De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

537 0
31 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 31 December. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 15 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/599z030p2b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR DE LANDWACHT Nr 2§3. 49e jaar. fi. Da Graegs, Ketelvest, 86. DE KLEiNE PATRIOT Binsdag 31 Dec. S3S8 Per Nr 5 ctm. — Per week 3» etae Toegeïafen door de Cosasaur. V80a ONZE VâUWILLIGERS. Ht tgeen wij fcieronder laten volgen is mis-ïchicn niet g-heel en gansch naar dea oudsa trant.maar nieuwa tijdea brengen nieùwe zedea an de. Wij hebbsn geschreven in ons nummervan *4 December dat htt hoogst noodzaueliju: ware dat men werk kon aaascbaffen aan de soldatea In orîbepaald verlof gezonden. Welnu c:atzal en dat kan van zekfre jongens niet hetgeval zijn, door de schuldder Duitschers. Wij hebben nu vernomen dat vele van die ioîdaten die in onbepaald verlof gaan gezonden ^verderi, geneigd zouden zijn, ca eenige dagea ïust, een nieuw engagement te teekenen. Maar.... dan zal het kontingeot te grcot worden Ja, indien cr geere andere soldaten kenden naar huis gezsnden worden. Weinu, wij wtten dat vele vrijwilligers niets teter vragen dan voor onbepaafden tijd naar huis gezonden te wordea. A) deze jongens hebben in het burgerîijk leven eene positie, de eenen van kcdiende, de andere van nijveraar, hande-laar enz. Ware het niet mogelijk, met eenbeetje goeden uril, (en dat moet nu eenieder toch aan dea da? ïe.igen, indien hij waarlijk de heropbeuiing van htt Vaderlacd betracht), een soort roulement ia le richten ea telkens een vrijwilluer los te laten naar mate eea soldaat ia onbepaald verlof ver-*onden, den wensch uitdrukt een nieuw «naagement ta teekenen. Dit ailes traagt werk, natuurlijk ; maar is men Siet verf licht ie'.s te doen roor degenen die geen ■werk vin en kunnen, en hun huis, hun erve, de fabrit k waar zij werkten, verwoest vinden door de gruwelen van den oorlog ? Is bovenstaande niet eene oplossing die beida jroepen soidaten zou bevredigen ? - —-- —. Verbcnt! der Pensloeakassen van het arrondissement Gant. U t een schrijven dat we eergister uit Brussel •ntvangea hebben vaa den hter algemec-nen Bestuur ier der Lijfrentkas blijkt dat de Pen-«ioenkassen die in de onmojjelijkheid zijn hunne s'orîii gea te d:>en voor het einde dezer maand, «eze zuilen tno-ea doen m de. masnd Janaari, dcch zoo spoedig mogelijk. Aan i-1 de maat;c'iapp;jea werden de s'ortings-borderoelen gezoodiu ; moesten maatschappijen d- ze rog niet cntvangen hebben dan worden zij Vrierdtlijk verzocht hiervan onmiddeilijk den E._H. Eeckhout, Sîijpstraa', 110, te venvittigen. De tabellen voor het Ministerie zullen later gezonden wordo n, Onnoodigte wachtea voor de sto-tingen te doen n ar de toelage van 2 fr. voor de stsr,ingen van 1917. Ingezien de omstandig-heden zal do betaling hierraa blechts liter kunnen ge !aan worden. _De maafschappijen die d^or den oorlog hunne lijsten, lijfient- en spaarboekjes of andere stuk-ieu vcrnieligd zager, waiden verzocht hiervan dea eerw. hesr Eeckhotît ie verwitugen, die de saakmet Brussel zal trachten te schikken. Aan a' de maa:.- chappijen zal biai.ea ceaige veken een vol edig versla< gezonden worden ovf r onze werkingen binst dan oorlog met al de ir.lich'ingen die zij coodig hebben, of zoudeu àunnea verlangea. De Voorzitter, Ju!es MAENHAUT. 1 - f «O" -, De iSoofiesshoQl van Leuven, Men weet aat de eeuwenoude boekerij der Hocgeschaol van Leuven steisalmatig vemielâ Werd. De geheele we'eld heeft over deze schand-daad haro verqatwaardiginguitg^sproken. Een inte-na!ionaal koaiiteit vo"r de herstel-ling der Ilooeeschool is tôt stand gebracht op voorhanJnemiQg vaa verscheidene geleerde genootschappen ca geleerden uit Europa ea Amerika. De algemeene «ekretaris is M. Imbart de îa Tour. M. L. Desasdeleer, staatsminister vertegen-woordigt i l Amsrika h t iaterna'ionaal komiteit. De Amerikaansche ledeu van dat komiteit hebben voorgenomen een nationaal komiteit te stic'ctea oader voorziittrschap vaa M.Nicolas Mutray Butler, vcorzitter der iïoogeschool van Kolombie. Nieuwsjes uit ons Land, XSoning1 AlbirS ke ft sir B'»atiy. de gekende Engelsche admi-raal, verzocht Bel ië te bezoeken. Président Wilsoa zal ts Brussel het oud hôtel van priases Clémentine betrekksn. Sa puiasn van da Hoosasohool vas Iioavsn yyerden Vrijdag door den sekretaris vaa dea koloael House, d°n heer Carveî, bazocht ; hij werdt ontvangen door Moase'gaeur Ladeuze ea Ilebbelynck, rektors. Be soldlj fier mllUalran in verlof zal onge\eer 4,50 fr. daags zijn. De geiaterneer-cen, die aaar hunae lurdstedea zijn terugge-keerd met eeae raaand soldij, zuilen het voor-werp zijn van bijzondere zorgen en hun onieï-houd zal volledigd worden. Onze esrste oorlogîîobQpaa. De drie Duitscàe torpédos te Autwerpsn gebleven, zullen van eene bemanniag wordea voorzien. Eea honderdtal mitrozen zijn te dien einde reeds te Antwerpen aan^ekomea. Deze schepen zailen de eerste eeahedsn vormen onzer ooriogsvloot. Da krljgrsgohosï sal waarscliijnlijk ia Juh aanstaaade heropeni wordenBijzmdere voorwaardeT, zullea tea. voordeele vaa dezen oazer jongelingea dia den veldtocht hebbea medegedaan ea niet hebben kunnen « blokken » als d^ze die ia het laad gebleven z;jn. g--troffsn worden. Een aiaaw prodakt om gapîsr ta fabri&99ran. De Dîensche professor Kazea Gramson heeît een nieuw pro iukt uitgevon len om papiar te fabrikeeren. De f:roodstof bestaat uit afgevallen b'aderen, die tôt poed-r worden ver an de-rd. PrliîsaHjke goaderen ondar gaîegd. De goederen vin de vier princsssea de Croy, verblijvendo te Brussel, waarvan eea door haar huwelrjk de priases d'Arenbe'g is, de andere priases Frsaçois van Beieren, zijn onder zegel gelcgd. Onze vrljwilligers in ds kainpen. M. Maison, miais;* r vaa oorlog, heeft de kampîn deroorlogsvrij willi^ers bezoeh1.fiij was door hetgeen hij daar feziea heeft erg getroffen en heefr da iroti besloten daf al degenea die ia de kazernea niet kunnen g^p'aatst wordea. naar huis mogen keeren, ia afwachtiag dat da her-stelliag van het kamp vaa Beverloo zal toelatea onza joagens daarheen te .turen. Da Doitsohora hebben tôt bieitoj slechtî 203 IcAomo'ievea en 9093 waggons ia goeden sta:t s;eleverd. Men vraagt zich af hos zij tegen 13 Jaauari. vo'geâs de voorwaarden van oen wapeastilstand, de 5000 lokoinotieven en 150.000 waggons zu'len leveren. De mln'.gisr van bultsalandsobe 3akan. M. Hymaas, die Za:e.'i1a'ir te Brussel is terug-gske -rd. heefi Parijs zic'i reeds onderhoudea met MM. VVilsoi, Clemenceau en jloaxer. H9i « Balglaoïi appartemant ». bestaat la het Paleis vaa LSucni igtiam, te Lon-den, waar op dezen oogenblik dî président der Vereenigde Staten en mad. Wilson hunnea intrek hebben geuornen en het verbiijt is van dea Koning vaa Engeland. Het « Belgisch appartement » dat bestaat uit ze?en kamers, zeer rijk beraeubeld en ineealooper1, werd gewoonlijk betrokke î do >r K ming Leopold I, bij zijne me»i vuldue be-^oeken aan t-oningin Victoria. Hat bszoak vaa Président Wilson te brussel, is oliieieel besloten. De d^g is nog niet vast^esteld. Het krsdlet v&u Bslgi3. j De minisier-voorzitter M. Delaroix en M. j Franck, minisler vankoloaiën, zijn naar Londen vertrokkea waar zij het «krediet» van België ?aan iarich'ea, ten einde in Engeland de nij'. er-heiis- ea handelsinkomsten te vergemakke-liiken. In dea loop van toekomende week zullea zij te'Ugrree-f:D. Da soboollokalen in gabruik door de trospea. De minister vaa oorlog iieeft de eenheden ea dienstf n vaa hst léger bevolen dat de schoollo-ka'en door het leg r ia gebruik, onmiddellijk ODtruimi worien ea geene lokalea meer raogen op-jeetscht worden zonder toelaiing vaa den mmister. De prlnsan van Paraaa in bat Balglaob îasrer. Op het oogeablik dat di vijandelijkhedaa gin<en eindigen, heeft koning Albert er aan gehouden de dienstea te herkenaen, bevve^an tijdens het glorierijk en eind-offsasief, door de twee prinson Sex:eea Xavier de Bourboa-Parme, artillerie-officierea gehecht aan de 4» divisie, de eereieekeûs van het oorlogskiuis te over-han iig-n. De twee prinsea hadden dea 21 Mei 1916 rce 13 het Fnnsch oor.x>s'skruis bekomen, hen over-handigd door den président der Republisk, op hv front te Voumen. Zooals men weet was het prins Sixte die in Maart 1917, gelast werd aaa den président der Fransche republiek, de fameuse brief te over-hand>g<n, waarbij Keizer Kirel aaa Fraakrijk vojrsteUe hem te geiasten de vreie met Duiischlaad voor te bereiden. Het was da ruchtbaarheid van dezen brief die in Frankrtjk eene ministerieele krisis uitlokte en in Oostea-rijk het ontsla^ vau graaf Czernia voor gevolgf bad. Het naar hnla zendan dar klaasaa. In het département va i oorio : zija maatiegeDn getroCfen voor het naar huis zea iea der k assen van 1393, 1900. 1901,1902 en 1903. De klassea van 1901 ea 1903 zullen spoedig volgau en dm da vrijwilligers van tea minste 35 jaar oud. Het naar hais st irea der vrijwilligers <.aa30 en 25 jaar ligt ter studie en zil niet lang uilblijven. m HET VATiKAAfl. Hana aangpraak vaa Z. H dan Paua. De ti. Vader, autwoarden le op het adres der KarJiaalea, i;elez m dior Kardinaal Vaautelii, verklaarde dat Hij de wenschaa vaa Karstdag mot vrjugde koa ontvangea en zulks voor de aerste maal na dea stilstand der vijaadelijk-heden.De Paus herinnerîe dat H j al zijae krachten en iaeevingan had iagsspaanen om den Vrede te verhiastea. Do princi-pen van de eeuw'ge rechtvaardigh.id van Kristus herianerende, richtte de H. Vader zijne gedich'en naar de groote vol ;erenbaadea, uitgenoodi^d om den wareldvrede ta verzekeran en w inscht dat tôt aan de vredeskonferencie da geest van verzae-nin'î, waîir^an hij dî afgezant is, heerschc. Da Paus weascht ook dat de bas issingoa vaa itot^Vredeskoa^rei da berst«lling _Tan. de or de on de herbiring van de menschelijke gevoeienS bevatten. Zijne Heilighaid ba/estigde ook besloten te zijn aan de beraadsiagin^ea van het Wereldkongres de bescherming te verzekeren van hat gezagop de geloovigen opdat da gehoor-zaam'aeid aan de gatomea baslissingen zoo ver-gemalckelijkt worden, ten eiade aan de wereid eene rechtvaardigo en duurzame vrede te verzekeren.De Paus betracht slechts ia zija vader;chip hetbestuur voor de toekomst. Hij vrcjstdathtt onmetelijk tempeest dat over de aarde heeft gewoed. spjren van verwoeitingenachtjrlatenda ook in da harteu der menseben overblijfs&ls vaa -voormalige wrok, kiem:n vaa oneînigheid, wraak en wadervergeldlng heeft nagelateu. Zijne Eleiligheid deakt dat htt werk is vaa den Heiiige Vader om de zedelijke kwalen vaa den oorio? te herstellen en niet iifln de sioffe-lijke verwosstingen. Hij hooj » dat zijn wark da weerklank zal zija vaa de beslissiagen die op da Vredeskonferencie zullen genomen worden. Hij eiadigt ten slotta niet te zegt,e.i dat het werk, waaraaa men zich in de toekomst moet verkleven, bestaat iu de opvoeding der kinderen, de b-scaerming en het wijs besiuur der werk-lieden en de-raadgevingea aan de banoeda klassen opdat zij een goad gebruik van hun rijk-dom zouden malcen, Zijne Hei'iijhsid wenschtdat hetKindje Jeztn met het nieuwa jaar de rechtvaardi.heid, dq zachtaardigheid en het gelu< moge brengen. De Paus gaf vervolgens zijaea Pauzelijkea zegen. ■ ■ ——" ■ . ■ Jk.31.Xi ESLEI Wat da holdeaatoed aan Prankrijk gokoai. béait. In de Fransche Kainer werd kennis gegeven van de verliezen tôt 1 November : Gesneuveld 31.300 olîïcieren en 1.040.000 solditen ; vermist 3000 officierea en 311.000 soldatea ; krijgsgevaa* gen S300 officierea en 433.000 soldataa. " Een verdraâ' mat Spanf®. Si'aaie is zianen3 een verdrag te sluitea met de Verbondenea ea h-t gebruik toelateàde vaa de Duitsc'aè tonnemaat op dezen oogenblik in Spanje geïntarneerd. Da vradas-konfaraaola. Da « Morning Pos: » me'.dt dit da vredeskonferencie waarschijnlijk dea 6 Jaauari zal beginnen. Aan de ears'e basp-ekia^en zullea slechts visr mogend'aeden deelnem -n : Enge-land, Frankrijk, Itaiië en A.merika. Vervolgens zullen de andere Veroondenen uitgenoodi?d wo.'dan deel te nemm aaa de be3prekin;aa, waoneer het hurina belmgen geldt. Hat programma vaa SI. "Wilson es Eagîland. De onderhandeliasren die Preîileat Wilsoa' gebad heeft in het Pa'.eis van Buchiogham ea in het ministerie vaa buitenlandscae zaken, hebban voldoende uitslagea opge'everd. M. Wilson, da eerste minister ea M. Balfour alleea) woonden de besprekiagen bij dia meer dan vijfi uren geduard hebben. Da baspraking liep over del4pun'en vaa het programma van Wilson. Nopens het ootwerp zija zij voile lig 't akkoord. Garmaansoho baweglng:. Graaf Ciernin komt eene groote demokratischa, burgerspart.j te stichtea. Zijn programma bevat een ekonomisch verbond met de Siàvische Staten,] volledige afbreuk met Duitschlaad ea eea verzot tegea ieder paagermanisch gedach^. De anti-Duitscha bewegi'ig neemt v^n d*g tôt, dag eene groote uitbreiding. De Wrensche! biaden kondigen artikels af eene ekonomischai ramp voorspailende in goval r an eea verbond^ met Duitschlaad.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes