De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

527 0
21 december 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 21 December. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 27 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4746q1wp4q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

37~ 1ÂAE Dinslag 21 Becemlîer 1915 w m DE GENTENAAR=DE LANDWACHT 'rîfs pe* aaœméf h eeiiiSenieik ... SE KLEIïïE PATBÏOÏ Bureelen te Cent or 18 Keteivesâ BEKEJÎDMAKIITSJ c (rau liet vertagenwoordigena smnis-terie van onderwiis. Se Sïafiariandschetaai op fie ssokolea. De taaîtoestar.den op het gebisd van Let Middel itar onderwys werden voor ca îaiddeibare scholen geregeld door de wet van 15 Juni 1883 en Let ministerieel besluit Van 6 Mei 1886. Diensvolgeas is ook in de Vlaamsche gedeelten van het îand &e ouderwijstaal in beginael bat Fraasch. Edoch moeten de Germaansche îaien {Nederlasidsch, Duitsch en Engelsch) ç-erdar Geschiedenis en Aardriikskuiide, ten sîotta de natuurliike wetenichappen in 't Neder-laBd .cb ondei wezen worden. Voor deze vakken ecbter kunnen ook « Fransche afdeelingen » ingericht worden, d. i. paralleiklassen, in welke ook het ondar-wijs in deze vakken door middel van bit Fransch verstrekt wordt. Tôt de Fransche afdeelingen mcgen alleen zulke Ieerlingen toegelaten worden, die het Nederlandsch niet voldoende machtig zijn, om het onderwiis in deze taal te volgen. Nu hebbea ds Viamingen zich steeds daarover beklaagd, dat voornoemde beginselen niet nageleefd, maar in strijd daarmcde, door de Echooî-hoofden dikwijls zulke Ieerlingen in de Fiansche afdee.ingen geplaatst worden, die wel het Nederlanûsch machtig waren. Om dit misbiuik te keer te gaan, heeft het beheer van onderwijs de beschikkiug van 22 September 1915 uitgevaardigd volgens welke bij het indeelen der îeerlingen in de Fransche afdeeling de schoolhoofden ten pjinste twee met het onderwijs in het Nederlandsch beïaste leeraars moet raad-plegen. Deze beschikking Werd door bet ïûinisteiie van onderwijs aan alîe boofdea van staat:;-middelbare scholen en burger-meesters, die gemeente middelbare schoiea en der zich hebben, toegezonden. In de middeibaie scholen van Groot-Brus-tel zijn de vooischriften dezer wet vaa 15.6.1883 nooit toegepast ge worden, devosr-taat is a dus uitslu tend Fransc'a (het onderwijs in de Nederîandsche taal uitgezonderd). Voor de Vlaamsche Ieerlingen bestaan niet eens Vlaamsche afdeelingen voor het onderwijs in de hiervoren vermelde vakken, (Germaansche taîen,Geschiedenis, Aaidnjka-kunde, Natuurkunde. Den 31 Maart 1914 heeft de Belgische minister van onderwijs op eene aauvraag in Se Kamer van Volksvertegenwoordigera gesrtwoord, dat het vraagstuk van hei in richten zuiker Vlaamsche afdeelingen grondîg moest onderzocht worden. Eea ùien ten gevolge door het onderwijsbestuur bevolen ondeizoek geeft volgende uitkomst: Om te weten of op de negen middelbare scholen van Groot-Brussel voor de zooge-zegde Vlaamsche vakken leefbareVlsamsche atdeelingen kunnen gevormd worden hoeft men na te gaan, of er een voldoend aantal ouders zouden in toe stemmen, hunne km-deren er in te 'aten opnemen.Op de middelbare scholen der voorsteden Laken en Molenbeek is dit te vervçachten, Dieosvol-ge«s worden aanvang Oktober Vlaamsche afdeelingen te Laken (jongensschool) en te Molenb ek (meisjesechool) ingericht. Voor de middelbare scholen der overige gemeen-ten van GrootlirusSel zal de vraag nog cader onderzocht worden. Voor het hooger middelbaar onderwiis, de xlastsathenea en de gemeentecolleges in het Vlaamsche îand v/erden de bepalirigen der wet vau 15 Juni 1883 op grond der wet van 12 Mei 1910, door de volgeude regeling vervangen : Voor de zoogezegde Vlaamsche ■vakken worden naar behoefte parellel'eer-gangen met Fransche voertaal ingericht. Totdeze af ieelis genkur.nenverlangen opf'e-nomen te worden : Ieerlingen, die zelveu of wier vader of moeder in het Walenland of te Biussel geboren werden. In Groot-Brussel legt de vader eene ver» klaring al omtrei.t de moedertaal of de gebruiicelijke taal van den leerling; daar-maar volgt de indeeling in de Vlaamsche of Fiansche afdeeling. Dit maakt, dat voor de besiissing '.an het schoolhoofd omtrent de indeeling in de afdeelingen niet <jeel ruimte everblijft. Des niet te min werd, nadat van Vlaamsche zijde over de Athensea en collèges deze; fde klachten als over de middelbare scholen werden geuit, op 22 September 1915 voor de eerste dezelfde beschikking uitgevaardigd als voor de andere, ni., dat bij dealissii-g naast den Prefekt (schocldhoofd) aog teu minste twee met onderwijs in het Nederlandsch belaste leeraars der inrichting behulpzaam moeten zi,in en dat in geval van er.eenigheld, het ministerie moet uitspreken. Ook dit be^el werd aan aile prefekten in het Viaamsche Iand (Groot-Brussel inbegrepen) ter stipte ualeving medegedee'd en wel zoo tâjdig, dat het nog bij den aanvang van het flieuwe schooljaar kon toegepast worden. (Medegedeeld.) Ovarstrooiîifngsn la Bslgl'é. Het Zuiden van Vlaanderea is door «ver» Êiroomingen erg geteisterd. De Schelde is meer daa 2 meters gestagén. De sluizen staan overal open; da scheep-vaart is moeilijk en zelfs gevaarlijk. Te Avelgem, Kerckhove, Berchem.Melden heeft het water de weiden en zelfs landerijsa ©adergeaet. De landea zyn overal vaa 't water door» trokken. De Maerckebeek en de Zwalm zijn op verscheidene plaatsen buiten hunne oevers getredea, Te Welden, Syngem, Gavere, Schelde-rode staat ailes onder water. De steenbakkerijen, die sedert ruimen t jd niet meer in werking zijn, staan onder. Beken en grachten loopen overal over. In het omliggende van Geeraaidsbergen is het dezelfde toestand aaet de Dender en hare zijtakken. Os moord Is NadarbrakaL Vilf aashoudinçien. Het gerecht zet het onderzoek de.;er wreede zaak naarstig voort, en zulks met ds beste uitslagen. Er werden tôt hiertoe vijf kerels in het gevang van Oudenaarde opgeslotesa ; deze xijn : Richard De Meyer, bijgenaamd Ksat, weikman, oud 18 jaar ; Kam;el Van de Mer-gel, bijgenaamd Pu), oud 50 jaar, werkœari en zijne twee zoons, Eugeen Van de Mergel, oud 18 jaar en Her.drik Vaa de Merge!, oud ëO jaar ; Josef De Staercke, oud 29 jaar, kut-per, schoonhroeder van Richard De Meyer. Men zoekt den gewezen knecht op van Virginie Verleyen. Hij heeft pas het gevang veriaten, waar h;j 8 maanden straf uitgeboet heeft, om destijds het sîachtoffer slagen toegebracht te hebben. Om de vermoedelijkedaders te vinden,heeft men zich van eenen speurhond bedie î. Het beest werd op hel dak gezet langs waar de bandieten binnengedrongen. Na daar wat gesnufield te hebben, liet men den hond ber-eden, die regelrecht naar het huis van De Meyer liep. Deze zat neveus zijne stbof en de hond bleef bij hem stilstaan. De aangehoudenen wonen in de buUrt der vermoorde vrouw. Zij meenden bij Vir» finie Verleyen veel geld te vinden, want zij adden haar elk 1000 fr. afgeëischt. Het meisje beweert eenige der bandieten aan hunne spraak herkend te hebben. Het nieuws der aanhoudingen heeft in de gansche streek eene ware verlichting tew; eg gebracht. De begrafenis van het sîachtoffer had o' der eeaen overgrooteu. toeloop van valk plaats. De QDtplolïïiig te Le Hâvre Z. H. de Paus heeft aan den Be!gisc*\ i verlegenwoordiger bij den H. Stoel zlme deelneming uitgedrukt en eene som m 5000 frank doen overhan^igen, dit om de slachtofiers der ontploâ -i ter hulp fé komen. i STANDSNIEUWS Pr'ïskamp - teaîooïisislllng V an speelgoed.— Belangrijk ber>cht.-~ Gszien de moeilijkneden welke zich in de huid'ge omstandigheden voordoen, heeft het bestiiur het ontwerp laten varen om al de iurichtl'rs, beschermers en tentoonstellers op plechtige uitdeeling te vereenigen. Diensvolgens zullen de prijzen en beloo-aingen, zonder eenig vertoon, uitgedeeld worden in het lokaal van de Zonder Naam, Kalanderberg, 6, te beginnan van Wot;.;3» dag 22 December, allé dagen vaa drij en haif tot.zevea ure namiddag, (de prij .:ea en piemiën moeten ten îaatsta afgehaald worden Dinsdag 28 December). Buiten de prijzen welke door de jury werden vastgesteld, heeft het bestuur bealqten eene geldeiijke belooning toe te kennen âan al degenen die ingeschreven werden toor den prijskamp. Deze personen worden ver-zocht zich ten gemelaen iokale op d® -iist-gestelde uren a ;n te biedea, voorzieo JlSI hume lidmaat of eenzelvigheidskaart. Op Zaterdag 25 en Zondag 26 December blijven de bureelen gesloten. Het diploma voor al de prijswinners en tentoonstellers zal op nadertebepalen dagen uitgedeeld worden. — Algemeen Kunstverbond voor ds bsidn. Vlaanderen. — Wekelijksche tombo'a : Tweeds trekking. Katalogus, n° 1465 wint « Studiekop » (gips), van L. Sarteel ; idem, n° 2143 wint « Verdoemenis van Faust » (litho) van Cl. De Porre. De prijzen mogea afge'u~ald worden, Pouillemarkf, nr 7, aile werkdagen van 4 toî 5 ure namiddag, dea Zaterdag uitgezonderd. — Dicfstal. — Zaterdag nacht werd in den merceriewickel van M. Edgard Da Vos. IJperstraat, 17, een stoutmoedige diefstal gepîeegd. De aieven hebben uit de vitrien eeae ruit stukgesiagen en door de opening eene groote hoeveelheid koopwarea die ia de uitstalling lag, gestolen. De diefstaî werd Zondag morgend ro ;d 6 ure door de vrouw De Voô vastgeste'd. Verscheidene kilos grijze saaiette, kousen, ondergoed, enz., ailes ter waarde vaa 200 fr. werden ontvreemd. De policie van de 2« wijk werd verwittigd. — Aan de ZA/U3H<\ï?QELA,a.ït3 en iuAHiDBOU\7SXiii. — VVij bien^en hun ier kennis, dat onze zadea toegekomea zijn. Wij kunnen du» seff ns met aile vertromvan de soorten van Baet- Gras- Klaver- Groensel- en Bloemzaden levoreu. In hua belang raden wij onze handelsvrienden aan hunne bestellingen niet meer uit te stellen. Wendt U dus ssffens aan het Oudste ea BeUngrijkste Zaadhuls vaa GENT, ALFONS GALLST, 25, Siatiestraat. (Gesticht sedert 02 ja:eu). 5314 — In het Groen Kruis. — Het is omtrent een jaar geleden, dat, op da muren der stad Gent een plakkaat werd bevestigd, de stich-ting meldend van het Groen Kruis, 't is te zeggen van een goedkoope, ekonomische volkskeuken ot spijshuis in den Nederland-EChen Schouwburg, alhier, ten batederbur-geriijke slachtofiers van den oorlog. Gepiaatst onder een verstandig en ver» kîeefd bestuur, nam het Groen Kruis cp kortentijd eenegroote vlucht. In Maart 1915, was men verplicht eeae hulp-keuken of spijshuis in te richten te Ledeberg, îen einde te voorzien in de behoeften van talrijke bewoners der vooi geborchten vau Gent. Te dien tijde wareu er reeds 417 duizend eetma» lenbesteld geworden. 't ls om den eersten verjaardag der stich-ting van dat edel menschlievend werk te gedenken, dat het besturend komiteit het ontwerp opvatte een koucert in te richten in den zetel van het werk, te geven door de V1J willigers van het Groen Kruis, Ten einde aan dsplechtigheid haar intiern karakter te behouden, wetd het koacert ge-geven met gesloten deuren, en werdea slechts toegelaten de familiën der begif-tigers, der viij willigers en de gewone be-zoekeiS van de volkskeuken of spijshuis. Een zeer talrijk publiek vulde de schouw» burgzaal. Het koncer^ de samenstelling van het programma en het bestuur vaa het orkest waren toevertrouwd aaa M. Jules Drubbel, den gekendea virtuoos, leeraar van viooi aan het Konservatorium. _ Verleenden hunne welwillende medewer-king : Mejufier de Grand Ry, Mevr. L. Masqueiier, Mejuffer De Vos, Mijnheeren : Jules Drubbel, Ernest Proot en Geo Haeme-linck.M. Léon De Smet, die een Andanta Maëstoso componeeide voor grooî or'kest, bestuurde zelf de uitvoering van zij a werk. Al de uitvoerders verwierven eenen buiten-gewoon grootenven welverdienden bijva!, Eene koorafdeèling vertolke meesterlijk La Charité van Diaz de la Pena. Na de uitvoering van dat koor.had er eene aandoenlijke betoogieg p'aats. Eene afvaar-digii • g van de ge woue bezoekers( verbruikers) van het Groen Kruis,verscheen op 't tooaeel en een huuner zegde nagenoeg het volgende: Hooggeachte Damea en Heeren, Heden wordt hetjaarfeestgevierd van uw zoo edel opgevat initiatief, van uwa zoo vruchtbare als menschhevende instelling. Wij brengen Mohtzinnig hulde aan uw edelmoedig menstfhlievend streven. Dat Uwe nederigheid, Dames en Heeren, sich dan niet gekrenkt achte, als wij den drang van ons rsart niet weerstaan wiilend, hier luide vsrkonden hoe hoog wij denkëh over — hoe warm wij voelen voor U en U w werk. Dam en en heeren, stichtersen uitvoerders van die edelo instelling, uit naam van de honderden, ja duizendea vast, die er van hebben genoten en waar van zoovelen hier op uw feest tegenwoordig zijn : hebt dank 1 Dank en eere voor bet initiatief dat ailes-zins zoo luide pleit voor uw hait en uwen geest. En ontvangt onze diepe hulde voor de bewonderenswaard'ge wijîe waarop U dit hebt wetea te verwezenlijken en vruchtbaar te maken. Het mag gezegd: Is Uw werk niet uit ■ liefde geboren, rt is door liefde dat het ; gedijdt en bloait ! In 't Groen Krw's is men t'huis! Zoo sullcn aller, getm'gen die hier zijn geweest. Nie-mand wordt er gekrenkt in zijne fierheid, «Uea zullen getuigen dat zij nooit de minste zweem van vernedering hebben ondervoa-den, maar integendel het woeldoende gevoel der istra'ende mildheid van warm klop-pende, goede harten. Om dat ailes, Hooggeachte Damen ea Heeren, hechten wij er ruet alleen prijsaaa U hier openlijk en plechtig onze gevoelenâ uit te drukken, maar willen U ook beleefd verzoeken deze bloemen te aanvaarden als rsederlg blijk oazer oprechtste daukbaarheid en hulde. Die bloemen werden gegeven àan ds ieverige voorzitster e i stichtster, Me vrouw Leoa ^eyei ick de Kerchove. Na die plechtigheid werd een thee opge* diend ten vooideele van het werk. —■ Erg verbrand. — De 3-jarige Aloïa Blomme, wonende Kiekenstraat, 91, werd bij het drinken van warm water, erg aan de keel verbrand. Het kind werd na verzorgiag van Dr Rysenaer, naar het burgerlijk gast-huis verzorgd. —- Doodetijk angelitk. —■ De 42jarige Emiel Anjuin, daglooner, vader van 8 kin-deren, wonnnde Godshuizenlaan, 181,werk-man in het Gasgesticht, werd onder een® in~torting van kolen bedolven en gedood. De^ ongelukkige was verstikt. Doktor Vandeputte ontboden bod slechts den dood vaststellen. Het lijk werd door de zorged der policie van dn 10« wijk naar het doodea-huis gebracht. Siïti-Ainandsberg. — Aanhouding. Zateidag namiddag werd door den heef Edj'inkt-policiekomrnissaris Van Hoecke en de policie dar 7e wijk eene huiszoeking ge-daan bij zekeren Karel De B^abander. dok-werker,26 jaar, wonende B estraat, 16, Gent. Verscheidene voorwerpen welke voort-kornen van de diefte gepîeegd in den nacht van 16 tôt 17 dezer, bij M. Mozes Godschalk wonende Beeldhouwerstraat, 12, Siut-Amandsberg, werden er gevondea en aaa» geslagen. De Brabander werd in zijne woning aangehoude i ea in het gemeenta» gevang te St-Amandsberg opgesloten. Het onderzoek der diefte wordt vooi tgezet ; men verwàcht zich nog aan àanhoudii gan. Ledabarg. — Diefstal. — Dieven zijn Zateidag nacht binnengedrongen in d® werkhuizen der heeren De Bruycker, ge-broeders, Posthoornstraat, en hebben er een twintigtal lederen riemen van verschilleade afmetingen gestolen. De policie doet ieverige opzoekingen. Oorlojsbsyichten. Ouitschj bariohtaii van liet groota Haafdkvartier. Wsstslijk ICpiigstooasel. BERL1JN, 18 Dec. —■ Geene gebeurte^ nissen van belang. Da vijand o >dernam een vliegeraanval op Metz, waarbij het stadsmuzeum 2waar te lijden had ; elders is eçjuer geene schade aangericht. BERLITN, 19 December, ('s middags). Aan het front, zijn er geene beiangrijke ge'oeurtenissen aan te stippen. Dezen nacht is Metz opnieuw gebomb irdeerd geworden door vijandelijke luchtvliegers ; er werd enke! stoffelijke schade aa igericîit. Ojsîal'jk kr!}.ist9ôfieal* BERLIJM, 18 December. Tusschen het Narocz- en Miadzol-meer hebbea wij in het geheel 2 officisrea en 235 mari gevangen genomen. Op het gansch front is do toestand onverauderd. Het kwasa alleen toc kîeine patroe'je-gevecliten. BERLIJ iSF, 19 December ('s middags).1»»» Kleine Russische detachementen die, op verschillende plaatsen in aanraking kwamea met onze liniëu, werd achteruit geslagea. Bslkiaïush aarlsgslerrsiii BERL1JN, 18 December. De strijd om Bjeiopolje bracht ons in het geheel 1950 geva ge. îen, waaronder eea geiing aantal Moutenegrijnen, op. Het gebied ten N.-O. van de Tara, stroonv afwaarts Mojkovak, is van den vijand ge-zùivtrd. De Oostenrijksch-Hongaarsche troepea hebben in de gunstige geveehtea der 5 laatste dagea ia deze streek 13,500 ge-vangenen gemaakt. BERLIJN, 19 December. ('s Middags). Te Mojkovac en te Bijelopolje hebbea wij opnieuw omtrent 750 Serv ers eu Mentene-grijnen krijg- gevangen gemaakt. Oorlog onder zee. BERLIJN, 19 December ('s middags). —» De.! 17 December, 's natniddags weiden, de1 kleint; kruiser « Bremea », alsook eeae torp^doLoot, die hem vergezelde, in den grond geboord door onderzeeërs, in het Oostelijke deel vau de Baitische zee. Het grootste deel der bemauning van beids-, schepea werd gered.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes