De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

75139 0
02 augustus 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 02 Augustus. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 01 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/v11vd6sj87/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

he cehtenaar.de landwacht Ijsot.tgS JS: jaar. G.DeGraere.Keielvest.ï® DE KLEINE FATRiOT Danjeria^ 9 Augustus 1917. Prijs 3 eeaiiesneii , DUITSCHE EEBICBISM i tran het Graat Hoofdkwartier Eerste Balt ach bericht. BERLIJN. 31 Juli. Wesielllk krllgsioonseï. Ueffcrfront oan osldmaarsohalk kroonprins Rtipprecht van Baiênn In Vlaanderen steeg de arilleriestiijd 's avonds #pr»ieuw ten toppunt, hield gedurende do nacht liau en ging dezeu morgend in hevig trommel-Vuur over. Dan begonnen de vijandelijke aanvallen op een breed front van den Ijzer tot aan do JLeie. Daardoor is de infanteries;ag in Vlaande-ïea aan gang. Legers van den Duilsahen kroonprins : Aan de Chemin des Dames vielen <3e Fran-#chen, Zuid-Oos'elijk van Filaines op een front Van 3 kilm. aan. De aanval werd op verscheidene plaatsen door ons afweervuur verijdeld. Twee Aanpalende stellingen zijn nog in de hand van ion vijand. OastsI'ik kr^gstooneel legerfront oan veldmaarschalk prins Leopold van Beieren. Ittffertfroep van gen.-oo. von Böhm-Ermolli De lust tot vooruitdringen bracht onze troepen en die der verbondenen ia Oost-Galicië eu Eukowina nieuwe suksesaen op. De grens-itroom Pruth werd van boven Husiatyn tot ton Zuiden van Skala, op eene breedte van 50 km., tro's hevlgen weerstand, op vele p'aatsen van Duitsche en Oostenrijk-Hongaarsche divisies overschreden. Ook Osmanischc troepen hebben opn ieuw blijken van dapperheid geseven. Lijk zij in het begin van Juli met taaien weer-«tand da massa-aanvallen der Russen onver-ïc'nokken trotseerden en dan in prachtigen gtorm de vijand van de ZIota-Lipa tot aan den Noordelijken Sereh, waar hij ook weerstand bood, terugwierpen namen zij gisteren de hardnekkige verdedigde s'ellingen bij Nowriaan da Pxuth. Tusschen do Dnissttr en de Pruth streden de verbondenen in de richting van Cernowiiz ca hamen de -plaatselijkheden Werenczanka en Smiatyn. ju »»»•"." ■■ juin. Ji Front aan gener*al~ooersta aartshertog Jozef In krachtvolle s'ormloopen doorbraken de Duitsche jagers de Russische achterhoeden bij Wis-nitz. De vijand werd daardoor tot het ruimen der Ceremosz-linii gedwongen en ging naar het Oosten terug. Ook in de Woud-Karpathen, boven den Zuidelijken Sareth, evenals beiderzijds van den Moldawa wonnea wü door aanval Oostwaarts land. Onder den druk dezer suksessen hebben de Russen aan den Mestesieszy-sektor hunne voorste stellingen opgegeven. In het Borezeker-gebergte zette de vijand zijne aanvallen voort. Vijf maal viel hij in den loop van den dag aan, zonder den minsten uitslag te bekomen. Verder zuidelijk werd een onzer regimenten ia eene westelijke stelling teruggedrongen. Bij den Legargroep van von Mn ekens en en aan het Mucedonisch front i3 de toestand onveranderd. Tiveade Dnltsoh barloht. BERLIJN, 31 Juli. — (avondbericht). Da eersts stormloop van het Engelsche leger die heden over eea front van 25 kilometers breedte aan wierszijden van Ieperen losbrak, is afgeslagen.Na wisselvallige verbitterde groote gevechten, heeft de vijand die mrt overmachtige krachten in diepe gelederen aanviel, zich moe en vergenoegen met het bezetten van trechterstel.in-gen in onze afweerzon?. Aan den Chemin des Dames bracht onza [ krachtige aanval gewichtige hoogtestellingen bij Ce-fl3r, ea meer dan 1500 Fransc'aen als ge-| vangeaen in oaze handen. j la het Oosten verder sukse3 ii <'e gevechten aan be'de oevers van den Daiester ea den Pruth evenals indï woui-Karpathen. Officiesla Oqs enrijkscha barichien WEENEV, 31 Tu'.i. Oostelijk krijgstoneel. Aan beide zijdei van het Casniudal, viel de vijand met sterke krachten verscheidene malea aan. Ten Noorden van het dal werd hij reddeloos afgeslagen. Aan de Zuidelijke hoogten be-machtigdehij onze vooraangelegen loopgrachten. In Bukowina boden de Russen ook gister meermaals hefiigen wederstand. De verbondene troepen drongen vooruit ten Oosten der lijnen Jacobeny-Fitndul-Muldevi-Schypoth. De afdee-iingen die voorbij Kuty vooruitrukten kwamen tot den eersten Sereth. Tusschen do Pruth en den Dniester, werd de vijand in heftigen strijd uit zijne stellingen geworpen ten Oosten van Sniatyn en ten Zuid-Oosten van Zaleszeyki. Bij Krzywtzi ten ! Noorden van den Dniester namen Osmanischa regimenten met hunne beproefde dapperheid in siorinloop de vijandelijke lijnen. Aan de Zbrucz dwongen Oostenrijk-Hongaarsche en Duitsche troepen over eene frontbreedte van 50 kilometers op talrijke panten den overgang af der rivier tot den Oo?telijken oever. In Wolhynië suksesvolle onderneming van stormtroepen. Iialiaansch en Zuid-Qosieüjk kpjjgstooaeel. Niets nieuws. Os oorlö] in het Oosten. Tuvksoh barloht. KONST ANTINOPEL, 31 Juli. —(Ambtelijk bericht van 30 Juli). Irakiront: Eene Eugeliche ruiterijafdeelipg, ondersteund door Bedouijnsche opstandelingen, vielen onze posten Noord-Weste'ijk van Baledrus aan. Na een kort gevecht, waarbij ons getroaw gebleven Badóuijnen terzijde stonden, werd de vijand gedwongen de vlucht te nemen. Hij liet vier dooden op het gevechtsterrein achter. Aan de Ëuphr.iat overvielen onze ruiters eene En^elsc'ne wacht ea doodde eenen officier, 14 man en G paarden. KAUKASUSFRONT : . Een vijandelijk ruiterij-regiment viel op 29 Juli onzi posten ten Noorden vaa Musch aan. Hij werd terugge-s!agen.Bulgaaraoli barloht. SOFIA, 31 Ju!i (ambtelijk bericht van 30 Juli). Eïaooioniscli front: Op ginsch het front zwak artillerievuur, dat heviger was op den Ojstelijken oever van het MENGELWERK. — 2 Augustus 1917. 91 o. . i les! ie liïliifi — ï. „i. , * - wii uuftucu waoj flond'Mevr. Philips op en stak eene kaars ïan om naar boven te gaan ; Emma volgde «et voorbeeld van hare moeder. Bij het heengaan gaf Mevrouw Phiiips aan Jos de «and en wenschte hem veel genoegen en dat «ij spoedig geheel hersteld mocht terug-«eeren.Emma, die nu wel zag dat alle kans op *cn afzonderlijk gesprek met Jos vervlogen Jwas, verzamelde haren moed, stak hare tand uit en zegde ; ik hoop, dat uwe afwezigheid u gezondheid en geluk mag verghaffen, M. O'Donahue, en volgde toen sare moeder. Jos, die zich in geene stemming bevond ?'n n°g veel te k'appen, nam afscheid van «h Stnall en M. Sleek, en 's anderendaags, ?oor Emma was opgestaan na eenen slape. joozen nacht doorgebracht te hebben, wa3 J1! reeds eenige uren van Portsmouth verwijderd.XXX. J°s was nog geen half uur op reis, of hij ««voelde ieeds spijt over zijne vooitvarend- heid en haastigheid, en dit gevoelen vermeerderde, hoe verder de afstand werd, welke hem van Emma Philips tcheidde. Wel twintig keeren stond hij op het punt een iijtuig te nemen en terug te keeren, maar die veranderlijkheid zou zoo in het oog loopeo, dat schaamte hem weerhield ; zoo reisde hij voort tot hij in de hoofdstad aankwam, en niets beters te doen hebbende, ging hij terstond naar bed. Dea volgenden morgen wilde hij het verblijf van majoor en Madame M. Shane opzoeken, en, nu Furness niet langer te vreezen was, hun berichten dat hij nog leefde. Hij ging dus naar Holborn en vond het eethuis nog op dezelfde plaats, terwijl dezelfde aangename geur uit de opening opsteeg welke licht en lucht gaf aan da keuken ; maar hij bemerkte dat de naam van M„ Shane niet meer op de bijzondere deur stond, en, de eetzaal binnentredende en zie de naar de plaats, waar Madame M. Shane gewoonlijk stond vleesch te snijden, zag hij iemand anders bezig, d>e hem geheel vieemd was. Jos ging naar den man toe ea vroeg hem of de M. Shanes de zaak no* deden, doch hij kreeg ten antwoord dat zij dezelve eenigen tijd geleden verkocht hadden. Toen bij daarop vroeg, waar zij gebleveu waren, ' zegde de man dat hij het niet wist en tooide zich ongeduldig van opgehouden te worden. Onder zjlke onutandigheda.» schoot er voor Joj niets over dan te gaan zitten en eenen beefsteak te eten of heen te gaan. Hij verkoos het laatste en keerde terug naar zijn hotel,waar hij 't overige van den da? doorbracht metaanzijneoude vrienden tedenken, sinds het hem niet gegeven was hen te zien. Hij vei trok des anderendaags naar Marstoneen kwam daar tegen den avond aan. Hij stapte af in 't voornaamste logement van het dorp, « Het wapen van Austin » genaamd, ter eere van het dichtst bij zijnde kasteel ; na eene wijl het wapenschild bezien te hebben, zonder in het minst te vermoeden dat het zijn eigen familiewapen was, bestelde hij het avondmaal, en uit het venster ziende, bemerkte hij niet ver af de kleine herberg, waar hij rroeger met Mary den nacht had doorgebracht. Jos gevoelde nu niet langer de fierheid der a:moede; hij was vergramd geweest over het onthaal, hetwelk hem op het kasteel was te beurt gevallen, toen hij zonder vrienden was ; maar na hij zich in een geheel anderen toestand bevond, had hij die gramschap overwonnen ea besloot hij den volgenden dag naar het kasteel te gaan om Mary te bezoe ken. Ochrida-meer. In de Czerna-bocht en op da Dobropolie, Westelijk het Doiran-mefr bij Krachteli, wierpen wij twee vijandelijke ver-kennersafdeelingen terug. Aan de beneden Strocma bij Christian Kamila, werden twea vijandelijke kompagnies, die poogden vooruit te rukken, door-ons vuur tegengehouden, Knmesnaoh front Bö Mahmudia. vuur wisseling tusschen posten. Bij Garvar ten Zuidea vaa Galatz, spaarzaam * artillerievuur. Oorlog ia BSL5IE oa FKAÏÏKRIJS Fraasche barlohten. PARIfS, 31 Juli. — Eea door de Franschen om 20 u. 14 ingezette aanval op een front vin 1500 m. tea Zuiden van La Royère en Westelijk van Epine de Che vrigny is totaal gelukt. Do Franschen hebben al hun oogmerken bereikt en den Duitsch n tegenaanval gebroken, ia den loop vandenwelke dï Franschen 1Q7 gevangenen maaktea, waarvan 2 officieren oa eea 15tat onder-officieren, behoorends tot drie verschillende regimenten. De artilleriestrijd, gevolgd door infmterie-aklie's, heeft zich zeer hevig gehandhaafd in den sektor Cerny-Huitebise. In Champagne ten noord-westen vaa Prosnes hebbea de Duit-scliers, na eene hevige beschieting, een overval uitgevoerd, welke docr eene krdchtdadigo teeen-aktia van het Fransche vuur mislukte. Wederzijdsche artillerie-bedrijvigheid op da twee Maa^osvers. Ea-jslsoli bericht. LONDEN, 30 Juli.— Wij heb':en vijandelijke schansen bij Lombaertzijda aange/allen. Htt vijandelijk geschut was Zaterdag nacht in de buurt vaa Armeatièras buitengewoon bej l-ll Ij . Af, . . -Cgl' ■ ■ ■ ' — in Duiiscfiland. Sa oairain van dan kansallar. MUNCHEN, 31 Juli. — De Rijkskanselier Dr M chaëlis, is Maar.dag avond met de heereo . van zijn gevolg, naar Dresdea vertrokken. Si eialisilsclic lionïereocie Ie Parijs GENEVE, 31 Ju'i. — Havas meldt uit Parijs ; De Belgische bestuurkommissie dor socialistische partij heeft de Engelsche en de Russische afgevaardigden ontvangen. In de vergaderiag werd de bijeenroeping en de plaats van de internationale socialistische Bondgenooten koafersneie besproken. Tei slotte benoemd'3 de vergadering op voorstel van eenen Engelschen afgevaardigde, eene onder-kommissie, die diarmeda gelast werd eea voorontwerp over den aard der bijeenroeping, de plaats en het tijdstip der internationale kon-ferencio op te maken. Dat voorontwerp zal Maandag in de algemeene vergadering besprokea worden. Ui ENGELAND. 5n t vooruitzicht van don vroda f De medewerker vaa de «Zuricher Zeitung » te Londen, vernam aldaar uit palitioke kringen, dat de vredesbeslissing yan den Duitschen Rijksdag h=t vooiuitzicht daarstelt eener regeling der vredeskwestie door onderhandelingen, alhoewel die beslissing gesne zinsp^lintf bevat op de kwestie Tan schadevergoeding. De aangekondigde instelling van een ministerie voor den heropbouw na den oorlog, schijnt aan te duiden dat men do laatste periode vaa den oorlog gekomen acht.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes