De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

484 0
17 november 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 17 November. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 17 oktober 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pc2t43nf1r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

£7é Jlïfi WoensÀFàjç 17 HevemFer 1915 M' S73 ■t DE GENTENAAR = DE LÀNDWACHT BS KLEIHE PATEIOT ftitiiÈ listlt Bit®». VERORDENING betreiîeade het toezichts- en aanmeldiîgswezen Ter vervanging d?r bepalingen, ui'gevaardigd In het bijvoegsel van het da^bevel van 14. o. 1. io, en befcead gems^kt croor de Btappen-^omman-jianturen, betreffende het toezichlhcuden op ne lot aanmt lding verplichte personen, wordt ^îec V°L BÏj6 ALLEd ETAPPEN KOMMANDAN-TUREN zijn AAN MELDINGSBUREELEN « Melcieamt » in te i ch'en. „„TT„~T,r II. DE AANMELDINGSBUREELEN HEBBEN HETTOEZICHT OVER : . 1. aile n^annelijke Belgen, gebcren in de jaren ▼an 1880 \o> 1S9S, het e<rste en laatsie jaar m beide gevalle inbearepen. 2. de-leden der vroegere burget wacht. 3. de vioegere Belgische militaire personen, die in het gebied der be'reffende kommandan-tuur als zoridanig' vastgtsteld of gevangen ge-àumen wtrden. 4. De omslagen Belgische burîerliiKe- en krijgsgevaniienen die naar het gebied der be treffei de kommandantur weer terug gezonden werden, 5. aile mannelijVe en vrouwelijke personen boven de 15 jaar, welke toebehooren tôt landen buitendien no* in oorlog met Duitschl nd zijnde, 6. aile weerplichti; e Dui scbers, welke niet als soldaat to: het leg<*r toebehooren of tôt eene iieraari toegevoegde milita re overheid, 7. de psfsonen van elke nationa iteit, die voor de eene of andere rede onder verscherpt toezxht fepla tst zijn. II. Lijs't n van gc-noemde personen die bij de p'aaiselijke btmerlijke besturen of bij de etappea-kommandanturen zich bevinden, zijn aan de tianmeldmgsbureelen over te maken. VERANDERINGEN zijn door de burgerliike besturen bmntn de drie oagen aan te gevea. IV. HET GEHEELE TuEZICHT EN DE VERPLICHTE AANMELDING hebben dan ook ALLEENLIJK voor doel HET GETAL, ALSOOK DE VERBLIJFPLAATS vast te stellen der PERSONEN WELKE ONDER TOEZICHT TE STELLEN zijn. Er wordt uitdrut kelijk op gewezen, dat er geen spraUe is noch van inlijven van Belgen of atdtre peisonen van vreemde nationaliteit in het Duitsche leger, noch van hun vervoer naar Een Duitsch gevangenk imp. V. Ieder Ouder toezicht gf stelde persoon (met uitzondering der Duitsche weerplich' igen) ver-kri gt peene aanmeldingskaait « Vleldel a te a. Hij moet zich ten minste, één maal per maand, pers oolijk bij het aanmeldirsgsbureel « Melde-ftnst » en op de bepaalde aanmeldingsdaien aan-biederi. — De plaats gevondeti aaamelding Wordt.op de kaart vermeld. Ieder onder toezicht staande pcrsocm moet altijd deze kaart, alsook zijne eenzelvigheids-kaart, bij zich hebben. 3CHIPPERS die gestadig op hun schip /wonen, moeten zich b nnea de tiK'ru.mren van 4 weken bu het voo: hunne verbli)fplaats be-voeL"le aanmeldingsbureel « Mel Jeamt » aan-bieden.VI. VOOR IEDERE REIS, TIJDELUKE VERANDERING VAN WOONST, ALSOOK V( OR BUSTENDIGE VERANDE-RING VAN WOONST, moeten aile van aanmeldintskaarten « Meldekarte » voorziene personen (II/1-5 en 7), uitg<»zonderd de schip-pers, DE TOELATING VAN HUN AANMELDINGSBUREEL « Meldeamt » hebben. Zij moeten zich dus eeist daar vervoegen, alvorens op het pasbureel een reispas aan te vragem. Reizen te voet, binnen het etappen-gebied, welke niet langer dan 24 uren duren, en <iie aiet bu ten het etappengebied voeren, behoeven met aan^emeldle worden. In «eval van bestendige verandering van woonplaats moet zich de onder toe/.icht gestelde persoon, binnen de 48 uren an aankomst in zijne nieuwe woonplaats bij het bevoegde aanmeldingsbureel (« Meldeambt )ainbieien. VII. AANKOMST EN VERANDERING VAN WOONSTvan eeneo. d rtoezicht staande 3»e;s' on (11/1-7) moet door de PLAATSELIJKE OVEKHEDEN ALSOOK DOOR DEN VER-HUURDER en dergelijken bmnen de 3 dasen aan het be* oegde aanmeldingsbureel ( « Meldeamt » ) Of gegeven worden. VIII. VOOR DE UITVOERING DEZER BEPALINGEN ge dt de « Dienstanwfcisung fur die Meldeâmter » welke aan aile pasbureelen en aanmeldingsbureelen gezonden is. Opgrond hiervan wordt aan aile betrokkene p> rsoi en op hun aaavia^g door de aanme'dingsbureelea (« Meidea.mbter ») en pasbureelen nadere inlichtii gen veis erkt, IX. H ET INSTELLING DER AANMELDINGSBUREELEN « Meldeàmber » en het uitv >eien dfzer b palingen moet uiierlijk dea 30, 11,15 valtrokked zijn! X. ZI] DIE AAN HUNNE AANMEL-iDINGSPLICHT NIET STIPT VOLDOEN OF ZICH GEDURIG DAARAAN ONT-TREKKEN.w rden met ten hoogsto IU00 Mark geldboete of met n hoouste 6 wekengevange-Efs gestraft, indien er volgens andere verorJe-ningen geene hoogere straf bepaald wordt. Geidboete kanook benevens gevangenis toege-past worden. In zwaardere gevallen is het vervoer naar een gevangenkamp in Duitschlaud van toepassing. XI. IEDER VERLIES VAN EENE AANMELDINGSKAART (Meldekarte) moet be-kend gtmaakt worden. De uitreiking van eene tweede aflevering welke altijd aan den bovenkaat als zoodanig moet vermeld worden, kan alleen-lijk dan «osteloos gedaan worden, ii)d:en het verlies aïs zijnde zonder schuîd kan bewezen worden. Bij gebreke van <Ji"n is hiervoor 5 Mark voor eene eerste hernipuvving en bij verdera îserhaling 10 Mark te betalen. Ook de straffen bepaal t onder X kunnen toegepa^t worden. De eers e uitreiking der liaarien g -schie dt koîtelo >s. Gent, den 25 O .tober 1915. Der Ettappeninspffkteur. von UNGER, Generaallaitenant, II. BEEEIDMAKÏia betraîfssîtls h3fi postverkaar vor? do iawa-aars mat; daa ksinïaaadant'-iaromtrelî: Briiggo. Sedert den 5en dezer maand is bij wijze van proeineming een p stverkeer voor ds bevolkia;» van den kommandantuuiomtrek van BRUGGË ingericht gevvorden. De afzuaderlijke bepalingen betreffende de uitgestrektheid van het geb ed, iu het welk het postverkeer met Brugge is toeeelaten, degeoor-loofde taal en soorten van brieven alsook dfî tarieven, zijn dezelfde ALS VOOR HET ETAPPENGEBIED. Ook moethet adresseeren op de zeifde wijze gesebieden als in het etappen-gebied : Btievet) uit Duitschiand en uit het gebied van Gouveinement Gen^raal moeten onder ùu'obsl omslag verzonden worden. De bianens e oiuslag moet bet nauwkeurig adres van den bes'erarn..-ling drasîen met bet bijvoegsel :« Kommandantur Biueg.e (Belgien) ». Ue buite iste omslag, die «eframieerden geslotea ziinmoet, is te adresseeren : « A» die Etappen-Inspektion Gent. post-lagernd BRUESSEL. » Brieven van plaatsen geiegen in de kommats-dantuuromtrek Brugge en uit het etappengebied welke bestemd zijn VOOR plaatsen in de kom-mandantuuromtrek Brugge en zulke gelegen iu het etappengebied, zijn te adresseeren : « Durch die Et ipp n Inspektion Gent ». Aile brieven moeten open en gefrankeerd af-gegeven worden en op de keerzijde van dea omdag den naam en n^uwkeurjg aares van den afzender vermelden. Postmandaten, voor welke de zeifde voor-schriften gelden als voor het etappengebied, kunnen bij het postkantoor te Brugge (s'ation) opgegeven wordea. De ioegela'en plaatsen van den lcoromandan-tuuromtrek Brugae zijn beuevens Brugge zelf de voli;eude : Dudsele, Koolker se, Meetlfer^e, Damiîie, Maele, Sijsele, Loph rn, Sint-Kruis, Assebroek, St Michiels en St-Andri?S. Zeadingen die om het even welke mededee-linge i ook behelzen vaa mili airen of politiekea aa:d, worden niet ter veiz^nding tjegdlaten. Gent, den 10 November 1915. Der Etappeninspekteur, von UNGER, Generaîleutcant. SU. Op het verbod vari uitvoer voor aile lever.s-middelen (bekendmaking van 8 Augustus 1915, Verordsningsblad N° 2, bladz. 44), wordt hier-mede opnieuw de aanddcht t'eves'igd, inz.on er-heid op het verbod van BOTER, KAAS en MELK, van welken aa d dan ook, uit het etappengebied uit te voeren. Gent, den 5 November 1915. Der Etappeninspekteur, voa UNGER, Generalleutnant. IV. Bijvoegsel tôt ve ordeniRg betreffende het verbod hondea îos te latea loopea (Verordeaias n. 30 ea 36). Tengevolge van nieuwe gevallen en verdacht van hondsdolhe.d wordt het reeds vroegçre bepaalde verbod van honden los, alsook onge-muilband te laten loopen, voor het geheele etapuengebi d tôt nader bevei verlengd. Aile door verordening n. 30, cijter 1-10 ea verordening n. 36 voorgeschrevene maatregelen blijven van kracht. Aan cijfer 6 van verordening nr 30 wordt het volgetide toegevotgd : Jachthonden bij 't uit-oefenen van dejacht tuogen ongemuilband en los loopea. Gent, den 5 November 1915. De Etappeninspekteur, VON UNGER, Generalleutnant. V. VERORDENING betreffende bet ?e-bod vaa posëzagrels vaa bat yljandelijl: bnltealaad la te voeren. De invoer van gebruik'eenongebmikte post-ze>;els en weldadigheicls/.e;els, welke sedert 't begin van dea oorlog door de landen, die met Duitschland en zijne verbondenen oo log voeren, nieuw uitgegeven zijn en nog uiig-i-geven worden, a'sook de h tndel met zulKe post-zegels en weldadigheidszegels ).s verboden. luzondtrheid wordt het aaaprijzen of 't uitstal-len van zulke pastzegels verbo ien. Overtred n^en worden gestraft met ten boogste lO.OuO Mark geidboete en ten hoogste één jaar gevangenis of met één van deze strafïen. Ook kunnen de genoemde zegels in beslag genorasn worden. Gent, den 5 November 1915. De.- Etappeninspekteur, von UNGER, Gf-neralleutnant. Misbruiksn. i .. Vooruit deelt een zoogezegd schrijven mede uit Overmeire dat moet dienen als antwoord op onze voorstellen ea uitdagin-gea van veriedene week. De zoogezegde briefwisselaar houdtstaari wat in Vooruit gezegd is geweesf, maar hij darft de weddingschap vaa 1000 fr. niet aaugaan, voor hetgeeu zij ne bewermg be-tref: dat de jafvroavven Peeters 90 fr. per drie maand zouden get'Okken hebbei voor hethouden van den Amarikaanschea winkel. De briefwisselaar heeït dat vernomen, zegt hij, uit « zeer vertrouwbare bron ». Hij heeft echter geen bctrouwen genoeg in die bron, om 1000 fr. tegen 1000 frank te zetten. Hij heeft zoovesl geîi niet, zegt hij. Dat is uitvlucht. Als ge zeker zijt van de zaak, dan zult ge ergens wsl 1000 fr. kunnen losmakeu, om er 1000 bij ts winnen, Als uwe bron toch zoo « vertrouwbaar » is, dan hebt ge al de kansen. M^ar ge betrouwt uwe bron niet — ge mï'strouwt ze ; — ge vreest ze'vea dat ze leugens heeft opgeborreld —• een bevvijs dat ge lichtzintiig straatk'ap hebt voortverteld om menschen die îijd en werk « ofïeren » voor aoderen, leelijk te maken. Weinig deftig stieltje! De bnefwisselaar noodigt ons u:t om « met een zijner vrienden ter plaatss te gaan ». Zeer goed 1 Wij hebben aan Vooruit gevraagd een dier vrienden naar ons bmeel te zenden om samen de schikkingen voor de reis te nemen. Tôt hiertoe heeft zich niemand aange-boden.We blijven ons ter beschikkinghouden. Vooruï'fheeftgeloochend gezegd te hebben dat de Eerw. Heer onderpas.oor Pieters wutkel hield. Wij hebben hem nummer, bladzijde en ko om aangedutd — tôt hiertoe heeft Vooruit niet herroepen — altijd eerlijk 1 —#— In eene briefwisseling uit Uitbargen wordt staande gehoudea dat daar een « kommtssaris » is. Een komrnissaris van policie is het niet ■— die zou ten andere geene herberg en zelfs geenen wirskel mogen houden. — Watsoort van « komrnissaris » is het dan ? Klare wijh ? a. u. b., zooals Vooruit altijd vraagt. Wij hebben Vooruit eene aanduiding ge-geven, nopens misbruiken die zoudea bîstaan te Lebbeke. Vooruit rept daarover geen woord. Moet de wijn hier ook troebel blij ïea ? Inlichiing@n — Inlichtingen worden gevraagd over de vol-gende soldateu : Désiré Provost, statie I^eupegem, vraa^t nieuws overzijuea zoon Arthur, soldaat bij het 3e linie, l8 legerafdeelinsï. De fainilie Vaa Lerberghe-Cornette vraagt nieuws over Alois Vaulerberghe, l8 greaad ers, klas 1914, ea Alfous Vaulerberghe, Ie carabiniers klas 19H. — Over d3 volsen le personen worden inlich-tingeagevraagd door hunne familie : Marie Ghomme, vraagt inlichtiagea over hare ouders Pieter Seuave, landbouwer te Wulveria-ghem, bij Veurue. Madame Wul eputte-Duiardin, woonachtig te St-Amandsberg, Achterstr^at, 134, vraagt in ichtingen over hare ouders ea over hare zuster Eugenie Dujardin, wooaachtig te Sint-ADdries-bij-Brugge, Zandstraat, 342. Antwoord zenden aan De Ueatenaar-De L ind «vacht. Vrouw Louise Demeulemeester vraa<t naar hare zuster Sxdonie, laat=to nieuws ontvangea uit Bru >sel in 1914. M. Veibeke en kinderen gezond te Isegem vra^en nieuws over Henri Veibeke Goethals ea familie van Wervik, Leopoldstraat, 28. Gustaaf Peck vrouw en kind vaa Mœa-Heestert vragea inlichtingen aan Melanie François, broeders en zusters te St-Jons-ten-Dis.el. Antwoord De Gentenaar. Evarist Vanachier, Klokstraat, 91, Gentbrugge, vraagt naar hare moader weduwe Taeche, alsook naar Emiel Taeche, Urbauie Taeche en haren man Hector Rathé en hun kiad uit Are-cappelle.ne lamilie van Victor Segers vragen nieuws over hunnen zoon Jan Sa,'ers, laatst geweest te Grembergem. Antwoord aan De Gentenaar. Men vraagt inlichtingen over Leoa Van den Dorpe, van Bevere, garcoa-coiffeur, vroeger verblijvende te Poperiaghe. De familie Vanlerberghe-Corneite vraagt nieuws over August Zeeaame van Handzame, Fideel Cornette, Spijsstraat, Wervik. Joseph Van de Veire-Herrewijn van Assenede vragea iniiehungea over August Herrewija en familie laatst verblijvende te Moarkerke» Schrijven aan De Gentenaar. Petrus Vrrhaega vraigt inlichtinîen ovet zijne zusfer, de eerw. zuster M iri^;- -îtephanie, ea dochter Irma Verhae»he, verblij ei te in hoê kloo ter van Pipurix-bij-Leuza. Antwoord aao De Gent-înaar. M. Petrus De Man. van Zelzat», vraagt inlichtingen over Reaé Staelens-De VTan, lattst ge.woond hebbend : te Zarren tsr-Rest. Antwoord aan De Land varht. ANTWOORD. Deblauwe Helena en familie Lemeire, îaat weten aan Léon Vanacker vaa Zele dat allea gezond z.ja. VOSTBAI,. Toraooi Keadrao'at.—fîsndracht 2-SpDrting Gect t. Aadere ultsla^sa. — Vriendschap 7-Etoil* Gand 0. Vriendschap Scholieren 5-Olympia 1. Sjsmberge. — Uitsliyen der voetbalma'chea: A.E.F C.i 5-F.C.Bottela e0(niet op^ek >m^n). A. E. F. C. 3-F. C. Bot elare 0, 2e elft il e a. A. E.F.C.III 0-F.C.De Eeudracht I LembergaO. St Amaalate&râ'. —' F. C. Warnetoi, 3-F. C. Oo-ii.i-;ker, t. î>3 A B, A. La ©antoiss richt een voetbaî-toruooi ia bij afvdlmatcQen, w ia" ianal de ma it-schappijen. a ingjslo^eaof niet (bij dea B. V. B.) ku'inen deelaemen. De orerwinnende ploeg zal 11 zilveren eere-teekeas ontvangen. Al de spelers aangeslo'ei of niât bij den B. V. B. mogen er aaa d^einemen voo' zoo veei zij niet in eerste afdeeling ôf reserva gespeeld hebben. De ma'ch kalender zal bij' IottrekH"g opge-maïkt wordîn den Zondig 12 Dec *mber, om 5ur , in het « Hôtel Couiiaental» (Sint-Pieteresta i ). Oe iaschrijvingen moeten ericht worden am dr-n heer H. Van Overschelde, Bestorm-straat, 17, Gent. Al de m-i'chetî worden op het terrein de? A. R. A. La Gantoise, Albre^htlaan gesp°eld. Er wordt een inleggeld g-ëi cht van 5 friak, voor dî lot rekkin< te bealea; dit inie :geld w >rdt terugge^even aan de clubs die al hunne verplichtingen vo'daan hebb ;n. Een speler ma? maar voor een ploeg mede-dingen ; deze fde Club mag echter twee ploegen inschrij ven. u.Jtto» ^ . iMjmji i»"- GERECHTSZAKEN. Boetstraffelijke rechtbànk van Gent. Voor vsrais'.iagr van afsluitia j ten nadeele van M. Liàvin Pulaick, van G nt, wordt Jozai De Cooman, van Gent, verw zen tôt 1 maand en 26 fr. en voor dronkeu chap tôt 15 fr. boet. Voor verheîiag van hoiuen bal ea ten nad'-eie van AI. Vdu Ho >rebe^e, van Emergera, krijgea A'exander en Rrymond De Houx ea Bernard West, allen van Evergem, elk 4 rnaaad en 26 fr. S3â8a30k9aai3. — Elisa Goms, van Gent, voor openfo .re zedenschenais. krijgt bij vers te le 1 maaad en 26 fr. BEROEPSHOF VAN GENT. AîtroggalarJj. — Theodoor De Meyer, vaa Gent, voor «ifiroggelarij door de r cht ban k van Garit, verwez m to 4 maan i ea 26 fr. hid beroep ingesîagen. Het Hof heeft de straf bahouien. De oproar ia îndiè, Volgens uit Koastantinopel wordt gemeld, zouden de gebeurteaissen ia Afghanistan, Perzië en Ind^ë, voo'rnamelijk in laatsige-noemde streek waar de opsta id is uitgebro-ken, het kotrakter hebben aangenomea va» echte krijgsoperaties. ..-.m Da op ninj van hst Tupk&cha parlement. Uit Konstantinopel wordt in datais 14 November gemeld : De heropening vaa het Turksche parlement had Zoadag met de ge «roue Oostelijke pracht en luister plaats. Benevens de afge-vaardigden waren aanwezig : de Scheik ui Islam, de groot-vizier en al de ministers, de generaals, de hofbeamb'en en hoogegeeàte-lijke hoogvvaardigtieuiibekleeders ; verder oo1? het diplomatische korps, Na de aa^kom t van den sultan ea deu troonopvolger, las de eerste sekretaris de troonrede voor, waarin bijzonder, onder grooten bijval der vergadering, we d ge-steund op het boodgenootschap met de cen-traalmogendheden, en ook werd gewezen op de daargestelde recbtstreelcsche verb.-iding tusschen Berlijn en Konstantinopel. Vtrder werd een wetsontwerp aa igeko digd betrekkelijk het Tu ksch-Bulgaarsche ver-dra? o^er de grensregeliagen. De plechtigheid werd gesloten met Arabiscbe gebeden door eenen geestelij ^ea hoogwaardigheidsbekleeders, en eenen afge-vaardigde.Bij het terugkeeren van den Sultaa naar het paleis weid iiij door de meaigt# geest-driftig toegejuicht.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes