De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

357 0
28 oktober 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 28 Oktober. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 05 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/p26pz54z6m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GEHTENAAR - DE LANDWACHT lt! |aar. Uitflever G. De Graeve, lient, Ketelvesî, 16. 3D3 IKI/EIlSrB P ATRIOT Zajcrdag 28 Oktober I9J Num. 219 Yeptfolgingsgeest. • Wij bileven thans moetlijke tijaen es ae Uruk'Kencle omstandigheden, welke wij moeten ïoorworstelen, zijn reeds pijnliji, ontzenuwend in lasîig gaooeg, zoader dat men, uit zucht naar Ïopulariteit of overheerschmg, ziine toevlucht eme tôt kleiugeestige of gemcene praktijken, VreJke, tea huidigen dage, min passen dan ooit. Pocnea en bluf vertoopen, doet, in gewone tijden, lachen of meielijdend schokschouderen, Bienis dan immers gewoon aat. de tiraden van taadentrekkers, clowns, paljassen en hans-Worsten, die, om het volk aan te lokken en by te h'juden, allerlei zouteloozen rim-ram uit-Itramea.! Dan kliakt het : Komt nader, treedt b'nnen ; Jiier treft men den sterkste, den beste, den pipi:ste der lutteurs aan 1 Hiar nevens moet men «net gaan, want de herkuuls zijn dââr maar SSwergen! I j Wie lijdt aan tandpijn, kome hier, een gansch Içelsit w»«dt gelost zonder pijn of smert « ; wie fclders aanktopt, riskesct gansch zijn bekkeneel »an stuv4«c getro ken te worden en misvormd te zijn voor gansch zijn leven I ^ Die ta»l h®ort m» op aile fooren en jaar-5aa kteti, «urechtuit sesprokea, zulke volziseen noore* daar ts huis. Maar wamluidead Vlinkt zulk een parler in een tijdstfp waarop fooren en jaarnmkten opge-•chept zijn ea waarop aile ernstige en zeifbe-Wus e menschea.die het kart op de rsch'epliats «ebben, peizen e t dubbso niet alleen aan hun «igen lot maar 00k aas dat va* anderen. En fc»ck zij» er nog lieden te viaden welke dis kwakzalrersraanieren niet afgeleer i zijn. Om zick daarvan te ove tui.en, hoeft men ënkel het bla4 Vooruit in hinden (e namen. î)agelijks treft men daar artikels, in lontenda vohinnen aan (drie ellen voor één fra*-k), ^airi*hoofdman Anseele en de sociilis'jjche Sc'ifpînen Coppiaters en Heya <eric'ùx op de Iruipeadstî wijze worden be*ierookt en ver-£oddel jkt, ji 00k verdedigd, zelfs dan als wan-cieer er geen stervelinï heefi aan ge îacht die drie roode oppervogels îe bekijken, verra van îien aan ts vallen. En os esces schijn van gegrondheid aan dît pou Q Jichotteachtig optreaen te ge»en, sleurt de s'eLer dier artikels tegen keug en meug er burgemees'er Braun bij, diwkijdan 00k voor-•telt als een martelaar, als een slac'atWTer van vuige lasterairs ; dat is niet slech1 ge/onden, immers, bur^emeester Braun is voor zijne drje tnzen ejn cfaiek gezelsckap ea geeft aan zijn tid lerlijk (1?) oplreden eenen schijn vau recht-teinnigheid.Eens dat steller aan den trok is, weet hij van t'green ui'scheidic, hij raas'calt in hetwilie, en çan Terliest hij zijue behend gh«-id, want, in laats van in het oabepialde te blijven, valt en uidt hij partijen, groepementen, bladen ea S^ersonen aan. Onier ds ronkende titels : Haat en sehrih, SSerbied voor de werkende k'asse, enz., valt hij g>Q?e»arms op de liberale burxers, op de groote {katholieke per. en op hunne meêloopers. ! Dat zijn allemaal liffe rekels di^; sch^pen iA.aseele, burffem%ester Braun, het scht^ea-pcdtlege en het gcmeentebe>tuur ongegrond, dus pnrechtvaariig, aanvallen, j i lasteren en slscht SnaVen in de &«g«u van het volk. Waar de opsteller van Vooruit Lberale bur-jters heeft h»»ren ui'.ra'len teg^n burgemeester Braun, dai is roor ons een raadsel; in liberale jbiaden heeft hij het stellier niet kunnen lezen, «argezien er geeae liberale bladen vers:hijnen, inuf.t''e da". moet hij weten ! | W»4 «ns b Jtreft, vvij hebben van af het bsein jVan den oorlog, eone gedragslijn aangenomen, W' U.e OTî,çeziea de omstandi >helen,iu 't belang Van het al^emeen welzijn, door 00s gewiten wciu eu ucuuca uau UJR oiocua auo aanvalen vermeden ; wel is waar hebben wij de belangen van den godsiienst en van de partij met tegenstrevers besproken en verdedigd, maar enkel wanneer wij aangevallen werdea. Wy schenden den Godsvrede niet ! Wat onze hoadiDg tegeaover het Gentsch schepenkollege betreft, w)j hebben nooit, siads het ui'breken van den oorl og, eoae aanvalleide houding tegenover oas kolleg® of gemeeateb»-stuur aangenomen. Wel dat Vooruit aandichtig onze bladen raadpleg-e van af Oogst 1914 en dit hîj oas aan-taone wamesr, waar en hie, wij oas gemsente-bestuur hebben aaagevallen. Wij deden het terenevergest--lde. Om maar een geval op hoaderd aan te halen, zullen wij hem verwijzen naar ons nummer van 9 Januari 1915. waarin klaar te lezao staat : « De invoering van hetsysteem pan pssmunt (door ons gemnentïbestuur in ooege gebracht) mag een mare vondst grnoemd wtrden wzar-door onschatbare diensten aan de bwalking bewszen werden, aangezien de v»*rtzetling van hit handelsleoen erdoor nïogel{jk werd gemaaki. llet (rontsch gemeentebcs'iiur door geld te voorschitijfi aun een eantal steden en dorpen der province, is de bunk er der provincie ge-utorden.Het genieentebzstuur verdient dan 00k eens te meer uîî dien lxoofde den dank der b:ool-king.Wij halen dat aan,niet om ons te verschaonen, want, qui s'excuse s'accuse,ze^t ete Franschman, maar enkel om le lat»a *iea <Set Vooruil m,®ed-willig de waarheid verdraait om zijne te^en-strevers te Irunnen prijs geven aan djn haat ea den wrok zijnef lichtgelaovi'e gaaien. Iets nochtans is wonderlijk : de D01 QuicHoUe van « Vooruit » trekt te veide te^en de bl idea die z'ch niet ceœ de moaite jetroDsten met hem t; tsvisten over dî primeurs of het éigendoms-recht van de ui'.viadiagàbrsverten op maa'-schapp-iijls geblad, mair hij geba rt vaD'pijkecs. 't is te z^jen hij rept gesn en^el woord van hetgeen er we'telijks ia het wee'-ib'ai de Waarheid te l;zen s'aaf. Daar hseft hij nochtans stof bij de vl -et, want elke b'adzijie, eU;e kolom, eloe volzia, jielk v.'»ord vaadit blai is ees rechtstreekschs amval t^en moedw Vooruit, tejen Anseele en geheel zijnen état maj»or 1 AU», Don Quicho'te, e'j hebt lang genoeg g;escliermd tegen vij«cdea die u mec vred-î lietea en wier aanvallsa slochts in usye veibeel-dmg p^ats grepen, neem eene nisuwi lans, gesp stalen sj»oren aan en trek er moedir op los, tegen de mannea ivan De Waarhçjd, die u we'telijks zooveel bl«edige wondea tojbreaiea. Dultsche berichtân vaa het Graaî HojMkwartisp. Wast il |k krijgstoiitïsl. Letrerfront "an oeldm^arschalk kroonprins Rupp-echt van Beicren. BERLIJN, 26 O .tober. — Onze gîvechts-artillerle beschoot, aan wesrszijden van de Somme met groote uitwerkiag, de loopgrachtsn, baterijsn en iniichtiaffen v.m dea vijani. De vijand zond hevi^e vuurgolren af op onzî stel-lingen van den N9oriel'jkit» stroomosver, waarop, beaooriea de 1 jn Courcelette-Le Sars, Guîidecourt-Lesbœufs, op zich ze'.f Êtaande ainvallen der Engelschsn volfdsn. Aide aanvallen zija mislakt ea brachten den vijand slechis nieuwe verliezea bij. Legerfront van den Duilscli->n kroonprins. Bij hin aanval van eergis'eren, ten Nonrd-Oosten van Verdun, konden de Fraaschen, door ne 'elachtig weder beguastiîd, over de plat-geschoten liopgrachten tôt aan het fort en het derp Douiumont voorjitkomen. D3 bezetting "«*« uvv iuii v/uviutuiu» jLAVyt. ons niet meîr het werk vôôr den vijand weer te bezetten. Onze troepen hebbea — messtil slîchts op uitdrukkelijk bevel en met tegenzin — vlik ten Noordea het fort gelegen, voorbereide stellingen betrokk-aj; d>.ar sloegen zij gisterea al de verdere aanvallen der Franschen af. Ook het fort Vaux werd met bijzoadere hevigheid aangevallen. Oostelijk krljgstsaneel. BERLIJN, 26 Oktober. Legerfront pan gensraal nûldmaarschalk prins Leopild van lieieren. Benoorden het Miadziol-meer zondsn de Russen te vergeefs gaswolkea af. Met hstzelfde middel bereidden zij ten Z.-O. van Gorodisjtsje een aaival roor, die echter met groote verliezen aan hun zij le mis'ukts. In den ssktor van Zoekilno tôt Zatoercy, b^we^ten Loeck. vosrden Russische bitalj<»n3 in de avondduisternis, zonder voorbïreiding met het geschut, eea vooi-waartsche beweging uit, doch hun s'ormgolven Zakten ia oas ter s tond geopend gordijnvuur ia ellcaar. Legerfront van generaal der kaoalleri$ Aarlshirtog Karl. Tusschen ds Guldei Bistrilz en deOostelijke hellingen van het Kelemen-gsbergte werien vijanieLjkea cvall « af»eslaï«n. Op het Ooste-lij i front vanZeveaberge» hibb «0»stearijkîci-H'ïngaarsche troepen in het Tr®teeso;l-dal en Beiersche troepen op de haogfcen bwuiden den Par Oiloez de Rosmnenen achteruityeworpen. Op de we};en naar S niii en Kampoloen^ zija wij aanva lead voorui^ekomea. Balkanssh kr^§sts9383l. BERLIJN, 26 Okt jber. Legerfront vin veldmia'-Sïhalk von Mackensen : In de Dob'oeisjs nemen de krijgsverrichtin-gea hun verder varloop. Hoe g»*ot de Raernî-nen hume neierla*g achten, blljkt u't het feit, dat zsj de groote D^naubrug nabij Czernavoia in de luoht hebben latea vliejen. -Onze 1 iclitschepen hebbea, in den nacht voorafgaandi aan 25 Oktobe", met g»ed gevolg bomman geworpen op de spiorwegi^richting.in in de uabij aeid tot Fete >ti, bswesten Czernaroda. ££a9 6â«nisoli fr«at. Tea Z. vin het P.espa meer is Bulgaarsche riii'er'ij ia voîliag gekomei met vij.mdelijke af 1 îeliigen. Nab ] Krap?., aan de Cz rna ea ten noDrdenvan Groeniite w-rdîn voorwaar^sclie be vegingen der Servfërs af^e;lagen. Oîficisels Qostanrîjksohs b3r!chî«a WEENEN, 26 Oitober. Osstellik krligstoDite^lc Legerfront van generaal der kavallerit AartsUeitog Karel. Tea Noorden vau Campolung werden Rumeen-sc^ie tegenaaavallen af^eslagan. Tea Zuiljn van den Predeal-bîrgpas gaaa onze Honveltroepen m«t wels'agen vaoruit. la h 3t Bereczkergebergte zui /erden de Beieren eenen greaskam. In de Uz- en Patros-Tro'.ufuli-dalen wierpsa Oo tenrijksch Hoagaarsche troepen — leeds ftrijienl op Rumeen .chen croad —d:n vijand op ver cheideae p'aatsen a:'.iteruit. Op den Drielanden-hoek, op de hoogten bij de Ne,rabiek, wjrdea Russische aaavallen af^'ew ,zea. Legerfront van generaal veldmaarschilk prins Leopold van Beieren : Ten noorden van Zaturey stikten ainvallende Russische bitaljoas voor de Duitsche hinder-nissen,Italiaanseh kpl]gst9»nee»l. Tegsn onze stellingen ia het Wippachdal en op de Kar&thoogvlakte, lag giîter voormlddag irciug Rduuiuieir eu mijncawcrpei svuur9 uai teg'n den middag Ia^gzamerhand afaam. V iandelijke verkennersafdeelingen dis onze steTngpn naderden, werden door handgranat«a terugged.even. £uid-OasteH]k krijgstoansel* Uit het bereik onzer troepea is niets te ver- ûs in hat Hn<îfftîi Turksehe berichten. KONSTANTINOP2L, 2< Oktober. (Ambte-lijk legerber'.cht.) Van het TUerfront zijn, afgeziea van het gebruikehjk vuur ov.r en weer en van vooi on» gaas ige sche''mutselingen, geen gebeurtenissea van be'ang aan te stippen. Kau^asusfront : Op den techt ;r /leugel sloejça wij een aanval vaa verscheidene vqandelijse kompaïni «n met veriéezen vo»r den vijand f£rug. Op d-m littksr-vleugel hadden schermutseî«gea plaats, wij voordselen behaalden en een aa ital gevai-genen maaktea. Van daandere froiten zij'i geeà" gewicht;ge geb.stirt«*ijssen te vermeldea. In d« Dobroedsja aohtervogen onze troepen, samea met onze verbonieaea, zee.^rijk den verslagaB vijand. Buîgraarsoh berloht: SOFIA., 23 Oktober. (Ambtelijk bericht va* 23 Oktober). Haoaioaiaok front De t»eitand is ec/erandîrd geb'.e /ea. Ten Zuiaea van het Prespa m-*r, kwam het tôt eene boasing tuaschsn omze rui:erij en vija*delijka verkeaiîin»safdeelin.;f«,op den weg tusschen de p'a^tse 1 Zvez^a « BÏklis*«.Op het gansch^ front tusschen het Prespi-mew en de Efie^sche Zee, zwa'ifce geschutst.ijd ea gevechtîa tu^chea verkenniagsif Jeeliogen. Aa* de kust der E;ee* sche Ze i beschoat ees» vijsnd tlgke t Drped jboat, z®nder g v»lg, de s'jresk Mmroniia. Xl9eni9ea3oli front: In de Dobroedsja achtrrvolgea de ve 'bondep troepen den vijand. In dea avon t van 24 Oictober bereikten ?ij d; lij* tusschen hît Tasjavioxn^eï rn hoog'e 177 t"n Weslen van d"î p'aais Esîct-Dobaramtoe ToklOmakhocyte 123 njbij Tcfcea-hoogte 114 en hoçy<e 107 — Mov.l.i-Mosîov Oc e i Kokoederii.varuachtendhceft de l3t3infante ie-div sie (ait Sofia) Cer'navoia iegenomm. In Konsttntza is ean aawâa-iîijke bait ia onze hmd gevall^n, namelijs : 510 spoorwagens, ver-sch-i^ene lokomo ieven (het station i? oabe-scliali^d g-;bljven), vefder talrijke pe:roleum-tnks, bijna aile gevuld, havealoidsen en m igazijnsn, ereaeens met waren gevul 1, en, ia de haven zelf, 70 Turksche vaariuigen die door Roemenen vastgehoudea waren. Langs den Donau is het rustig. Ootloj ia BE11IE en F3MKRÏJK Fransohs bsrlohtsn. PARIJ3, 25 Oct*bsr. — Ten Noordan van Verdun hiibea de D.titschers t^vee te,?enaan-valien gedain op de vleugjls van het nieuwe Fianscke front. De ee îe gister avoad gerient trgen de steen-grosve van Haudromont werd aigîs'agen. Do andere rond 5 uur dezen morgend uitgevoerd te,'tn de batterij van Damloap i; eveneena mis'.ukt.-Heei het veroverde terreia is volledig Lehoudea geb'even. De zui^eriag via het fort Douaumont werd dezen nacht voltooid. De komma idant van hst f >rt werd door de Fran-sch -n gevaagen gacomea. PAR1JS, 25 Oktober, avondbericht. — Drie ac'nt^reenvo'gende tegenaanvallen in de s'reek van Haudromont en Douaumoat zja aile mis-lukt. Ons front is overal onaangetast gebleven. Wij zijn verder vooruitgekom;n tea Oostea vaa het Fumia-bosch en tea Noordea van Chenois. Tôt dus-'er zijn 4500 ongewonde krijgsgevaa-genen get ld.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes