De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1444 0
07 augustus 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 07 Augustus. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 27 november 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gt5fb50x6h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

87* JAÀR Zsferdag 7 Âugustus 1915 fT!8<T DE GENTENAAR - DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Bureelente 6ent nr 10 Ketelvoat Voaruit neemt nog eens de verdediging ter burgers op zich : Oordeelt : Ontsvredenheid zaaraa I Onder bovenstaaudentiteI,scanjitiemana, die teekent : P. Gr., in Voonui een artikel Van meer dan eeneko'om, wâarin hij, oncle» voorweadseî een arm, ongelukkig auisnou-- den te verdedigen, welk in de Hulststraat op straat weid gezet, bovenarms va.t op de eiger.sars van werkmanshuizen, op u3 vangers, op de deut waarders en... op de katkolieke drukpers, weike tare p.ichtea niet kwijt eu ook schuld heelt aan de on men-Bchelijke barbaarscheden der op stvaatzet-terij, schrijft hij ! . - •„ P. Gr. die een rrteester blijki tezijnin opruien en ontevredenheid zaaien, naa net voorwaar niet noodig dien ronkenden titel in vette letters boven zijn epistel te plaa.sen, want in scheiden en ophitsen, ja ze'*3 111 het dreigen, moet hij voor den geweldigstea Unarchist niet onder doen ; hij schijnt_ te weten wat chantage is 1 Men ocrdeeie : Sprekend over de uitzetting m kwcslte, schrijft hij : « Er kwam.cn gedachten aaa wraak in mijnen geest. Er ging iels in mij om dat ik vroeger nooit çevoeld had, Ik was alsof ik iets wreeds sou lainnen uitvoeren hebben ' » (Op het assisenhof zeggen de beschuldig-den : Op zeker oogenblik zag ik niets daa rood, niets dan bloed voor mij ne oogen). Sprekend over den eigenaar w huts-meester zegt hij : Vervloekt zij hij, en dat het bloed oan zijne slachtoffevs eens op hem ncêrk me l De seris voortzettend, bedreigt hij, in de Volgende bewoordingen, den ontvanger : Weest oermaledyd, gij die sulks deed uitvoeren. Vreest gij dan niet dat eens de m a ut toi do! zijn ? De deurwaarders krijgen ook hun paart *iede, maar, voor die gerechtsdienaars, is zijn toon veel gematigder en hij vraagt hun çlechts: ivaarom zij zich aan zulke afschuwe-lijke daden lecnen en hij raadt hun aan : in icxe omslandig'ieden het hart booen de wei te stellen !,... De cortège wordt gesloten door eenea Bitval tegen de pers (de katholieke natuur-Ujk) die hare plichtea niet kwijt en door haar stilzwijgen (I ?) in zake afkeuring van het schandalig op straat zetten, eene daad pieegt welke erger is dan een menschen-tnoord. (P. Gr. die de deurwaarders aanzet tôt werkstnking en le kortkoming aan hunne ambtsplichten, sou voor de dagbladen een tlrenge rechter wezen, een prachlig exem plaar voor eenen XXeeuwschen bltedraad !) Hij va't bovenarms op Le Bien Public, Het Volk en De Gentenaar, welke hij beschuldigt te vergeten dat er wee en ellertde rondom Ons heerscht, en hij beschuldigt die b'aden Vocruit alleen te latenkarweien in den strijd tefren het schandalig op straat zelten I Hij neemt ook de gelegenheid te baat om Di Gentenaar te verwijten dat dit blad t zuint en schrijft over de pakjes voor onze "•tiijgsgevangenen in Duitschland en dat het fcijne kolommen enkel voor dàt opensteit. Wij zullen, voor wat ons aangaat, het volgende antwoorden op dat zoogezegd Ver wij t. Wij hebben van den beginne af ons ge-dacht ronduit en klaar gezegd over het betalen der huishuur : Ie Wie nu een looa verdient gelijk vôôr den oorlog, moet in' geweten huishuur betalen gelijk vroeger. Voor dien persoon is de oorlog geene reden om niet te betaleD. 2° Wie eene vermindering van Ioon of ■ppointement ondergaat, kan onmogelijk eene voile huishuur betalen ; hij moet dus in geweten geven wat hij kan en afkorten. 3° Wie hoegenaamd geen loon, geen het tninste gewin meer heeft, kan natuurlijk geene huishuur betalen, men kan eenen kei net vel nietafdoen. In die twee laatste gevallen zullen de eigenaars, wij twijfelen er niet aan, onze Eienswijze deelen. Het lot der huuraars is dikwijls zeer deerniswaardig, maar datgeen der eigenaars, is het, in zeer veel gevallen, even zeer. Door den band behooren de werkmans-huizen oi beluiken, niet aan kapitalisten of froot eigenaars. Negentig per honderd der beluiken of Werkmanswoningen behooren aan kleine burgers, die geheel hun leven gezwoegd en fewerkt hebben, en, oud geworden, met Bu une spaarcenten eenige huisjes gekocht hebben. 't Is van de huishuur dier huisjes dat die Cîenschen, die kleine burgers, moeten leven. Wij kennen er verscheidenen die vijïtigof lestig frank per week trokken van hunue huiijes en die eu, sedeit omtrent een jaar, wekelijks met moeite 10, 12 of lo frank ontvangen, alshet wel gaat ! Niettegenstaamic dat gering inkomen, zijn zij verplicht hunue grondlasfen en andere beîastingen, het stadswater en de gas van den lantaarn welk hun beluik yerlicht, te betalen. Zij moe'en ook hunne huizen onder-houden, hen laten vervallen ware uitzinnig. Wat blijft er aan die eigenaars, die zooge-zegde uitbuiters, of huizekensmeikers, nog over om te leven, 't is te zeggen om zelven niet van honger te kreveeren ? Wij kennen van die eigenaars die tegagr woordig, ien minste, zôô zeer te beklageu zijn als velen hunne huraars. Wij kennea et die ge!d moeten leenen en schulden maksn om niet te vergaan van honger en die in het Groen Kruis of in andere goedkoope spijs-huizen, gaan middagrnalen om de kosten van het huishouden te spareu ; die zich voor het overige den buik toeriemen, zich geene extras, zelfs geen pintje permitteeren en zelfs het noodige ontbeeren om te kunnen blijven wat zij zijn (of wareu) in de oogeu hunner siadgenooten. En onder die kleine burgers vindt men nog steeds menschen die goedwillig en vol liefde eenige duiten sparen om de goede werken, llulp• en Voedingskomiteit en andere instellingen van onderlinge hulp te steunen in hunne goedhaitige, mensch-lievende zeading. Men werpe slechts eenen oogslag op de machtige sommen gelds, welke in onze stad ingezameld werden, onder al de standen der samenleving, en waarin de burgerij, de kleii.e eigenaars (zoogezegde huizekenâ-melkers) niet uitgezonderd,ruimschoots hun deei bijdroegen. O, wij weten het wel, aile eigenaars zijn geene toonbee'iden van menscheamin eîi broederlijke naastenliefde, maar ongeluk-kiglijk is het dikwijls met de huuraars met beter gesteld- In aile omslandighaden, maar vooral in de tegenwoordige, moet er wederkeerige belangstelling zijn tusschen huuraars en eigenaars. Gezond verstand, geest van rechtvaardig-heid en onderling medegevoel, ge3teund op de kristene naastenliefde, moet het richt-snoer wezen van aile menschen, onver-schillig tôt welken stand der samenleving zij behooren, dàt is altijd onze meening ge- weest en zij zal het steeds blijven. * * * Wat het droevig geval betreft, dat ziah yoordeed in de Hulststraat, wij hebben inlichtingen genomen bij geloofwaardige personen en vernomen dat de vader eea werklooze is, die tijdelijk aan de darsea werkt en uit dien hoofde 12 fiank per week verdient, dat zijne vrouw ziekelijk is, dat een der twee kinderen met al te kloek is en dat de ziekelijke vrouw, elke week een half frankske op hare huishuur afkortte. Wij zeggen ronduit onze meening en zijïi van gevoelen, dat er, in die omstandigheden, geene reden was, dat reeds zoo ongelukkig gesin op straat te zetten. De ziekeiijke toesta'.d der vrouw en hare wekelijksche afkorting was daar eene meer dan voldoende reden voor. Doch, wij herhalen het, omdat zich eea afzoaderlijk geval voordoet, is het voor P. Gr. geene reden om al de eigenaars van werkmaushuizen voor te stellen als de ver-achteîijkste wezens op aarde. Wat ons bîad betreft, dat zich, sedert een viertal weken beïevert om, zooveel mogelijk pakjes of kantienen op te zenden aaq de Belgische soldaten, krijgsgevangen in Duitschland, wel het heeft die taak aange-vat, omdat het dacht dat het zijn plicht was iets bij te dragen om het lot dier moedige, dappere landverdedigers te verzachten in het verre buitenland. Hoogst vereerd zijn wij te vernemen dat de klanken van onze basuinen P. Gr. ter oorezijn gekomen en dat hij ons goedkeurt, want hij spreekt de hoop uit dat wij wel tôt 100,000 pakjes zullen geraken. Onze poging is met den besten uitslag bekroond en onvcrwacht beautwoord geworden.Wij zijn er recht gelukkig over, maar wij prouken, noch pochen niet met dea ver-kregen uitslag. Steken wij den bazuin (!?) op, dan is het om hulde te brengen aan die duizende Vlaanvsche menschen, die, den drang van hun menschlievend hart volgend, mild en geestdriftig bij dragen tôt dat bij uitstek menschlievend en vaderlandsch werk der so'daten-pakjes. In voile nederigheid, moeten wij bekea-nen nooit onze pretentie zoo hoog te hebben gedreven, doch aangezien P. Gr. ons zoo wel? emeend aa:iitnoediyt en hij naar wij yermoeden, ceu'mari van gezag en invloed is, verstouten wij ons ootmoedig een beroep te doen op zijne beiniddelen voorspraak. Rechtuit gesproken, wij_ zien ons niet in staat het gewenschte cijfer van honderd duizend pakjes te bereiken, maar, indien P. Gr. ons een handje wiide toesteken en aandringen bij de machtige maatschappij Vooruit, die niet alleen de grootste kapitalist maar tevens de grootste eigenaar der stad is, dan zou hij weliicht debeheerders dier instelling kunnen bewegen, in navolging van andeie kapitalisten, eenige duizenden frank te schenken voor de pakjes der krijgs-gevangenen.De oorlog heeft irnmers niet belet dat er in het feestiokaal geld geschept is geworden. Onze vuriga wensch is dat P. Gr. moge gelukken in zijne edele en menschlievende poginiïen en dat wij eerstdaags aan onze lezers kunnen melden, dat wij ons honderd duizendsle pakje hebben bereikt, dank zij de miîde iî2|î!page van Vooruit ! Wij wilien ons verbinden de milde gift van Vooruit eakel te gebruiken voor _het zenden van pakjes aan socialistische krijgs-gevangenen in Duitschland. Men kan overigens op de lijsten, .welke wij dagelijks afkondigen, klaar en duidelijk zien, dat wij , geen onderscheid maken tusschen de krijgsgevangenen, en dat reeds veel socialisten door ons toedoen pakjes onhane'ftn. Statîe Gent-St-Pieters TREINUREN. te beginien van 1 Auçustus. Vertrek naar : Aankomst van: . V ; 6.13 u. Oostende. . 12.02 u. Brussel (Aalst) 6.21 u. Mechelen. . 7 33 u. Oostende . . . 6.24 u. Roeselaere . (sneltrein). 6.33 u. Ronse. . . 9.45 u. Mechelen. . . 7.20 u. Brussel Aalst 10.04 u.Vlaamsch Hoofd 7.33 u.Charieroi-Zuid 10.14 u. Brussel . . . 7.43 u. BrusselAalst (sneltrein). (sneltrein) 10.20 u. Roase. . . . 8.24 u. Kortrijk . . 10.23 u. Kortemark . . 10.22 u. Oosterdé. . 10.37 u. Oostende. . . (srie'tî-eiû) 10.43 u. Kortrijk . . . 10.24 u. Kortemark . 11.09 u. 's Gravenbrakel 11.00 u. Bruss-.l Aalst 11.50 u. Bergen. . . . Namtddag : 12.10 u.Vkainsch Ho )fd 2.39 u. Kortrijk . . 3.30 u. Kortrijk . . . (sneltrein) (sneltrein) 4.28 u. Kortemark . 4.30 u. Rouse .... 5.58 u. Brussel Aalst 4.40 u. Vlaamsch Hoofd 6.28 u. Roeselaere . 5.33 u. Borfien . . 6.42 u. Oostende. . 5.40 u. Mechelen. . . (sneltrein) 6.13 u. Oos ends. . . 6.48u.V!aamschHoofd 6,20 u. 's Gravenbrakel 8.37 u. Mechelen. . 7.02 u. Brusset-Dender- 8.54 u. Ronse . . . monde (sneitiein) 9.57 u. Oostende . . 7.24 u. Kottemark , 10.09 u.Charleroi-Zuid 7.44 u. Kortrijk . . 10.29 u. Brussel Aalst 10.33 u. Oostende . . (sneltrein) (sneltrein) 11.48 u. Kortrijk . . De opgejsevea uren zijn Duitsche tijd. Warschau. Warscnau is de. oude aooîdstad van ifoiea en telt omtrent een miljoen 1600,000 inworiers. De Russische stad ligt op den linker oever van de Weichsel, op 1044 kilometers van St-Petersburg. Het is eene versterkte stad, met muren en grachten en de hoofdcitadel heet « Alexandrafort ». In de stad vindt men de standbeelden van Pon:atowski, door Thorwaldsen, en dat van Sigismond III. De stad heeft een « Champ de Mars # (oefeningsplein) waar 10.000 man kunnen manœuvreeren. De hoofdkerk is aan St-Jan gewijd; de Grieksche kerk is Sainte-Croix. Een kasteel, de Weichsel beheerschende, werd door Sigismond III begonnen en door Stanislas-August voltrokken. Men treft er onder meer aan : Een Saksisch Paleis; paleis van den gouverneur ; nieuwe nationale schouwburg ; een zomer-paleis waar I.odewijk XVIII, dan graaf van Provence, een onderkomen vond. Warschau heeft eene bank, een arsenaal, Munt, verschillende groote kazernen en een krijgshospitaal. Verder het hospitaal van het H. Hart, eene gouvernernenteele en polytechnische school ; akademie voor godsgeleerdheid ; eene kunst- en muziekschool, ailes modem ingericht. De bijzonderste nijverheden zijn de stoffen, wollen, dekens, zijde, muziekinstru-menten en paarden. De scheepvaart en handelsverkeer op de Weichsel is zeer groot. De bijzonderste ijzerenweglinies zijn die naar Krakau, Weenen, B.eslau en St-Petersburg. Warscisau is eene zeer oude stad ; eerst de hoofdstad van Mazovie, werd zij maar beiantjrijk onder hei rijk van Sigismond II (1566) en als hoofdstad van Polen inge-huldigd.De Polen werdea er ten jare 1G38 door Karel X icomng van Zwedea en rréderic* tVillem, van Braadeburg, verslagen. De ;trijd « Warschau-slag » genaamd, duurde ;nkel 3 dagen. Bij de derde verdeeling van Polen viel iVarschau in de hande-i der Pruisen en verd de hoofdstad van Oost-Pruisen. De Franschen bemeesterden de stad ten are 1806 en tôt 1812 bleef zij de hoofdstad fan het Hertogdom Warschau, gesticht door Napoléon I, in het voordeel van Koning Frederic-August, van Saksen. In 1813 vestigden de Russen z:ch in de itad en in 1815 werd zij definitief aan Rusland gegeven. Een opstand brak er uit in 1830. Het was :en wreede tijd ea het duurde maanden .'ooraleer de Russen den opstand konden inderdrukken. In 1848 brak een nieuwe jpstand los. Dan werd de stad gebotn-:ardeerd. Sedert was ailes er rustig en Dloeiden de nijverheid en handel van jaar :ot jaar. Vreesalijke misdaad TE EEKLOO. Nadere bijsonderheden. De lijkpleohtigheâen der al&ohtoffera. Donderdag morgend hadden de lijk-plechtigheden plaats van Julia ea Alfons Aei cke. Het meisje werd te Eekloo geboren, den 2 December 1904 ; het was dus nog geene eîf jaren ten voile, en zou met Paschea aanstaande zijne Plechtige kommunie ge-daan hebben ; haar broeder Alfons, insge-lijks te Eekloo geboren was sedert den 1 Mei laatstleden zeventien jaren oud geworden. Daar het juist markt was te Eekloo en de lijkstoet dwars over de Groote Markt naar de kerk moest, was het eea aooit beleefde toeîoop van nieuwsgierigen. De treurige lijkstoet werd geopend door de schoolgezellinnekens der ongelukkige Juiia, met hunne meesteres, Jufïer Augusta Waege, uit de school der Zusters van Liefde (klooster), aan het hoofd. Na de schoolkinderen volgden beurtelings de lijkkisten van Julia en Alfons, gedragen door kinderen uit de buurt. Daarna kwamee de leden der familie Aercke-Longueville, alsmede eene ontelbare schaar van geburen en andere inwoners, De vader, J ozef Aercke, kon den treurigea stoetniet volgen.daar hij nog niet hersteld is. Na den plechtigen lijkdienst ia de deke-nale kerk, richtte de deerniswekkende stoet zich langs de Molenstraat, voorbij het huis der misdaad. naar hef stedelijk kerkhof, al waar het stoffelijk overschot der tvree onschuldige schepselen, door eene broeder-band van het leven beroofd, aan de aarde weiden toevertrouwd. Uit de Vlaanders. feekloo.— Op de wekelijksche Donderdag' markt, was er merkelijk min boter te koop ge;teld dan verleden week. De prijs ervan bedroeg 3.80 fr. den kilo (maximumprijs). Er werden veel eieren ter markt gebracht, weike verkocht werden aan 3.40 fr. tôt 3.80 fr. de 26. — Belangrijk. — Te rekenen vaa hedea Zaterdag 7 Augustus zijn belangrijke wijzi" gingen gebracht in de vertrek- en aankomst» uren der buurttiams, waarvan Eekloo het vertrek- en aankomstpunt is. Gezien de trams thans het hoofd-verkeer» middel zijn,wilien wij hier deze wijzigingea mededeelen : Uit Eekloo naar Ursel, waar men aan-sluiting heeft naar Gent, Brugge en Thielt: V. 7.10 — 1.00 — 7.00 A. 7.40 — 1.35 — 7.35 Ursel naar Eekloo : V. 7.50 — 1.50 — 7.55 A. 8.25 — 2.25 — 8.30 Eekloo naar Watervliet : V. 9.00 — 4.00 A. 9.45 — 4.50 Watervliet naar Eekloo : V. 10.15 — 5.40 A. 11.05 — 6.30 De opgegeven uren zijn Duitsche tijd. Ruien. — Dieoen. ■— Sedert enkele dagen worden er 's nachts, hier of daar, kolen ge* stolen. Dieven zijn al op 't werk betrapt geweest, en de boeren zelf houden nu dea nachts de wacht. Aalst. —Aangehonden.— Zekere Stefaan Fransaert, een oud veroordeelde, uit het bedelaarsgestichtvan Hoogstraten ontsnapt, maakte sedert verscheidene dagen het ge-hucht Mijlbeek onveilig door z;jne roeke-loozediefstallea endoodsbedreigingen teçea de landbpuwers, die zijne schuilplaats dter-vea verraden. Fransaert, door de policie

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes