De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

265 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 03 April. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 27 november 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/vt1gh9fr1h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I Ï5. 40« îasr. O.Da Grasve,Keteîvest,t« DS KLSINÊ PATRIOt Woensdaa 3 Aprlî 1918 PrHs «t IFFICIEELE DUITSCHS BERICïITEM VBHOBDS2TISO Voor de tôt hat gebied van hat 4e legar ba-boortnde gedeeltan der Belgischo pro'VUcUs Oost- ea West-Vlaandoren wordt er bostemd Ùi volet: De door verordeuing vaa 8 December 1917 (Verordeningsblad voor het Etappengehied van 't 4° leger bl. 980 nr443) tôt 31 Maart 1918 ver-Jeagde termijn voor protestopmakirg en andero tpt vrijwaring van verhaal noodige rschtsh'ande-lîngta wordt tôt 30 Juni 1918 verlengd. Art. 2. — De verordaning vaa den Koning der Balgen van 3 Augustus 1914, betraflende het iaruf srekken van banktegoed blijft met de be-perking, welke zij doov de verordening van den Koniiig d«r Belgen van 6 Augustus 191-4, en met do uilbnidiny, welke zij door do rerordeniag v»u S Novemler 1915 ( Verordeningsblad voor het Etsppengfbied van het 4e loger, bladi. 96 ï. 72) rerkregea heeft, tôt 30 Juni 1918 van kracht. A. H, Q„ den 18 Msart 1918. Der Oberbefehlshaber, SIXT von ARMIN, gen. der Infanterie. ûuitscha bsrichisn vas ha5 groota Hoofdtewavfclor. Tweeâa BïUtsoh bsrlott van 29 Maart. BERLIJN, 29 Maart, avondbericht. — Op het sla<;veld (eti noordea van de Somme, rustigo dag:. SuksesvoUe gavechten tusschen da Somme en 3srflt« Baitaoh fcarioîit. BERLIJN, 30 Maart. Wssieîijk Kr3£gsto»aeeI. Op hets'agveld ten Noorden van de Somme Ma tocetand onvcranderd. Ayetto werd van de VijaaJen gezuirerd. Tusschen Somme en Avre ifierren wij de Engelscheti en de ter hulp se-|&«lcie Frangchen uit g<deelten hunser vcorste Mliagen en namen Beaucourt en Mérières. tuniche aanvallen op Montdldier misluklen. Di Franschen zijn thaas mot de v«rniellng van uoa besronnen. Door de voortdurende bîschie-Bn? werd de hoofdkerk erg beschadigd. Luilenant Bongarfz schcot zijn 3S« en 33«, -■uitecant Udet zijn 22e tegenstrever naer. Van da aadere krijgitoonee'en niets niouw?. ïwseda Dïiîtseh barloî»4 raa 30 ISaart, | BERLIJN, 30 Maart. — Avondbericht. — iusschen de Somme en de Oise rukten wij door I Unvallen voorutt. BERLIJN, 31 Maart. I t Westel^k I trWesten van do boven-Ancra sloegen wij I £njje'8chetegônaanvallenaf.Tusscheade Somme [ '!J1cle Ciee habben wij in een aanval nieuwe kivK#Ssen ^ehaald.Op beide oevers van de Luco I *1, , w'j de voorste door Fransche regimenten I iiîiij'? ''niss dooriebrokîn.en veroverdea de I in n* so'egen dopen Aubercourt, Haugard îb»n!fmvUln en liY'5rPen c'en vijaad niettegea-| !MnQe hevige tegenaanvallen op Moreuil en do | "noorden geleuen woudhoogten terug. I tn Moreuil en Noyon ■vleien wij I ich iUW aansebrachte op marseh zijnde Fran-I didf. 8?r^orPsen aan- 'l'en Noorden van Mont-I d."£™pen wij dan vijand over do Avre- en I Wmi i-î eiCQ terug en bastormdan d« op den I iiorhloM oever gelejren hooitea. Dikwijl» I W«u 'egeoaanvallcn dfr Franscben ten I teïan îTRn ^ontdidier van Fontaine uit en I binon;» vsroTerdo M«sail miiluktsn onder I f?n f8,verlleit#n. I %H»ol*.. LVTer^'• avonbestorrad, Mesnil in I »t }/ovichten behouden. De van Montdidler I Wtofi -t ••aaaT*"em'a tro<P«a wierpan den Ki'!ia.iiLiijn_yoisclk.opg5Worpea^lo<)cïr*vea_ over Assainville rs, RoUot en Ifaiorillers alspok op Threscourt ea Ville terug. Hevige tegea-a*avallea darFranschsh zà.k"tisn hier ook ineeii, Het Oise bebeerschende fort Renaud, ten Zttid' westen va-i NoyOn, werd stormenc!arh»ad g^-nomen. Van aile kaatsa van hèt front meldl men dît de vijaad bloedi.^e verlieia» Van do andere krijgsvelden, nlets nieuws. ïwâdda Saltaoh ftavlekt yaa 31 Maart, , BERLIJN, 31 Maart (Avondbericht). Suksesvoila plaatse'ijke gev-;cht»n tusschen de Luçe en de Arr®. Tegenaanvallen der Fran-schcntea Wealen an ten 2aid-Oosten van Mor.t didier mlsluktea onder zware variiez®». BERLIJN, 1 April. Wostel^k kpî|osi<)9n99l. Op het s'aivald ten Noorden van de Somme werden de gsschut- en mijnwerperjgevtcbten levendlgsr. Tusschen de Luco en de Àvre zetten vrij onze aaavallen voort, namen de hoogten ten Nooidsa van Moreuil. fîagelschen «n Frar»-*ch«n, woîke msermaals to vergeefs poogdeî tegyaaanvallea te doen, laden zware verliezaa, E;a plaatse'ijke aaaval op dea Woitelijkan oover van da Avro bracht oas in 't bezit vaa h«i woud ran Aracliia. Ooksister pDOgdsnFraascha diyisies in àerhaaldelijko aanrallen de teu Weston vaa Montdidiar alsook tusschen Don ea M«tz veiioren dorpen en hoogtan wuerom (4 bîzetîari. Hun aanvaliea sakten bloedi^ ineàn. Met d) eevïchtan der Jaatsts da^ea stteg het gctal der sedert ho: begia van dea slag gemaaVe gsvangènen tôt over de 75,000.. Van de andere krij?jvsldea, n:ets nieuvrs, Oîficiesle Oesîenrijkseh® b^rlcliîen WEENEN, 29 Maart. — In hst Oostea en ia Italie gcene bijzoadere gabaurtsnis^ïn. WEËNEN. 30 Maart.— Aan hee Piave-eilaod Padspoli sbirgen onzo vsingheils'.roepsa te n Italiaaasciis eaaval af. lu het Zuid-Wostea was de gerachtsbedrijvighci 1 lerendiger. WEËNEN, 31 Maart. — lu Italië duurdo de levondige govechtsbedrijvigheid roort. Oorlog in hat Oosten. Balgasuisoh berlohî. SOFIA, 30 Maart. — Aan het Macedon^ch fraat in de Moglena-vlakta wedsrziidsche ievea-diga artilleriebedrijvigheid. Op het overigavan hst front was tensovoljre van don sneeuw en hei stornnchtig iraier da givschtsbednjv'rheid onbaduidaad. Aan het Dobrudjcha-Jiont wapaa-sUlsiaod,Da 7î?iohsrpt3 duikfesoisa-ajplig BERLIJN, 3) Maart, officies!. — In hat sper-gebiei der Mlddsllandschs Zea werden zevaa atoomschep^n ran ongeveer 23,000 t. door ou£« duik'oooten getorpedeerd. Oorlof la Btlgid 0a ia Fraakrijk. r/aagoha baviohiaa. .PARIJS, 38 Maart. — Avondbîrich'. — De vijand die zijn cîruk in de s'réek van Moatdidier x'oortzstto, Uachtta in den morgead zijn aanwiast tenWestanen ten Zulden van deze stad uit to brelden. In oen prachtigen loap \:elen onze troepan dea vijand in een te^anaanval met de bajonnet aan on wierpen hem uU da dorpea Courtemanche, Mesnil-St-Georges en Assaia-villers, -raarran zij zich messtîr maakten ea dis zij stavia; houdan. Da vooruiigang daardoor behaald op een front ijin oageVear tien kilo-meters ovfrschrijdt 8 kilome ers diep'a. Op het iront Massegny-Noyoc-llaker Oise-oavar, bracht da- strijd dl« mat bitîarheid werd voortgsz-ît, dsn vijand dio onze troepen krao'atijr aanvteîen, gaea voordaal. Niets te tueldoa op kit froat._ PARIJS, Î9 Maàrt.—• De strijd werd gisteran avond en gedureade een deal van dea aacht met fcevighatd voortgeset. Trots zijne herhaalde teganaanraiian kon dg vijand onze troîpen uit de doroan die hij gis^erea had varoverd, nict terugwarpaa. Onzo troepen hua sukses Tolledi-gende aaaaktan ïich in hardnekkig govecht inaes'.ar vaa Mouchai. Voor Plassy-ds-Roya ha idan verbitterda «avechten plaats. Aile aaavallen teg«a dit dorp gerioht stortiea voor den ontembaroa wederstaad oazer tro3pan inean. Ten Noorden van Moatdidier houdea da Fraasche-Engelscha troepen zagerijkdan viiand op de iinio vaa da Avra voor La Neuville-Sire-Bernat'd-Mézière-Marcaloove-Haaiel. Vijande-lijke kolonnen infantaria ea transporta» gosigaa-leerd op de ba»n Laoa naar La Fère, warden onder het vuur van ons wijddraïend gaschut genomen en verstrosid. Bemarkenswaardiga artilleriebadrijvlghaid op hot overige vaa het front. PARIJS, 29 Maçirt, avondbericht. — Op hat Oiso-front verlanîfzaamda da strijd gedureade dea dag merkalijk. De ofFenslef-badrijvighïil van dea vijand b:p\aide zlch slecht3 op eenige pun'en v.in ons front bij plaatîelijke aaavallen, dat bedrijviger werd door onophoudeade aau-komst van verstsrkingen. Al daza aaavallan werdou door onze troepen en niet zondar verlie-zonvoor dea vijaad, taru^geslagen. Handgra-p,*n op onzo jtollingen in den oratrek van Badon-viller, io het bosch van Parroy an tan zuiden vaa Seppois, mislukten tolledlg. Op hat ovarige front nists ta meidaa. PARIJS, 30 Maart. — Gedurenda den nacht werd de alag mst oagshoorde hovighsid her-nomen. Hij woadt langs esn front vari 40 k.lom., van af Moreuil tôt voorbij Lassigay. Onza troepen, gasteua 1 door huana raservas, dia onop-houdelij'c aankomaa, bladan den kraohtigea aan-vallen van dea vijand hardnekklg weerstadd. PARIJS, 30 Maart (avondbericht) : Do sla? langs het front Moreuil-Lassigay werd den gea&sien dag voortga^at met wassenda hevigheid, voorts hasft hij z ch sedert uitta-brei l ovar eeaa uitgestrektheid van 00 kilo-ma er. De vijandelijka strijdkrachtea, ten spijt raa huaae leusachtige verilezea teagevolga van ons vuur, hebboa hunne aanvallaa logea onzï Unies andermaal vermeerdard. Onza haldhaftiga troepan storttea zich op laven en dood ia den alag, zij hebben met hun onopaïudelijke tegoaaanyallen alosn den ver-woo len stoot tôt staan gabracht. De buurt vaa Orviileas-Lo Piémont Plessls de Roye was voomamelijk da schouwplaati van verwoeda gevechtea : dore dorpen gingaa veracheidsa k8eran in andere handan over. Twee vijaadelijke divisles dio er In geslaagd waran va3tea voat te vatten in Le Piémont en hat parle van Piassls-da-Roye werden verdravaa door a;a schiltarandaa tc:enaanval vaa oaze troepen, dia huane liaies op verscheiden puntea horstelden. PARIJS, 31 Maart, — De gevechtea welke glsierei avond voortgezet werdea mat dezelfda hardnek!ii;he!J habbea het mislukkoa bavosligd dsr ontzaglij(ca poging welke door den vijand ondernoraea was oai door te breken op 30 dezar miand. Tusschen Moatdidier en Moraail hasft hat geweorvuur onzer infanterie da vijaadalii'.te ba(aijoa3 weïiamaaid, dia oaophoudolijk terug huane st-.rm.oopea vernieuwon, Moroail door dea rijand genomea, door ons teruâganoman maar opnieuw varlorea iî ten slotte bepaaid door ons ittgeaomeu tijdens eenea aanval met de bajoanat, wslka gsleid fard met cotie onvergelijkelijlta dapperiieid, door do Fraascha-Eagelso'AO troepea weîka ; gezamenlijk opîradaa, bij zoovar dat de soldatoa _der twaa uati-ju la dsïtlfda raaeea vochtasr. De bosschen ten Noordoa van Morenil wer^aa iasgelijks door eenen grooten «trijd iagenotas® Wij hebban ia dat gewest talrijke kriji'îja* vanjçenen genomen. Hot wordt bevestigd dat tusschan Morenil ea La3signy de nserlaag vaa den vijand volledljf is ge«veost. Wij zija erin gelukt vooruit te gaan tôt aan de* omlrek van Cany-sur-Matz. Da keur-divisiai, welke de Piémont heeft herwonnen en hanif heeft behoudon In weerwil van talrijka aaa^ vallan, heeft 700 krijgsgsvangeaçn genomen. Aan hst overige vaa het front bij poozea druît kanonvuur. Drle handgrepen dcor den vijand uitgevoerd aan den reehtar oever der Maas habbsn hoega-naarnd gaenen uitslag gegeven. PARIJS, 31 Maart. — Do vijand uifgeput door zijne bloedige mlslukkiag van dea dag te voraa heeft haian slechts geweldig^ plaatselijke aaavallen bewerketelligd op zîkere puntan van hat front. Ten Noordsn van Morenil heaft hij geea hoegenaamd succès behaald, behalva in dé gira^k van Haagard-8n-Sant«rre, alwaarhij erlâ gelukt is, nx een hardaakkig gaveeht, vastett rost ta verkrij?en in dat dorp. Tusschen Morenil en Lassigny hebben on*® t'oîpen, volgens nieuwe inlichtingen, gisterei' des avonds Agencourt en Monchel heroveïd ; zij hebben een honderdtal krijgsîevangaaaa genomea en 14 mttraljeuzen gekaapr. Hedaa hebbea zy, tijdens lersnd'ge gevech.-taa, eenea merkbaraa voorultgang beweikstol» ligd in de streek vanOrvillers. Aan het Oise-front heeft een vijandelijk deta» chemont, bo3taanda uit een stormloop-bataljoa4 na de rivlar ta zijn ovurgetrokksn nabij Chauny, gepoogd ean bruggenhoofd op te slain aaa deïi linkaroerer. Tegenaanvallen met esne ongehoorda kracht» dadigheid, is dat detachemect vo'komon ver* nield gaworden of krijgsgevaagoa genomon. Het cijfer der weôrbare vijanaan welko in onz» handen geblovea zijn, overtreft het honderdtal. Oaz« verredrajeade stulcken hebben hetzelvî onder hun geschutgeaomeaeneanentreinzwaaf artillerie.<eschut vercield in de streek van Laoa. Niets aan te stippen aan 't overige van 't front. Eas'alaoîie berlohtea. LONDEN, 28 Maart. — Go Jurande den nachl slaagde de vijand er in da Somme van bat Noor« dea naar hat ZuidenbijChipiUy taorersclirijdea, Ingerolgo dit was de liakerrleugel onzar troapaaj gedwoagea tea Zuiden van do Somme naar Hameli terug te trekkea. Van daza plaats loo; t da Hni« ovar Lamotta enSanterre-Caix-Vrely-Warvillere.i Tan Zuiden daarvan werden da Franschen yer-{ ledon nacht langs den spoorwog Roya-Barteul teruggedrevea. Da vijand tro'.c in Montdidier' bianen. Van Warvlllers gaat da lijn door Arviiiera^ Damliascourt-Gratibus-Mesnil St-Georges, naap, Hainvillers. Tusschen het laatstgerîoemde dor» ea PontïTEvèque, (en Zuiden van Noyon,dedeà daFraaschen in den morgend een geweldi^ea tegenaanval en dreven den vijand met grootf vastbsradenheid on sen front ran 10 kilometerè, tôt 3 kilometers diep achteruit. De FranschU drukking op den vijaudduurtin desa streek voor»,, Ten Noorden van de Somme i3 onze linUk; hoofdzakelijk dezelfda al» gister avond. la dafli nacht werdea er verschlUende aanvallen in d«, nabijhaid van Beaumont-Hamel. bij het wou<E ▼an Rossignol en ten Noord-Wasten van Pui* sieux geiàan ; ïij wardan allomaa! afgtslagea. 'e Morgands bsgon de vijaad ten Noordea est ton Zuiden v*a da Scurpoeanhevigebeschieting. Deze werd vô6r Arras door een aanval met tea miaste zeven divisies gavolgd. Da vijand drong op dit front in onze voor3te zona, fîa*. hs?îs«9 strijd in onza irevcchtsteHiiisr

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes