De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

885 0
27 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 27 December. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 02 december 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/xw47p8w918/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ihmUfeafrî* Xdif ai ■KBaca «rc*v tuw vjaib..- ,• a w.,-, wi-M» »M« «BU IESS ÎUitl uiffl vj«. ■*anf»-wj»' iy rratyur» CS£ûG£&» •«■M —— ~ ■— " ~ «-«^J —~* ——— — —«• Ni» 2M. 43« faar. fi. Do Graerr'). Keieîrat S S. f)E KLFWR PATRIOT Vrildaa 2ï Dec. SSI8 Fer Nr 5 ctm-Per week 2(9 etn® - - —... iwilifljpw I Toegelaten door de Censirar. Verkserd. Het schijnt dat etn r.ieuw beginsel is uitge-Vonden en dat beg nsel is : dat de eene nijveraar *ict fcrd, rnnï beginnen werken dan de audere »pda' htj zich ni. t zou kuunea raeester mak-n *sn de markt. Het kan nog raaanden duren eea Al de fabrieken kunnen d:aùen en bijgevûlg mai; er nu niesmnd beginnen. Wat voor etn lullckea is ine datnu'hoorik vra »cn. Welhoe, wij hebben gebrek aan ailes, ailes, ailes,— te beginnen van naa gîren, schoenstrek-k«n, pos'papier, pennen, linr, tôt gewe* fsels in &a ren, wolle, drol en zijle; —werki uuen ea jaachii nen, voedsel voor menschen en dieren ta „...uier> houdt den invoer tegen. Van dtn a dfren kant wordt heel p'echtig Ifeproklasueerd dat de rijverhfid zoo tpoedig ffiog lijk moet opgebeurd worden en rat n doet «on beroep op elkeen om met alleu isver daartoe feij te diagcn. Wat «Jlendige komedie ! Cit e nijvetheid, het is gelijk de welke, zal •ot: jarcn moeti n wer'«en vooraleer zij aan aile Sjfhoci'ten voldaan heeft en eenen voorraad koopwaren he-it vo rtgebracht dio de vrije iton> Uîrrpccie zal toelaten. De nijvsraars, die niet onmiddellijk kunnei %eg;nnep, wo-ten niet vieezen dat zij hunne waren niet zu leu knrijtgeraken als ze wat later feunne koopwa*en kunnea aanbieden. Het zou Vur.nen gebeuran dat de ptijzen wat zullen ge-daaid zijn en dat zo zich in miader voordeelige kocd tien zullen bevir_den dan da.^enen dia «erder gt re..d zijn. _ Dat is ceoe andere kwestie— dan ondergaan «ij eene schade die rechtstreeks voorlspruit uit <âen torlcg en nie s belet, meenen wij, die sijveraai s dat verbes als oorlogsschada te laten te!d»n. Het i?, onzin daa^oor geheel het land georek te latea en te doen lijden en duizenden te vei-plichten hunnen tijd in werkeloosheid te doen «lijtan tegen hun ea dank. Al <'e dagen die vei loren gain zijn eoae ver-arming ran het land — h'bben wij nog niet ge-no< g verloren door geJvrongen werkrerlet? D^arbij, a's on?e fabrieken en werkhuizea niet kunnen werkan, is dat eene premie voor <£e vreemds konkurrencie. Als wij niet voortbrsngen dan zil de vreemde *ijverheid trachten hier de waren binnen te lariigen die wij het meast n iodi>,' hebbe'i — en dan t il gehetl onze nijverheid lijden, deze die iunnen werkea en niet mo^en en deçreaan die ciet kunnen werken. Dan zal do vreemie nijverheid met de kalandizie weggaan. Is het daartoe dat men wil komea ? — Of is «ien wairlijk zoo koitzichti? dat mai niet inziet tôt welk«n uitslag dat noodlottig leiden moet ? . Hepopbeisplîsg en bevoorradîng. Een lezer ss'nrijft ons : Volgens mij zou h:t eenvoudigste middal om B l«iëtebevoorraden, zijn : de roorhandneming over te Iatea^aa de bandelshuizen ia lietgroot, die voor den oorlog b 'stondan. Df ze huizen zijn op d-ï hoojte der herkomst, der behooften van de kalanten(voortverkoopers); Bij hebbsn eea afgerichf persotiee'; reizigers ; zij Verznnjelen de roortbrengsel'n.staan kredlet toe. Dtze huizen bestaan, kunnen oamil'ieilijk beginnen, terwijl dat aile andere iastelliagen nog BJottea gemaïkt worden. De heer rainister vraagt groepen ta vormen. Ziet gij in elke stad, in elke gemeente.groepen »an wiak«liers tôt stand brengen. Za.ï raen ia al die grcopetiingen bevosgde •jeu; ,f raa«nea hebb»», zuliea zij d^ribodigfl geldea kannen bijeenbreagen ; zullci zii vertrouw-a he ben ea inboezemen ? En dan ho'eveel groepeii zullen er zoo niet zija. Daar de gr lothandelaars rsedsde «roepesriag der Mains klienteel uitmakan, zou de hoeveol-heid der vragea dus beperf.t zija. Diak. Nota. — Onze laier heeft overjebet van gelijk. Het eonvoudierste middel on) België ta bavoarraden, is elkeen te latea iatrekkea zooveel bij kan. De regeering zou enkel mnetaa_ wakoa dat op ooperij en woekerg^weerd worden. Zo:i dat niet eene goeds oplossing zija ? Goa ' nieuw3 vcor Handel en Nijverlieid. Eene samenkoMst is on'worpea titsseken M. L'oyd George, eerste minis or van En.jeia.nd met M. Delacroix, minisier-roorzitter en Franck, minis er van koio-:iën. Zij zal waarsc'aijnUjk Za'er iag pl-iats habben te Londen. MM. De'acroix ea Franck z.ja op Kerjtdag naar Easelanl verirokiren. In deze samenkomst zal eerst en vooral de balangrijke kwestia van den wissel geregeld worden. De Belgen die ia Ençe'and zouden wiMon koopen zouden rerplicht zijn kornptant ea in ponJen sterling te bttalea, aangeziea de Ea|,el-sche huizea geen Du tsch «jeld aaavaarden. Van di n ande'ea kant besft de heer- Jaspar, miniiier van ekonomische zaken Dinslag nai»id-dag te Brusscl, ean lang onder'aoud gehad met M. Loncheur, iniaister der Nationale herstelliag in Frankrijk. Ds kwestie v/erd behandeld der (e nemaa maatre^e'oT om onze nijverhei'Is estichtaa berin te richten, bij middel van matsiiaai uit nij verheidsgest chten uit de Rijnstreek door da Bondsenooten-trocpen bezet. E ndelijk, M. Jaspar heeft de heeren Ji^.'es Jadot, broeder van den Gouverneur der Société Générale ea Alexa der Galopia, van Herstal naar Parijs gazon 'en, ora te onderhaadtfieiî nop-ns den onmi idellijken aankoop van al he'gene het Araerikaansohe leger vaa au af kan missen : wag^ons, riegels, aut^s. en groaditoSea. Dat zal iedereen plezier doea. De milicieîishtin!! van 8 931-8929 lîeni ieier miliciaaa, behoorenda volgens oud i\ioin tôt de klis van 1913. doch dat mr vrijge tc-ld aïs steun -zijner moeder, en in l'Ol-J, nogtnaals vopr één jaar om dezelfde reden uitijesteld, vraagt ons of hij valt onder de to ;pas-sing vaa het wotsontwerp dat bepaalt dat da lichting van 1919 zil gevormd woidan uit de jongelingea, die door hu inen o.: ierdom belioo-ren tôt de lichtingea van 19U tôt 1919 en nog gecnen militairen dienst gedaan hebbeu. Volgens aeaomsa in ichliagen ishet antwoord bevesti<end. Da belanghebbeade moet zich oaverwijld aanbie îen ia de naastbijzijnde burea-len va i den plaatskommandaat vaa waar hij naar e°n o;>nemingscenter (centro da recueil) zal vor.-.ondea wordaa. A. IL. x. smxTS™ G3vaohieii ta Bsrlijn. Erga gevec'atea tussçhan ruite:ijtro',pen ea ma!r >zea hebbsn te Berliia ron lom het keizer-liik kasteel en de s allingen plaats g had. Da sta'lingen werden dior eeae divisic vai de volksaiari: a bazet. Eena raiterij livisie heeft ieza gebouwc;n onder vuur genoman. 63 matra-zen werden gsdood eu velen gak'.vot-t, Door da mitrozen werden voor maer daa eea aitijoea mark kuns'voo werpea gestolen. Dnltiolie krJ.îsssavaagaaon îijn beiig met de puiaea vaa Atra» ea vsa Bs-thitue op te ruiaiea. De soldâtes* en werklledenradeu worden, zoo veiklaart de Duitsclie uiin sier van j buitenlandsche zaken, niet doordeVarbondacea • erkend. ïïei Saitaoh goavaraeai^at beschikt op dezea 6 îgeublik over 150,000 mail getrouwe so!datec,die te Berlijaen e!d -rs gekan-tonneerd zijn om de orde te heistollen en te strijden tagen da Spariacus-.groep. De ssweaea keizerla. Het scHijut d a de tois and van da gewazen keiza in bedeake'ijk is, en men vreeît dat zij hat i'aar niet zal uitdo.»n. Zij lijdt aan eene erge »artz:ekte d en^g varergerd is door da onrust dia zij k^os'er' no:'enshet 'ot vaa 'len ka:zer. Sohrikkaïljk vliagr-oagalnk. Dadivis e-genaraal Rhodes, lei<t;r dar Amerl* kaaascbe zea liag en afgovaardi^de voor den vvapens ilstand, kwam par vliegniachiea van Trier. Het toestal piofte op de grens d-^-r ge-me nte Lo ivres en F->ntcn-iy-a-Pauses tea gronde. De loods, Iai;.-naat Gelpaa, eea Engel-sche officier, vrard j;edjod ea geaeraal Rhjdes erg gekwetst. Da soslorsa va» da Rtj?3Îsolia krooa dia aangosld^en werlen zou ien de soin vaa 9J0,0'J0r09<) mark h^bbaa npgebracht. Da.taehs srsasraalsla onganaie. De so g :nda Diilischa g ^neraals Zijn op pen-sioen gesteld : voa der Marwitz, bevelhebber van het C® leger; Bolm-r, bevelhebb:r der Beiersche troepea ; Kraft voa Daim însingen ea de admiraals Hepp"s, opvolger vaa den admi-raal Schaer aan het hoofd der hooge zeevloot en Bac^rnann. Président Wllaoa la Zwltasrlanî. Pie id-:r.t Wil on zal Zater.lag ia Zw.tser* lan 1 aankotnea. Hij zal Gerieve ea Beraa be-zoekea ea vervolgeus zijne reis naar Itilië voortîett >n. Balaagrijko Sa33lsohe kraoîiton ruV.kan naar de Ouitsche greus op tegaa de Duît-scha tvoapeadie tussciïea Duuabarg en Reval in aftocht zijn. ■ ■ Schrikkélijke moord te Everga^w-DTt^rnzelg. Twee ïaolsjaa door ga-vapsada soldâtes vôrjnoord. Nadirs bijzonderhedcrt. Da ijselijke mi-daad vvaarover wij in ons rorig nummer spraken is gepleegd op het hof van den rntild-:r Lybaert, ga!~g a op het krimpunt van des'eea.vegen vaa Wippelgem en K^rkbrugge. Het hof, eena schoone ea welingerichta doaaiag.vvordt bewoond loorde farnilia Lybasrt, mul lers vaa beroep, en bestaande uit vader en moe 1er, baiden o-iga^ear 63jiar oud, de twse doc'ater3 Rosa'ia, 3-1 j:i ir e i Maria, -28jaar, do zooa Henri, 22 jaar o id, een zo >n die nog in hst le;er is en een a'idar zooa, ook soldaat dia in Holla ;d gedureade 4 jaar geïnterneerd werd ea twee kaechten. Da zooa die cog ia h=.t leger 1s ea in verlof gekomen was, heeft Zoadag, daig3 vôôr de m.sdiad, zijn ragiment vervoegd. Ziobier juista ialichtingen overdie vreeselijke mis laid, dia eeae gaascae familie ia rouw ga-dompeld heeft. Miandag avond waren de bewoaers van den mo.enallen reeds slapan, t.-r u.tzoadering der twea dochters. Eeae der dochters ha 1 ia d«u loop van den da^ nog zaken ia Gent gedaan en er eeae belaag-ryke so n ontvangen, Da raaisies waren bezig o,Ter die kwestie te spraken, toon op de deur gekl >pt werd. Op de vraag van de dochtec Rosalie, w'e klopte, wsrJ geaaf.voord : .«»«■»« »,..i ■ ii'HJHI — Doe maar open, 't is goed vo'.k 1 De dochtar opende zoad r achterdenkea ea twea Beigiscno sold iten gewapand mai hua geweer ea vergezald van eea^n bur<er, diî eea mask -r voor het aansezicht hal. traden ia huis. Toen d i dochter vroeg of zij k>vamen voor hunnen broeder Henri, werd geaatwoord : — Gij zult giaa zien, w tarvoor wij koaien. Op hetzetfda oogenbli< kwamaa nog drie Belgischa soldrea m?t het ga.vojr op dea. schouder da won!n< binnea. De dochter vond dat vardacht en zsgde : « Gij komt hier voor te ftelen, waat uwe manierea zijn veel te aardig ». Het maisja sprong aaar da voutkam'r waaf de brandiast staat en de juwoelen verborge» zijn. Zij was nog maar op het tweeds trapja toen een schot knalle ea zij, getroSfea in de zijde, tea gronde stort e. De kogel was dwars door ket l.chaam gevlogen. De tvvee kaechten (lie reeds ta bad waren ea door de bandieten moestea opstaan en ia d« keuken plaats nemea, mochten niet eens het mei-je naleren, on 1er bedreiging iasgelijk* omver^e^chotea te worden. Maria Lybaert dia ia den gaae leUen 'a naaC de sbapvertrakkea.vluch'itc.vverd eveneans door etn geweerschot getrofFen ia den arrn ; da kog«l vlooJ langs h t hart dwars door het lichaam. Voflsr Lyb ..eit iie iatusschaa opgas'aia wa?, trad ook nad- r en snauwda den gecaiskardea kerel toe : « Gij Z'jt d ï valomaker, ik herken u. » De eerste der soldatan zegla daarop : « 't i« g-lij'v wie hij is, 't is m-.t ous dat gij zalt afre-kenen.»Vadsr Lybaert was gansch o ithutst en giag nevani de stoof staan, zich vvapenende mat dea ko'terirçe • om toch zijn stuk te kunaen staan. Da oada kaecht was intusschcn in eeaa andere kamer door het veastar gekropen, waat hij op zijae beurt door twee gewapeada soldatea, die buiten de vracht hieldea, erg geslagea ea mishandeld werd. De moeder ha;l harea m an gevolgd en stoad ii| nachtgewiad, ia esnen gracht verscholea. De baadietan hebben zich, na het r>l<=gea hunner ijse'-ijke misdial maes'er gemaakt vaa al het geld dit in den brandkoffar la g, zijnda ongeveer 20,000 mark. Aan da twea kn^chten liebban da scheîmea ge -n leed gelaan. Toen da dievea-moo dena&rs met hunnea bait warea gavlucht, iiepan de knf chten halp halen, maar vad r Lybaert was reeds op het hof van Lod. Dhooga lm!p gaaa liaien. Toen man echter ter hu'p saelie, wirea da t schelmen reeds verdwanea. De do cter ea de priester die spoadig ter plaafs J waren, (ledea al het mogelijke, do'c'a helaas ! '• E-^n uur Uter bezweek Rosalie en om 11 ure de doch'.er Marie in de verschrikkeliikste pijuea. Zooals mea wel denken kan heeft deze zoo; gruweiijke misdaad eene grooie opschuddiQg onder de bavolking verwekt. VVare da zoon die gfïntemeerd is geweest ea op bszoek was bij fam lia en de andere zooa Hanri, die met eenen kameraad was uitgegaao, thuis gevveest, denkelijk zouden zij het lot hunnar ge'iefde zusters hebben ondergaan. De vermomde bandioN die vader Lybaert denkt te harkenaen, is een persooa die dea, mu'dcr Lybiert tijdensde vijande'ijke bezettinx1 zou hebben aaogeklaagd nopecs het rerbergea van graan. Mea vermoedt dat benovens dea d'efst&2,i wraak jegen-deze zoo geachte en door etkeea beminda familie in het spel is. , De policis die het eersie onlerzoa'c heeft ge»; daan, zo kt da plichtige soidatenop, dio vol^enSI

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes