige aanvallen ran de Duitschers om Sailly-Saillisel te htrnemen faaldtn mtt bloedige verliezen voor hem. Er is verbitterd j£«vochten tea Zuiden van de Somme tusschen EiacHes en Maisoneite, vooral in de buurt ran het bosch van E!a;ge. De Duitschers werden overal terug-geslagen, behalve ten Noordv-.n van' het bosch, waar zij in een voo uitgeschoven schans voet kregen. Tetielijkertijd behaalden de Franschen een schitterend succès in de buurt van Chaulnes en veroveideu zij het bosch ten Noorden daar-van. Zii maak'en 250 gevaugenta. PARIJS, 22 Oktober. — Ten Noorden van de Somme was de nacht kalm, afgezien van enkele schtrmutselirjgen lusschen pat.oelien, die aan *3e Frar.schen toestondea gevangenen te nemen. Men îneklt geene enkele bedrijvigheid ran het voetvolk. Ten Zuiden van de Somme hebben de Duitschers hunne pogingen niet herhaald in de streek van Bi ches en van het bosch Biaise. Het is ons gebleken dat de verliezen der Duitschers, door hen tijdens de tegcnaanvallen geleden die gisterea in den sektor werden uit^evoerd. aan-r'.ienlijk waren, name'ijit vôôr het dorp Biaches, dat f'oor de Duitschers met machtige troepen-•jenheden werd aangevallen. In de streek van Chaulnes hebben de Duitschers bij het aanbr*_keu van den dig verwoed d-nieuwe Fransche steUingen aangevallen en gepoogd de Franschen terug te werpen uit de bosschen die door heu gisteren veroverd werden. Hunne inspanniegen ble-en vruchteloos en kostten hun hoo^e verliezen. De terrcinwiist der Franscht.n van den vorigen avond werd gehe«l behouden. Bij tusschenpoozen beschieting op het overige t cntged«^te. Engelsch berioht: LONDCN. 22 Oktober. — Onze aanval van gisteren is met succès bekroond, daar al!ë eo£-raerken zijn ber i t. Wij hebben meer dan È0Q t'erangenen gemaakt en nog meer worden aangebracht. Men ge.ooft dat onze verliezen gerio^ zijn. Vannacht heeft de vijand geen rogîng £edaan om bet verloien teirein te hernemen. Oesfenrijksch-lîaSiaanscha oorîo j liallaansoh* berlohtsn. ROME, 22 Oktober. — Re;en en o ervloedige saeeuwval hebben gi teren de krijgsvernchtin-feen beperkt tôt artilleriebedrijyigheid en kleine patr;e;je-onderne«iyigen. Ouze troepen wijden zich naarstig aan de versterkings werken. Sa opstand in Naderlandach-Indlâ. AMSTERDAM, 22 Oktober. — Aan een plaatselijk blad wordt uit WeltevredeB gemeld : Het « Nieuws van den Dag » van Nederland- lndie verneemt dat een wijdvertakt komplot ontdektwerd, dat zich uitstrekte orer dr plaatsen Kediric, Djombang, Nogndjrek en Madioea. De aanroerder van den opstand is een zwen-delaar met name Dietz die zich u,ti{eeft voor dea soon van den gebannene Ratockedeton. Hij zegt, dat zijn inzicht is eenen nieuwen staat stich-ten. Het onderzoek van den opstand van ver-leden week heeft de regeering op het spoot gehracht van dezen oproermaker. De « Lomotieve» verneemt dat eene afdeeling* poHcie-soldaten naar Balokpapan gezondea werd, daar ontevredenen de «ebouwen der koninkliji e Nederlandsche Petroleum-maat-schappij dreigden in braird te stek*n. Op dea Beneden-loop van de Rawa is alleS rustig. Aan bel En§eisch front. Paul Ginigty schildert, in den Petit Parisien, als volgt het geringe stukje Franschen bodem, in eeoe gruwzame woestij* herschapen, dat da Ene«lschen aan de Somme ten koste ran onge* hoorde ofiers van mannen en materiaal terug heW»en veroverd : B«€eteid door eenen stafofficier van het Engeisch leger bezocht ik de plaatsen bij do laatste gevecbten heroverd. Mijn weg voerda mij naar Boiselle. Zooals elk van deze dorpen was ook dit door een klein bosch omgevea waarvan niets meer overbleef daa afgekapte boomstammen. Wat de huizen betreft die de straten begrens-den, men zoe t ze te vergeefs. En zooal9 ta Boiselle, zoo is het overal. Wij verlaten de hoofdbaan, in een moeras herschapen, waardoor levensmiddelentrïnsporten zich met groota moeite een n weg banen en betreden eene ui ge-strekte hoogvlakte die door omgewoelde loop-grachten doorsneden is. Hoe verder wij gaan hoe tragieker het slag-veld zelf zich voor onze blikïen vertoond, bezaaid met patronen, granaatsplinters en gasfl«sschem. Hier en daar ontmoet het oog e<?ne klcina hoogte met een houten plans, waarop het opschrift : Killed in action. Op den top van een der heuvels bevindt of liever bevond zich Pozières. Van de plaatse-lijkheid is niets meer te bespeuren. Tevergeefs zoeken wij de plaats der kerk, allren no« wat hoopen steenen en vloertichels herinnerea eraan. De Kranaatoctploffingen hebben in den grond eene d epe kloof gegraven, waarin de puiaen der kerk zijn verzonken. Onophoudelijk donderen rondom ons de kanonnen, «waar siijgt de z<varta rook der ontploffingen nair d^n hernel, waar hij lantzaam en als met morite verzwindt. Ver naar achter kruisen zonder ephouden talrijke vliegtuigen, die listi< de rij-n letijke granaten vermijden. En largs de baan is het eene ominderbrokfn rei van lasttutos en voer-tuigen d!e aan de Engelschen granaten, ammu-nitie en voedingsmiddeiïn voor de manschappea aanbtengen. Wij doorkruisen met voorzichtige schré'dea de wegen en klauteren met aanwending van al onze turnerskunst over gapende looparachten. Zoo komen wij bij Contalmaison, bezet door da Fransche Kanadeezen. De toppen der pumen van het kastee1 teekenea zich af te.-en den grijzen horizoat. Van nier heeft men eenen wijd uitgestrekten aanblik op h t gevechts errein. Edocn overal waar^xen het oor thans wendt krijgt men den indruk van een beeld der verwoestin^. Een steenhoop en een paar hooger uitrijzende zuilen, ziedaar wat vaa de kerk overblijft. Van de huizen road de Kerk «elegen is nog slechts een badhuis recht gebleven, Een onvergetelijke aanblik biedt nas: Bois Ae» Fourneaux. De uitdrukting « woiW » is ook hiec een euphemisme : er zijn ao^llem booinstainr men eenen meter boven Een waar wonder

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes