De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

357 0
23 februari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 23 Februari. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 13 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ff3kw5bs1k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR • DE LANDWACHT RUi». 44. 43e jaar. G.Da (iraeve, t\eïe! vest, 18 DE KLEiME PATRIOT •■JJ»a3W»Slwyi4J|l3>Ar>JiiV JI*"■ II. *«■«Wlljj*b1 i'a-nj «a sr^jraapi 1915 Ppjjs 3 eentismaa IFfïCIEELÉ DUITSCHE BEHICÏSTËN Verordtning uvere< nnomsug ar>. o», 1-uu, «-» «c*. »«n K) April 1890, 3 Juli 1891. alsmede da verordening Mn 13 jani 1917-C.C. III/i, 338G, t«a einda de studenten, die door de oorlogv omstaadisheden vcrhiaieid ïijn geweest de wettelijkè examens van het lioojar onderwijs regehna ig af te leggan, in da galagenhfid te stsl'fn hunne studiën voort te zatîen en te voleinden, wordt er beslotea : AU. 1. — De Middenjury voor het hoogtr ondenvijs zai in. den loop der maanden Maart en April van dit jaar een buliengewoaea zittijd houden. De inschrijTingan voor de examens àienec genomen te worJon vanàf Maandsg den g5 Ftbruaii tôt Dondcrdag 7 Maart, op het provij.ciaal besluur der provincie, wa»r de kan-aida t woonachtig is, en voor da provincia Biabant insgelijks op het Ministeria van Wetan-Kiliappen en Kunsteo, Afdreling Hooger Onderwijs, Waterwerks raat, 11 te Brussel, Art. 2. — Studenten, die gîdurend» dezen buitenjçewonen ziitijdmet goed gevo'g examen ljebbeû afgelegd, kunnen in bijzondere gevallea Ontslagen worden van de wettslijke bepalingen, be'rîffsnde den duur der studiën, met hetoog op het afleïgen van volgecde examens. Het Ministeiie van Wetenschappen en Kun-Bttn hecft daarover te besii53cn, op voorstel van de middenjury, die de bijzondeie omstandig-heden voor ieder afzondeiiijk gavai dieat na te Ésao. Ait. III. — Da bepaling van art. II is al aan ioepasselijk op de studenten, die vôôr 1 Jan.1918, h'.t bezit waren van het, roor het afleggen v*n de wettelijke examess van het hoager ondei"-wijs vereischte getuigschrift, van middelbare Btudiën van den hoogeren graad. Art. IV. — Het hcofd van het burg?rlijk be-s! uur (Vtrwallungîchef) voor Vlaanderea, is belcstmet de uitvoering van deze verordanlng. Biussel, den 7 Februari 1918. Der GénéraIgouverneur In Belgien, Generaloberst, Freiherr von Falkenhaxjsek. B6kôiidmaking Aan net lient geJjomen mubruiiren nopens mij er toc in herionfring te brengen, dat het oaver-oorloofd uitoefenen «■an dageneeskunde, volgeus het artikel 48 der wat van 10 April 189.», 3 Juli 1891 in ve'binding met de artikelea 18 en 19 der vret ran 12 Maait 1818, met goldbaete aa gevan-genisstraf kan gestraft worden. Onder deze bepalingen valt inzonderhïid het uitosfeaen van de ganeeskunde door studenten in de geneeskunda, die hunne studiën no? niet we'telijk hebben voltindigd. De provincialo çeneeskundige kommissies zijn aangewezen om den tegenwoordigen onwettelijken toastand niet verder met r te duiden en tegen elke overtrsding op te maken. ïen einde da door deze maatregelen gefroffen studenten in de geceeskunde in dè gelegenhoid te stelien, da wettelijk voorgeschreveii examens af te le^çen, zal d® midien-jury vooi hooger onderwijs, in de maanden Maart en April van dit jaar, een buitengewonen zittijd houden. Een bijzondere verordenin?, met dezelfde daiteeke-ning als deze bekendmaking, is dienaaasaande uitgevaardiçd. Het Mieisteria van Wetensehappen en Kunstea Watervyerksiraat, 14, Bruïsei, vers'rekt op vraag, al!e nadere desbetreffende inlichtingen. Brussel, den 7 Februari 1918. Der Geceral-Gouverneur in Be'gien, Freiherr von Falksniiauseh, Gentral-oborst. Min sterie ïan Wetenschappea en Kunstea. AFDEELING LAGER ONDERWIJS Examen voor onderwijsers, voorzien b\ art. s4 der organieke met. Oproep tôt dk Kandidaten. Een jury z*I worden anng03!eld om in Ivlaat 1913, een bijgevoegd examen, voorziea btj art. 2 der organieke wet, a£ te nemaa voor onder wijzera. Een jury voor hst afnamen van een dergelij! examen voor onderwijzeressen kan aangestel worden als er een voldoenda aantal aaavra gea zijn. ton voi:e 19 jaar oud zijn. Op d are bepa'ing wordt gasiie uitxonderins toegestsan. Er wordt «een afzondi-rlij!? examen ingericht voor de lcerliagen van de Normaa'scholen. De aanvragen moeten op ongezegald papier en vo'gens oniersteaad modal orsasteld voor 25 Februari bij het Miai.teria van Wetcnschap-p«n en Kunstea ingediend worden. De aanvraag moet rergezeld gaan van : Ie Een u ttreksel uit de Gîbooiteakte ; 2e Een getuigschrift van onbesproken gedrag, afgelevard door de gemetnte waar da kaadidaat woont ; 3e Een peneeskundig getuigschrift, verkla-rsnda dat de kandidaat aan gre î lichamelijk ge-brek lijdt, van aard om aan zijn gazag, dat hij aïs onderwijzer moet hebben, afbreuk te d3en. 4e Een opsomming van de getufijschriftsn en diploma's van dan kandldaat, met aanduiding raa de Inrichtingen die se hebben afgeleverd. 5a Ean getuigschrift van het bestuur der scholen gedurendede twee laatstejarea bezocit. N.B. Overeenkomstig de voo schriften van het Zajelwe^boak van 23 Maart 1391, mat het uittreksïl uit de geboorteakte en het getuigschrift van oabesprokan geirag op ge;egeîd pipier worden ingâdiend. De aanzoekcrs zullen bijtijds door de zorgen van den voorzitterdar Jury opgeroepeti worden. Model van aanvraag ter inschrijviag voor het examen van onderwijzer of onderwijzeres. Deondergelaekende (naam, voornaam, ba;oep) wonenda ta (straat, numtner, zoo noodig) provincie, geberen te dea 18, wenscht zich te laten inschrijven voor het in Maart 1918 te houden examen van Benrîjz'rei) ^orzleabij art._S i der organieke wat op het lager onderwijs. vraagt eene betrekking aan van wijzeras ia het VIiamîche Land- Han-lteekening. Model van geneeskundfg getuigschrift. Ik, onderget- ekende (naam, vosrcamen en adres) dokter in geneeskuada enz., getuig dat MENGELWERK.— 23 Februari 1913. 5] ilfieni Mldditfûn Hoe meerhij eprak, alhoewel geen zijner Woordeu met zijn heilig ambt tegenstrijdig Was) iioe meer de priester Gods, de zende-ling des hemels, in den aangenaraen, spraak-zamen en beleefden man die voor rnij stond, verdween, niettemin wanneer by zijn uur-werk uithaalde, en mij ging verlaten, omdat h)j,aan eenen zieken parochiaan een bezoek beloofd had, maakte ik eene uiterste poging en zeide : Mag ik u verzoeken, M. Lestie.om eenige oogenblikken metutespre-ken, voor dat de namiddagdienst aanvangt, ten minste indien gij wat tijd kunt vinden ? Hij bekeek mij met verwondering ; maar |a£ toch zijne toestemming. Hij zeide dat cij binnen een hall uur zou terug zijn. peduret dedien tijd datik met mijn hoofd »n mijne handen zat, kon ik bijna de klop-pingen mijns liarter. telien. De opgev/ond'-nheid, die mij voortge-art\on had.was over; ik beefde bij het over-uenken wat mijne lippen gingen uitspreketi; lie gevqeîde m'j alsof ik aan een groot ge-vaar onsnapt had.ik was over mijzelve ver-Aa^q yaa aaih b«s>iût.gea3®>iB te hebben. Wanneer M. Leslie wederom voor mij stond en mij vroeg weike zaken ik hem aanbracht zou ik mij liever in zijne tegen-woordigbeid kunnen vernietigen hebben, als dat ik een woord van zelfbeschuldiging zou hebben uitgesproken. Dit had mij nochtans zoo natuurlijk en zoo gemakkeîijk geschenen, wanneer hij in den kansel, en ik in de kerk op mijne knieën zat. Niettemin hij stond daar, en hij wachtte op mijn ant-woord : mijne wangen bloosden, en ik wist dat ik een oogenblik later in tranen zou losbarsten. Met eene wanhopige schaamte haalde ik mijne beurs uit, \yaar verschillige souvereinen in staken,en ik verzocht hem dia onder de armen van het dorp te verdeelen. Hij scheen verwonderd ; doch hij be-dankte mij, en zeide dat hij gelukkig was zulke milddadige gift te mogen uitdeelen. Ik vloog van hem weg, onbekwaam om de schaamte en de ellende, die ik leed, te anderstaan; want ik verbeeldde mij dat ik da 3chijnheiligheid bij mijne misdaad gevoegd aad ; dat mijn hatt versteend was tegen de jeste ingeving, die ik ooit beproefd had, en lat ik den dienaar Gods, wiens loftuigingen nij a!s vermaledijdingen in de ooren klon-ceri, bedrogen had. Met eene grootere onverschilligheid dan >oit, woonde ik dea .namiddagdienst. u.en uag was ik op c noenmaai en uen ganschen avond luidruchtiget, uitgestorter en meer opgewonden dan naar gewoonte. Henri Lovell, verbaasd over mijn vreemd gedrag, verklaarde mij voor de eerste maal zijne liefde, zonder omwegen. Deze iaal was nieuw in mijne ooren ; doch terwijl hij sprak, en ik, onder den invloed van eene verwiiderde opgewondenheid, in dat oogen-blik zijne gevôe'ens goedkeurde, dacht ik op den kruisvaarder. 1k zag zijn b'.eek zacht-moedig gelaat, met zijne bekende _ wezens-trekken, onder dea he!m eens krijgsmans, en ik dacht dat het ean geluk zou zijn tegenover een ieven zoo aïs 't mijae aan zijne zijde te sterven en te liggen rusten. Eenige dagen daarna zaten wij allen rond twaalf uur in dan salon,,. Het weder was niet aanïokkend, en in plaats van uit te gaan waren wij allen aaa 't werken, terwijl, Sir Edmond en Henri overhands luidop voor ons lazen ; doch wanneer Rosa Moore ons inzicht vernomen had, stak zij de lip op om ons at te keuren, en vluch'te de zaal uit, als een kind dat de school ontloopt. Twee uren later kwam zij wederom binnen, en ging rechtover mij op eeaen stoel zitten : Zij zag rood, en was bu ten adem ; in hare oogan glinstorde een blik vaa schalksheid en voîdoeaing. M. (naam, voornamen en adrts van den aan* zoa>er( aan ceen gebrekea lijdt, dio opgesonvl zija in het aanhangsel vauhet Ministrieel beïluit van 31 December 1897 (beheer v^ti het lagst ondsrwijs, V afdee'inK-, ar 13120 I) en ook niet aaa een lichamo'iijke kwaal on■ierlievi* 13 die aaiî hat gezag, dit ean ondarwijzer over Zjiis het-linRen beti^ort te hebben, afbreuk zou kuanea doan. den 19... Duitsone baneiifaîi vaa juîî fioataxwarïtaï. Sursis Xîaltsoh bsrlohi. BERLIJN, 21 Februari. Wssidlllk kPiJistooneeî. Leqergvoep van kroonprins Riipprechl en d?n Duitsclien kroonprins. Dikwijls herhaald twee^eveoht van ariilleri» an mijnwerpers. Een aanval in Arg'onne is met welgelukkea bskrooed geworden. Lijferf ront vu n q-ener -oversle aartsh. Albsrl Aan î;Ct Lotharinjrerfront is de Itriigsbandd* l'ng vcisteikt gewordan in vele sektois tui-schea de Stil e en Plaine. Belangrijke Franschs de'achamentsn hebbea 's avonds onie stellingan aingevallea nabi} Moncel. Réchico-irt en Monacourt. Da vijand wa? op so.naii^e plaatsen binr.ca* gjdrongan. Ons voîtvolk voerde e-enea teyen-f.anval uitsn geU'.ktadaarin zoodanijfdatdevijand gedwoajcn iverd do pur.ton te verlaten wetka hij veroverd had en ons, in do vlucht, ean tama« lijb groot gâtai krijgs^evasgensn in handen ta latr n. Ten Zuid-Weslen vanM irk'rch hebben sfona" looptroepsn dis op verkenaing waren kr'ugsga* vansenen mcds-ffebracht. Kpiigszoaneei. Eichhom-leniirstro^n. Van het eiiand Moon vertrekiicnd, zija onz^ trospen,na dea Sund te zijn overget okk n.wo'kà foesevrozen wa»,ia Esthoaië gedrongen en hebbea Lal bezflt.Vojruitgaande ter ifiigte van dï Riga-golf, habbon zij Peruige! en Lemsal b:reikt. Nabij Lemsal, heeft een ger-cht plaaïs gehai welk maar van korten duur was, gedurenlc het-welk wij 500 krijgsgsvanarenen hebben gesomea en 20 kanoanen bemachtigd. De stid \Vendea werd genomen en de troepen trokken er door. Onz3 troepen berindr-n zich voôr Vnlmar, Tusschen Dunaburgen Pinfkzija wij in vooruit" gang in de richting van het Oosten. Legergroep von Linsingen. De voorui-.ganjjbevve^ingen duren voort. Op gan ch het front zijn belangrijke veibta-dingspuntrn van ijzerenwsgen en steenwez-~H beiet gewordan. Wij hebbfn Rowno van den vijand verlost. Wij kunnen nog niet met juistheid hat gotal opgacen do-r buit^emsakte oorlogstuigen. Nopens de krijg'gevangenen, weet msn evea* wol het een en hît ander met zskerheid. Werd^n gevangen geno-nen : Een ganeraaî;bavelhïbber,verscheideae afdfa-lingbeveîhebbers, 425 olhcieren, 8,700 soldaten, Ean later ber cht verzekert dat cr 1353 kanon> non, 120 mitraljeuzen en 4 tôt 5000 voei t ij îereawestreins, bebelzenda omtreat 1003 wag* gons, welka veslal geladea warea met levaas* mid îe'ea, luchtvaa tuigen ea eene ontzaslijka hoevaelhaid krijgsniaterieel, welke ontèlbaar i3, werden buit gemaakt. Van de andere krijîstooneelen valt er niets aan te stippan dat het meldan waard i?. xereaa.3 jïutiaoA oarioni BERLIJN, 21 Feb., avondberient. — Het vooruitrukken in het Oosten duuit roort. Duit-sche troepen zijn Minsk binnengerukt. Vaa dï andero krijgstooneelea nuts cieuws.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes