De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

451 0
30 september 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 30 September. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 19 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rx93779b81/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR = DE LAHDWACHT S§e iaap. UitgsverG.Dô Graeve» Qeïii, Keêelvesî, 16. pib IKXtiaXXTJElPATRIQT Zaterdag SO Septemaer 1818. Num. «35 Oultsche berïcîites $ân bct Groot Hocîdkwarileft 23ERLÏJN, 23 September. Wastaljk kï-îigstoDïtsel. legerfront van v Idmaarschalk kroonprins Rupprecht van Bcieren Na eene geschutvoorbereiding, die ailes wat Bien tôt nog toe op het stuk van artillerievuur ?ezien had aan hevigheiu als het ware overtrof, herramen de Enge'schen en de Franschen hunne krachtige aanvallen tusschen de Ankerbeek en de .Somme. Onze dapp. re troepen, onder het bevel van de geneiaals Sixt von Arnim, von Hiigel en Ton Schenck en door de artillerie en den lucht-vaartuienst krachtdadig rndersteund, bebben den vijand op bijna ga: sch het gevechisfrout «eegrijk afgesiagen. Nabij iiiiepvat en ten O. van Eaucourt-l'Abbaye is de verbitterde slrijd nog niet ge-eindigd. B.izonder hevU wat en de aanvallen op de lin e van. Morval tôt Bouc^avesnes, waar de vijand, on 'anks de zware bloedipe verliezen, die hij bij een eer tan, volkomen mislukten «tormloop had ondergaan, tegen den avond wcerten aan va! overgii.g ; daar waar hij onze Mnie kon binnendringen, wierpen wij hem ©nmiddellijk weer er uit. Alleec in klein ge-Jeelten onzer stel'ing ten N.-W. van Rancourt en ten O. van Bouc'aaveines kon hij stand àouden. Onze vlîegeniers hebben gisteren 7 vliegtuigen neerseschoten, 4 daarvan in het Somme- tebied.Een klein iuc'a e kader van den vijand, at overHollard ch gebied gekomen en terug-jekeerd jg, h-_eft zonder jjevolg Aalst aange-ralkn. Bij een Engelschen luchtaanval op Brussel, w r len 15 huizen vernield, 13 B^lgen Jtedooi en 28 gekwetst. Odsieiijk kHfgsfooneel. BERLIJN, 28 September. levers Dan generaal-veldmaarschalk prins Lsopold van Seieren : Aan de Aa (ten W. van Riga), alsook tusschen àet Miadziol- en h t Narocz-meer, sloegen wij | Éonder moeite vrij zwakke aanvallen der Russen *f. Nabij Korytnica, voerden de tioepen van , MENGEL'WERK.- 30 September 1916. 21 Voor 't geld ! ^ — Ikheb eenen mijner ringen gevondea, in de toilet'ade, weike ik onderzocht heb ter wij 1 zij in de zaal les gaf. Ik nam den ring ■weder zonder haar een woord te zeggen, in de hoop dat zij de zaak zou inzien. Den vol-gendeu dag glinsterde de ring aan mijnen viager.... ik maakte Anna op den fraaien diamant opmerkzaam.... Zij beschou*vde îiem glimlachend, nieiiwsgierig, zonder te li'ozen, zonder de miaste ontroering. Ik schiikte voor het jong meisje dat het in de "veinskunst reeds zoo ver had gebracht. Van dien tijd af s':oeg ik haar gade. Toen mija armband van de piat,o wàs verdwenen waarop ik hem had neergelegd vcor ik ging Spelen, zocht ik hem op hare kamer. Maar ou was de dieveggesllmmergeweest,ik vond •»iets. Aanklagen wiide ik haar niet, uit •ihoofde van haren braven vader ; ik heb haar eenvoudig latea heengaan. Maar laat o:is van deze leelijke geschiedenis nu zwijgen, ïiep Cornelie met afkeer. De kaarsen zulien Ontstoken zijn...Geef mij uwen arm,A!fons, en îeid mij naar het boudoir ; dit salon hier ifB saij te gi oot, te eeuzaam. generaal von der Marwitz eea volkomen ge-slaagden tegenaanval uit ; zij heroverden na een hardnekkiçen strijd de gedeelten onzer stell:cg, die, zooals ambtelijk op 22 September werd gemeld, waren verloren gegaan en beha&lden nog verdere voordeelen. Aile poglDgen van den viiand, om ons terug te werpen, bleven vrr.ch-tcloos. Naar lui.1 van de berichten onzer troepeo, leed 't 4e Siberische legerkorps daar zulke zware verliezen, dat men het korps bijna als vernieiigd kan beschomven. Wij namen 41 officieren en 2,800 minderen gevangen en maakten 1 kanor ea 17 macuiengeweren buit. Leçerfront van gsneraal der kaoallerie, Aarlsherlosr Karl. Om onze stellingen te verbeteren bebben wij or>ze linie ten W. van Folw Krasnolesie (tusschen Zlota-Lipa enNarajowka)vooruitgebrScht en het veroverd terrein ondanks Russische te^en-aanvallen behouden; 130 gevangenen en vier machiengeweren blevea in onze hand. In de Karpathen viel de viiand op verscheid^ne plaatsen aan; hij werd, deels eerst na geve&'-'en van man t-i^en man, 'eruggeslagen. Ten N -O. van Kirlibaba zijn de tegenaanvallen nog aaa den gançr. Z3V3abttrgr30li front : Bij Herinann ;tadt zijn hardnekkige en voor ous gur.stit;e ^evechten aan den gang. Balkanseh kriigstoonee!. BERLIJN, 28 Septemb r. — Van deza fronten treene gebeurtenissen van bij^ondêr belang. Onze v'ieeenif-rs wierpen nogmials een groot aantal bomtnen op Boekarest, dat nog op verscheidene plaatsen. ten gevolge van cnza laatste aanvallen, aan het bran lea was. * BERLIJNr, 28 September. — Een onzer duik-booten heeft in den voormiddag v,m 23 September ia de Noordzee 11 En^elsche stoomtreilers met in 't gelieel 1605 ton, tôt zinken gebracht ; een and.re duikboot boorde denz^lfden dag aaa den in^a'-'g van het Kanaal 4 Belgisch^ zee-lichters in den grond. Een onzer marinelucht-schepen heefi in den morgend van 27 September met goed gevolg het vliegstation Lebai a en de afweerbatterijen op het eiland Oesel aangemalien. In wterwil van de uiterst hevige be?chieting is het luchtschip behouden teru^gekeerd. Alfons bood de dame beleefd zijnen arm ean en voerde haar door eenige kamsrs naar het boudoir. Bij het licht der waskaarsea, die op diiearmige kandelabers brandden, bood het veitrek eenen betoovereaden aan-blik. De welriekendste geuren walmden den binnenkomende tegen. De witte, albastea beelden, de gouden en zilveren snuisterijen, de metalen versiersals schitterden op den donkerblauwsn achtergrond. Mijnhear Siegwart had het plan vaa dit betooverend verblijf ontworpen, zijn rijk-dom had het uitgevoerd. Destijds gaf hij zich nog moeite om zij ne jonge vrou w door kostbare oplettendheden te verheugen, want hij had haar een schitterend leven beîoofd ; thans was hij een aliedaagsch echtgenbot geworden, die zich van de getrouwheid zijner echtgenoote even vast overtuigd hield ais vau het stevig bestàaa vaa zij a baakisrs- llU!3._ Hij verspilde, uit liefhebbsrij en om de eer, duizenden aaa kunstvoarwerpen, welke hem als zoodanig aangeprezen werden, maar zijne echtgenoote veionachtzaamde hij. Slechtsbij feestelijke gelegenheden ver-toonde hij zich aan hare zijde ; hij rekende haar onder de meesterstukkea zijaer kunst-vetzamelingen.Cornelia voelde zich in haar huwalijk Officieele Oostenrijksche berichten WEENEN, 28 September. Oast^l'Jk krjgstoones!» Front tearan Rtiraanle. Op de bergrusrgen der Tulisini, Westelijk Petroseny verbitterde kamp. De toestand bij Nagy Izeben(Hermannstadt)is gunstig.Rumeen-sche teganstooten bleven zonder gevolg. Aan het Zeveabui gsche Oostfront duren, ia het gebied Szekely-Udvarhely (Oderhellen) en Zuide-lijk der Bistricioarahoogte, da voorpostenge-vech'ea voort. Het legerfronl oan luitenant-Deldm&arschalk aarlshertog Karel Zuid-Oostelijk der Drei ândereoke, Noordelijk van Kirlibaba, in het Ludowagebied en Noordelijk van de Tartarenpas, ondernam da vijand vruchteiooze aanvallen. Zuidelijk Lipnica Dolna stootea Duitscha troepen met gevolg vooruit. Bij het loger van generaaj-overste von Terczian ,ki wonnen strijd-krachten van Kensraal von der Marurtz, het nog in handen van den vijand geblevene deel over eene week verloren stellingen, in verbitterden kamp terug. De vijand leed buitengewone zwara verliezen en moe-t ons 41 officieren en 28«0 man als gevangenen laten, benevea^ een geschut ea 17 machiengeweren. lialiaaassh krllgstooissel. Geene bijzondere gebeurtenissen. ZuiJ-OasteSijk krljgstoaaasl. la Albanie niets van be'aag. Op Zee. Op 23 September, voormiddags.wierpea vijaa-delijka vliegtuigen boven Durz talrijke bommea af, zonder nosmens-.vaardige schade aan te richten. Twee onzer vliegtuigen stegea dadelijk ter af weer op. Een daarvan, waarnemer zeokadst Dartha, voerder vliegerkwartierxnaester IIaschke,d\vong in luchtkamp een vijandelijk watervliegtuig tôt nederdalen waar het van eenea Italiaanschea torpe ioveraietiger geborgea werd, vervolgaa een tweede, tegan Brindisi vliegende toestel, schoot het 40 mij'eu van de kustneer en liet zich uevens het voortzwalpinda vliegtuig neder. De waaraeiner, een Italiaausch zee-officier, gelukkig, doc'n bevond zich in den toestand, van vele voorname vrouwen. Nadat rijkdoia en glans aile bekoorlijkheid voor haar ver-lo;en hadden, werd zij veeleischead ea hatelijk. Hare hatelijk'aeid groside met da jareu meer en meer aan en beheerschte haar volkomen. — Daar staat het speeltuig, zegde zij glimlachend, terwijl zij op eeae prachtige piano wees. Mijne dochter zelve heeft het gekozen... beproef het, Alfoas, ea zeg daa cf zij eaae kenster is. De jongeling zette zich op den rijk gebor-duurden taboaret en speelde. Hoewel geea meester zijnde, kon hij echter aaa zijae ge-dachten en gevoeiens uitdrukking gevea door tonen, ea hij deed dit niet siecht. Het gemakkelijk bespelea vaa het snaar-tuig ea de fraaie welluideade touea ervaa boeiden hem ; hij gaf zich over aaa zijna muzikale dioomerijea. Toea hij na een oogenblik het hoofd om-weadde om het speeitaig te prijzen, was Coraélie verdwenen. Alfoas nam eea aader œuziekbiad en speelde voort. Zoo verstreken eeaige minuten. — Bravo ! riep eeae stem. Gij hebt mija geliefd stuk heerltjk voorgedragea. Ik ge-voel dat ik nog zeer ten acater ben. iWordt uoortgeset). was dood, de aanvoerder, in het hoofd zwaar gewond. Laatstgenoem le werd uit het zinkendo vliegtuig geaomen en in zijn eigen toestel ga-licht en naar Dtirz overgebracht. Vlattenlrnmmnn^r». Û3 oorlai in hst Oasîan, Turksohs barlohtan. KONSTANTINOPEL, 28 September. -KAUKASUSFRONT : Op den redit roever scjiermutseling, op den linkervleugel werd da vijand, die onze troepen aanviel, mot verliezen voor hem teruggeslagan. Op 31 Oo,?st wierpen onze vliegtuigen tusschen 6.15 en 6.30 ure voormiddag springbommen op een materialenkamp van den spoorweg bij Port Saïd van een gevvicht van 72 kilos. Er werd waargenomen dat de bommen her-haaldelijk zeer krachtdadig hun doel troîïen. Oaza vliegtuigen zija onbeschadigd tarug-gekeerd.Op 17 September schoot een onzer vliegers boven de zee voor El Arisch eea Engelsch watervliegtuig neer. Niets van belang op de andere fronten. Oorlog in BELAIS en FfîAUKRIJK Fransoha barlolitan. PARIJS, 27 September. —> Ten Noorden vaa de Somme richten de Franschen de veroverda stellingen in. De Duitschers hebben geena enkele tegenbewegin^ beproefd binst cUn nacht. Ten ZuiJen van de Somme w^s de artillerie-strijd levendig in de straek van Barelux. Gister, op het einde van den dag, heeft een schitterend gevoerde aanval aan de Fr-inschen toe;estaai ten Oosten vaa Vermandavilers, een sterk door de Duitschers verdedigd bjsch te verovereu, dat een klein vooruitppringend deel ia de Fran-sche linia vormde. Oserai elders kalme nacht. PARIJS, 27 September. (Avondbericht.) — Ten Noorden van de Somme heeit de vijand, na een hevige beschieting, krachti?e aanvaileci gedaaa op onze nieuwe stellingen tusschen Bouchavesnes en de Abbé-ho&ve. In een schitterenden tegenaanral snelden da Frausche soldaten de aanvalsgolven te^emo:t en wierpen dea vijand in wanorde en met groota verliezen ternir. Wij hebben 52 gevangenen gemaakt en 8 machiengeweren vermeesterd. Ten Oostan en ten Zuid-Oosten van Rancouft hebben wij onze terreinwinst aanmerkeliik uit-gebreid en zijn het bosch St-Piarxe-Vaast binnen-geirongen.Engelsol» barloht: LONDEN, 27 September.— Haigmeldt nadsr: Op onzen rechtervleugel hebbaa de Franschea en Engelschs troepen, tengevoljre van de ver-meestericg van Frégicourt eu Morval, Combles bezet. Wij sloegen hevige tegenaanvallen in de stree': vsn Morval en Les Bœufs met zware verliezen voor den vijand af. In ons ceatrum bestormdea wij het versterk'e dorp Gueudecourt, waar wij de Duitschers ia wanorde terugdreven. Op onzen linkervleugel vermsesterden wij Thiepval en den hoo^en rug tea O. daarvan mec iubegrip van da Zoilern-redoute. Die rug was zeer krachtig versterkt met een uitvoerig stelsei van loopgr^chten met zware draadversperringaa en werd hardnekîïig verdedigd. Da in de twee laatste dagea behaalde voordeelen kunnen als vaa zeer groot beiaag ba-schouwd worden. EÏÏS3ISCI-DÏÏIISCHS 0QRL03 Enssîsoh berioht. ST-PETERSBURG, 27 September. WESTFRONT : Hier ea daar zijn gèvechtan tnsschen verkenningsafdaelingen geleverd. Eea vrij belangrijk gevecht heeft zich afgespeeld aaa de oevers vaa het moeras ten zuidert van Riga. Op de rest vaa het iiaat mets vaa belang. ,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes