De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

587 0
05 november 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 05 November. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 26 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/c24qj7c530/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

§7" JAAR ¥ri)iia| 5 îfovtmkf 19 £ 5 N'-f63 DE GENTENAAR= DE LANDWACHT BE EiEBÏi PATBIOT Biîpseïen fa Qoat isp l@ Ketetvas# ' ffliciei DiUt teicltet i. VERGRDEMO betreffsaâa het vsrboâ van lanlkaartaa te verva&rdigon van BelgiS enz. § t. Het vervaardigen van allerhattde landkaarten, die België, Duitschland, Frankryk, Italie, Oestenrij -Hor.garië, Ruslaai, Servie, Bulgarie, Turkiie of g deelten dezer landen, naar cen maatstaf van 1.130 000 of mimder weergeven en het vervaardigen van verhevea kaarten, naar welken rcaatstaf ook, dezer landen wcrdt verboden.g 2. Alie groot- en ldeichandel, ©venais het tegen vergoed* ? of koste oos van de hand doen van Eulke i aarten en de voor de vervaardiging benoodigde platen enz. aan derde psrsonen is verboden. Ditveibod slaat n.etalleen op kaarten en platen enz. in boekwinkels, druUksnjen eu dergeiijke winkels, maar cok op kaarten en platen enz. die in het bezit zijn van bijzondere ptrsoncti. § 3. Aile in boekwinkels, dnikkerijen en derge-lijke winkels voorhanden kaarten en platen enz. der onder § 1 vermdde soort worden hierbij aaageslagoa. § 4. Allen, die aan 't hoofd staan van boekwinkels, àrukkerijen en dergeiijke winkels, die zien, met het vervaardigen of verkoopen van kaarten bezig houden, moeten die vôôr 10 Novem-ber 1915 bij de plaatselijke bevoegde Etappea-kommandantuur onder aanduiding van a en aantal aangeven, welke de onder de beslag-leggiug valitnde kaarten en platen enz. enz, zij in hun bezit hebben. Deze zullen door de knigs* overheid onder zegel gelegd en bewaard worden. § 5. Wie het verbod onder §§ 1 en 2 overir?edt of Wie de ondei § 1 opgeîegde aangifte met opzet of uit ii&latigheid niet tijdig of onnauwkeurigr daet, wordt met ten hoogste 10.000 mark of met eene week tôt ééa jaar gevangenis gestralt, l>îj aldien niet volgens andere wetten eene hoogere " jstraf bepaald wordt. Beide strafien kunnen te#re ijU wtgtsproken worden. Nsast de geid-en lijfstraffen kan ook tôt het sanslaan van kaarten en platen enz. enz. over-gegaaa worden. § 6. Bevoegd zijn de krijgsrechtbanken en krijgs-Ovgraedoi..Gsni, des 26 Oktober 1915. Dar Etappeniaspekteur von UNGER Generalleutnant. II. VERORDENING bôtreffendo het lotografssren door bljzonâoren. § 1. Ieder fotografische opname evenals het dragen van fotografietoestel!en is voor burgers verboden.Aan inheemsebe fotosraien van beroep, die èene vaste verblijfplaa's hebben, kan eene Bchrifteiijke toeltmg tôt het uitoefecen van hun beroep, onder zekera beperkingen, afgeleverd wordea. Te dien ernùe moeten zij zich tôt de bevoegrîe Etap peu kommandan tuur wenden. Het loelacnigsbewijs moeten zij altijd bij zich hebben. § 2. Aile inwoners, welke in het bezit zijn van fotografietoestellen, a'sook van nieuwe en onge-bezigde platen en filmen moeten de bevoegde Etappîn-kommandanîuur hiervan inlichïen. Deze kaa de fotografietoestellen, platen en filmen in het bezit vaà de eigenaars latea of voor verzekerde bewaring beslag hierop leggen tegea antvangstbewijs. Het b zit van fotografietoestellen, alscok van nieuwe, ongebezigue platen en filmen zonder ultdrukkciijiîeschriftelijketoela'ing derEtappea* kotnmaudanturen is verboden. Deze laatsten moeten seffens ingelicht worden omtreut elka verandering in den hoeveelheidss'and. § 3. Verboden zijn bovendien aile fotografische opaamsa, waarmede de vijand kan gediend zijn. § 4. Indien men van plan is fotografische opnamen uit te geven of te verspreiden, moet hiertoe de toelaticg bij de Etappeainspectia amgevraagd worden. § 5. Elke overtreding, uit opzet of calatigheid, van de voorschriften dszer verordening, erenals de aaasporinng of ophitsing ze overtreden, worden — zoover voor de bestaande wetten geen swaarder straffen voorzisn zijn — met ten hoogste 2000 mark boete of ten hoogste 3 maand gevangenis gestraft. Beide straften kunnen tegelijk toegepast wotden. Bo7eudien worden de platen, afdrukken en toestelleu aangeslagen. Gent, den 2o Ûktober 1915. Der Etappeninspekteur von UNGER Generalleutnant KEHNÎSSEVISS Ten einde een overzicht te lcrijgen over de voorraden koper, geelkoper, koper- of koper-rijke legeeringen.en nikkel, dia in de gemeenten Gent, St-Aniandsberg, Gentbrugge, Lede!)erg, aanwezig zij a, worden hictmeds vdlgende bspa-lingen getroffen : I* Het hoofd van ieder huisgezin is verplicht, op een hiertoe voorgeschreven formslier binnen de 2 dagen na de lerhaadsteiiing van dit formuler schrittelijk bij den koinm ssaris van zijne wijk aan te geven, hoeveel huisraid er uit zuiver koper, geelkoper, bronze, nikkel of e--ne koperrijke legeering in zijn bezit is en hoe groot het gewicht daarvan door liem geschat wordt. Voornameiijk zijn .ain te geven, kete'.s, vaatwerk. kookgerei alsook zulk mataîen huis-rjad, hetwelk n'et meer in gebruik is, kopéra voorwerpen op daken, huizen, enz. 2. Niet aan te geven zijn voorwerpen van kunst-waarde of van ge&chiedkundige b-:teekeais, voorts kerkelijke voorwerpen van welken aard ook. 3. Bij huizen of woningea, waarvan de bezitter afwezig is, moet de aangifte door den beheerder van het huis of de woning geschieden. 4. Voor huizen of woningen, die in het bezit zijn van maatsohappijea of iichamen van openb iar of pri/aat rechtskarakter, is de wettehjke ba-Stuurder verplicht de opgave te doen, 5. Zij die de op^aven onjuist, onvolleiig of in het geheel niet doen, zullen met boete tôt 10,00é mark of in overeeastecnming daarmede met gevangenis gestraft wordei. Bovendien kunnen de niet aangegcven voorwîrpen zonder vergoeding in beslag genomen worden. 6. De benoodigde formulieren worden door da policie-ambtenaars der wijk verdesld en 2 dagea nadien weder afgehaaid. 7. Optextie'fabrleke^weverijeniSpinnerijenjenz., keeft deze vaststelling geene bjtreuking. Gent, den 27 Oktober 1915. De Etappen-Kommandant. KENNI33EVXN& Aile schepen, welke op de Leye Westelijk Kortjijk verkeiren, moeten met dezeîfde b^zet-ting r.aar Kortrijk terugkeeren. Overtredingen dczer verordening zullen met eene geldboete tôt 300J mark of met gevangenis gestraft worden, voor zoo ver geene strea;. ere strat is toe te pas ien. Daatnevens kan het gerecht het schip en de goederen verbeurd verklarea, de borg-stelling inhoaden, de verguaning tôt varen en het schipperpateat afaemen (Et. Insp. Bef. 504/4). Gent, den 29 Oktober 1915. ' ^ ^ De Etappen-kommandant. MISBRUIKEHI ! ! ! Vooru.it, in zijn nr van Dinsdag, 2 Novem-ber, zegt dat hij niet gezegd heeft dat de E. II. Pieters, onderpastoor van O vermeire, winkel houdt. Wij hebben nochtans duidelijk aangeduid waar en wanneer hij dat gezegd heeft, namelijk : in zijn nr van 3 Oktober — 5de bladzijde, 2-3 kolom. Hij gelieve eens na te zien. Voor uit zegt ook dat hij niet gezegd heeft ! dat de heer sekretaris van Uitbergen herberg houdt, maar dat hij zulks beweerde van den kornmissaris. Dat zou dus den kommissaris van policie moeten zijn. Nu Uitbergen is eena gemeente van 1409 a 1500 inwoners waar geen poiieie-kommis-saris is of kan zijn. Vooruit zegt de zoogezegde aiisbruikan, die hij aangeklaagd heeft, te houden staan. Wij handhaven ook onze logenstraffingen. Hij aanvaardt onze uitdaging met oas naar Overmeire te gaan — wij ook. Hij gelieve dag en uur met ons vast te stellen. Vooruit doet opmerken dat hij niet gezegd heeft dat de leden van het Voedingskomiteit van Overmeire — gelijk overigens meest overalin den buiten — onvergeld werke i. Dat is wel waar, maar wij hebben dat wilien doen uitkomen en wij vragea aan Vooruit waar de socialistea aande Voedings-komiteiten gehecht kosteîoos hunne diea-Sten leenen ? Daar we nu (och op 't kapittel van wezen-lijke of ingebeelde misbruikea zijn, maken wij aan Vooruit bekeud, dat men ons be-richt dat de Voorzitter van 't Voedingskomiteit van Lebbeke herberg houdt. We weten niet of 't waar is, maar aange-zien Vooruit zoozeer tegen de herbargiers, leden van voedingskomiteiten, is gekant. deelen wij hem dat bericht mecîe, met ver-zoak het geval te ondarzosken. We laten hem verder vrij al of niet de afstelling ta vragen van aile ledeu van voedingskomiteiten die herborgiars zouden zijn. ' ■ ■ - i~«cg!frj— ■ i ■■■■ 1 ■ — Horticultiira Belg icaW.E B, Zondag, 7 Novembsr, zullen de ver;chil-lige afdeelingen hunne maandelijksche btjeenkomst houden in de gewoue lokalon en op de gewone uren. (Voor Lookristi, om 11 ure 's morgends, de andere afdeelingen, om 4 ure 's namiddags). Gezien de mededeelingen vanwege het hoofdbestuur nopens de kolenkwestie en andere punten, reeds in de bcstuurvergade-ringen behandeîd en besproken, zai de vtrgadering- van groot belang zijn. Het hootdbestuur veiwacht dus, datai de leden, 't belang dezer vergadering inziende, e: aan zullen houden stipt op post te zijn. De Atgemaem Voorzitter, Herman RONSE, Bestuurder der Rijkstuinbouwschool. Gebederibond voor den Vredâ. Volgens een godvruchtig en resdi oud gebruik, zijn de laatste Maaudagan van het jaar toegewijd aan den eeredienst van het Ailerheiligste Sacrame it des Aîtaats. Met dit inzicht heeft Z. Hoogwaardigheid de Bisschop van Geut eene Gedurige aan-bidding vastgesteid. op ieder dezer dagen, in eene der parochiekerken van de s(ad. Ziehiei de lijst der aanbiddingsdagen : NOVEMBER. Maandag 8 in de St-Jakobskerk. Maandag 15 in de St-Maitenskerlc, AkkerSei5 Maandag 22 in de St-Pieterskerk. Maandag 29 in da Ste-Annakerk. DECEMBER. Maandag 6 in H. Kerst. Maandag 13 in da St-Midiie'skerk. Maaudâg 20 in de St-Baafskerk. Om aan zijne zending getrouvv te b'ijven, heeft de « Gebedeaboud voor den Vrede » goed gevonden de aaudacht zijner talrijke deelnemers op deze eucharistische plechtig-heden te vestigen ; hij wil deze gelukkige gelegenheid niet laten voorbijgaan, zonder opnieuw een dringenden oproep te doen tôt de godsvrucht van alie geloovigen. Opdat allen een werkzaam deel zouden netnen aan deze godsdienstige osfeningen, wordea zij dringend uitgenoodigd : 1» Tôt de Algemeene Kommunie, welke in de bovenvermelde kerken £op de aange-wezen Maandagen, zal plaats hebban onder de 8ure-Mis. Daze za! bijzonderlijk opge-dragen worden in de maand November voor onze gesneuvelde soldaten, en in December voor het bekomen van den Vrede. 2e Tôt den Gsdurigen Rozenkrans, die in het Viaamsch zal gebeden wordan op de gestelde dagen, in de ksrk waar de gedurige aanbidding zal plaats hebben, telkens in den namiadag van 2 tôt 5 uren. Aile Zondagen binst deze twee maanden, zal da Rozenkrans in 't Viaamsch gebeden wordeu, in de kapel van Poortakker, van 11 1/2 ure tôt 8 ure. Gedenken wij ia#de beroerde tijden die wij beievea, dat de verheven geest van Léo XIII on3 een uitstekend reddings-wapen heeft aangeweisen, namelijk den Rozenkrans, want voigens het wootd van Monsabré, is a de Rozenkrans een gabed dat alie gunsten van Maria afdwingt. » Gezien en gofedgekeurd.den 25 Oktober 1915. Kan. A. De Bock, vie. gen. "•fo* ,g inlîchtsngan — Inlichlingen wordan gevr*agd over de vol-gende soldaten : Madame De Cuyper, van Gent, vraagt inlich-tingen over haren man, Ferdinand, soldaat bij het 3° jagers te voet. — Over da volgende parsonea wordan inlichlingen gevraagd door hunne fanulie : M. Pieter Van Hoecke, Queteletstraat, 41, te Geat, vraagt iniichtingenover zijuen zoon Adolf. De familie Am. Ackart-Da CaJuwé, van Zel-zate, vraagt inlichtingen over Mej. Romanie Nyckees, Begijnbof, 24, of Schaerestraat, 84, te Bfugge. Antwoord aan « De Landwacht ». Priesterlijke benoeming&a BISDOM VAN GENT. De eerw. heer E. Soens, leeraar van Gods-dienst bij het Koninklijk Atheneum, te Gent, is I door Z. Û. H. Mgr den Bisschop van Gent, I beauetnd tôt pastoor te Destelbergoa. I GEREGHTSZA?Œ$. TersohtwIJzîiiS'.—Raymond Vermeulen, vaa Dosterzeela, vcrzjekt ons ti melden àsd hij het niet is, die door de rechtbank voor smaad werd ?e \yezen en waarvan in ons b'ad van Zoudig îl Outober, melding werd g ;maakt. i n ■ VOET 3 AL. jLandegsm. — Zoniig 7 November, om j 1/2 u.,match tussche i Hansbekeen Landegsm, 3p liet plein wijk Kapeliendri-rs ; ingang 0.15 fr» San voetbalspalsr gsâooâ. Maandag- namiddag had tijdans den vostbal-aiatch welke plaats had ta StGenesius-Rhode, sen droevig oageluk plaats. De lS-jar,ge Cornelis, aldaar wonende werd door een sc'aop achter het oor getroffen. Da jongeling stortta ten gronde eu was ean lijîf. Stadsnieuws vjtent.— Woensaag, tekoopg. dieren: bld. Op it&l Te koon Tôt an! Vettekoeiea — 100 160 Melkkoaiea — — Groote ossea — 8 8 Tongeosssa — 210 210 VaarssE — 206 206 Stieren — 129 129 Varkens 93 — 98 Viggens — — — Kslveren — — Magere baastea — — — Schapan — — — Slachthuis — — — •l_«l XI XAi ViaiA vciit V? CClit — Voor onze krijgsgeoangenen. — Het liefdadigheidsfeest ten voordeele van al de krijgsgevangenen in Duitschland der Wijk Muide Meu'estede, ingericht in Laurent's Kring « Werken en Lesren » heeft, na aftekening der onkosten, de som opgebracht van 310,83 fr. welke zal besteed worden om aan de 26 krijgsgevangenen der wijk post-paketten op te sturen met vvarms O'ider» kleederen en eetwaren, die op de Wijk zija aangakocht. — Militaire kinderen. — Dm de kinderen van onze soldaten tôt hunne plechtige Eerste Kommunie te bereiden, zullen de gods-dienstlessea gegeven wordea te beginnen vaa heden Vrijdag 5Novembar 's namiddags, op het gewoon uur, in het lokaai der St-Pietersvrouwstraat, 134, Gant. — Zielmissen. — Zondag morgend, om 11 ure, wordt in de parochia'e kerk vaa St-Stefanus (Augustijnen) eene plechtige mis gezongen tôt zie'erust van M. Félix Meirsman, soîdaat bij het 22« linie, eervol voor zijn Vaderland gestorver.- te Hautem-St-Margriet, den 18 Oogst 1914, Vrienden en kenuissen warm aanbevolen.' — Dinsdag toekomende, 9 November, oia 9 ure 's morgends, zal in de parochiale keik van Sinte-Coleta, een dienst gecelebreard worden voor M. Jeroom Burvenich, kapo-raal bij het Ie linieregiment, voor het Vaderland gestorven. Daze aankondiging dient aïs uitnoodiging. — Stadslijke Wor&beurs. — Worden gevraagd : Man*nen : Arbeiders voorzian van eene schup, spinners eadraadmakers voor grove rolspinnarij, moestergasten voor weverij voor Mecheîen, wevers, kleermakers, kuustbloemmaker voor Evergeai, camionneur, paswerkers, smeders, ijzeraraaiers, koperslagers, zagevijldcrs vooi Wetteren, ketelmakers. Halve gasten : Draadmakers voor grove rol-spinnerij,schoînmaker,le:terzeUer, haarkappers, schrijnwerker, meubelmaker. Vrouwen : Weefsters, kunstbloemmaakster voor Evergem, dienstmeid met go ai» getuig-se'ariften en Fransch sprekend. Hal -'e werkster : Strijkster. — Hofbouw.— Het bestuur van den Bond der BelgischeAzaleakweekers en handelaars zal zijne maandelijksche vergadering houden heden Viijdag, om 3 ure namiddag, in zijn lokaai. Al de ledea worden vriendelijk vei-zocht op post te wilien zijn. — Tuinbouwonderoiijs. —Zondag 7 November worden in de Staatstuinbouwschool da openbare Zondagleergangen hernomen over Bloementeelt, Fruitboomteelt en Groeten-teelt. Deze leergangen zijn openbaar en gansch kosteîoos. Het zal onnoodig zijn nog aan te dringen op de noodzakelijkheid van het vakonder-wijs. Sedert lang hebben de werklieden ingezien dat het de bijzonderste hefboom is om zich in zijn vak te volmaken. De leerlingen die zich Zondag aanbieden, zullen de uurtabel vaa al de lessen ont-vangen.Om 10 1/2 ure, geeft leeraar A. Collutn-bien, zijne eerste les over fruitboomteelt. Om 11 1/2 ure, geeft leeraar Van Eeck-haute, zijne eerste les over bloementeelt. Daar de Staatstuinbouwschool bezet is, zullen de lessen voorloopig gegeven wordea in den Piantentuin, Ledeganckstiaat.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes