De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

715 0
06 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 06 Januari. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 31 januari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/tb0xp6zg1v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT Ntsm. 4. 4®3$aar. €.DaOraeve,Ssie!vest>S S dE SClSIMS PÂTRIOT Zaaâag ® en Maandaj ?" JanuapI 1918 Pplfs S ceatle^eci .. . . JWVWBefiOmMSWaSWMBÎ*»»*»»* S V&&&Baâtaae)aSamim*mtm*l>amamm^*mB*iXXBat&esmB*3*!eemm^,- - -v.,-., ^.CMMHHtMWMV'. - . — EÏÏITSC22 IlSÎSEÏâH vass h®t Grsot H9®fikwaftl®p Sursis Bnitsafe berîoliî. BERLIJN, 4 Januari. W©st9liji4 SîP^ssîosseel. tccsr n.'i/i kroonprins Rupprecht van Beieran Op bijkans gansch het front laadden (■" lerea-digs gsvechten plaa'-s i u 5-chen de tcgeuover "elkandej-staande artilleriëo. Htt Mare. heldere vorstweder begunstigde àunns werkinf?. Tijdens Engelsclse aanvâllen dis misluutea ten oostïa v?® Iipersn en t:n Noordsa van. hst « La Bsssée »-l;anaa! alsooktii tiens onze vrucht-foare onderîieînïngen ten Zuid-Oosten van Mœuvres en in Champagne, werden vijandelijke Soldaten kriissgevanaen gcaoman eu eenige aiitrailiauzen gekaapt. "Sedert den 1 Januari hebbea onze tegen^trerers Verioren tijdens luchtgevechten, maar ook door fcet speciaal ^eschut onzer te lande gcplaatste kanonnsn : 23 luchischepen en 2 vas'iiggrende ïjich italien. De esrsie laitecanî Lower behaalda feijue £0a luchtviartzegepraal. ©Qsîalllk kplfgstoones! Geen nieu ws hoeganaamd. ISjiesâOBÎsofc fs-aaS en ItaMaanseh ksSîgiBîosnesl Geene bijzondere Yoorvallen aan ta stippea op kïijgskundig sebied. Tweeds Ssiitseli herîoht BBRLIJN, 4 Januari (Avondbericht). — Van de kryggtooaeelen nleta nieuws. feffioIesSe Oosienrijksob bjrlohlen \VEENEN, 4 Januari. Oâsîsiyk fcrljsstosreasl. Wapeistilstand. Il silsasiseh kr'âfsto®n@@I* Geene nieldenswasrd ge gabetirtenisssn. Oorlog in h@t Dos i©n Bsïg&arEsh bsridht : SOFIA, 4 Jauuari. — Op he': Macedoniscl front ten Weslen van Dobropolje levendii ai'iilierievuur. Noord-Ooîielijli; van het Doirau meer talrijke vuurovervaïlen. Op het overi,< froat taa'.iî gerechtsbe lnj'Pi :heid. Op he Dobrudscha-frout w»peG?!ilstand. Es ?iree'h§rpti duikboolei-s^hj BERLIJN, 5 Janmri. — Onze ondèrzeeëv hebbsn 7 sioombooton en 1 zeilsch'p vernield welko gezamenlijk 27.000 bruto-toa vertegea woordigtn. Onder dîe stoombooten kwamen de gewapend^ Er gelsche stoomboot voor « Charlesten » geladen met i.o'.en sn 4gewapeade stoonibootet awaar geladen, waaronder twae kîaarblijkelijl geladen met ammunitiën, welka dadelijk ztji pezonken ten gevo'ga van eene bijzonder sterk< ontploffinï. Eea kanon werd gekaapt aaa boord van der Engelschon sitooraer « Charleston », die to ziaken werd gebracht door de artillerie van det onderzeeër. Twea mannen gehecht aan den dienît dei b&ttcrijea werdsn krijgsgsvangea genomen. Qârlsg ia i^lgiâ es la Frankrijk, Frasa® he bsrïe&îsa. PARIJS, 4 JaaûHri.— Geschutsakfa die tame lijklsvendisr was, namslijk op het front ia d< streek van Landrieourt en Cavaliers de Cou redevenais ia dea sektar Tan Maison de Champagne en op den rechteroaver van do Maas, Twee ovcrrompeling'spogingeii der vijandeii de een benoorden da Ois3, ds audere op den Cor-nillet zijn geheel mislukt. PARIJS, 4 Januari. — Afgebrokea en bij poozen krachti gartiilerisbe3rij vi^held op oakela punten van het froat, rmar Ievendi? op den rechter oever d9r Maas, in de streek van he! Foîsesbosch, Thalumotit en Loavenjont. Dezen mor^end ten Noord-Oosten van het Pompelle-fort. hebban wij eeneti handg^esp uit » gevoerd, we'ke ons toeli =t vijandelijke soldâtes te valten en zo krijgsgevankelijk mede t« i brengen. ; IIST t Es oaafaaak9liJl£i»sid van I,itauen. De opperstî Litau'che nationale raid, al: troaw3 wak rs over de hoogste belangen van het land, bssluit : ; _ 1. Het Litausche volk beschouwt zieh reeds ( thans vau aile verplichtingea te^enover dan Russischen staat bevrijd. 2. Naar aankiding' van het door de mogend-. heden erkendegrondbegins'l, dat aile volkerea i over hua lot moires beschikkcn, heaft liai Litau-, sche volk het recht en de plicUt, z:jn lot zsifs in : hànden te nennn en zijns-onafhankelijk^ei'I t door de mogendheden te laten erkennsa. » Sr&snnlîîHr Sep oaafhaakaîijkbsia van 2°ia'iasd âao? Sâsialaad on S^sil-sn. S. ST-PETERSBURG, 3 Januari. — In zijn ant-" woord op het verzoak der Fin sche regesrmg, betrekkelijlc de erkenain,? der onafhankélijkheld der Finsche republiek, steit de raad der Vol«-komœissarissen in voll ï O'/ereensternming met den grondregel dsr vrije «elfbesohikking der natién, ia de uitvoerende hoofdkoaimissie het volgende voor : 1. Erlcenning dsr politieke onafhaakelijkheid der Finsche republiek ; In overe:as:emming met de Finsche regoe-rins: samenstellin^ van eea bijzondere kommissie van vsriegenwoordigers sari beide part'jen tôt vaststelling der maatregeîen. d.a voortspruiten uit de schsidiagr van Fmland ea Rusland. STOCKHOLM, 4Jaauari. — De koaiag be-sloot in den ministerraad heden gehoudan, Fialaad als cnafhaukelijken s^aat ts erkeanea. Ba Ukraulâra versla^aa» BERLIJN, 4 Januari. — Uit Cbarkow wordt "gc-melddat in de nabijh i 1 van Wolotschijk (k eerîta botsing heeft plaats erehad tusschen MENGELWERK. —6-7 Januari 1918. 12 Helena Middiefon ïn den somer vaa het jaar 18** ondorstond KiijKe nieht Julia eene lange en gevaarîijke Ziekte ; geduiende eenige dagen %vas zij in doodsgevaar, en voor de eerstc maal in mijn ïeven asg ik den angst op het v?ezen geprint van degenen, dta ik het vurigat, op aarde beminde, De droefheid van Mevr. Middle'oa scheen overdreven in verhouding der gene-genheid, welke zij tôt hiertoe haar ki.nd «itwendig bevvezen had ; ia hare neerslach-tigheid was er ee .e eigenzinnigheid, die mij evenzeer verwonderde als ontsteide. Lang naderhand verheeidde ik iraj dat het OBgeluk, hetwelk zij beproefde, verdubbe'd gnoest zijn door leedwezen, omdat zij mij zoo openlijk de voorkeur had gegeven en ihare dochter met onverschiliigheid bshan-deld had ; doch ma dien tijd kwam bij mij /Aie gedachte niet meer terug. Ik meende, 'ôat ïk de hevige gevoelens mijner tante niet fcegreep, en dat ik alleenlijk verwonderd Vias over de kiacht eener liefde, die voor-heen op zaike wijzeniet gebleken had. Na eenige dagen en nachten in den grost-Bien angst doorgebracht te ha'oben, beterde I Rîij'ne îîifsht ea herstelde zij auengskess, ' zonder nochlans hare vro&gere kloake ge-zoadheid terug te vinden.Mijner tante's zorg voor haar v/as onafgebroken ; zij waakte geduldig en volbraoht elken wenjch of ellce begeerte die in haar te bespeuren wa5. De aard van Julia, die nooit goedgeweest was, werd langzamerhand e ger, en om hare gedurige knorrigheid en grillen te lijden, was al de verdraagzaamhsid eener moeder nauwelijko vo'.doende. Nooit had zij geschenen es:ie groote gene-gersheid voor mij te hebben ; maar nu ver-anderde hare onveiËchiiligheid in eene open'.ijke vijandschap, en wat ik ook kon zeggeu of doe», niets was bekvvaam haar te behagen. Wanneer zij aan mijns eorgen toever-trouwd was, wilde zij met geweld aanhou-den om het een of !t ander te verrichten, dat ik verplicht wa3 haar te veibieden ; en de minste tegenstand. dien haar wil ontmoaite, veroorzaakte oogenbiikkelijk zulke driftige opgewoadenheid en zuik geschreeuw, dat mijne tante, bij hare terugkomst, haar meermaals in zulken staat van zenuwtrek-king ontmoette, cf haar anders zoo bleek door haar geweld zoo uitgeput vond, dat het lang duutds eer zij lot eenige bedaardiieid of welgeziadheid kon gebracht worden. Ik mag waarlijk zeggen dat ik aile mogelijke pogingea aangewend heb om de genegen-îieid van mijne joage aicht-te verwervea»en zelden lie'c ik eene opîoopsnde uitdrukking of een teeken van ongeduid ontjnappen, hoswel ik die elken dag en elk uur zelf te onderstaan had. Een of tweëmaa! had ik eenezekere ontet vredenheid op Mevr. Middieton's ge?aat ontdekt, wanneer zij de klachten vaq Julia aanhoorde, aangaande de omstandigheden die ik hier bedoel. Somtijds had ik eene schielijke wolk over haren geest zien drij-ven, alsmede eene plotselinge verandering in haie handslwijze bsmerkî, jaist als zij teweeg was eenige dier teedere uitdrukkin-gen uit te spreken, welke zij gewoon was mij toe te sturen ; doch hare teederheid was zoo duidelijk, zij was door woorden uitge-sproken ; zij was door daden bewezen ; ik Lad ze in eiken blik harer oogen gelezen ; ik had ze beschreven gevonden in elken toon harer stem, gednrende zooveîe jaren, dat ik eeider zou getwijfeld hebben of de straien der zon mij verheugden en verwarmden, daa of mij r.e tante mij beminde. Nu ben ik tôt het tijdstip Van mijn leven gekomen, welks gebeurtenissen, zelfs in huune geringste omstandigheden, in mijn fis>heuge;i zoo diep geprint staan, alsof zij er ïijt eea bratideud ijzer in gemerkt waren. Ik zal niets verhaasten, maar met sterken rnoed elke bijzoaderheid aanhalen van dien dag, die mij, van een geluldcig kind, ia eene i ëlleudige vrouw herschapon heeft. IMjximalistische troepea en het Oek-eensca verbond. De B j'schawis'en jnocstea hiar wé'.iswaar voor de vijand 1 :j ke o ver tnach-t wij kon; het ereluk'e hun echter, de OSkr^ensche troepai b i Plos irow vollsdig te vers'.aaa en de stad te be^atten. AMSTERDAM, 4 Januari. — De «Tiœes» meldt uit Sint-Peiersbarsr : Berichten uit hat Zuiden stellen vast dat Charkow nu gansch ia hanlen der Maxîmalistea is.die daaramzienlijka strij âkrachten ts zamantrekken. De kozikken-OTnschrijvingen gaven Kaledio voor de vorde3i.;ing van hun gebied zoo goed als dikiatoriale macht. Het kwam tôt gevecùtea tusschen kozakkea die tegea Kaledin zijn ea aauhanJers van Kaledio, BAZÈL, 4 Januari. — Havas meîdt : Da ivlaximalisten hebbsn beslag gclegd op da Amerikaansche Baak. Sâasîaaâ en do Sats-ita. Buoiianaa gaat in varlof DEN HAAG, 4 Januari. —■ Da « Daily Ch"0« nicle en • Daily News » eisc'ien dat de Boadga-no^ten da Russische regeering erkennen. Da «Daily Chronicle » mellt verder : Haaf g-smeld wordt, is het mogelijk dat de West-Mofr'ndhedea tcnr;e''Ol;rQ van den loop der oaderhsnlelin^en tuîschen Rusland ea dô Mogendheden de Maxiœaustischo regeering feitelijk erkehnen, Di'-nsvolgens zal eene vaïtstelling van da poimek der Boadçeaooten ia demokratischea zingedaan word' n. Het is mogelijk dat ook de niauwa Russisclia Gezant te Londea Liiwinow, erkend wordt. De En^elschs Gszant Buchanan zal vervan-s:ea worden door eenen dip'o naat die overeen-stemt met den nieuwen gedichteagang vaa het revolu'ionaaire Rusland. De < Tunes » verkiaart dat Buchanaa ve.lof beVonaen heeft om gezondheidsredenoo. H..t is onwaarschijnlijk dat na reeds esn op-volgerzou benoemd zijn. Indien echter d3 gebeartanissea inSt-P«ters-burg het wenschelij'< zouden doen schijnen, het gezan'schap te St-Petersburg in standie houdea zal zij onder do leiding; gepîaatst werdéa vaa eeaea gevolmachtigde zaak.?elaste. £n SSosïïascï. HÂPARANDA, 4 Januari. — De Kumer vaa K'ierland heeft mat 17 stemmen tegen 12 gs-stemd voor zijne aansluiting bij Duitscljîand. Dat nieusvs is onaiiddeliijknaar Borlijnover^eseind. Ds Eussiseha ge'aiims Tôïds^ôa (Vervolg). BERLIJN, 8 Dscember. — D^kunten'ea be-" treffende Griekenlaad. — Aanbod van Zuid-Albanië van eea landstrook in Klein-Azië ea van Kawalla. Don 20 Januari 1915 gar Venizeîoa aan den Engelschen gelant ia Athene he; a'-rkoord van Athene om Kawalla aan Balgarije af te stiaa indien het zich bij de Entente aansloot. Na hat afiredeu van Vanizalos veranderde de meanin^ van de Grieksche regeeriag. Zij pro'esteerda (nota vaa 18 Mei 1915) zonder een antwoord ta ontvangen, en protesteerde nog eens den 30 Juli tegen het twsede aanbod van Kawalla aaa Bulgarie. Afstaan van hat vak Doiran-Ghswgheli vaa Servië aan Griekenland. Venizelos vertangd» den 8 Ssptembîr 1915, dat Servië na siiksessea der Entente tegea Bulgarie geene aaosprakea op da Stroeranitza s su doen. Den 11 Sep'ember 1915 gaf de Servische regeering hare iasteia* mingmetdeze twea puntea in peral van eea gelukkigen oorlog, Na het aftreden van Veni-ii-:los en het handhaven dar onzijdigheid vaa Griekenland in Oktober 1915, had da bezetting van het vak Doirannietp'ails, daar Griekenlaeî gioh aiotwenschta to moeiea mat da Bulgaart

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes