De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

775 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 22 Maart. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 02 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/183416x47n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR -DE LANDWACHT 8§' jaar. Wam« ëâ G.3a Oraeve» Sele!vests a S 3E KLEIN S FATRIOT SMIaw hw a**°g" S n.T^rlprH.San « :ï Maari 1117. *3 Pfîjs 3 eeistleaies Oaiteehe bërfchtM J V&n tt»4 Ilôsfdkwssffte&S-j i Eer*$e Bœitacà berlokt. BERLÏJN, 20 Maart. Wesîelîîk Krffgstooneel. In het gebied dat wij aan weerszijdea van de Somma en van de Oise aan c'en vijand heb^ea 'priisgegeven, kwam het maermaals tôt gevech-3en tusschen infanterie- en ruiterij-afdeeliegea, waarbij ce vijand zware verliezen opliep. Bij het vc orbe: eiden van het gevechtsveia, dat wij in die sir ek hebben" uitgekozen was het Toor ons een militaire noodzakelijkheid, ailes cnbrmVbaar te ma! en wat den vijand la'er bij Sijne krijgsverricbiingen had kunnen begun-itigen. In de frontbocht bij leperen haa den dure vert enners 12 Engelschen uit hun stelling. Tusschen Lens en Arias was de geschutstriid af en toe levendig. Op den Hnkeroever van de Maas, ondernamsn da Franschen 's nam ddags «n's nachts he vige aanvallen op de stellingen, die wij op 18 Maart veroverd hebben. Zij wer-den overal afgeweerd. Nabij de hoogte 304 rukte eene onzer kompa-gnitën uit eigen beweging den wijkenden vijand achterna eu verovtrde daarbij nogmaals een loopgrachtsiuk van ongeveer 200 raeters breed, waai van zij de bezetting (25 man) gevangeu nam. Bij eene kranig doorgevoerJe onderneming ylak Ibeziiiden de vaart van den Rijnnaarden Rhône, irielen 20 Franschen in onze hand. — Wij hebben bij luch'gevechten 13 en door ons afweerge.chut 6 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Oastelifk krlfgstooneel- Levers van generaal-oeldmaarschalk priai Leopold van Beieren : In enkele frontvakkea was de gevechtsbedrij-viglieid levendiger dan de vorige dagen. Onze Terkenningsafdeelingen namen bij tochten aan da Beresinaen aaa de Stochod 23 Rassen gevangen. MacadoniaoU front. Tusschen de meren \an Ochrida en Prespa en Op de hoogten benoorden de kom van Monastir, ■waar de strijd sedert negen dagen woedt, hebben de Fraasc&èn ook gisteren geen voordeeîen tunnen behalen. Hun stcrmtroepenrukten over een bi eed front, zoowel in de landengte tusschen fee ide meien aïs benoorden Monastir, in de rich-tiog van onze stellingen op. Al de aanvallen aflslukten in ons vuur en, op enkele p'aatsen, ia gevechten van lijf om lijf. Onze troepen en dia Onzer ver'oondenen hebben z^ch dapper ge weerd. Tèn Noorden van het mear van Doiran joeg geschutvuur verscheidene Engelsche kompag-niën uiteen. Tweede Diiitaoh barieht. BERLIJN, 20 Maart (Avondbericht). " — la J»et Westen bij regenachtig weder aan weers-ïijden der Oiee, en in het Oosten bij dooiwader geece bijzondere gebeurienissen. Offi&ieele Ûostenrijkschs berichten WEENENT, "20 Maart. Oosterjk krifgsîooneel. In de -voud-Karpatben, ten Westen Tan Luck en aaa de Stochod, suksesvolle voorveld-onder-««mingen. Verder niet s van belang. Iiaiiaaaseh kriigstaosies!- Aan htt Flemisdalfront beduidende gestsge:i, of vèrder slechts ook de gewone geschutbediij-^igheid. Triest was andermaal net doel d^r ■Vijandelijke vliegerbommen. Zutd-Oasteli|k krJfgsîoonssI. . Ten Moerden vaa Tepeleen, aan .de Bojusa jRaaKten on«e \erkenaingsafdeclin-;en eene vijaa-'eSCrî,roep in de ran. Ten Oosten vaa «et m^er van Ochrida werden opnieu'.v" sterne V/aniche aUftral!en af^eslagea. 0s aorloi m hat Qosta». 1 Tm-ksob berlobf. | KONSTANTINOPEL, 20 Maart. — (Ambte-lijkbeiicht van 19 Maart.) Van geen enkel front zija gebeurtenissea v?n belang te vermelden. BuH^aara^h berleht. SOFIA, 20 Maart. — (Ambteiijk bericht v.m 19 Maart). Haoedoniaoh fronÊ. Tusschen de merea vaa Ochrtda en Prespa viel de vijand mecrmaals aan. Hij werd overal teriiïgeslagen. Ten Oosten vaa Prespa vieîen sterke vijandelijke afdeelingen, door een talrijke artillerie ondersteund, onze stellingen nabij Tsjervvena Stena aan. Zij werdea bloedig terug-geslasen.In deu sekfor van Brationdoî, aan de hoogta 1248, nabij Smegorao en Rastani kwam het t«?t verbit'erde gevechtea, die den ganschen dag voortdimrden. Zij zijn n»g niet afgeloopen. la de bocht van Czerna richttede vijand een hevig geschutvuur op de hoogte 1030. Op de overiga frontdeelea, geschutvuur en vuur over en weer tusschen vooruitgelegen posten. In het dal van de Wardar waren de vliegeniers in de weer. Rumeensoh front: Er is niets te vermelden. Sorlog is SBI.118 ta FSANKEUS Franeche barlohtea. PARIJS, 19 Maart. — Tijdens den nacîil waren de lichte Fransclie detachementen alioos in nauwe voeling met de Duitschers : zij hebben zorider ophouden hun ooparsch ten Oosten vaa Nesle vooit?ezet. Op '.'Crscheidene plaatsen b.;-reikten do Franschen den spoorweg van Hatn op Nesle. Ten Nocrden van Noyoa hebben de Fr&4* sc'aen Guiscard bezat en hunna patroeijeu droDgen vooruit langsheen da Nationale baan op St-Quentijn. De Franschen vermeesterdeâ ten Oosten van de Oise de tweeds Duitsche stelling. In Argonne, naar Harazée op, hebbea de Franschen een ovtrval uitgevoerd, die hua gn-vangenen opleverde. ®p den linkeroever van da Maas hebben de Duitschers, gisiere^, na eene hevige beschieting op het front Avocourt-Mor -Honime, hevig aangevallen op de Fran-che steUinten, tusschen deze twee punten. Hàt sper- en mitrailjsusevuurder Franschen hebbe:i den flan val op het frontgedeelte afgeslagen ci an de Duitschers zware verliezen berokkeai. Naar hoogte 304 en den zoom van het Avocourt-bosch op, waar afdeelinsen Duitschers erin geslaagd waren binnen de Franschis linies te dringea over een breedte van ongeveer honderd meters, ontspon zich een vinnig gê-Vf cht van man tegen man, tengevolge van hc-i-weik de Duitschers vluchtten en uit de vooniit-geschoven Fransche loopgrachtenseîeeJea werden geworpen. Eag3l«oh bdrloht : LONDEN, 19 Maart. — De achtervolging vaa den vijand dtiurt hedeu voort, waarbij ruiterij ea vooruilgeschoven posten de vijandelijke achter-hosden terugdrongen.Het gewonnen terreinstr«lft z.'ch uit op eene diepte van 3-13 kilame'.ers. Nog 40 dorpen zijn ia onze handen gevallea".. Ooslsiirijksch-ltaliaansoh 3 oorle^ Itallaaniioh bericht. ROME, 19 Maait. — Lau»s het heele frjat sterker werkzaamheid van het geschut. Buiten-geivoon kiaclitig \va: m in het Lagarina-dal. Eeiiigc geanaten hebben kltiue hospiîarlen van de Italianen ia Gorizia en Rouchi geraakt en daar verpleegde rnenschen getroffen. ^ Pogingea van den vijand, om eea învaï te doen in het dal van de GiumeUa (Rio Ponaîe, Garda) en in bei vak vao Lucati (Karst), zijn mislukt door de gestadîgs waakzaamlieid onzer . troepen. I Helder zicht heeft debedrijv:gheid ia de lucat J begunstigd. In schitterende gevechten zijn twee " vijandelijke vliegtuigen geveld. Eea viel in oaze linies. la den.afgeloopen nacht heeft een Itaîiaansch luchtscbip, in wëerwil vaa ongunstige weers-omstandighelea tengevolge van een harden wind, het statioa GaSliano (Lagarina-dal) wetea te bereiken en daarop, alsinedo op de spoorlijn in de richting van Mattarello, een ton sterk ont-plofbare stotfen geworpen met puike uitwerking. Het luchtschip werd door heftig geschutruur bestookt, maar is onverlet teruggekeerd. Een smalded vijandelijke v.atervliegtuigen heeft bommen geworpen boven de lagune vaa Grado. Geea slaehtoiters, zeer lichte schade. OP ZES. lîcoi'wesgsoh aohip vergaaa. BERGEN, 20 Maart. (Noorweegsch telegraaf-kantoor.) — Het Noorweegsch stoomschip « Orion » (1950 ton) uit Bergen schijnt werkeliilc, zcoals mea reeds sedert lang vreesie, met man eu muis in de Noordzee vergaan te zijn, daar ' men sedert zijn vertrek er niets meer vaa ver-noraen heeft. De « Orion a was met kiezel vaa Norvvick naar Middlesborough onderweg. Het schip had een bemanning van 77 koppea en was voor 1,150,000 kronen verzekerd. Bij Terglasing in den grond g'eboord. ^ BERN, SO Maart.™ In het raidden der maand Februari heeft een Fransche torpedoboot ia de baai van Marseille eea Fiaasche du.ikboot,die zij voor eca Duitsche nam, ia dea grond geboord. KIÎUISBSS- OORLOG dorDUIiCBOOXEH BERLIJN, 20 Maart. (Officieel.) — Een onzer duikbooten, onder bevel van kapiteia-luiteaant Mo aht, heelt dea 19 Maart ia het wesUlijk gedeelto van de Middeîlaadschc zee eea door torpedojagers gedelit, Fraasch liniescbip der % Danion-klasse door eea torpedoschot tôt zinkea gebrafch\ Het linieschip, dat in zigzag vaarde, hekîe sterk over zoodra het getroftea was ea "k .uterde na 45 aiiauten. De schepen der Danton-klas hebben tôt ISOOOton waterverplaatsing en eeae saelheid van 19.7 tôt 20.7 zeemijlen. De bemanniQg bedraagt ongeveer 858 man. De schepea zijn met vier 30,5 centimeter-, twaalf 24 cantimeter-, zestiea 7,5 centimeter-, acht 4,7 centimeter-kanonnen bewapend. Hun pantser is van bijzondere beschutting tegea onderwatar-ontploffingen voorzien. De oproerige beweging in Rasland. Maatrdgdldn dar voarloopige Xlâgeerlng. STOCKHOLM, 20 Maart. — De kiezing voor dea nieuwea Russischca Regeeiiagsvorm heeft reeds toekomende week plaats. Ook het Russischa leger zal daaraan deel-nemen.AMSTERDAM. 20 Maart. - VoTgens een bericht van de « Times » u't St-Petersburg vaa Viijdag, în hetwelk de bekende hervormings-voornemens der nieuwe regeering herhaald worden, zal ook ia de p'aats der policie eeae nationale milicia ingericht worden, onder ge-kozeac ofïïcier:n enoader bevel der plaatseltjke besturen. Zooals de po'.itieke kieziugea zulîen ook de kiezingen voor de plaatselijke besturen volgens het aljemeen stemrecht geschieden. Slsolien der warklieden. STOCKHOLM, CO Maart.--Donderdag kwam eene proklamatiû uit der .St-Petersburgscho Arbeldersçartij met de volgende eischen : Afsçbaàing. der keizerlijke waardigheid ; «temmmg over de vaortzetting TSta den oorlog sn elf andere eischen van scciaal-radikaÎ6n aarâ, die voor het oogaïfblik niât verder in aaamex» king koasea. Talrijke arbeidersleidershsbbea zich aaar 'hei Front begevea om daar propaganda te makesa roor huane eischen. Het spreekt niet zeer voor de sterkte des huidige regeering, als men hoort, dat de rniaisieç van oorlog, de vertegeawoordigers der werklio-ienpartij die naar het froat gingea van b&M« pa sport en voorzag. De Grootvorst NTikoîaï Nikolajewitsch, diél; aet opperÎJevol over de troepen zou overneaicn,' verzccht op het laatste oogeablik cm sijai beslissing te mogen uitstellen. VoJgens men verneemt deelde hem de reyee-ring mede, dat zij voor zijae persoonliike vedig„>» aera op het krijgstooneel niet kou instaan. Hij zal nu vermoedelijk eerst afwachtcn ifljf ^fiJjjenaSkvde vertegeawoordigers der arbeiders^ Je gSim^Qereii aaa het front zullen beïavloeden. Bagelaohe sn Fransobs steramen over àtt Itassiaobs twasspalt. BERLIJN, 20 Maart. — Uit de télégramme» 1er Eagelschekorrespoadentea fai St-Pe ersburg, " spreekt zooals aan dea « Berliner Lokal-Anzes-ïer » uit Stockholm gemeld wordt, da ovor-wegenda opvatting dat het de révolutionnaire iverklieden-komiteiten zal ee',ut^;en, met d«f aulp der aanhaagers van deoude Reeeering di& Je gelezeaheid waarnemen, de nieiwe macht-vecrde:s oHwer te werpen, de anarchie in hat landte veroorzaken ea de acerlaag aaa het front. Sedert den 10 Maart zouden çeene transport"* ireinen uit kinnen-Raslajid aog aaar het frpnt vertrokkciiaSn, zoodat hét leger goea toéVoee meer g€*?regea heeft van aaamunitie, krika-materiaal ea levansmiddeka. De dépôts moeten op bieede schaal aan?e-sprokea worden ; de revoloaionnairen bebboa ook in Moskou aile spoorwegtransportea dt; Siberische baan teggn.e'noaden en de le ver--middelen die zlch daaria bevonden ia besl-i# îenomea voor de bevolkine. De troonaîatand. De Tsaar heeft te Eskow de ait waarbij hij afstand deed van den troon, endeïtlekend. Dit nieuws werd ter keaais gebracht vaa leger en vloot. De omatandighsden Van daj troonafstar-fi. AMSTERDAM, 20 Maart. — Ue briefwi3Si:-laar van d'en ■ Times », ia St-Petersburg, mol it van Zondag morgend î . lit bsn in de niogelijkheid een vollc lig en ge-Irouw verslag te geven van hat verioop der din-ïen bij dea troonafstaad van den Tzar : Nikclaas II kreeg ia de statie van Bologo; s den raad, niet voort te reizen naar St-Petersburg-. Hij is verstandig geaoeg geweest diea raad te volgen en '.an een bezoek iado hoofdstad af te sien. Hij begaf zich vaa daar naar Pikow om daar zijn lot af te wachten. Tôt zij ne begeleiders zegde hij : De omwenteliogsbewegiDg zal wel met de monarchie gedaaa maken. Hij was dus op het ergste voorbereid. Alexander Gutschkow en da behoudsaezir.d» afgevaardigde Schulgin kregea van Rodziar1:» de opdracht zioh te begevea naar het hoa'd-kwartier vaa dea generaal Russki. Zij kwamen daar den Donderdag avond to». De oagelukkige Vorst oatving in eene kîeine, spp.arzaam verlichie kamer. Hij was gansch rustig en zichzelvea mees'-r. Tôt Gutschkow aegde bij ; Zeg mij de voila waarheid. Deze antwoordde : Wij zijn gekomea, om uwe Majesteit citde te deelea dat al de Sr-Petersburgsehe troepen zich in onze macht beviaden. Het is overbodig nog. andere iegimenten te zendea. Zij zulléa dadelijk bij huaae aankomst in de. statn quo overloopea. Ik weet dat, antwoordde de Tzar ; aaa d« troepchdeeîea zija "reeils beyelea gffevea 4et temgke«r naar het frant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes