De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

799 0
02 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 02 Oktober. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 02 oktober 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/m61bk1b32h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT Hais. 23 è 39» laar. e.»® Wî»aeTe,K.©teSvest,fl3 DIS H.LKIHE fatsiot Dia^lag ® ©ktobsr 1917. Prljs S eeatiemea DUITSCHE BERICHTEN vasï het Gros! ffoofdkwaEtisp Earste Suitaoii fearloht. BERLIJN, 29 September. Wesiellik kriigstoonsel. legerfront oan oeldmaarsehalk krooitprint Ruppreeht van B nier en Aan Vlaaederen's kust en tusschen Houthuist-bosch ea de Leie, af en toe leveadige geyechts-badrijvigheid der artillerie. Na eeu h;vig roffel-tuur in de avonduren, ten Oosten Ieperen, cndernamen da Engelschen alleen nabij Zoane-beke op zich zelf staande aanvallen. Zij werden afgeweerd. Langs dea weg van Ieperen naar Passchesdale verdreven wij deu vijand uit de trechterlinie, die hij daar nog bezet hield. In ïet orersiroomd gebied van den IJzer namen onze verkenners bij botsingen met de Belgen eenige gïvtnjeses. Legerfront ear» àen Duitschen kroonprins. Ten Noord-Oosten van Soissons en voor Verdun '.vas de vuurstrijd af en toe veel heviger; san da Maas bleef hij ook 's nachts levendiger. Verscheidene geveohten op het voorteireia waarbij onze stormtroepen de Fransche steilia-gen binnenrukteo, slaag-den volkomen. &eger van gsneratil-vcldmaarschaUi hartog Albcecht van Wartembarg, Nabij Eisa! en Sundgau, bioven bij een voort-waartsche baweÊing der Franschen teaige gevangenen in onze hand. Loadtn en verscheidene pliatsen aan de suidkust van Engelan-i werdendoor onze v Légers met bommen bestrooid. BERLIJN, 30 September. Tengevolge van het onçunstig weder, was de jevechtsbearijvigheid bij al de legeis mindor dan de vorige dagen. In Vlaar.deron was de geschutstrijd hevîg aan de kust en 's avonds van aan den IJzer tôt aan het kanaal Komen-Ieperen. Engelsche aauvallersverkentersafdeelingen Werden op verscheidene plaafsen teruggeworpen. Voor Verdun, bui en een voorbijgaand vuur-Stijging was de gevechtsbedrijvigheid gering. Onze vliegers hebben opnieùw de dokken ea j pakhuizen in Londen, alsook te Ramsgatte, Sheerness en Margate aaagevallen. De uitwerking der bommen werd door br«nd vastgesteld. Al de vliegtuigen zijn onbeschadigd teruggekeerd. ©ssieSIJk kriigsioaneel. BERLIJN, 29 September. Lesferfront van generaal vsldmaarschalk prias Leopold van lieieren. Be gevechtsbedrijvigheid was meestal gering sa s'eeg slechts af en toe bij verkenningsonder-nemiogen beuoorden de Duna, bewesten Loek M langs da Zbroccz. Lesferfront van ereneraal-ueldmaarschalk von Mackensen Russi?che afdeelingan, die in booten de Sereih «a den St-Joris-arm van den Donau hadden overgsstoken, werden door eoa sne len aanval verdreven. SaoodoaJsoli front Geetigevechtsbedrijvigheid vaaeenigenomvang. . BKRLIJN, 30 Septemb'r. Geene groote gevechtsonderhandelingen. SUootlonisoii troai. i usschen het Ochri ia-meer en de Cerna wa3 «et yuur levendiger daa gewoonlijk. Tweede Baitsoh berloht vas 29 Saptsmb sr BERLIJN, 29 September (avondbericht). — V*a geeader froaten z ja tôt hlertoe groote gevechtshandelingen gemeld. Oostenrijksoha bsr'chtsi WEENEN, 29 September. Osstelifk krligstoonee! en Âlbanië. Toestand onveranderd. Itaïsaaassîs krljisîsossssl. Aan de noordehjko helling van de Monte San Griele flakkerde de gevechtsbedrijvigheid be-treklrelijk op. Aaa Chiesi in Judilsarlen werden aanvallende Italiaaen door onze verzekerings-troepen teruggeworpsn. Cabaurtsnisssa op Ses. _Als weclervergel^ins der aanvallen, door een viiandeliik luchtschip op 18 September onder-nom-sn tegen Lussin Pxccolo, zonder nochtans de geringste schade te vfroorzakeu, werd in dea avond v^n 27 September door eene afdseling onzer zeeviie»;tui^en, de luc'atjchsepschuilplaat-sen ''an Jeri bij Ancona opgezocht, diereeds in September 1916 veraield werd door oaze z«e-vliegeis met het luchtschip datia de halleonder-gebracht wss, maar door onze tegensuevers weer in gebruik gesteld was. Ook diimaal was aan orjze zeevliegîrs eea voile uitslag voorbe-houJen. Da luc'ntschepenhalle werd getroffen. Hei luchtschip dat zich in de halle bevond onfp'.oîte met eene vlaia van 150 meter hoogte. De ontploffing werd door andere vliogtuigen tôt op 20 zeemijien afstand waargsnornea. Al onze viiegtuigen zijn ongedeerd terugge-keerd. De aanvalleii tetelijkertijd onderuomea door eenige vijandelijke vl egers in den omtrek van Pola ea tegen Parenzo hadden feesuea uitslag. In dan morg^nd van 28 September hebben vijandelijke vliîge s in de Adiiatisclie zeo zondsr uitwerking bommen gsworpea op e3n 1 onzer hospitaal-scnepen uiettigenstaande het sebip van al de voor^eschrevea keateekens was vcorzien. De oorlog in het Oosten SOFIA, 28 Sîpiember (Ambtelijk bericht van 28 September). Haesdoaiso&îronî : Op de Czervena Stena en op de Dohropolje hcerschte eea vrij levendig geschutvuur. In rte streek van de Mo^lena veroctrustingsvuur. Eea vijandelijke verkenniagsafdeeling werd door | vuur verjaagd. Bezuiden Doirau, meermai'.S wervelvuur. In het VVardardal en langs de beneden Stroema, schermutselingen tus;chen pa'roeljes. Sîuiaesasoli front: Beoosten Toeleca, tusschen de dorpsn Pris-lawa -en Partita levendig gaschu:-, niachiea-geweer en Re weer vuur. ïurîrsoh borloit. KONSTANTINOPEL, 29 September. (Ambtelijk bericht van 28 September). Siaaï-front : Onze artillerie beschoot. suksesvol de vijande-lij'. e zwaro artillerie. Braaden werden vastgesteld. Op 27 Sep'ember verscheea von Beirut eei kriiiser, een patroeljeerbootea eeavliegtuig-moedersebip.Tvvee vliegtuigen w-rden ui^gezoaden en wierpep. bommen op de opene stad, terwijl da vijan lelijke kruiser da stid bombardeerde. Aan d^ overi^'o fiQntsa geeae bijzonia'e gebeurteaisssa. De Duitsche Rijksdag. vervoig o.sr rsua '/.jsiihej sskrataris voa KuUlmana. Moest mtn de gtemming oszer vijanden be-oordtelen naar de openlijke uitin,?en hunner pers en hunatr leidsnde sta^tsmaanea, dan zou men s'.cch s tôt zeer beirosveade uitslagea komen. àoo aag onze tegens'anders uitgaan vaa den waan — de slimste onder hen vveten dit het eea waaa is — dat er een oogenblik komea kan, waarop het rolk met zak en assche boete zal doen, zich rauwmoedig op de borst zal l-loppen en onder kot Caudijnsche juk van verachtelijke eischea zal kreuneu, zoolang, mijae heerea zal het zwaar aan 't woord moeten bhjven. Het kan, niet gemakkelijk zijn, aan da legende waarraa.de voor de oogaa der aangehitste vol-keren, de aanvaiw van den oorlog werd be-wimpeld, een elad»ï te stellen ea hua da naakta Wdarhcid tis Zï^gei. Het is eckter no "dzakelijk, wait anders kan een n'eiiwa geest niet ontstaan, en het ontstaan van d.en nieuwan geest is de onvooiwaaidslijkcL noodiTeadighi-id voor het Relukkij cindigen vaa dezen vrre3elijken volkerenstrijd. Het Daifsctie rolk is ton innigste overtuigd dat bel eenen rechtvaardi^en oorlog voert ea uit die orortuiging put het de krachl met vreugde, de oBfs-hoords otïers te brengea diî dagelijks van heta geë scht worden. H^t Paazelijk manifest heeft de volkeren v-îa Euxopa nogoaaals vôôr tv/ee wfgen ge-plaatst. Nog eenmaal,. vôôr eea beslissen ea winterveldtocht wordt nun de mogelijkheid geseren.wel is w.iar bloedenduit diepe wondea, ; inaar toch mwt blank bla^oea dea heropbouw ' vaa Europa te beginnea. Aan de tegînstanders ! van Du'tschland 13 het thans te bewijzea of zij ook eea spoôr vaa dea nieuwen geeit gevonden habben. De esrstkomende weken zullenbsslissen over ! de groote kwestio — of vriend en vijand, met ach i'Jtf voor den wapeagaweidigen te^enstander dea bloedigea degîn zullea laten zakkea, ofwel aaa da stalea wapsas de verdeie beslissiag vrag«n. ^Een een'rachtig Duitschland kan niet ver-slagen worden. Onze eenhei i in de kvveities der groote politiek, zooals zij werd uicgeJrukt in oiis antwourd aan de Pauzelij .'.e nota, laat oaze volledije eendrachtigheid doorschijnen en resds het feit dat die cenfce d i on bekoman worden in onze beîpie :in£en, op grond van een klaaren oprtcat vredespro^ramma, verdubbelt hare werkdadifje kracht. Zoo siaat dus het Duitsche volk.ia dit uur van Iseshssea-le lo sbîstemraing sterk maar rustig, machtif maar gamitigd, bereid tôt den strijd als ora het even wie, maar ook bereid om mede te werken tôt verwazenhj^iDg van het woord « Vrede op aarde ». la de besprekirig verklaaràe de Rijkskanse-lier Dr. Michaelis : Een vrijziaaiga afgevaarJigda haefi te recht aaago'/oerd; dat de stel.ing der Rijksieiding nope ;s de ocrions ioe einden door mija aat-woord op de Pauzelijke vradesnotx klaar wordt b;paald. Daar in dit ant^oord van de vredesbetooging van 19 Jutl gfiwaaïd wordt, heeft het geena "ve dare ophe!d.:rtngea meer noodig. Voor het overige heb ik het voigande te ver. laren : Het aieuws, in de laatste wek n levendig be-sproken, dat de Rij-;s!eidtng reeds met deza of gene vijandelijke regeeiiag in betrekking is ge-fcomea, en dat hicrb'j naar eene, volgens ik ver-neem, tatnaiijk wijd fvrspreide op atting de Duitscha rijtcsleiding bezet grond.<ebied ea dairmede da waardjvilste on le.han Itlings-yojrdîslea voor toakoaistige YreJa-ioaderiwada- lingen vooraf zou prijsgegeven hebben, is o»juist,r Ik stel vast : De rijksleiding heeft voor moge» lijke vredesonderhandeling8n vrije hand. Dat geldt ook voor Belgie. De Staatssekretaris van buiienlandsche zaken verklaarde opde viaag van een Nationaal-liber^al lid : Het artikel in den « Munchener Neueste Nachrichtea » over de Bel^ische kwest'e is werlc vaa de redaktie, voor hetwelk natuurlijk vaa wege de Rijksleiding geene verantwoordelijk-heid kan overgenomen worden. Zijne verspreiding door WTB heeft zonder voorkennis van den Rijks'.anselier of van een» andere leidende rijksoverheid plaats gehad. De baapveMagan. In de hoofdkommissie van den Rijksdag sprak met betrek op de iceds medegedeelde uuieggin-gea vaa den Rijkskanselier eu van den Staatssekretaris van buitenlandsche zaken, voorecrst een redenaar van de scciaal-demokiatische fraktie. Hij betreurde dat de Rîjkskanse'ier ook. hedan de Duit: che krijp.sdoe'einden nie' nader b^paa'd heeft. Hij kan niet toegevea dat hunaa bekend.iaking in het binnenland verwairead ea oorlogverlcngend zouden werken. Wat EIzas-Lorreiaea betreft, zoo heeft zijne partij daarover nooit tvvijfel gelaten dat dit land niet zaI opgeofterd worden aan Fransche plan-neD. Van den anderen kant vraagt hij dat da R ;j Si skanse1 ier zich openhartig en oa'dubbe'zlanig aficheide vaa de inpalmiapsplanaen eaooilogs-doeleinden en no? eeas zegge dat hij tea voila en eeasgeziad medegaat met de meerderheid van den Rijksdag. Eea vooruitstrevead lid erkenda ten voile de militaire dianstbewijzîn, maar betwijfeide dat door da waoecs het einde van dea oorlog kaa bereikt worden. De oo;lc.g als « ultima ra'io » (uiterste middel) opvatten, schijnt na de ervarin,;en van den liuidigen oorlog niet meer vol te houden. Da i redenaar begroeite de aatwoordnota aa<i den j Pâus, als voortzg'.ting der politiek d=r Rijksdag-meerderheid van 19 Juli 1917 als beveî uing van eensgezindtieid in den wil en eensgeziad-heid in de politiek van aile in aanmtrking-komoade faktoren : de regeering, den Rijksdag en het Oppetlegerbevel. Zijae vrieaden zija het ook daarover eens dat < in het antwoord aaa den Paas grondgebieds-vragen met terughouding zijn behaaddd ge-worden. De tegenstrevois moeten ook wschten. evenals wij moe'en wac'nten naar het antwoord op meaige vraag aan hen gesteld. Ons we'slagea hangt daarvan af dat wij ons niet laten verzwak-ken door innerlijke politieke twisten. Maar daarvan kan geene spraak zijn. De eens^ezindheid in kwe t'ëa van het vrede-sluitea is gewairborgd .onder da leiding detj keizerlijke rfgeeriiig, samanwerkende met da Boadsregeeringen en deu Rijksdag. Een lid der Dnitsch". fraktie wendde zich tegea diegenen, die in het laad de uitwerkst len j vaa d^n duikboo!en-oorlog trachtea to vermia-deien. Het is waar dat het Duitsche ro'kden" vrede wil, maar geenen verzikingsvre'ie. Hij; verheugt er zich over dat ook de s ciaal-demo-kratische redenaar verklaard heeft dat voor on3 Duitschers eeaa Elzas?er-Lorreiaer kwesti<| niet bestaat. Aan eene overeankomst mat Engeland kinhij niet gelooven, want het rekeat op eene verplet-tetin? van Daitschland. Dit moet ech'er zien dat het vasthouda aan zijae ekonomische, miliJa-lischa en politieka veilit{heid. Spreker ka r niet toa^even dit de^e eisch dsa oorlog kaa var-lengen.Een lid van het Cent ru m L'ecmerkte het antwoord op de nota van den Paus als het bedul-dende do'tumeat, dat sedert langea tijd tôt stand gekomea is. De betee.ieaia ligt beneven3 den iahoud ÙoojE^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes