De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1594 0
04 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 04 Januari. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 22 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zp3vt1m505/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

38e JÀAR Rinsiag 4 Januari 1918 Nf 3 DE GENTENAAR . DE LANDWACHT f»rS]s per itummer & centiemen. DE ELEEÎE P&TRIOT BureeSenfe Oeitt np 18 Keîeîvest OîîiGiesle Butte SericMen. Kennisgeving. De dagen der meiding voor de weer-plichtige Belgische onderdanen van 17 tôt 35 'voile levensjaren, voor de maand Januari. 4 Januari. A eu BN'l - 600 5 Januari. M 6 Januari. B Nr 601 1600 8 Jannari. N, O, P 10 Januari. C 11 Januari. Q en R 12 Januari. D Nr 1 - 1000 13 Januari. S 15 Januari. D Nr 1001 - 200» 17 Januari. T en U 18 Januari. D Nr 2001 - 3000 19 Januari. V Nr 1 ■ 1000 20 Januari. D Nr 3001 - 4000 22 Januari. V Nr 1001 - 2000 24- Januari. D Nr 4001 - 5000 25 Januari. V Nr 2001 - 3000 26 Januari. "E, F, G 27 Januari. V Nr 3001 - 4000 29 Januari. H, I, J, K 31 Januari. V Nr 4001 - 5000 en W, X, Y, Z De meldingsuren zijn : 's voormiddags fan 8 tôt 12 u; e ; 's namiddags van 2 tôt 6 ure. Gent, den 31 December 1915. De Etappen-Kommandant, VON WICK. DE SPAARKAS. De algemeene bestuurder der spaarkas, M. Hankar deeit het volgende mede : « Ik heb de eer aan al dezen die storten in de spaarkas, ter kennis te brengen het volgende uittreksei van den brief in datum 17 December aan mij gericht door den heer algemeenen Keizeilijken kommissaris voor de banken in België, en betrek hebbende op de îekerheid in de algemeene Spaar- en Lijf rentkas : « Ik aarzel niet door het huidige schrijven Uitdrukkelijk te verklaren, dat het Duitsche beheer de stortingen in de Spaarkas aanziet a/s onauniastbaren bijzonderen cigendom der itortei s, en dau ook in dien zin zal handelen.» (geteekend) von Liimm. Brussel, 21 December 1915. De algemeene bestuurder, E. Hankar. Gemeenteraad van Gent. Len lid vestigt de aandacht op de buiten-gewoon talrijke gevallen van overstroo-mingen van kelders en souterrains in de wijken der Kasteellaan, Lousbergslaan en der Heirnis, Het Coîlege antwoordt dat het den toe-star.d kent en er zich mede bekommerd heeft. Maar de Stad beschikt over geen énkel middel om erin te verhelpen. Ook heeft de heer burgemeester zich in betrekking gesteld met het bestuur van Bruggen en Wegen, die het kwaad in zekere mate heeft kunnen verhelpen. Deze zaak lokt eene gedachtenwisseling uit tusschen verscheidene leden, die erken-nen dat het Gemeeutebestuur niets vermag om te verhelpen in den lerugkeer der erge ongemakken waarover de bevolking klaagt. De heer Schepen Anseele geeft den Raad «enige inlichtingen over de bevoorrading fier aardappelen. Hij besluit dat hij, voor het oogenblik, slechts over eene gansch onvoldoende hoeveelheid beschikt, om over te gaan tôt eene algemeene verdeeling. Men zal waar-schijnlijk nog een tieutal dagen geduld moeten hebben. In afwachfing wordt heel het voorbereidend werk irigericht. Stadsnieuws. — Nog de valsche broodbons. — De vier personen, aangehouden onder betichting van het uitgevea en vervaardigen van valsche broodbons, verschenen Vrijdag voor de .Raadkamer der boetstraffelijke rechtbank, die hun aanhoudingsmandaat bekrachtigd heeft. — Gevonden door Xavier De Wispelaere, huurhouder, Peterseliestraat, 21, eene ton, gemerkt « Bierbr. gebr. Muser, Langen-dreer » nr 18213. Terug te halen op het policiebureel, 6e wijk, Brugschensteenweg. * - Aan di ZAADHAÎ?JÎÏ3ΫAA3S;3 ea Ï.ANDB0UWEK3. — Wij breagen hun ter kennis, du onze zadea toegekomen zijn. Wij kunnen dus se//' ns met aile vertrouwea da " soorten van Beei- Gras- Klaver- Groensel- en Bloemzaden leveren. In hun belang raden wij onze handelsvrieadea aan hunne bestellingen niet raeer u'.t te stellen. Wendt U dus seffens aan het Oudste eu Belangrijkste Zaadhuis van GENT, ALFONS GALLET, 25, S'atiestraat. (Gesticht sedert 32 jaien). 5614 — De îeergang voor vereenvoudigde moderne boekhouding, ingericht door de konink-lijke maatschappij Mijverheid en Wetenschap-pen, in sameuwerking met den Oud-leerlingen-bond der stedelijke ambachtsscholen. onder toezicht van het ministerie van Nijverhrid en Arbeid en ge^even door M. J. Tack, eindigda Donderdag laatst. Op algemeen verzoek en als aanvulling dezer reeks lessen, rich en beide vereenigingen nu een nieuwea cursus in voor Handel en tîehesr, te rekenen van Donderdag, 6 Januari aaaslsia,ade, om 9 ure 's avonds en iederen Donderdag avond voort te zetten. Ruim 50 toehoorders heb heu hunne inschrijving genomen. Wie nog begesrt als toehoorder opgenomen te worden schrijve aan het bes'uur van de hooger vernoemde maat-schappijen, « Hôtel dAllemagne », Koorn-: markt, 16. In deze ûieuwe reeks zal leeraar J. Tack, de volgende onderwerpen behandelen : De dienst der Postchecka en overschrijvin en. Prac.ische studie van den wissel. Verschillende bankbe-diijven. Checks en checkrekeniugen. Rekenmg-courant met interest. Percentrekeningen met barema's in den goederenhandel. — Onze varkoopsrs zullen voor 1916 aa'h de :ezers eenen schoonen plakalmanak aanbiedea met het portret van Z. H. de Paus ofwel de gravuren van de Halle van Ieperen ea het Gravenkasteel te Gent ; prijs 10 ceatiemen. — Verdwenen. — Sedert Woensdag mor-gend, om 7 1/2 ure, isde 11 jarige knaap Jozef Van Hefie, uit de ouderlijke woning, Snoekstraat, 47, spoorloos verdweaen. De knaap drosg klak, korte broek, paletot en kloefen. Aile opzoekiugen bleveti tôt nog toe vruchteloos. Wie kan er soms inlichtingen verschaffen ? — Verbond der pensioenkassen van het arrondissement Gent. — De heeren afga-vaardigden van de aangeslotene Pensioenkassen v orden vriendelyk verzocht de be-stuurvergadering bij le wonen in het Land-bouwershuis, Vrijdag 7 Januari 1916, om 3 u. namiddag. Algemeene maatregelea en nut-tige inlichtingen zuilenmeegedeeld worden. De Schrijver, De Voorzitter, Fred. Vergauwen. I. Maenhaut. — Landbouwafdeelinç van het Provin-ciaal Hulpkomiteit Oost-Vlaanderen. Aan de Syndikaten tôt verbeteren van vee-zwijnen- of geitenrassen. —Deaanvragen voor toelagen voor manne'iike voorttelers over 1915 zijn te bekomen aile Vrijdagen in het Landbouwershuis te Gent, 's morgends van 11 tôt 12 ure, bij de voorzitter der Landbouwafdeeling M. Jules Maenhaut. — Werk van den Akknr. — De aanvragen van toelage voor het Werk van den Akker over 1915 zijn te bekomen aile vrijdagen in het Landbouwershuis te Gent, van 11 tôt 12 ure. — Leening van jo miljoen (i8g6). — Maan-dag 10 Januari aanstsande, te 11 ure 's morgends, zal openbaarlijk worden overgegaan, in de Groote Voorzaal, ten Stadhuize, tôt de 95e uitloting der obligatiën voor de gedeelte-lijke aflossing der gemeenteleening van 70 miljoen (1896). -- Leening van io miljoen — Maan- dag 10 Januari 1916, te 10 1/2 ure 's morgens, 14e uitloting der obligatiën voor de gedeelte-lijke aflossing der gemeenteleening van 10 miljoen (1902). St-Amandslîes'îi. —• In den gemeente-raad van Vrijdag namiddag werden in de geheime zitting, de twee dienstdoende tijdelïjke policieagenten, Konstant Clement en Alfoiis Eeckhoute- benoemd tôt policie-agentea. Uit de Vlaanders. Waarsehooî. — Ontploffing. — Bij het herstellen van een carbure-verlichtingstoe-stel (appareil) had bij den koperslager Verleye, op het dorp, eensklaps eene gewel-dige ontploffing plaats. De zoon, Aimé, werd hierbij zoo erg aan het hoofd getrofleo, dat hij, na verzorging ten zijnent, naar een gesticht te Gentbrugge moest overgebracht worden. Zondag was zijn toestand voldoende. Balegetn. — Inbraak. — 's Nachts werden bij M. Gustaaf Meulenyzer, schoen-maker, dorp, de ruiten met zeep bestreken en uitgeslagen, en verscheidene paren schoenen gestolen. Het gestolene heeft eene waarde van omtrent 500 fr. De dieven zijn onbekend. Aspei». — Lijkdienst. — Morgen Woensdag, om 8 ure, zal in de parochiale kerk van Asper een plechtige lijkdienst gedaan worden voor de zielerust van Joseph Van den Driessche, vrijwilliger bij het 3e linie-regiment, gevallen op het veld van eer aan den IJzer, in Februari 1915. Sî-Mlkîass. — Diefstallen. — Aan de herberg « De Centenaire» opden Houtbriel, werd de velo gestolen van Alois D'Hooghe, veekoopman. De 14jarige dief werd achter-volgd en in de Ankerstraat aangehouden. — Bij defamiliën Vergauwen en Stuer, wonende in de Plezaatstraat, hebben 's nachts dieven eene kleine som geld ge-stoleiî.~ Op Tereecken werd verleden week eene huiszoekiug gedaan. Hout, voort-komende van diefstal, werd aangehouden. Temsshe. — Dief ten. — Verleden sveek, 's nachts, werd Jozef De Smet, slachter, wijk Cauwenberg, wakker door het gebîaf van den hond. Hij stond op en beneden was eene ruit uitgesneden. Eene hoeveelheid spek was verdwenen. De dieven hadden de voordeur langs buiten vastgemaakt. — Bij Benoit Wauters werd in den stal gebroken. De dieven hebben 7 konijnen ont-vreemd, alsook een gedeelte waschgoed. Loken'QH. — Schoone gif t. — Door het stadsbestuur is besloten aan de ondersteunde huisgezinnen van het hulpkomiteit eene bedeeling van aaidappelen te doen. — Voor de krijgsgevangenen.— Het inrich-tend Dameskomiteit voor hulp aan krijgs-gevangen deelt aan aile belaughebbende mede dat den 30 December eene kantien gestuurd is aan de honderden drie Lokersche krijgsgevangen. Ieder bevatte spek, worst, haring, brood, mastellen, peperkoek, choco-lade, tabak, eene pijp en een zakdoek. Aile bijzondere giften zullen met groote dankbaarheid aanvaardt worden bij de voor-zitster mad. Gonzalez Cock, Verloren Bosch. Eenè tweede zending zal geschieden einde Januari en zal beoevens bovengemelde arti» keien verscheidene kleedingstukken bevat-ten.Vielste. — Dieven hebben bij A'fons Van den Bogaerde, Neerhof, 14 konijnen, en bij Daniel Mollet 7 hennen en 6 konijnen gestolen.Sngosiuem. — Poging tôt diefstal. — Hier hebben dieven ook in verscheidene plaatsen getracht in te breken of zijn inge-broken ; nergens konden ze iets meênemen. Oorlogsberichten. Onîtseha benchten van het groota Hoofdkarartlor. Westeliik ICrijgstoosieel. BERLIJN, 1 Januari, —■ Geene gebeurte-nissen van belang. BERLIJN, 2 Januari. — In den nacht van 1 Januari werden pogingen van aan-ziènlijke Engelsche detachementea om in onze stelling te dringen in de nabijheid van Prelighea (ten Noord-Oosten van Armen-tières) verijdeld. Ten Noord-Westen van Hulluch hebben onze troêpan na mijnen te hebben doen springen, den trechter kunnen bezetten. Bij de inneraing van eene vijandelijke loopgracht ten Zuiden van Hartmansweiler-kopf, zijn meer dan 200 krijgsgevangenen in onze handen gevailen. Oastelijk krljgstooneel. BERLIJN, 1 Januari. Te Friedrichstadt werd een Russische aanval over de Duna, welke volkomen toe-gevrozen was, afgeslagen door ons geschut. Patroeljen en detachementen van verken-ners werden op vei schillende plaatsen van het front achteruitgeslagen. Ten Noorden van Czartorvsk droneea \ tamelijk sterke detachementen van Duitscho en Oostenrijksche verkenners vooruit.maak-ten omtrent 50 Russen krijgsgevangen en keerden 's nachts in hunne stellingen terug, Ten Zuiden van Burkanow hebben Oosten-rijksch-Hongaarsche batterijen van het leger van generaal graaf von Bofhmer door een aanhoudend en doetreftend kanonvuur deei« genomen aan het afslaan en achteruitdrijven van Russische aanvallen. BERLIJN,2 Januari.—Flauwe Russische detachementen vooruitrukkend op verschillende punten van het front werden achteruitgeslagen. Ten Noorden van het meer van Dryswjaty was er een Russisch detachement in gelukt tijdelijk in onze stelling te dringen. Balkansch oorlogsîooeel. BERLIJN, 1 Januari. — Geen nieuws: BERLIJN, 2 Januari. — Sedert eenige dagen valt er niets aan te stippen dat eenig belang oplevert. 1 1 Oifîoieôla Oostasirijksaha berichten Rassiseli kpljgstooiieel. _ WEENEN, 1 Januari.— De slag in Ooste» lijk Galicië wordt voortgezet met dezelfde hevigheid. Het keerpunt der gevechten was gisteren insgelijks aan oas froat aan de lager en midden Strypa. In het Noord-Oostelijk gewest van Buczacz vingen massas Russische artillerie een weinig voor den middag hunne werkaaam-heid aan ; hun geschut duurde tôt 's avo.ids. De vijand ving daarna den aanval aan. In talrijke aan'.-alsliniën droagea zijne kolom-men, op zekere plaatsen, vier tôt vijf maal vooruit tôt aan onze hinderpalen in ijzer- en prikdraad, maar zij werdea telkens afgeslagen door het doeltrefïend vuur onzer kanonnen. 's Nachts trok de vijand z:ch terug in zijne primitieve stellingen welke slechts 600 tôt 1000 voet verwijderd waren ; zij lieten op het slagveld honderden dooden en erg gekwetsten achter. De aanvallen welke de Russen uitvoerden te Jaslouice, ten zuiden van Baczacz, niet ver va : Uscieczko aan den Dnjester, hebben hetzelfde lot ondergaan als de aanvallen welke aan de midaenbave Strypa plaats hadden. Aan het bessarabische front, is de dag betrekkelijk kalm voorbijgegaan. De stellingen van het leger van generaal, graaf von Bothmer aan de Opper-Strypa ea het leger Bohm-Ermalli en Ikwa zijn d1ook gesteld geweest aan het vuur der vijand:-lijke artillerie. Een Russisch bataljon dat voorultdronj ten Zuiden van Berestianij werd uit elkaa geslasren door een deel van het leger aange-voerd door aartshertog Jozef-Ferdinand. Aaa den Styr en aan den Bug, ten Noord-Oosten vaa Cartorysk, hebben Duitsche ea Oostenrijksch-Hongaarsche troepen met goed gevolg, bij verrassing eenen vijande-îijken voorpost aangevallea en demanscha;-pen krijgsgevangen genomen. Te Koludic, ten Westen van Rafalowlca, hebben wij eenen aanval afgeslagen. ItaSiaaascii knjgstooneel. WEENEN, 1 Januari. —De Italiaanschs zware artillerie heeft gisteren opnieuw de lokaliteiten Malborghet en Woîftbach g*; bombardeerd. lu den nacht van 31 Decerœ ber tôt 1 Januari onderhieldde ItaliaanscV; artillerie een bijzonder krachtdadig vuur dat gericht was tegen den Col de Lana. Verder is de toestand onveranderd. Zsulcl-Westelîjk krijgstaaneèL WEENEN, 1 Januaii. — Te Ipek hebben onze mannen vier kanonnen, welke de Ser-viërs aldaar meer dau drie meters tiiep lu den grond hadden geborgen, ontàolven. Er werd verkenners-vuur gelost te Tara. Behalve dàt, geenmeldenswaardigiMeuwj. WEENEN, 2 Januari. — Officieel woidt medegedeeld : Rassiseh k^ligstooiseel. De vijand nara uu ook zijn ofïensief weer op te<7en het Bessa:abische front van het leger Plilanzer-Baltin. Nadat hij reeds in den nieuwejaarsnacht tweemaal en den daaropvolgenden voor-middag eveneens dikwijls te vergeefs ge-poogd had in onze stellingen te dringen, richtte hij om een uur namiddag tegen de verschansingen bij Torporoutz eenen nieu wen sterken aanval die door de dappere veidedigersin lijfgevcchtafgeslagen werden. T wee uren later rukten in dezelfde ru'rnts zes Russische regimenten op die groo'en-deels andermaal teruggeworpen werden. Enkel in eenen bataljonssektor is de strijd ; nog niet afgeloopen. ! De verliezen van den tegenstrever zijn buite;igewoon groot. I Ook ons Noord-Oosten

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes