De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

309 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 21 Maart. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 11 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/z892806w58/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 19 jaar. Nam» 6S G.De Graeve, Keteivest,i$ DE KLEINE PATRIOT Woensdafl 21 Mairi 1017. Pi'Ijs îî centiemegf ttslfethfc tortehtf® vsm bel érvot ii»9Wlw»iie$» Twe«£« Dnitaoh berloht van 18 Maart. BERLIJN, 18 Maart, avondbericht. In de ïandstrooken die door ons vnjwillif v/erdea ontruimd tusschen Arras en de Aisne JliStaat slechts op enkele punten gevechtsvoe »£g tusschen onze veiligheidsafdeelingen en d< ïljandelijke ruiterij en voetvolk. Aan weers wjden van de Maas, bij poozen levendige ge vechtsaktie. In het Oosten niets nieuws. ; De gevechten tusschen liet Ochrida; en he Prespa-meer en benoorden Monastir, zijn hedei Opnieuw opgefîakkerd enzijnnognietgeëindigd Eerate Dultaoh berloht. BERLIJN, 19 Maart. Westelljk Krljgstooneel. In de laatste dagen werd een landstreel .Osschen de omstreken van Atrecht en do Aisne jJbor ons planmatig ontruimd. De lang voor ïfereide krijgskundige bewegingen worden zon ,fler hindernis door den tnaar zwak volgender ■fijand, uitgeroerd. Verkenningen dekten voor Sichtig en krachtdadig, bij het verlaten de: ÏSWlingen den aftocht der troepen. In het opge' seven gebied werden de verkeersinrichtingen, die den vijand van nut zouden zijn, vernietigd, «Een deel der bevo'.king werd — van een voor-lad levensmiddelen voor 5 dagen voorzien— achtergelaten. Gisteren was bij de kust, op het Artoisfronl en op de beide oevers van de Maas, degeschuts-Sedrijvigheid levendig. 's Namiddags bestorm' ■ den kompagnieën van de dappere regimenten, m het Zuidoostelijk gedeelte van het Malaa-fcourt-tvoud en op de Oostelijke helling van hoogte 304, verscheidene Franscheloopgrachten-liniën over een breedte van 500 tôt 800 meter, "ti brachten alzoo 8 officieren, 485 man eveDals VSrscheidene machiengeweren en mijnwerpers binnen. Nachtelijke tegenaanvallen van de franschen werden afgeslagen. Ook opde Zuide-lijke helling van de hoogte Dooden Man bracht «en aanval van stormtroep-n verscheidene ge-cacgenen op. Op den Oostelijken oever van de Maas mislukte, als den dag te voren, des mor-<fends vroeg, de aanval van verscheidene Franche kompagnieën ten Noordeti van de Cham-IJretteshoeve.Oosfelljk krîjgstooneel. Geen eigenlijke gebeurtenis SKaoodonlacb front. De gevechten tusschen liet Ochiida-en het Prespa-meer en in het bekken van Monastir •Cverden gisteren vooiteezet. la de engte tusschen de met en ten Noord-VVesten van Monastir zijn de Franschen îeruegeslagen geworden. Ten ÏNoorden van de stad hebben zij, tengevolge van bnbarmhartig opofferen hunner troepen. geringa terreinn-inst behaald. Beoosten het Doiran-meer îsïiet station Poroj. na verdrijving van de En-tfelschen. opnieuw door ons bezet ge worden. Tweefie Duitaoh berloht. BERLIJN, 19 Maart, avoadbericht. — In het {tomme- tu Oisegebied meermaals gevechten Onzer veiligheidstroepen met Engelsche en Fransche jachlkommandos. Van het oosten wordt niets bijzonders gemeld. Ten westen van het Prespa-meer en ten noorden van Monastir zijn nietwe aanvailen der Franschen mislukt. Officieele Oostenrijkscbe Jrêrichîen WEENEN, 19 Maart. OosteHJk kriiflstooneel. Er is niets te melden. ftaiiaanscli krljastooneel. Aan bet Kustlandsche nom levendige iucht-vaardersbedrijvigheid en tusschenpoozend ievea-diu geschutvuur. In he- Ëtsc«dai werdom vef-scheideoe rkatselijkhedea door eea Tijtndehjte Iluchtschip met bommeD beworpen. Ten Zuidea van het Stilfserjoch veroveraen onze Alpen-j^gers de beheersChende rotshoogte Hohen Schneid. ! Zul(l-Oostdll|k krîjflstonneei. ' Tusschen het Ochridameer en het Prespa-' meer détien deFranschen nogmaals eeneti aanval. ; Da oorloi in het Oosten, Turkaoh berloht. KONSTANTINOPEL, 18 Maart. - In den sektor ran den linkervleugel voerde een onrer verkenningsafdeelingen eenen verrassenden aan-; val uit tegen eene vijandelijke stelling. Eene t vijandelijke mitraljeuze werd vernleld en eenige mannen gevaugen. Van de overige fronten wordt geene gewich-tige gebeurfenis gemeld. Bulsaaraoh berloht. : SOFIA 18 Ma rt. Maoedonlaoh front. Aan de Westelijken oever van het Prespa-meer werden verscheidene heftige aanvailen van den vijand afgeslagen. Ten Oosten van het meer van Prespa tôt aan de baan van Bitolia-Resna verstrooiden wij door ons vuur vijandelijke afdeelingen die vooruitrukten tegen onze j Stellingen ten Noorden van Bitolia. Zware gevechten hadden gansch den dag door plaats om het bezit der hoogte 1248. Op het overige front levendige geschutbedrijvigheid. Twee Engelsche kompagniën poogden z*nder gevolg vooruit te rukken tegen een onzer veld-wachten op den Noord-Westelijken oever van het meer van Doiran. Rumeensoh front : Niets van beteekenis. Sorlog in BELAIS an FAANKRIJH Franaohe berlohten. PARIJS, 18 Maart. — Tusschen Avre en Oise zijn de Fransche troepen aanzienlijk vooruit-gekomen tijdens den nacht. Al het terrein ge-legen tusschen de oude Fransche lin'.ën en den weg Reye-Noyon, van aan Damery tôt ter hoogte van Lassigny, is in 't bezit dsr Franschen. Eenige tamelijic levendige gevechten met de Duitsche achterhoede-elementen zijn in het voordeeî van de Franschen verloopen en hebben peenszins de vervolging belemmerd, die ten Noorden van den weg van Noyon voortduurt. In de streek van Reims en benoorden Seichepry (Oise") ontmoeting van patroeljen. Verschillende aanvalspogingenop de ioopgrachlen vanColanne hebben de Duitschers, zonder uitslagen voor hen, verliezen gekost. Gevangenen zijn in de lianden van de Franschen achtergebleven. Overal elders kalme nacht. PARIJS, 18 Maart. — Tusschen Avre en Aisne kwamen de Fransche troepen, gisteren, over een front van meer dan 60 kilometers nog immer vooruit. Ten Noorden van de Avre trok de Fransche îuiterij van dezen morgend NesTe binnen. Fransche patroeljes trokken onmiddelljjk naar de Somme op en zijn verscheidene malsn slaa^s geweest met detachementen en Duitsche achterhoeden die zwakken tegenstand boden. Ten Noordoosten van Assigny hebbea de Franschen op 't hu'idige uur een vooriûtgaug gemaakt van meer dan twintig kilometer diepte, in de riciitini; vaa Harn op. Meer ten Zuiden hebbea Fransche ruiterij en liclite detachementen, langshee.-. de valiei van de Oise, vanmor-getid, omstresks tien uur, Noyon bezef. Tusschen He Oise en Soissons, zijn heel de ecrste Duilsche linie. evenals de dorpen Carle-p >nt, Mot>ain, Nouvron-Vingré, in de handen der l,-ranschen gekoinen Zij hebben vastenvoet gekregen op de ho >gvlakte ten Nooidén van boissons, en Crony beze'. la de streek van Reims hebben de Franschen . getnakkelijk een in de-richting op La Potn"eil« • ui'gevoefdeu-overval, nfgeslagetr. — ■ ■■ ■ ' — ■■■ —■— In Champagne ttOgal hevig geschutgevecht ir i de sektoren van Butte de Mesnil en van Mas i sigo. Op den linkeroever van de Maas hsbbei de Duitschers geweldig de Fransche stellingei beschoten van het bosch van Avocourt af te aan den Dooden Man. Het Fransch geschu heeft krachtdadig het vijandelijke beantwoorc Op den rechteroever van de Maas werd ee: Duitsche aanval op de Fransche loopgrachter in de streek van de Chambrettes door het spei vuur der Franschen gestuit. Engelaoh berloht. LONDEN, 19 Maart. — Vijandelijke achtei hoeden terugdringend, rukten onze troepen i de laatste 24 uren eenige mijlen vooruit en we op eene diepte van 16 kilometers, in de plaatse lijkheden van het front zich uitstrekhende va: nagenoeg 72 kilometers ten Zuiden van Chaul nés, tôt in de buurt van Arras. Benevens Nesle, Chaulnes en Péronne kwa men meer als 60 dorpen in ons bezit. Bii eenen luchtstrijd werden zeven Duitsch vliegtuigen vernield ennegenanderebeschadigd Acht onzer vliegtuigen worden vermist. LICHTOORLOG. PARIJS, 17 Maart. — Dezen morgend, tegei 5 1/2 uur, is de Zeppelin L 39 die boven d streek van Parijs had gevîogen op 3800 meter hoogte boven Compiègne door het vuur van on afweergeschut getroffen en brandend in he stadspark nedergestort. Noch door den val va: het luchtschip, noch door de ontploffing de bommen is schade aangericht. De geheele bemanning van het luchtschi] isomgekomen. Verdere aanvailen tegen de Engelsoh knaten. BERLIJN, 19 Maart. — Officiëel. — Ee onzer zeevliegtuigen bewierp op 17 Maart de namiddags de haven ea de gas inrichting va: Dover met bommen. lu den nacht van 17 tôt 18 Maart braken dee len onzer zeestrijdkrachten opnieuw in de zee straat van Dover-Kales en de monding van dei Theems. Door de Zuidelijke aanvalsgroep werd eei vijandelijke torpedojager der kanaalbewakini bij het nageveeht in den grond geboord ; ee: tweede torpedojager werd zeer beschadigd. De Noordelijke aanvalsgroep veinietigde bi North Foreland eene handelsstoomboot val 1500 ton doo: een torpedoschot en twee voor postenschepîn do^r kanonnenvuur. Hierop besrhoot zij de haven van Margati met goeden uitslag van op kleinen afstand. Onze zeestrijdkrachten zijn voltallig en zonde beschadi,;ing of rerlies van mannen terugge keerd. De chef van den admiraalstaf der marine O T* ZEB. BERLIJN, 19 Maart (ofïicieel). — De Noor weegsche stoomboot « Aranca » (273 bruto régi sterton) met 200 ton levensmiddelen van Rotter dam naar Loeden, onderwege is als prij: naar Zeebrugge opgebracht geworden. Noorweag'sch sohip g^szoaken. KRISTIANA, 19 Maart. — De stoomboo «•Sioraas « (3047 bruto-registertonnen) uit Kri stiania, is Woensdag voor de Noorweegsch kusten gezonken. Eea boot met Î3 man word vrmist. KRUÏSERSOORLOG der DUIKBOOTSH f.'.ERLI|\', 19 Maart. — Officieel. — Nog niaais Ufebben onze duikbouten in de zeeën^ti van Kales, in den Atlantischen Oceaan en in di Noirdzee een totaal van 116.000 bruto-toi scheepsruimti in den groad geboord. Onder andere bevonden zich daaronder, vol gens volledige berichten daarover over de duik booten oatvangen, de Engelsche bewapendi stoomer « Connaught •» 2648 ton, eea Engelsch< nietbewapende lichter, met onbekendeti man van 1S00 ton ; de Ewsfeîsche -zeliers « Adelaïde » ——- ' ■ ' 11 - ■— W I I «Gazelle», « Utopia », de Engelsche sloepeiï « Redcap » en « B Ingram » ; verder twee onbe«* kende stoomers van ongeveer 5000 en 9,5t0 ton ; Italiaanschesloomer « Cavour» 1229 ton evenals t een onbekende ltaliaansche stoomer van on;e« t veer 3000 ton ; de Belgische stoomer «Hainaut»; de Russische zeiler « St-Theodor » ; een groote 1 tankstoomer van ongeveer 6000 ton, en eea , vrachtschip van ongeveer 5000 ton ; de Spaan-sche stoomer < Grazia » (3129 ton); de Grie ;sche stoomer « Thodorof Pangales » (2838 ton), do Noorweegschestoomers «S'ooras»,«Davanger» ( « Lars ». « Persiennes », « Thede Fogel> en de , i Noorweegsche zeiler « Hermes ». >1 ROTTERDÀM, 19 Maart. — Reuter meldt •. ; De Ameriicaansche stoomboot « Voge'encia » ; a de Amerikaansche stoomboot « Illinois » (2225 ton), en de Amerikaansche stoomer « City o? Memphis » (2252 ton), werden in den grond ge« boord. MADRID, 19 Maart. — « Imparcial » meldt s uit Bilbao, dat de Daensche stoomboot «Vivina » (425 -on), met eene lading kolen van Engeland. na^ Franicrijk, in de nabijheid van Bordeaux/ doed tene duikboot getorpedeerd geworden. t tfe'-y. ^ h IN FRANKRIJK 3 ' De krlala. î PARIJS, 19 Maart. — Zooals « Le Petit ' J Parisien » meldt besloot Briand zijn onslag ta geven nadat Painlevé en Noulens geweigerd hadden het mioisterie van oorlog over te nemen. ! PARIJS, 19 Maart. — Président Poincaré beraadslaagde in den voormiddag met Deschauefcj } en Dubost en daarna met Briand over de ministerkrisis. a Deschanel wees het aanzosk om het kabinet s samen te s'ellen van de hand, daar hij het als zijnen plicht aanziet te blijven op den post 'neai door de vertegen woordigers des lands toever-trouwd,Daarop verzocht Poincaré den heer Ribot eea kabinet der patriotische vereeniging samen 'a stellen. Ribot behield zich voor te antwoorden, tôt dat hij met verscheidene Kamerleden hadkunnea spreken. GENEVE, 19 Maart. — In betrek met het berichtdit Ribot zou hereid zijn een nation ial ministerie samen te stellen na den uitslag zijnep pogingen, bij leden der Kamer, meldt Havas verder, dat Ribo'. onder andere b^spfekiniea had met Dubost. Deschanel ea Briand, die te voren door Poincaré ware îontvangen geworden. Dô oproerige bewôgiag in Ruslaud. De Taaar. . Zwitsersche bladen vernemen uit St^Peters-burg : Men «eloott dat de Tsaar en zijn z i >a 5 naar de Krim zijn afgereisd. Dimitri. Pawlowitï en prios Jussopow, die na den moord of Raspuha uit St-Peteçsburg verbannen werden, vverdoa , l_ teruggeroepen. De Taarewltsoh onsesteld ; s Bladen va i Lyou melden uit St-PeteVsbar» t dat de Tsarewitsch die zich te Tsarkoje Selo oa-vindt, aan mazelen en zware koortseu lijdt. Da F steden Olessa en Jekaterinoslaw, evenals bijna gansch Siberië, hebben zich bij de nieuv.a | re.^eering aangesloten. Te Kiew werd het be-' rich: der voorva!l;n te St-Petersburg, nist toi» ' stemming vaa Brussilow belcend gemaakt. Da nieuwe regeering heeft het wiaterpia eîs. uatio-nalen eigendom verklaard en is voornemens aldaar dèn zetel in te rich'en der cons'ituante. j Het programma der nleawe reffeertagr. ; BERLUN, 19 Maarr. —• Volgens cetf"beHe!vt i : van de « Corriere délia Sera » vit ; veridairde Miljukowin 7jjne <f*t

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes