De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

451757 0
25 augustus 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 25 Augustus. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 22 oktober 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/s46h12zp27/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR DE LANDWACHT tft'Iaar. Uitgever G.De Graeve, Oent, Ketolvest, ttt, ID3 K1Xj13XI^JEÏ PAT3IOT Vrljdag 9 5 Augustus 1911 Num. »«4 Officiëele Duitsche barichten m Verordening betraifande vîas eu hsed* (kloddos). Ter vervanging der verordeningen vas I December 1915 (Verordeniugsbiad voor hei Etappengebied van het 4e leger nr 15, blz. 122-123, en van 15 April 1916 (Verordeningsblad voor hel Etappengebied van het 4e ieger, nr32blz. 232-234, wordt voor het gebied van 't 4e leger betretfend« Vlas en klodden bestemd als volgt : Art. 1. — Wia voorraden van bewerkt vlaj ©f heede (klodden) in ba \ aring heeft, is ver-plicht de hoeveelheden, voorhanden zijnde den 1* van iedere maand, gescheiden na vlaj en klodden en met opgaaf van de eigenaars ea de bergplaats aan t bestuur (burgemeester en schtipenen) dier gemeente op wier grondgebied de bergplaats zich bevindt, tôt den 3a van iedere maand te berichten. De gemeenten moeten door de burgemeesteri en schepenen de in den omtrek hunner gemeente voorhanden voorradea van vlas en klodden met opgaaf van de eigenaars en de bergplaats, aan de Etappen- of Ortskomman-danturen lot den 5e van iedere maaud bericuten. De verplichting tôt aangifte is niet toepasse-lijk op ruwe of steogelvlas. Artikel 2. — Voor vlas en heede (klodden vaa den oudenennieuwen oogst worden de volgende hoogste prijzen bepaald : 1) In water geroot vlas : a) 250 tôt 350 franken, volgens hoedanigheid, per baal van 104 kilos bruto of 1C 3 kilos netto Kortrijksch vlas ; b) 190 tôt 250 franken, volgens hoedanigheid, vooi 100 kilos Vlaâmsch blauw vîas. 2) Op gras geroot vlas (Veldrotten : 130 tôt 180 franken,volgens hoedanigheid, voor 100 kilo» gezwingeld, op gras geroot vlas, om het even van Welke afkomst. 3) Klodden (Eœouchures) : a) 80 franken voor Kezwingelde (retravaillées) van beste hosdanig-aeid; b) 100 franken voor zuivere naturen van bes'e hoedanigheid; c) 12ù franken voor snuitjes van beste hoedanigheid; d) 140 franken voor kammelingen (gehekel Je) vaa beste hoedanigheid Voor aile klodden van mindere hoedanig heid en slechtere bewerking verminderen de hoogste prijzen dien overeenkomstig. Art. 3. — De verkoop van via» of klodden oaag alleen geschieden aan : 1) Do afdeeling voor ruwe stofien (« Rohstoff-Abteilung ») te Gent, Gouvernementstraat, 18, 2) de viasbureelen te Kortrijk en Lokeren. Art. 4. — De voorraden van vlas en klodden Van den ouden en nieuwen oogst moeten op aanvraag der Orts- of Etappenkommandantur aan de in artikel 3 aangeduide ambtelijke bureelen worden afgestaan. Indien men het over de verkoopsom niet eens wordt, zoo zal de prijs door de in artikel 3 genoemde besturen samen met ten minste één belgische deskundige bepaald worden. Artikel 5. — Met ten hoogste één jaar gevan-ftenis en met ten hoogste 20,000 mark geldboeto of met een dezer straffen wordt gesiraft : 11 Wie zijne voorraden aan de gemeente-besturen niet of onjuist op-;eeft. Met dezeljdestraffen wjrdende burgemeesters en schepenen gestraft die aangiften over voorraden aan de Etappen- en Ortskommandanturen doorgezonden hebben, van welke zij wisten of volgens deomstandigheden moesten weten, dat Sij onjuist zijn. 2. Wie de bepaalde hoogste prijzen te boven taat. 3. Wie een anderen persoon tôt het aansluiten van een contract uitnoodigt, door hetwelk de aoogstc prijzen « boven gegaan worden, of wie aich voor een aeugelijk kontrakt aanbiedt. 4. Wie vlas of klodden aan anderen als in de «rtikel 3 aangeduide overheden verkoopt of ver-*eerndt. 9) wie zijne voorraden van vlas of kloddei ondanks bevel der Orts- of Etappenkommandantui niet aan de in artikel 3 aangeduide overhedei aflevert, 6) wie voorraden van via* of klodden vernietigi of onbruikbaar maakt. Bovendien kan de verbeurdverklaring var 't vlas en de klodden uitgesproken worden. Zijn bevoegd de Duitsche militaire rechtbankei en militaire besturen. Art. 6. — Deza verordening wordt den das harer afkondiging van kracht. Art. 7. — Da verkoop en het vervoer vaa gedorschen graan- of stroovlas ea ruwen hennej is toïgelaten. In zooverre word«H de bestem-mingen is art. 1 der verordening van 29 Mei 191( (Verordeningsblad voor het Etappengebied vas het 4« leger nr 37, blz. 279-280) buiten werking gesteld. A. H. Q., den 9 Angustus 1916. Der Oberbefahlshaber, Herzog Albrecht von Wiirttembarg. 205 VERORDENING Door deze wordt de verordening van 6 Juli 1915 (Verordeniigsblad nr 23) betreffende de smokkelarij van brieven ea gazetten,toepasselijk verklaard ook op het vervoer ea het mededragen van fotograflSa. Deze te vervoeren en made te dragen is o«>k al een toegelaten, indien z j zegel en toelatings» bewijs tôt vervoer van een postgoedkeurinjs-bureel (Postpruefungsstelle) dragen. A. H. Q., den 11 Augus us 1916. Der Oberbefehlshaber, Herzog Albrecht von Wurttemberg, 206. VERORDENING betraffando warken voor workloozaa. 1. Werken die rechtstresks of onrechtstreeks voor doel iiebboa, werkloozen tegen vergoadiag onledig te houdea (werken voor werkloozen), moeten voordat zij begonnen worden, bij den burgemeester der gemeente, op wier grondgebied zij zullen on der nom en wordea, dang'a-mald worden. De burgemeester is verplicht de aanmelding aanstonds aaa zijne Etappenkom-maadantuur over te ma en. Deze zorgt voor dô beslissing van wege den Etappeninspekteur. De uiivoering van werken voor werkloozen zonder toe'.ating wordt verboden. Werken voor werkloozei), waarvaa de uitvoering bij het van kracht worden deze verordening reeds aasige-vangen werd, moeten uiterlijk tôt dea 15 Septem-ber 1916 aangemeld worden. 2. Zijn er gemeenten van zin werken voor werkloozen te laten uitvoeren, zoo moeten zij, desaoods na de goedkeuring van 't bevoegd provinciaal bestuur, door bemiddeling der Kominandantuur, om de toelating van den Etappeninspekteur vragen, waarbij het doel der werken en de ervoor beschikbare geldmiddelea aangeduid en de plannea voorgelegd moeten worden. 3. Wie werken voor werkloozen zonder toela-tinff laat uitvoaren of er de uitvoering van bewerkt, woidt met ten hoogste 3 jaar gevange-nis met geldboeta tôt 20,000 mark of met eene dezer strafïen gestraft. Dezelfde straf ondergaat de burgemeester dio verzuimt de aanmelding bij de kommandaatur te doen of het aanvangen of voortzetten van niet goedgekeurde werken voor werkloozen toeïaat. E. H. O., den 9 Augustu» 1916. Der Etappen inspekteur, von UNGER General der kavallerie. Aan onze Lezers, I Losse nummers 3 centiemea, \ Per week fl 5 centiemen* Duitsche berichten ' fân Siet Grooi HoaMkwar^eS^ t Wastalljk krligstooneel. BERLIJN, 23 Oogst. — Tusschen Thiepval i en Pozières werden de En^elsche aanvallen te vergeefs herhaald. Ten Noorden van O /illers [ grepen tijdens den nacht gevech'en op dichten afstand plaats. Ten Oosten van het Foureaux-bosch evenals bij Maurepas mis'ukten vijande-lijke onderneminçen met handgranaten. De artil-leriën ontwikkelden voortdurend groote bsdry-i vigheid. Ten Zuiden van de Somme zijm bij Estrée# i kleine loopgrachtend^elen, in dewelke de Fran-schen sinds 21 Augustus nog stand hielden, ge-zuiverd; 3 officieren en 143 mannen vielen daarbij als gevangenen in onze handen. Rechts der Maas sloegea wij in het Fleury-vak vijandelijk# aanvallea met handgranaten af. In het bergwoud grepen voor ons voordeeligt kleine infanteriegevechten plaats. O^stelljk krljasloanee!- BERLIJN, 23 Oogst. — Van de zee tôt aan de Karpathen geene bijzinderegebeurtenissen. In het gebergte breidden wij het bezit der Star* Wipzcyna door bestorming van nieuwe vijando-lijke stellingen uit, namea 200 gevangenen, waaronder 1 bataljonstat, maakten 2 machin»-geweien buit en sloegen tegenaanvallen af. Aan beide zijdea van de Czcirny-Czeromocz hadden Russische heroveringspogingen geenerleisucca». Balkanssh krijgstooneel. BERLIJN, 23 Augustus. — |De zuivering van het heuveUerreia ten Westen van het Ostrovo-meer heeft goede vorde'ingen gemaakt. Her-baalde Serviiche aanvallen in het Mogloria-gebied zij a afgeslagen. Officieele Oostsnrijkscha bérlchtesi WEENEN, 23 Oo„>st. Russlssh krlffstaanse!. Ten Westin der Moldawa namen Duitsche troepen stormenderhand eene nieuwe voetvolk-stellicg d<>r Russen, waarbij zij 200 maanea en twee m jchienengeweren inbrach'en. Bij Zabie werden Russische opmarschen afgeslagen.In het Capulgebied staande gevecht. Verder ten Noorden bij geringe strijdbedrij-vigheid en volledig onverandarden toestana, geene bijzondere gebeurtenissen. itallaanseh krl|gsîoanseI. Op het kustenlandsohe front on l rhi.eld het ' vijandelijk geschut tegen afzanderlijke ruimten tijdelijk ceu levendig vuur. De Italiaansche vliegers ontplooiden erge b2drijvigh"id. Bij Worhein-Feistriz v'el een tweedekker in onze handen. De inzitteaden werden gevaagen genomen. In Tyrol bracht ons eene onderneming bij het Fleinisdalfroat 80 ongekwetste gevangenea en een machi 'îcengeweer ia. Zîiiii-Oijsiaïàîk kpïjgstooîîeeL la de ru'mte van Va lont: ontwikkeide de vijand verhoogde bedrijvigheid. Een onzer strijdvliegtuigea — door den staf-feldwebel Arigi Ke'eid — scaoot in een gevecht met vier Farman-tweedekkers twee dezer af. Een ligt nabij de Stumbi-monding ; de tweed» stortte in de zae en werd door eene vijandelijk* Oorloa in hst Oosten. ïarkssSia herichîea. KONSTANTINOPEL. 22 Oogst. — Van da onderscheidene gevechtsterreinen ls nietg vaa be'ang te melden. Eolgaarsoh berloht. SOFIA, 23 Oogst. — Bericht van het Hoo^d-kwartier. Aan dç Stroema hebbea wi», op 21 Augustus den vijand eene nederlaag toega» bracht en hem op dea reenteroever teruggedre-ven. Degeheele streek in de omgeving van dfl dorpen Yenikeuj, Nevoïen en Top ilowo is met lijken van vijancien bsdekt; wij telden er meei dan 400, waaronder talrijke officieren. Wij maakten acht machiengeweren buit, alsook tal van geweren, granaten, geschutmate' riaal, wagens, enz. ; de vijand liet 190 ongekwet» ste gevangenen, waaronder 4 officieren, ea 60 ge-kwetsten ia onze handen. Het groot aantal uitrus'ingsstukken die het slagveld bedekken, bewijzen dat de vijand een volkomea nederlaag geîeden heeft. Eene afde^ling vijandelijkeruiterij werd door eea behendige zwenking onzer ruiterij in het vuur onzer infanterie gelokt en daar letterlijk vernie'igd. Uit de verklaringen van gevangenen blijkt, dat, boven en behalve de brigade Pèrtier, ook een Engelsch regiment in deze streek opereerde. Ten Z. en ten W. van het Doîran-meer, valleff de Franschen sedart tien dagen onze stellingea aan. Al die aanvallen zijn vol'tomen mislnkt ; daarom waarschiinlijk liet de generale staf vaa generaal Sarrail de inneming melden van puntea die aitijd in het bezit der Fransehen wiren zooals. b. v., de statie Doiran en het dorp Deloa-dieli, d.it de vijand nu verlatea heeft. Onze troepen begroeven op den rechteroevet van de Wardar 50 lij ' en van Fransehen. In de® loop van den aanval in de streek van Mayadali namen wij een vijandelijke afdeeling gevangea en maakten wij 1 machiengeweer buit. D« Fransehen lietea 70 dooden op het terrain. D* Oorlog in BELGIE en FRANKRIJK ■arf Fraasohs bsrlohten. PARIJS, 22 Oogst. — Ten N. van de Somm» duurt de bedrijvigheid van het geschut over een groot deel van het front voort. De Fransehen zijn, gedurende den cacht, er in gelukt eenigft vorderingen te makea in de omstreken van Clery. In hit bosch, genomen den 20° door de Fran* sebe troepen ten zuiden van Guillemont hebben de Fransehen twee nieuwe kanonnen van 7Î buitgernaakt, wat 15t acht het getal der door de Fransehen in deze zaak genomen kanonnen b'engt. Ten zuiden van de Somme hebben klein® ondernemingen er de Fransehen toegelaid ver-schilleade Duitsche loopgracht-elementen tec bezetten ten Z.-W. van Estrées en ten O. vaa Soyécourt. De Fransehen hebben gevangenen gemaakt. Ten N.-W, van Soissons lukte een® Franschs ovenompe'ing van eene D Jitscli» loopgracht van de Vingre-hoogvla'cte. Italma nacht op het overi^e deel van het front. PARIJS, 22 Oogst. —Aan w^erszijden van d« Somme ea in de streek van Fieury geschntge-vechten.Ten noorden van Maurepas hebben wij bij een verrassenden aanval gevangenen geaiaakt,, Enge'sohe berlohtan. LONDEN, 22 Oogst. — Tusschen Martin* puich en Bazentin hebben wij opaieuw 100 M. lo >pgracht genomen. Toa zuideu vaa Guillemont hebbea wij eea gesUagden overval in da vijandelijke liaie* RUSSISCH DUITSCHE OORLOG Kniselaob borlaht. ST-PETERSBURG, ?2 OogsV— De toestantf, is onveranderd. 0ostenri ksch ltaliaansche oorlog Ztal'aajaaoh berloht. ROME, 22 Oogst. — De artillerie blijft over èn weer trachten den arbeid aan verdedigings-werken te belemmerea. Het vijandelijk geschut vuur heeft het hospitaaï te Gôrz getroffea en enke!® militairt rerpleger* gek-syçtjt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie