De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

150 0
05 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 05 December. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 17 november 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9k45q4tb26/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT K.a^7ig8 3§c jaar. G.D©6raeve,KeteIvest,i$ DE KLFJMEJATEIOT __ WoeRsdag 5 iseecraaer ïsh. ^ | ' Heatt gx «tottgr3tjfcfSae G'FFICÎEELS BU1TSC51E BERlCfiTEa I VERORDSNING ® fcctreSehde do rccbtîpersooalijkheid van ds c Universiteit te Gant. 1 Artiksl 1. — De Uaiversiteit ta Gent is eeaa , ï-taatsinstelHag voor ondërwijs ea bazit do ( jechten van eea rcl!9persoon. Da aaa naar 'l .ôgevoegda instelliagsn ea iaricatingsa voor- , î'.ooser ondërwijs wordea evenesns bescaouwa r als b hoorende bij de Uni ersiteit. , î Artikel*. — De Universiteit wordt aïs reçois-i crsoon vertegenwoordigd door eau raaa van , Lsheer. Aangaaa te deze3 aaastelling, zakenba- , ! ser en verhoudiag tôt de staatsoverhe-aen zul-len bijzondere b~paliagen uitgevaardigd worden. Artikel 3. — De raad van bobèer beheert bat , <?srmogen der Universiteit. Zijne bevoagdheid omvat aile rechtszaken en proceshandelingen, j îîoover die met ia strijd zijn mat de bcpaliagen , "an deze veroidening of van de waltea op bsî , booger on 'erwijs. ! 'e raad van belieer liesft iyzonderheid bet recht te Uoapen en tavarkoo- ] te huren, processen te vosren, dadingeuto i: .Cen of recaisg'"?chilien aaa scheidsrechters i.jp te.dragen, ophëïfingeri van hypotfceekinscbnj-vingen tce te staaD, gtiden te bela^gen, ta ont-van jcn en ta beau n. Art. <t. — De Universiteit yan Gent mag pî'een de oarr eier.de goederen bezit'.en, welke -,-caJig zijn ter vervulling van haar onderwijs-Jaak enter b-.vordering vars de wi.enîcUap. In haar hoadariigkeid van instelling van opsn-foaar nut,'heeft zij het recht, behoudens goai-iseurisg van da îegeeriog, tôt de onteigening over (3 gaaii van de o rocrende goelcren, die aaa ds vcorwaarden van hetlid beantvvoorden. /\rf. 5. — Schtn', n.^en onder levenden of bij uîieïste wtîsbe^chikkiag te haren voordedo ,-;eda il, zij» «ledits uitvoerbaar, zoover over-lenkomstig aittkel &10 rail hst Burgerlijk Weiboek dasrloe machti Jng vcrleînd wordt. Bij het ver'eenen van d > machtigiag ora een 5Cher.kir,-g te aanvaarden, dis ^onroarenda jtgiederen omvat, kau in bepaaldc gevalicn ■ «rselfder tijdeen termijo vvrrdea vastgesteld, binnen denweikea bcdooMc onrosrende gjede-reategelde nv c'en geinajî&ijn. Oyarsans;;bopa1iag®n. Artikel G.— Do on.oirende goederac, jvaa*m dedien.îte'i der Universiteit te Geat voor het oogenbl.k gavs5ii'gd zijn, kuaneo b .ar door de jeœeenten of door cîe btjzonderen aan wie zij toebabooren.in eigondom worden ovargedragen. Indien zutke eigendomsaverdricht plaa-3 h ,-eft bianen 5 jaar na de aflcondisicg van deze veror-danieg, wordt zij vrijge;t?ld v.m het evenredig regis'.ratie- en oversebrij*ingsrecht en ontslagea van de machtiging voorii -n bij artikel 5. JBrussii, den 2ô Oktober 1917. Der Geceraalfouverneur in Belgien, Freiherr von FALKENHAUaiîNi Generaloberst. A. H. Q., den 4 Noveniber 1917. De r ÔberbefehUhab^r der 4a Armee, SIXT vos- ARMIN, Generaal der Infanterie. Vorordsalng. Ter v.'i'siging van het ko ioklijk bes-uit van SI SeptembJr 1834, verbodeu is voor Viaande-ren bat r.avolgende : Art. 1. — Aan sitikel 1, lid 1, van het kônink-Jijk bes'uit van 21 Septeùlber 1S34 is toegêrqegd: . Bijaldien voor de samen tsiling van da jary, de vier leden niet in geiijkei getalo kunnen ■wordea aan;eluid cndsr 'eerkrachten van bet oponb'jar en van 'net vrij énderwijs, raogan leerkrachten van het vrij ondërwijs wordpn eangesteld ia pUats van leerkrac'aten van het openbaar ondërwijs et! omgekeerd. "Art. 2. — Injerai ge«n gees-.' Vj'te îeerkracht zitting beeft in de juty ioor hs.t aaieraen van het Examen in dea godsdienst en in de zedenleer, Cal nst examen in df t vak niet plaats htbbea. Het kan eveawel nadernaud afgenoinen worden, Eoodra de vereischte iKerkrach'en bescuikbaar ïij". Brussel, den 23 Au^ustus 1917. Der Geaeraak'ouver in Belaien, F-reiberr vox FÀLKENHAUSEN, Generaaloberst. Voorstaande verorde. ing wordt voor bot Ft tp-pergebied van het 4e 1 ger in werkia.^ gerUld. Der Oberbefehlîhaber, SIXT von A KM IN, Geaèr^al der Infanterie. BatféndmakiiKj saagaande lie! werkbswifs. Da op grond van dj vragenlijsten (Bekend-laakiiig van f'e E'ap; en-Inspcktion van 22-7-17 ea vaa da Et.-Kdt. van 20-8 17) uitgeschreyen weikbawijïea werden aan al'e manaelljke inwo-11ers van het laad van en voila 14 tôt tan vul'e 60 jaran oui deor de policie of door de gemeen-ten in de eerstvo'.gende dagen afgegevoo. Veranderingen, die zieb iutusseben in dea •werktoestand voorgedaan hebben of andera ocnauwkeurighîden moetaa in bat Werklieden-liursel (Arbeiteratct) der Komniandantuur door de houders van Let bewijs aangegeven worden, aamelijk voor de personen van 1« en 2e wijk en der g^nnen'en Melle, Hens-den, Afsnee, St-Mar eas-LaatheJO den 6-12-17. 3e c-n 4e wijk en der ge neen'en Meirelbeke, Desfelbergfn, Sint-Deniis-VVest.em, IMuate den 7-12-17. 5e en Ge wijk en der geineenten Baaigem, Mariakerke, Lovendegein, Vi.iderhaute, Botte-isre den 8-12-17. 7e en S<= wijk en der gemrer.ten Zwijnaarde, Gavere, Se mnerzake,5'c:>.elde wmdeke.de 9-12 17. 9e en 10° wijk en d'r gèineenten WoadeUeni', Schelderode. Dikkelvence,Uroiigen den 10-12 17. 11e en 12e wijk en dar gameenten Gontro U", Efke, Vurste; Melcea. Letnbe"go dea 11-12-17. * 13e en 14° wijk en der yemeenten Do P.nte, Oostakker, Zovergcin, Moo:ts;ela dan 12-12 17. Den 14-12-17 cr.oet ie-ier manrielijk paisoon van ten vo!le 11 tôt ten voile 60 jaar in het 'oezit van een bewijs ia behoorhjk n vormzija. Het 13 aan de werknemsrs ia bat vervolg verboden, zonder toeiating vsn de Kommandaa-luur (Arbeiterembt) een disnst of betrek'<i!i^ aan te gaaa, hetzij bij legardi^nsten, Daitsche ondememingen of Balg^che werkgevers. Aan ide werkgevers is het rerbodea eea werkma i of een beambtc aan ta stellen, die niât in het bezit is van eea toewijzingsbewijs van de Kommaa-dantuur (Arbeiteramt). Aanrragen om werk-krar.hten door Belgisebe aannemers mojtea aan Bet Warkliedeaburetl (Arbeiteramtj gericht worden. | Wtrkliedsn, die aan fenen werkgever toege-wezen worden, cfntvangea van het Arbe teranit, een toewijzingsbswijs. Dit bewijs moet in elk ooor den werkgever ingehouden worden, on mît de vermelding of do personea aangenotnea of rietaangenomen is, naar het Arbeiterami binnen ae 48 uren teruggezoaden wdiden. De werk-Eemer moet, waaneer hij een dienst of eene bclreKking verlaten heeft. hiervan binaen Je <8 uren k-Qûnis geyen aaa het Arbeiterami tfaj Commandanluur. Da werkgever moet, zoo Ira | 5 an persoon niet aiear bij hem i 1 dieast is, "dit i 1 an het Arbaiteramt binnen da 43 uren msd-s-iaeîen. Modellea vaa hier voor ge:lru:ta forma | ieren kunnan in het Arbeitarant ott'.vaaïea | cordon. Da aaawijziglngea op de keeri j le z jn j mgoldig. , ' Inwoners vaa hetlaal, dio den voo'gssc tro- • -•ea leeftij ibsreikt ofwai ovcrschredaa hsbbea, j aoetea naar hat Acb "i'eramt kom;n om eeaa i 1 ;aart te ontvangea of huaas kaart af ie g -van. 5 Personen die Geat verlaten, of die hiar komea v.-nan, moeten dit pïrsjocljk ia 't Arbaiteramt nelden. Wie niet eea geldig werkbswljs b^zit, vahehe •erklaringen over werk'oestaaden gaeft, of op :enige aadare wijzadoza bepalin^en ove treedt, .vordt in zoov«r geen.) ttr«ngere straffea toa^ lasselijli zijn, mat eana boote van 1000 Mark of :eae gevacgenisstraf tôt 3 maaaden of met eene kzer straffen bestrait. Bavoegd zijn de mih'aire overheden ea recht-jank.E. H. O. den. 30 Npvambar 1917, Da Etlppaa-Kommatidant, (Get.) von WICK, Obertleutaant. Gînt, den 29 Novembîr 1917. Aaa de Stad Ge t, Mea moet ter kaonis der bevolking der stad sretigsn dat, door beschik'sing van de; 29 Nov. 1817» ongavear 100 lindbouwtr-j van Zwijnaarde net fiel Jsttaffaa vaa i»der 3.000 M. g'es'raft ge-worden zijn voor de niet voUedige afleverin.; d;r lato aardappelen. B .-Vf ndiaa is ta;; a a 2 landbouwers eene gevan-jUînLsirat van 3 maan 'ea ieder, tegea 6 aaderè aeae gevan ^enisstraf van 6 wakea iaJer, nitge-sprokea. Verder zija er t5 landbouwers vaa Mocrtsele, elk met een maand gevangeiis ge-; t : a f £, met voorbahoud vaa andere stralfsn vopr ia nog achîersiaaada aardippeltnonigten, om iat sij uiïdrukkëlijk aan den komremsaris Reué Bombeke iedore aadere lotfenng geweigerd hebben. Verzjekei voor varand-iring dezer straffen voor achtaihoad van aardappelon rallea slecbts bij wijza vaa uitzond-ring ea alleen met de aan-stondige ea vollodi;e nalaveiing der Iateaardap-pelen onlerzocht worden. Op dezelfde maaier zal man handelen tegea aile geiaaenteu na aankorast rler lijsten. De Etàppsn-Kommandant, A. B. (àet.) PROSCH, ObJil.utaant. "GSRE chtszmeST"" Boetstraffelijke RsçhxîîànK VAN GSNT. BIag33i. — Emiel Teroaoat, van Slaïdinge, vcor stagea aan Emïet Debbaut, 2 maand en tO £r. voorwaardalijk. — Alois ea Rémi llo'levoet, Hendrik Vaa Nieuwenhuyse, aliea van Mache'eu, voor slagea Kan Léonard Stanssen, krij.<e:i : de Ie, 3 maand ; de 2e, 2U0 fr. of 2 maaad ; de 3-', 100 fr. of 1 maand, allen vojr\vaa;dajijk. — Allons Nte's, van Gsnt, voor slagîa aan de po'icie, 1 maand en 50 f". Htsbrâik vaa vartroawa— Blanche Ngchez, vsnGent, voor misoruik van vertrou-wan tan nadaele vaa M. flsylbroeck, hacdelaar, ta Gsnt, en aftroggelarij, wordt verw^zan tôt Idni^ai 21 dsgaa gevaa< ea bat betalan eecer so.ti vaa 941-70 fr. sciiadevergoeiing aan M. Heyl-broack die zich als burietl.jka paruj bai aaa- u'S""""bEROEPSIIOF VAN GENT. BiéiaSal t« Bagr^aa&oat. — Rcsii'e Ver- ' meeien, vua Buggeiihout, voor varhellug van esîna geif, gastoien ten nidiele van Joxef Van . Hemelnjek, doof cîa rechtbank van Dender-monde verwezen tôt 2 maand ea 50 :r., hoort iu beroap hare straf bikrac'atiren. Sti'aï varsi33rd3?â. — G :rard Verbruggbe, van Bercaaiii, ward door da rachtbank van Oudanaarde voîr afknavelarij van gfeld tea aadeele vaa Louis a Lippo'as, verwaaau tôt d ie maitd Yoorwaardelijk. Hetope iba^r nilnisterie eing iaberoep; het Hof hteit ds straf ijebracht op 10 maand oa bevoo' de oamtddelltjke aan'aouding vaa Ver-brusah".Strai ysrîala'lard. — Jules Saeaens, Jules Christians, jutos en Cartel Desca.np, allea vaa Ileule, warea door da rechtbank vaa Koririjic voor dief e vaa zinlt tea nade le vaa den « Jongeîingskriag » te Heule, varWezea ieder tôt 6 maaud ea 50 fr. vcorvvaardelijk. Inbero-ap werd da straf voor al de be ichiea geb=acht o.) 13 dagan voorwaardslijk. Ssrat vrijgjapolîsa, nugsstrait. — Heari Stuer, vsti Kiilo®, deor de r«.c'aiuank vaa Dan-dermoade vrijgesproken.voor diefte van larvva tea nadaele van Dasidear Vyt, laadbouvvar te Kalloo, vvsrd op bereep vaa het openbaar minis-terie, ve.weziri tôt 1 maand en 26 fr. PROVINCIE OÛ5T-VLAANDEREN-. ¥srbe!ennu vaa fiel Paardsnras, Kaurlng van Kommandantuk GEERAAKOSBERGEN. Ingescarevene hengstea ; 30 volvvasseae ea 7 veulens. De velgeade premiën werdea tvegekead : Voor hen.sStaa veulens van 2 jaar : Ie preaiie, 00 fr.. aai ïlsv/. Vaa Landayt, te Oakaasle, • '3r « Fieurom » bruin. 2> pr., 15J fr., aaa Mevr. Van Landuyt, te Jak rzalo, voor « La Fieur » vol. 3e pr.. 75 fr , aaa Cyriel Remue,te AppSlterre, : or < Bar ) 1 » braia. 4 ' pr,. 75 fr., aan Cj'îlel De Ca'alaneer, te V';.)t;Uèrr-a, voor « Jupitra s vos. 5 pr., 75 fr., aaa G. Vaaderschuecea, ta Appeler o, v 10r « Tyrihés ÏI » bruin. \ ,or > 6 ;li ; ;st«n vaa 3 jaar : 1° pr., 400 fr., aan .Mevr. Via Laoduyt, te Oakerzele, voor dea hen-*-.'- « Cutabrinus » bruin. 2-= p.., 300 fr., aaa Mevr. Van Landuyt, te Onkerzeis, voor dea hengst t Indigè«Q » vos. Voor Kc'-chengsten vaa 4 jaar ea maer : Ie pr., 550 fr., aaa Jut. De Brauvver, te Hameiveerde-jem, voor « Colosss » bruin, 4 j. Sic P'„. 430 fr., aaa Kiaderan Ilermaas, te Opbraïel, voor « Amiral » bruia, 5 j. "BijKevotgde premiea van 200 fr. aan Mevr. Vaa Landuyt, te Oakerzele. voor «Vainiia-sur» britia 5 jaar; 200 fr., aaa J. Vaader Schueran, te Appelterre-Eichem, voor « Gamiu » bruin, 7j., ea 200 fr.aaa C. De Ceuleneer, to Appalte;re-Eichem, voor « Vengeur da Sa :t, bruia, 4 jaar. Bewaringspremiëa van 700 of 800 fr.:A. Premio vaa 800 fr., aa^ J, Vander Schuerea, te Appel-terre, voor « Ulysse » bruin 5 jaar. Bawaringspverniën van 500 tr. : A. aaa J. Da Brauwar, ta Home! veerdegem, voor «Tambour» vo-, 11 j. B. aan C. De Ceu'enear, te Appelterrc, voor « Togo » brûla, 12 j, Bevvaringçp'yraiëa van 0000 fr. (aanuiteit 12 .0 fr.) : a) 1200 fr,, aaa R. Mattbys, te Ned :r-boelare, voor « Diojèae d'Eakioo », braia, 8j. (3= anhuitsit), b) 1200 fr., aaa J. Vander Schueran, ts Appal-te ra, voor « Tyrthea » bruin, 7 j. (2e aanuiteit). Bawatingspraîaiëa van 90Jtot 80J fr.:a) 800 fr., aaa J. De Brâuwer, te Hemelveerdegem, voor « Jan d'Hemèlreerdegem » z.var.bruin, 12 jaar. b)700 fr., aari J. Vandersehuerea, te ParyCke, voor « Porthos II » blauwgrijs, 18 jaar. c) 800 fr., aan J. Vandersohuerea, te Parycke, vo sr « Delta » bruin, 11 jaar. d) 800 fr„ aan J. Vapdarschuerea, te Appel-terre, voor « Stuart > schiin-aiel, 13 jaar. KiRKELIJK HSEOWS Serls van O. £>. Vrot'.w vaa ïîourdo.^, ts Oostakkor. — Zaterdajr, S sJc-ceaibar, faest d :r Oube . lekte Ontvaageais, Mis te 7 e i 7,30 u., t.? 9 u. Plechtige Mis vaa dankbaarheid voor de welàadea gedureade dit jaar bekDraea. Te 11 u. Mis met zaaff, te 4.30 u. plechtig Lof. Nade Iioo.jmis ea na het Lof, processie naar de Rots, tôt bekeeriag der zoadaars ea voor het bekomea vaa dea vrede. Voila aflaat, toavoeglijk aaa de zielèn des Vagevuurs, op de gevvoae voarwaar-dea te Rerdienaa, dea 8 I3ecembar of op een der zeven volgendè dajen, voor de ledaa vaa het B oaierschap der Oabsvlekte Oatvaigeuis ia da kerk vaa Bel^isch-Lourdes iage/icht. ■■■irr-KBg53a3E3g«»"" ■ BQEKEN NIEUWS Verscheaen en ontvaagea : Wat Ï2S9? ©igenaar watsn mosS, d>or Ed. Wiasel. 't Is een liât ea gcei verzorgi boe'ï, gedrukt bij V ctor'Roagisrs, Korte Kruisstraat, 1, te Gsat. Pr js 2 franlc. la o'i ; praktische bandlei îing, . we'ke eea weïènlijk oamisbaar vade mecum voor de eige r aars naag geaoeml worden, beaaad-lt de beat" E 1. Wiaseï op k'are, duidelijke en eer.voudlge wijza, al de gè'vallea waarin eea'e'geaaar zich kan bevladen en wairla hij soais taeer d,;a eeaea stroakelsteea aan::eft. Schrijver behaudsit zija veelzijdiiî oadervvarp ia zestiaa lessea, welke h'j geefc onder dea vorm van vragaa ea antwoordea, Zôô spreekt hij opvolgeaiijkover : Eigeadoai, Huurea verhaur, Duur der pachtea, Ilet kontrakl, De verbreking vaa pacht, Rechten ea Plicbtea vaa dea ver-buurder, Verplicbtiagea-vaa dea huurder, Van dea opza;î, Rechten ea Priyilegiën, Belastiagen, Beschaii^iagen en verliezen, OatvaQgstûewijs cf kwijtschrift, Plaatseiijke pebruikea, Ver-Echeideahedea, Da Hypot'aeek ea Eifdisast-baathedan.In versc'aaidene dier lessea worden onder-schsideae puaten bahandalijWalke de schrijver, ter wille der duidflijkbaid, gr-piard doat gaaa met modellan ; zoo trefc mea er, oaier aadere, modellea ia aan vaa h iurkon'.rakten voor huiseï, hofstadea, laadarijen, veepacàt, alsook modellea v.vi kwijtichrifioa. Korcom, het werk is praktisch, nultig, ja laat het ons zegïeu : onmisbiâr zaowel voor den huuraar als voor dea eigeaaar, dus, ia aadere woordsa : het 13 eaa werk dat ia iedereens bezit zijn moet. —— —~«3»— — DÏÏIÏSGHI BIEÏGHIII vaa het G root HaoSdî-iwartiEP TvjzeZa 3ult3ch b3rlob.t vaa 2 Sôooas'oar. BSRLIJN, 2 Deoember. Avoadberxht. — Bij Passebendala zija sterke Enge'sche aaavallea mislukt. Aaa da andere fron'en nists nieaws. Sîrata Bultîoh berlolit. BERLIJN, 3 Deoember. Westsl'jk kpjfg stosneel. LtCgsrgroep v.in ueldniiiurscha.lk kroonpvin$ 'J Rupprecht van Beieren. Na heftig tiommslruur bij helderea mane-sehija vis! da Jïagelschmia gisterea vrosg onza steUiaïea aaa met sterke kraclrtea bij ea tea Noordea vaa Passcheadile. Thuriagsche ea Hessi-che troepea wierpen dea vijaad ia vuri^en tegeastoot terug en namea 60 gevaagîaen. Na afweer vaa den aanval nara het vuur af. Het bîreikte 's avoads mear be-duiîcnda sterkîe. Op het slagveld bij Cambrai was den aas door eakel ia weinige saktors de vuurbedrijvigbeid leveadlg.'S Avonds viol de vijaad na sterke vuur-slij jering lusschen Ineby ea Bourloa aaa. In heftiga nagevechiea werd hij afgeslagetî. Eea Engelsche gedoeltelijke aanval bij La Vacquens mislukte. In tegenstoot wcrd -n negon kaaoanea en 18 machieajçewereri buitgemaakt. Het aant il der sed4rtdaa30 Novembergeaoaiea gavaagenea is tôt 6000, de kaaoaaea-buit tôt 100 verhoo^d. Legerf ront usn den Duiti'chsn kroonprini. In da Argonaen werden van_ welgeslaagda onlernemingea gevangeaen ingebracht. jL?gerfr. van gen.-vsldmarir. Iiertos? Albrecht. Oa levendige bedrijvigheid ia het dal yan Thaaa en ia da Sundgau houdt aan. In de laatste drie dagea verlorea onz^ t-gaa-strevers ia luohtgevecht doar nerrschîeten vaa op de aarda 27 vliegtuigea ca twee vastliggeade luchtballea. Luitenint Metller kwam tôt zij ae 35e; lui:enant v. Balow tôt zijne 273 en 23e, lulteaaat Bongartz tôt zijae 2".° ea Î3»lucb'zage. ©jstellk kp|3s}3»n83l In taliij .e saktors van het Russi-jche front ia vaa divisie tôt divisie plaa selijke wapearus4 ui'geroepea. Met een Russisch leger in bet Pripet-gebied tea Zuidea der Lipa ?n met versclieidcae Russlscha geaera il-kohimandos werd eea vvapeastilstand gesloten. Verdere onderhande-liagen zija aaa dea gang. Eene Russische afvaardiging is in het bevel-srebied van dea geaeraal-veldmarscbalk Prica Laopold vaa Beierea aangekomen om over eanen algemeeaaa wipeastilstaad te ondes» haadelen. Haostîpnlsoi iront : Ga^ne groota gevechtshandelingen. ItaUannach îroat. Niets nieuws. - Ûffïcisile Oos'enrijkscha barichîén WEENEN, 2 Dacembîr. Op dea Moate Perûct werd wederom eotl Itaîiaansche aanval afgeslagea. Aaders ovar Venatië niets te meldea. Aaa debeaeden Bojuf* verliep suksesvol een aaa-"alsondernen3iag. la het Olsten geene noemenswaardige krijgS- hin-ip'in «pn. ils oorîo3 in lui Oastâit- Tarlrsoît barloht. KONSTANTINOPEL, 2 December. Slnaï-froat : Oak op 29 Novemb. werd de strijd voortgezefa' Tervvijl het van de kust tôt El Tire tôt geena groote gevechtea kwam ea overdag bij onze troepea ten zuid-oostsn vaa Maalin ia het alge-meea rust heerschte, vverd de rech'ervlaugel onzer middeagroap ia dea omtrek vaa Betur el Toka stc-rk aangerallîn. Naiat het dorp ea eenige deelen oazer stelliag wartn verlorea gfgiaa, werd het dotp ea al da aadere s eliingen later weder heraoman. Tel Westea vaa Jeruzalem slechts artillerie* bsdrijv'gheid ; se®n iafan'eriegavecht. Tea Zuidea van Jeruza'em rus1-. Vôôr Messina wardea door onze viiegers v/ederora twee vvachtschepea tôt «ftocht geciwongen. Bulgaarsoii berioht-, SOFIA, 2 December. HaoedouSaob ftrcîît Lavsndig geschutvuur in den sa\tor tussc'iea het meer vaa Ochrida en dat vaa Prespa, in dea OQatrsk van Bitolia (Moaastir) en bdemmerings-vuur ia ds bocht vaa de Tserca, beoosten het Prespameer. la de streek vaa Mojléaa ea ba-westsn Doiraa werdea veescheidene vijande-lijke verkeau«rsa!dealingen teru^geslagen. la hat dal van de Stroema werdea eenige vijaada-lijke konipagftiën die eene Bulgaursche verkea-ning bec 001 den Kopriwa probeerden te dwars-boomen, door het vuur teruggejaagd, vvaarbj zij gevoeliga vc.lifzen leden. Dobrud^cba-front. Geene gewichdge gebeurtenissan. i Ooitanrilksc h-Itaiiaanschs Oarlog' îtaliaaasoli bsriaht. ROME, 2 Dacember. — Gistrren hsel den dag is de infaaierie niet ia het geweer geweest. Het kan on b'.eef laags heel het front metaaaziealijlca kracht in de weer. Dat van dea vijaad vuurda bui'eagewooa verwoed vaa dea Mon'e Sisemol af tôt aan den Monte Castel Gombîrto. Op de hoogvlakte van Asiago hïbbea onza batterijei hier en daar troe'panophoopingsa dosîtreffend getroffen. Tusschen Piava en Piava Vecchia zija bowegingen vaa vijandelijka troepea waargenoœen. CBiranwgsgigaMBWit MENGELV/2RK. — 5 DEOEMBER 1917. 72 GESCHONDEN EER. — jNooit ! E'arentraut was acliteruitge-gàab, bare handen grepen naar dea hais, een dotike» e blos ontvîainde op haar fchooa gelaat ; met moeite hijgde zij naar adem. — Om Gods wil, wees bedaard, liefste ! Doodelijk versebrikt omvatte prias AUain haar gestalte. Het is eea ziekelijke afkeer, dat zie ik vvel ; stel u gerust, bid ik u nog■> maals. Misschien vindeu vvij eene aadere opîossing. —Ja,Aliain,eerdet' f.clieiden wij vaa e'.kaar. —• Geene scheiditig ! Zeg het aooit weer ! Ehrentraut, dat woord doet pijn, o îuitspre-keiijke pijn. Hebben wij ons daarom weinige dagen geledsa voor de eeuwigheid aan eikander beloolu, om reeds heden uit eîkaar te gaan ? Acb, E>rentraur, onze liefde moest het yyoord scheiden in het geheel niet kennen. Zie, ik ben niet boas op u, dat gij oas gesptek gehoord hebt, maar ik b d u, vergeet de gehoorde woorden, die ik tôt mijr.en 00m sprak ; ik deed het met eene goede bedoeling, ik wilde imraers allea tevreden stellen in huune onderscheidea eischen, ik wilde u den weg efîenen, u be-geerenswaardig maken voor aile partijen en aldus ieder op zijn wijze gevea wat bij vorderâe. Than?, earst weet ik, hoe diep ik u gegiiefd beb.Ik kea uo;? geeaen weg.diea wij sameti begaa 1 kunnen, om geen der geldvrage 1 aan te roerea, nfaar eene ziak . weet ik met onomstoote'ijke zeicetheid, dat i ik u iiooit van uwe belofte oatsla, nooit ! En nu herinner ik u aau uw v/oord, E irentraut Vv'edding ! Laatmij tijd, ik kan slechts onder zekere voorwaarder. mtja woo.d liouden. — O.ider zekei e voorwaardea ? herhaalde de priiîs bitter. En ik zweer oavoorwaar-delijk bij u ! 't Doet er 00k niet toe : stel ze, ik zal ze vervulien. — Nu niet, laat mij kortea tijd.ik moet het eerst en vooral met mij zelve eeas worden. — Gij moet terstond besluitea ; bedenk, weik eeae martelittg die tijd voor mij is ! — Ik kan niet, AUain ; ik bid u, laat mij een uur om te overleggea ! De prins dachteen oogenblik na. Het zij zoo! Ookdat uui zal verstrijken. Ik zoelc u na verloop daarvan op de marmeren bank aan den vijver. Met over elkaar geslagen a.men blikte Carolath de witte sîanke gestalte na, tôt zij in het VVeddingspark verdween. Over zijne oogen kwam een schadaw, als misten zij het licht ; een diepe zucht steeg uit zija borst op. — Prins Carolath! Mevroaw Wedd'.ng raakte zacht zijuea arm aaa. Half verschrikt keerde hij zieb om, Had hij hare aanwazig-heid niet bemerkt, of vergeten miaschien ? Prins Carolath, veroorlooft gij m>j, de aari-gelegen&eid batro^ende Eîirentraui's bruid-schat zonder haar medevvelen in orde ta brengen ? Eene onbaschrijfelijk smeekende bede lag in hare oogen, depijnlijka gcdachte geluisterd te hebben, in dea zachtea toon harer stem. .Carolath schudde ontk ennend het hoofd. — Gelooft gij, dat ik m:j aan het gevaar zou v/illen blootstellea Eiireatraut's liefde te verliezen ? Zonder haren weten, zonder harea wil zal ik niet het geringste onder-nemen.een handeHng van zalk groot belaiig nooit bedrijven. Ehrentraut zou mij aaa hare iierheid ten offer brengen, zoo dit ver-eischt werd, maar zij zou mij als eenen onwaardige laten vallen, als zij eene laag-heid in mij bespeurde. — Wat wilt gij doen ! mompslde de tijke weduwe. — Ik weet het nog niet ; Ehrentraut moge beslissen ; ik zal mij er in schikken, wat zij 00k besluiten moge, doch niet in een! scheiding. Staat gij mij toe, mevrouw, mij te verwijderen ? | — Ga in Gods naam ! Eea hooge bewon-dering glinsterde in de grauwe oogen, diet onafgewend den flinkea officier volgden.^, welke met gebukt hoofd ia het vorstelijka , patk terogkeerde.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes