De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

136 0
23 augustus 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 23 Augustus. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 13 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/k93125s143/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DEGENTENAAR-DELANDWACHT Ùum. 200 39' gaar. O.De Graeve, Setelvesf, t S PS KLEISB FATfUQT Dondepdaj 5» Augustus 1917. Prîjs 3 eentleinsn DFF1CÏEELE DUïTSCîïE BERICIITEN VE30BDBNXÎÎO waarbij esae balaatlng op hat ro»read veraiogsa wordt geraatlgd. (Vervolç.) III. — Van de sohattlnK d«r goederea en dsr sobulden. Ait. 9. — Voor de hïffinî der belas'ing wor-dcn de goederen en de schuklaa geschat als volgt, te weteo: 1) De waarden in gela en papjergeld, welks Wettig betaalmiddel zijn. op hunne naamwaarde. 2) De schuldvorderin.îen en de schulden, op he! beirag van hun naamkap'.taal. H< t kapitaal wordt geschat op zijne kontanie waaide, daartoe a!s maatstsf genomen worden de interest tegen den we'telijken rentevoet be-paald voor de burgerlijke zaken : a) wanneer de schu'dvorderingan en de schulden betaalbaar zijn op tij 1 zoader interest, of bij jaarsommen ; b) wanneer het tijdelijke renten geldt. 3) De altijddurende renten, op het bedrag van het kapitaal vastges'eld voor den afkoop en, bij onss'entPnis, op het kapitaal van het twintig-voudige bedrag der jaarlijksche rente. 4) De lijfrenten of pensioenen, op het kapi-taal van het één- tôt tienmalige jaarlijksch be-diag, volgens het onderscheid gemaakt bij artikel !0. 5) De Schatkistbons. deS'aats- Provincie- en Gemeentetondsen, de obligatiën en aandeelen, de intresl-., g«no!s- en oprichtersaandeelen, als-«nede aile welkdanige openbare effekten, op hanae vvaarde vohens den beurskoers en, by Dn'stentenis volgens hunne verkoopwaarde. Bij roo;komend geval, wordt de schattinj gedaan volgens den, oplast der Re^eerinç, in de eerste week van het belas'.iagjaar bekead-gemaakten prijscouiant. 6) de niet onder voorgsande nummers begre-pen goederen, ea hunne verkoop waarde. Art. 10. — H<.t kapitaal der lijfrenten of pen-»io nen waarvan sprake onder nummer 4 van artikel 9, wordt met inachîneming van den ouderdomde3genen op wienslijt'z'j zijn gevestigd naar de volgende regelen vastgesteld : Tôt 20 jaar en daarbenoden, wordt 10 maal de jaarlijksche rente gerekend. MENQSLWSRK.-23 Augustus 1917. 109 De zoon des Moordenaars Hoewel iren in die tijden nog zelden goedertierenheid gebruikte, hadderi de jeugd van Jos en het geheimzircnige van de zaak zooveel indruk opden rechter gemaakt. dat, toen hij het vonnis uitsprak, hij duide-Jijk te kennen gaf dat het doodvonnis door de koninklijke genade in vervoering naar eene strafkolonie zou veranderd worden. Jos gafgeen antwoord ; hij boog en werd naar de gevangenis terug gebracht ; eeaige minuten laler voelde hij de armen der weenende Mary om zijnen hais. — Gij veroordeelt mij focti niet, Mary, vroeg jos. — Neen, rieen, snikte Mary ; al wat de wereld kan doen, is niets, als wij onschuldig zijn. — Spoedig zal ik ver van hier zijn, Mary, Jos. Maar, Goddank, 't is nu voorbij. De gedaanté van EmmaPhiiipsverscheen ■voor zijne verbeeiding en hij bedekle zijn gelaat met zijrie hauden. — Was het niet voor ha ai gcweeit, dacht Boven da 2-5 tôt 30 jaar, 9 maal de jaarl. rente » 3 ) » 30 » 8 » » 30 » 40 » 9 » » 40 » 50 » T »» » 50 » 55 » 6 » » 55 » 60 >» 5 » » 60 » <55 » 4 » » 65 » 70 » 3 » » 70 » 75 » 2 » » 75 jaar, I maal de jaarlijksche ren'e Is de reite of het pensiosn afwiîselend, dan noemt men als jaarlijksche ui'.keering, de renta vervallen gedurende het jaar dat aau het belas-tingdienstjaar voorafgaat. Indien de rente op hetlijf ran twîe of meer personen is gevestigd, wo.dt het kapitaal be-paa'.d volgens den ouderdom van den oudsten, of vaa den jongsten, naar gelang de reate mo«t tenietgaan, met het overlijden van den eerst-stervenden, of van den Dn?stlevenden. Art. 11. — Is de schulclenaar van twijfelach-tige gegoedhîid, dan is de brUstinçplIchtue ge-rechtigd de schu'dvorderingen en het jaarlijksch bedrag derrentin op hunne w zenlijicî waarde -te begrooten, rnits in zijne aangifte de vereischte bevvijzen te verstrekken. (Wordt voortgezet). I IHII IM m DÏÏIT8CHE BSBICBTfiV van het Groof lïoofdkwai tier Eerste Baitsob barioht. BERLIJN, 21 Oogst. WesteI3|k krljgstoaneel. Leffei'front oan vHdmnarsehalh kcoenprins Rupprecht van Buieren Ter uitzonderin? van een aanhoudend vef-nielingsvuur, da<-, bij poozen, in eenige sektors vanhetfront in Vlaaideren en in Artois bulderie waren er geene knjgsverrichtingen van belang aan te s'ipp^n. Legerfront uJtn der. Duitsohen Itroonprln». De eïrs'e gevechtsdag voor Verdun hesft vcrtîr de Fran3chen denz'lt'den uitslag gehad als de groote aanvalleti in Vlaanderen door de Engal-schen op 31 Juli en 16 Oo^st. De overmacht van materieel en het optredea van grôote massas manschappea, die zonder hij. Wat rnoet zij van mij detxken ! Een ver-oordeeide boosdosner ! Dit is het hardste te dragen van ailes. — Jos, zegde Mary, welke hem zwijgend en weenend had bezien, ik most gaaa ; nu wenscht gij haar te zieo, niet waar ? — Zij zal mij nooit meer zien ; zij veracht mij nu reeds 1 antvvoordde Jos, — Uwe moeder zou hareu edelen zoon verachten ! dat is immers oamogelijk ! Hoe kunt gij dit denken ? — Ik dacht op iemand anders, Mary, her-nam Jos.Ja,ik wensch mijne mosder te zien. — Dan zal ik nu gaan ; bedenk wat angst en ongeduld zij instaat. Ik zal dezen avond op reis gaan en morgen vroeg daar zijii. — Ga, beste Mary, ga, en God zegeae u t! Spoed u naar mijne moeder en zeg haar dat ik heei — heel geiukkig en overgegeven ban. Ga spoedig. Mary verliet de cel, en Jos, wiens hart brak op het oogenbiik dat hij zegde geiukkig en overgegeven te zijn, want hij dacht aan zijne eeuwige scheiding met Emma, wierp zich op het bed zoodra hij zich alleen bevond, en gaf den vrijsn teuge! aan zijne hevige droefheid, welke hij niet langer kon tellen in 't vuur werdea gebracht, hobben de strijdkracht der Duitschers niet kunneri breken ; 1 te?enovar eene geringo, plaaUelijke wiaststaat d* mi^lukking van den aaaval op eene lengte vaa20 kilometers. Den Ue Oogst is de verschrikkelijke artillerie-voorberciiing bsgonnen voor den grooten aanvalsschok welken het Fransche leger gisteren heeft uitgevoerd op bîvel van Engeland. Van aan het Avoourtbosch tôt aan den boschrand van het Caurièreswoud, zijn onze s'eliingen hîrschapen geworden in een uitge-strekt en woestijnachtig veld van trechters, ten gevolge van het geweldig kanonvuur, we'tc de vijand op eene ongehoorde, tôt het uiterste ge-dreven manier gedurende gansche dagen kort voor den aanval heeft aangewend. Den 20 Oo.^st, bij hat krieken van den dag, is het Fraascho voetvolk ovevgegaan tôt den storm'oop, men gebrulkti daarloe zware en dikke aanvaiskolommen gerormd ult talrijke diepdikkerangen, die vooruitrukten onder het vernielend vuur der artillerie welke meer voor-aan verplaatst was. Op vele plau'sen zijn er Fransche troepen alsook mannen hunner kleurlingeu-soldaten in ons verdedigiDgsgebicd gedroa^ea waar elke voet gronds aan'onze strijdtroepen werd ontrukt tea koste van bloidige opoÉferingea. Lijf om lijfgcvechten en krach'dadi?e tegen-aanvallen hebban bijkans overal den vijand teruggeslagen. Het geweliig gerecht heeft gaasch den dag doorgeduur.1 en onderging op on neêr gaandi golviugen. Aan den Westelijke oîver van de Maas, z'jn de haojte van Mort-Homme en den Zuidelijken boschrand van het Corbeauxwoud in handen gebleven der Frauschen,op dis pliats bevindîn onze t;oepea zich in de nabijheid de: Noordelijke helliag van den berg. Aan d?n Oostehjken oever der j^taas is de ge^echtsliaie nog min achtsruitgedcongen ; het is eakel aan de hoogte 344 ten Zuid-Oos'.ea van Sa.mo?neux en in het bosch van Fosses, dat de vijand eenigen srond gewonnen heeft. De maitreiîelen geaomen door onze hoofd-mannen heb'oen schirterend hunne proeven doorstaan. Benevens het voetvolk dat stresd mot onvfïrmn!»ih srA aanhouden:lheid en eftnfî Mary begaf zich terstoad op reis en kwam bij het krieken van den dag op het kasteel aan. Zij bleef op hare eigen kamsr tôt de post aankwam ; haar eerste werk was zich van de dagbladen msester te maken, voor-aleer de hofmeester ze geopend had, onder voorweudsel dat hare meesteres was o it-waakt en ze verlangda in ta zien. Deza voorzo-g gebruikte zij, opdat lord Austin het verslag van het rechtsgeding niet zou lezen. Dit viel des ts gemakkelijker uit te voeren, daar hij zelden een dagblad inzag. Op het gewone uur ging Mary naar hare meesteres en berichte daze den droevigen uitslag. Lady Austin verzocht Mary aan de dienstboden te zeggen, dat zij eene vriendin ging beïoeken, eenige uren van daar, welke gevaarlijk ziek was, en dat zij naar aile waarschijnlijkheid een of twee dagen zou wegblij >'en. Zoodra alle^ gereed was, ver-trok zij mat Mary naar Exeter. Doch, zoo lord Austin de gazetten al niet las, zoo deden dit nochtans anderen, ea onder deze bevond zich majoor M, Shane die, van een uitstapje teruggekeerd, met O'Donahue en de twee dames in de lees-"kamer zat, toen de post aaakwaîn. voorbeeldig? dapperheid, va-di at de ar:il erie ook allen lof voov het vernielend jp red.-în wair-aan zij zich overleverde en dî gevoeliie ver-liezen welke z:j berokkende aan de voorbe-reidende w^rkea van den vijan 1, alsook voçjr haren stor n'oipmarsch en het mach!i.<- d«el welk zij nam aan d : vdrdediging. De soidaten der andere wapîn?, voornamelijk de pionniers en de luchtvliegers, hebben èrnstis bijgedrogen tôt den goaden uitslag van den dag. Da verliezen van het voetvolk der Fransehen zijn, in evenredigheid der grotte massa so'datea weik< in den s:rijd gewiitkeld w^ren, baitan-gewooa groot. De veldslag vôorVerdua isnos; niet geë.indigd. Oeseu morgenrl zijn opnieuw ge .ec'aten ios-geborsten op rele plaatsen van het front ; da hoofdmannen even aïs de soidaten hebben vo'le veririuwea in den gunît gea uitslag lmnaer werking. * ic A 26 vijandeMjlce luchtvliegers wjrden n;èrjb-haald ; wij verloren er 5. Ojsîsl jk kr fgsîaa-ias! Van aan de Dwir.a tôt aan den Donaw is da toestand onveranderd. BSaosdonlscb iront: Gaan nieiuvs hoegenaam 1. Tweaào ïîaitsoh berloit BERLIJN, 21 Oagst. Oîflcieel. — ln Vlaanderen geschutsbedrijvigheid van af-visselsada sterkte. Ten Noord^n van Lens p'aatseiijka g îvechtea. Voor Verdun wor Jt aan zjkere plaat-s:n van he . front gestredan. Aan de hoogte 304 sloegea wij sterke Franscae aan;allen aï. la het Oosten niets bijsoaders. Qffiaiââle Oostanrijksaha bsrieitsî! WEEMEN, 21 Oo3st. Oo3t3lijk en Balkaa'asob ferljg'stooaeîl. Onveranderd. Italiaaasch kr.fgstooneal. De 11° Isonzoslag is volop a.an gang. De vijaad zet allts in om onzen in de tieu eerste siagen zegerijk gebleven wederstand te brfikïn. Dit iî aan geen enkel punt van aan d? hoogten der Julische Alpen totaan diî Adriatische Zeagelukt. Aaa dsn Noo delijken vleuge! der lanje Hja van 70 kilometers in 'tVersic en Kcrngebiad loste de Itiliaansche aanval ter oorzake van het rotsenterrein zich op in afzonderlijke stooten, dio allan glad werden afgeslagea. Ten Zniden van Auzza en ten Oosten van Canale kon de vijand met mzst van uiauwe krachten ons front eenigszins terugJringen. Da Italiaansclie aanval werd bij Vrh 0p,;07aa-gen nadat enkele afdeelingen tôt na volie omsin-geliag hunnen post haddea behoudaa en dan den aftocht vonden, dwars door de aanvallers. Tus-schsa Desla ea (.Vippach werd de eene ni den andere storniloop, dag en nacht door, voor oaze heldhaftige verdeiigiiigslijnen gebrolcîn. Bene-vens het schuttersregiment onderscheidde zich opnieuw de roemrijke eerste laadstorrnbrigade, manschappen uit Oostenrijk en de Boven Enz. Met evenveel sukses vochten de verdedigers der Karsihoo^vlakte. De verovering van het vernielde dorp Selo vormde het eenig p'aat3elijk sukses dat da vijand hier onder opotïering van duizenden maaaen kon bakomen. Op de twae slagdagan b e /en meer dan 5600 geïansrenan ia onzi handen alsook 50 miiraljeuzen. l'en Noord-Westen van Arsisro haalden af Jealidgen van het 2e Tiroler-Keizerjagersregiment en storm-patroeljen viar officieren, 90 man eaae mit;ail-jeuze uit de E ofwoaischs loop^rachten. Balgaarsoh barioht. Op gtnsch het front zwak artilleriavn.yr ea levandig viiegersbedrijvigheid. Vijandelijke vlie-gers wierpan bomman op Prilap en op den i omfrek van den beneden Stroe:>ra. Inde richting ' va a Jejiikoei w^rdea vijandslijke verkenaings*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes