De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

373 0
13 september 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 13 September. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 27 februari 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/v40js9k17q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GEMTEMAAR - DE LANDWACHT Num. 214. 49* faar. G.OaGraeve.Katelvest.tS DS KLBIMS JPATSIOT VrlJdaj îrSeptesuar ISIS PrJfi * cenhemea f J&cx» ■■■wl'.jgibsjgbbgembwmmmbfwawwmgmiwe-mlibiwaimi'-ui jbj «w—bw—11 mummiw » ■" ■' ',n" <53 TBROBDENI1ÏO. houdeade wijzigicg vau het Uoaiaklnk besluit van 15 Juûi lfèî, betreffende de inrichting dax provinciale gouvernfciaeiiten, alsaiede van het koninklijk besluit van 16 Juni 1897, betreffende de iaricntiag der arroadi»semenlskommis«a-riatcn.Art. 1. — Voor de benoaming der ambtenaren '♦a beambtea vaa bureeloverste af naar beneden, ian voorhands worden afgeweken vaa de bo-foaliagen onder art. 8, lid 1, 2 ea 3 van he( koninkluk besluit vaa 15 Juni 1897, betroffend« Jde inrichting der provinciale gouvernementoa, jn de bewoording der koninklijke besluiten van <10 Augustus 1911 en van 11 Mai 1912, alsmeda Van do voorwaarden gesteld in art. 7, lid 1 en î, iVajQ he! koninklijk besluit van 16 Juni 1897, be-itreflende de inrichting der arrondissements-'kommissariaten, in de bewoording van ne) >kooiaklijk besluit van 10 Augustus 1911. i. Art. 2. — De « Verwaltungschef » (Hoold van (tetburgerlijk bestuur) is gemachtigd, uitvoering»' bepalingen uit te vaardigea. Brussel, tlea 30 Mei 1918. Der G en eralgou verseur in Belgien, Freiherr von Falkenhausen. Generaloberst. Grosses Hauptquartier. den 24 Juni 1918. Der Generalquartiermelster, Haîindorff. Generalleutcant. Vorenstaande verordening wordt voor het peîgisch gedaelte van 't gebied van het 4« legej •ekeadgemaakt. Der Oberbefehlshaber, SlXT VON ÀRMIN General der Infanterie. Dnitsoho Barlohten. BERLIJN, 11 Sept.—Westelijk krijgstooneel, Bij het atila^cn van klainsre Engelsche aanvallen ten zuidea van Ieperen en ten noordea van bel La Bassée-kanaal naraen wij gevangenen. Ten ruiden vaa den straatweg Péronne-Kamerijk gaven herhaalde aanvallen der Engelscben wederom aaaleiding tôt hevige gevechten ten guidon van Gouzeaucourt en Epïliy. Op enkele punten bereikte de vijand onze roorste steilln-gtn ; in (egtnaanraf sloegen wij hem terug j 300 gevangenen bleven in onze handen. Kleiaere aanvallen der Franschen, welke aan beide kantea vaa den straatwog Ham-St-Quentin bij verrassing en na geschutvoorbeioiding ondernomeu werden, sloejen wij af. Plaatsflijko gevechten ten noorden der Ailette. Tusschen de Aileite en de Aisne steeg geschut-vuur 's namiddags wederom tôt groote hayig-heid. 's Avonds deed de vijand hevige aanvallen, Bij œiaiukten vôôr onze linies. BERLIJN, 11 September, avondbericht.— Op de pavechtsfronten rustige dag. , WEENEN, 11 Ssptember. — Italiaansch J krUgstooneel : Op de hoogvlakte van Asiago ^ mislukten 2 vijandelijke verkenningspogingen. In de Asolooa sektor, waar de Italianen oader Inzet van sterke artillerie gelukt waren in onza linie» te dringen, werd door een tegenaanval van het 99® infanterie-regiment, de toestand ,Weder hersteld. Aan het Piave-front steeg het artillerie-gevecht. Oorlos ln het Oosten \ SOFIA, 11 September. — Op het Macedonisch front aan de westelijko Cerna, waa hetvijandelijk trtillerieYuur van tijd tôt tijd hevig. la Moglena-Ktresk en ten Noorden van het dorp Rakowo verstrooiden wij doorons vuur cene vijandelijke *anvalsafdeellDg, die na artillarievoorbereiding poogde onze loopgrach'en te nadcren. Van Huma tôt bij Wardar hevige vijandelijke vuur-overvailen, welke door onze artillerie krachtig yerd beantwoord. Op het voorterrein ten vresten Stties loveadige verkenaiDgsbodrij vigheid. Onze infanteriegroepen, door artillerie onder-steuid, verstrooidea talrijke Grieksche kompag-aies, bracht hea betrekkelijke varliezea tea eu namen gevangenen. Veraehsrpte Dulkbooteaoorloff. BERLIJN, 11 Septea»ber. — Door onze duik-baoten werden wederom 13,000 brutoregisterton vijandelijke handelscheepsruimte in den grond geboord. KOPENHAGEN, 11 Sept.- Naar uit Droat-hoim gemeld wordt, werd de croota Noorweeg* sche stosmboot «Adriane Kristine,» geladea met «tukgoed, Zaterdag avond op da terugreia vaa Engeland naar da Moermanknst, getorpedeerd. Het schip geraakte aan de kust bij Bardos op grond. De bemaaaing werd gered ; de ruimte-inhoud van het schip is 7000 brutoregisterton. DEN HAAG, 11 September. — Do Ameri-kaansche bladen meldan dat overdag een duik-boot h«t vermaardstô en gewichtigst Amert-kaansch vuurschip « Miamond Shool* Lightkip » cene halve mijl vaa de kaap Hatteras aan de kust voor Noord-Carolina, gezonken is ; het zal dezelfde duikboot zija geweest, die weinige dagen geltdoa de Amerikaanscha tankstoom-boot « Jennings » 100 mijlea van de Virginia-kust heeft in den grond geboord. MILAAN, 11 September. —De Corrière délia Sera meldt uit New-York : Voor da maand Augustus werdea 18 Amerikaaasche stoom-boiten als ovcrvallen bekead gemaakt. PARlJS, 11 September. — Do Nouyorker •cheepswerven meldau het verliei van drla AmerikaaBsc'hestoombooten aande Kubaanscho kust. LONDEN, 11 September. — De adaiiraliteit meldt dat ten tengevolge van den mist op ! September eene aanvaring plaats had, waarbij eoa Engalschc destrouyer gezonkea is. Géene ver-liezea aan manseb.3ppen. Oorlosr la BelgtS on ln 7rankrijk. PARIJS, 10 September. — Tea Oosten van Crozatkanaal, hebbea wij Grlbercourt genomen en zijn wij vooruitgegaan in do richting van Hinacourt en Essigay-le-Graad. Tes zuiden der Ailette habben wij tw>e tegen-aanvallen afgeslajen in de streek van Nanteuil-la-Fosso. Vijandelijke handgrepea werden afge-slagen in Argonne ea ia de Vogeezen. PARIJS, 10 September, avondberlcht. — Tusschen de Somme en de Oise, hebben onza troepen huanen vooruitgang uitgebreid, niet-tegenstaaade dan lavendigoa weêrstaad vaa dea vijand. Zij zija voorbij Hinancourt gegaan en hebbea eenen tegenaanval afgeslagen ultgaande van Estigny-la-Grand. Gevechten hebbea plaats gehad ter leogto vaa dea weR van La Fèra naar Sint-Quentin. Wij bczetien het dorp Trarecy. Tea Zuidea derOisa hebben wij verrcaeidene te.îenaanvallea afgeslagea in de streek van Latïaux. la ds Vogeezen zijn twee vijandelijke handgrepoa mislukt. LONDEN, 9 September. — Van r.acht is een overval ten Ncorden van Arleux-en Gohelle met sukses afgeslagen. Met uitzondering van weder-zijdsche geschutbedrijvigheid op verschillande punten, vooraf in de buurt van dm straatweg Atrecht-Kamerijk en ia de sektoren van het La Bassée-kanaal en van Ieperen, valt er verder niets te melden. Vooruitgeschoven afdeelingen der Engelsche en Nieuw-Zeelandsohe troepea hebben hedea morgend do Duitsche stelling op het hooge ter-rein tusschen Perzières en het boseh van Havri-court geaomen. Na een haat gevecht waarbij vijandelijke tegensanvallea met veiliezen wer-deu afgeslagen, hebben onze troepea de oude Engelsche loopgraaflin'e hernomsn op dea heuvel welkeGouzaucourt overziet.aa het bosch vaa Gotfzeaucgurt bezet. Op d«a linkervleugel vaa het aanvalgfront zija aadere Britscbe troepea er iageslaagd hua linie ia de oostelijko îtellingea van het bosch V*a Havricourt vooruit te breagen. Wij hebbea bij deze ondarneming een aantal gev&agenea genomen. Op het orerige van het Britsche front zijn ia sommige sektorea gevechtea geleverd. Vijan-dslijke aanvallen op de pas door ons gevestigie postoa ten westea van La Bassée ziia afgetla-gon. Vannacht en vandaag heeft het zwaar go-regead eahet weer blijft steeds stormachtig. ALLEHLSI. Hooâ van e«n bal^isobsia k^nploon tu don voatbal. Domien Baes, de uitmunteade Belg voor dea voetbal, lid van de Brugsche C. S., is op het Belgisch front den Î2 Augnstas çesneuveld. Gedurende een «anval werd hij gekwetst, naar het ho3pltaal gevoerd en vermaakt, doch Stierf weldra. Hij was adjudant-mitrailleur en aaa 't front van ia 't begia van den oorlog. Twee Fransesa parlamentaledan zwaar gewond. eneve aan het « Berliaer Tasebiatt »: Het Fransch kamerlid Dumesnil is aan het front gekwetst gewordea tengevo'ge van het ontplofien van eerta granaat ; ook esn aader gekead parlementslid, M. Abel Ferry werd ge* vaarlijk gewoond door een geweerscaot. Hakead aftredsn van gaasraal Ha!sr- Men seint uit Kopeahagen : Weekly Dispatch brengt hulde aan maarschalk liai : dis, binst de drie laatste jarea,met cenemorkwaardige kracht da ongohoorde oorlogôpogingan heeft doorstaaa, en die zijne taak heeft voorfgezet zonder ver-poozing en niettegenstaande de verauderiazaa welke zich hebbea voorgedaan ia het opper* bevelhebberschap. Het is mogelijk dat hij, tusschen dit en weinige dagen, zijn-; vraag doet gelden om in beschik-baarheid gesteld te wordsn ; nieraand kan noch zal hem zulks kwalijk nemen. Men weet tôt nog toe niet wie hem zal opvolgan. Aanboadlagan ln Busland. 38 Engolsche ambtenaars zija in Rusland aan-gehoudea en loopen gevaar dood^o~cho'en te worden, indien Lonia aaa zijae wondea zou bozwijkei. Evenecns zijn noz drie kameraden van den vertegenwooraiger Lichninow aangehouden sa vastgezet. Ultlmataai aan Rualand. ESSEN, 11 Sept.— De Haagsche medewer'-:er der « Rheinisch-Westfal:sch®r Zei'un^» mo'dt : Zooals mij medegedeold wordt kwam heden morgend in Holland een telegram ^os, naar het-welk de Fraasche regeering in een vonken-t 'iegram in het Fransch en het Russisch aan de Sowjetregeeiing een tijdverloop van -48 uren toestaat om onmiddeliijk de aaa;ehoudeaîFran-sch'T ondardanen in vrijhsid te stellen, zooaiet zal Frankrijk anders optreden. Xisnln ssnezen. ST-PETERSBURG, 11 Sept. - « Witscke-ranaïa Kommesao » vaa 7 September bericht, dat Lenia ia zDoverre hersteld is, dat hij kaa werken. Ontvansatîa. 8ERLIJN.il Sept.—De Rijkskanselier ontMing gister den ondervoorzitter van hot Staatsministerie en den minister van binneal. zaken Dr Soif. Bij de oatvangst der Stuttgardsche pers zal he 'ea de onder-kansslier ron Payer spreVen over den politieken toestand.Prias Abdoel Rabin zal heden in hot groote hoofdkwartier on'vaugen worden. Sa EEngolsohe vorllezos. ROTTERDAM, Il September. — De verliezen van het Engelsche lager bedragen tijdens een half jaar, vaa Maart tôt Augustus, 2830 officieroa •a 455.318 maa. S TAS99NIIS W S. —Filon voor c^o«irieke belien sijn te bekomoa in : « Comptoir d'Electricité, » 3, Kalaader* straat, Geat. 3878 — Kapitaîoa op Hypothekaa aan 3 3/4, 4 ea 4 1/2% worden seffeas seleend, vaaaf 1000 tôt 100.000 fr. Kantoor E. Minnaert, 21, Begijnhof-laan, 21, Gant (opan van 10 tot'l ure. 6169 — 9393 kolen meer te vindea. Koopt uw Brandhout (ttlokjea) E^montstr., 19 (Park). 6090 — Ta bekemea la 't groat, Volderstraat, 36, Geat: Allumeurs (vuuraaastekers) ; Batterijen en Zaklampen. 6071 Batîsriën ? Brabaatst^ 21 — Fabriak van metalieke Straatvasor», Borstelfabriek Het Ankar, Sliipstraat, 43. 7015 — KOifismangrsal « Lextra», in 't groot, L. Rotsaert, Poermagazijastr., 7 (St-Liareasl.). 6088 —Doo? aterl^aval, verseheideae Tableaux ta koopea. Zich weaden tea bureele van 't blad. 6185 — Oovraas^ : Goede Meid, goed looa, koit iabegrepen, niet slapen, Kouterdreef, 9. 6186 — Varlansrt te koopen, ectplaats, stylo LouisXV. Aaabod To'b'iiglqin fit O-t TU3SIT, Farohemin, uossjaa sa ~-o._ji.jc voor cigarettea, 16, St-Baafsplaats, 16, Geat. (037 — Znksoa vâa mondstukkea aan 1 en 5 fr. pat tand, Juweelaa, Zilverwerk, enz. E. Da Paept Brabaatd&iu, S0(bij St-Aoaakerk), Gent. 5931 — Okkasla. — Twee Echoone PIANOS ta koopen. Keizer Karelstraat, 83, Gent. 5632 —Taadarta JSoisr, Bagattenstraat, 36. Specia-liât mond, taadiioktaa ea valscha tandea. 5287 —Wiaaelkaatoor J ulas Dossche, Brabaatdam, n» 27. Aaa- en rerkoop van Publieka Fondsea, Koepoas. Ialichtiagen. Geene hulphuizeo. 5780 — S£ât haia Ch. Robeit van Fourruron haaft de eer zijnsr klaaten te verwittigea dat hat hais Vogalmarkt,nr 10,in besiaggenoiaen.voorknpif heropend is ia nr 8 (daarn'ivens). 6153 —Verloraa:Zondag,zakje met zilv.paternostef (granaat perlen.) Beloonlng LievenWiaaes'r.,58. — Verloran : Pak schrijfvverk, tram nr 1. Terugbr. belooning Prov. Bestuur, baresl 33, Gouvernemaatstraat of K.-L. D.erickstraat, 11. —ISÏen vraast propera we.kvrouw, Fransch sprek.Zich aanbieden Albertlaan,21, van 10 tôt 11 u. — Verloraa : Groote zwarten HOND, witta borst. Tcrugbrengen te St-Martens-Leern8 bq dea Veldw chter, mits goede bel ^oaing. 619# — Broodovaa « 1.3 Horveillaax ». Bakt brood, braadt vleesch, bakt koek. Droogt vruchten, graenten en fruit, opgas- enkolenvuur. Huis Dutry-Colson, Veldîtraat, 12, Gent. 52M — Oi^arattaapapler en Tabaa, Ad. Vaa den Breen, Siachtau.siaan, 17, Gent. 533D — Waîa?- blaaa- niar- an vroawzlakbaa. Qenezingdoor sp^oia'ist, Z >a-, Oins- ea Vrijda?, van 9 tôt 12 ard. S ivaan3traat, 54, Ge"t. 3377 St-BIaslus-Soekal. — Clara De Rouck, haar bekwaamheiis-diploma van vroedvroaw ont-vaagen hsbbende, stelt zich ten dieasta vaa eenieder. 7010 ST-AMAND38F.RG. — Brikbttssdishst. — Aflevtring (ra«» boterkaftrt) bons, Schooîatraat, Maamîag 16 September, 5i/2to< il 1/3 voor 30I tôt 600; 2 tôt 41/2 voor 601-900. Raatooea 50 kgr, per gezia, aan 4.25 fr, Klobpbndibnst. — Gezinnen zondsr Boepkanrt : Vrijdaf 20 Sspt., van 8 1/2-111/2 ure, roor 7i9*)i-72400; van 2-4 1/2 ur«» voor jz\01 tôt einde, Dô nrs zijn deze der oude *ele kolenkaart, Amsnkaansche kaart m?debren^cn Gaatbraâ'Se. — Boteroerkoop. — Zaterda*, van 2 tôt i lire namidda'.voor da a" 2256tôt 2385. Verkoop van S'.iiksrij in hetziifde lo vaa!, op Zaterdag 14 S^pt., van S tôt 10 en 2-4 u., voor de numm^rs 3001 tôt 3458 der boterkaart. — Bencorrading. — Verkoop oan Brikth ten.—Vrijda? 13 Sept., van 8 tôt 12 ure 's morg. en yan 2 tôt 5 uur 's namiddags, ia do Tapijtea» fabriek Gestichtstr.,voorde nrs 401 tôt 800. Het afhalea zal gesChiodonop Maaadag lGSopt. vaa 1-12 ure, ia do BrikeUeafabtfck, Stropka^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes