De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

220 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 31 Maart. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 07 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/r49g44kf78/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

de gemtehaar.de landwaoht Nusii. 14» iOjaar. G.BggraeystfCetelyeaMS , PB KL8IM8 PATRiQ? Zsniajj sa Maart, a en » Aprîl 1913 Prlfs 3 eentieaien ifficiEELË DUÏTSCÏÏÈ 3EEIÇHTEN A- VE3SOBï>3HI^a feetraffemêe «trooïVïaa, boweràt vlas ©a kstfo (StlosMsa), à Onder cplieffinff der verordsn!nsï?n van 1 Dac. »15 (V<rordenin|sblad roor het iîtappangebied Van het # leger nr 15, blz. 122-123). van 15 April 1916 (Verordenin^tblzd voar het Et appei; gabied T&a het 4* leger, nr 32, blz. 232-231), van 9 Aug. lSlC (Vcrcrdecinusblad voor hot Etappengsbkd van fcot 4® legi r nr 46, blz. 360 333), van 23 Dec. 1916 (Vffordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e lo»er t.t 60, b!z. 507-507) ea Tan 3 Au g. 1917 (Veroideningsb'ad voor het Etappenzabiad Y»n het 4» leg<r nr 38, blz. 870-811), wordt voor iïtgebiedvaa het 4° leger be reffende s'rcoi-Vlas, bewerkt vîas ea heedo (klodden) bestemd ait voîgf : ï. — SiapolaaaarUte. Ait. 1. — Wle voorraden van itrooivlas, bï-Warfct rl8s.oî,,he«de (klodden) in bew»risg heaft, is verplicht do hoevealhedec, voorhanden zijnde den 1« van iedare maand, gescheiden -na niet root strooivlas, geroot strooivlas, btworktvlas ea klodden en met opgaof van den eiganaar 0a de bergplaats aan het bostuur (bur?cmee3ter, schepseen en geineentesekretaris) dur gemeea'e ep v.ier grondgebied de bergplaats zich bevln 't, tôt dea 3« van iodero maand op te geven. Da ^emeenUbestnrtn (burgernsestir, schepanan en feœesrittsekrelaris) moetea de in dan omtrek hunner gemeente voorhanden voorraden van ai et gtroot st; ooivîas, geroot strooivlas,"bawerkt vlas en klodden met opgaaf van da eUanaars en 4e bergp.'aatseu, aan de Orts- of Etappen-Kom-mandantur der bergplaatj tôt den ôe van iedere ïeaand op^evec. De Orts-Kommandantureu van het Opeiatiî-gebiad zulîea de aangifian tôt dèn Se vaa iedera Biaa*d indienau bij de voor hen bevoegda Grcepea» walke de aangif'.ea tôt den 10° van iedere maand doorzenden aan do Etappen-Inspek ion (« VViJtschaftsauîîchuss »). Tôt dsn 6®T»n iedera maiod tanden deElappen-Kominaa-Wnturen de ontvangen aan»iftcn door aan de Etàppen-Inspekiion (1 Wirlschaftsausschuss »). • ÏI. — Afwarkle^. Art. 2. — Wîo stroovlas in bewarlng haeft, ls verp'icbt al het stroovlas dat in zijn bezlt 13, OBiniddeJlijk te roten en af te werken, zoohaast Met rotien în de Lcie toegelatan wordt of de weerf es'.altfula bet roten op gras (veldroten] ioelaat. De enkele vlasbewtrker œag sleohts lîife hoeveelheden stroovlas in zijn bezit houden, weike hlj tôt hit brgin der afwerkin,? van den Bjeuveon oogst te roten en, la aaB3luit!ng eraan, ftf te vrerken ïn staat is. 211. — Haaâêl, vîrvo»r 9a îioo^st* prljztn. I. — ShooiolBS. ArfikeI3. Het vervoer v.m en da handel in fiiet geroot en g root strooivlas U vrij. Nochtana U in d«n ©a.t:ek van het v.'aîbureel Lokoren bavatteede de Kommaudantar-omtrekken van G est, Lokeren, Eakloo, Ertvelde, Dendcr' JBOiide, Aaltt, So tegem. Oudenaardo, Ronse, Getraaidsbtirten en Wstferen — altook in *t gebiedlvan het Marlnnek&rps en van de Groep Dixmuideu Set vervoer van niit geroot of jeroot Btrooivlas allcen met rergunning van het vlas-burotl Lokeren c&gelaien, voor zoovor het niet hetrarvocr van don akkôf na d,î schuur of ran en naderootplaat» be:r«ft oa bij (lit veivoeraa de gem«trjIeom rdk niet veriaten wordt. Ait, é, — Du voorradsn van niet geroot of geroot sfrtfoivlas van deu ouden en ni-u^on Cpgst moeten op aaavraajr der vlas'ourëelea Kortriik e» Lokoren aan deza bureclea ttg»a b*t*fing afsestaan worddn. ltd!en men het ovor daa Tîrkoopprij'3 n'pt «SM Kftiuf» 1iiauj i#i 4» mil* Joor d* tU»: burealen Kortrijk ea. Lokeraa samsa met eaa Selglîchô deskuadlge, bepaald wordon. s, — Bewsrkt vlas en klodden. Art. t. —Het vervoer van b werkt vlas en kioddoa isBonder toelatiBg der Etappen-Inspsk-tion Wertschaffauîschuts) of der vlasbursslea Kortrijk aa Lokeraa, verbçdea- Art. 6. — Do verkoop van bewerkt vlas'sa^ kioddea mag al'aen g#«ohiedea aaa : 1' De afde«l(ngi»oor ruws stoftan («-Rohstoff-abteilung ») Gant bij da Wirtschaftausschusz, 2) De vlasbureelenvan danWlrlschafUussohmz ta Kortrijk an Lokeren. Op a^aviaig der rlasbureelea Kortrijk oa LoVercn moaten de voorraden ran bewérkt vlas of kloddaa vaa den oadsn en nieuvvea oogst aaa da onder 1 en-2 geaoemda bureelea afgestaaa worden. Art, 7. — Voor doa rerkoop van bewerkt vîas on kiodden van dea ouden en niouwan oagst vaa de in art. S onder 1 ea 2 gcaosmda bureelan wor-dan da yo'gjnda hoogsta prijzea bepaald : 1) In t watergaroot Kortjyjksch'vias 200-350 fr. volgens hoedani^haid par baal vaa 103 ki!, netto, 2) la water seroot kanaalvlas (Eekloovlas) 200-315 fr. volgeas hoedaaigheid par bial vaa 103 kilos netto. .3) Vlaamsch blanw vlas 190-300 fr. Trol^eas hoedanifi^^d par baal vaa 100 kilos netto. 4) Op v ras geroot vlas (yeldroaan) 130 230 fr. volgens hoedanighald per baal vaa 100 kil.r.4tto. 5) kloddei (émouchures) : a) 80 fr, voor gezwin-ga'de (retravaillée*) van bjsta hosdanigheil ; b) 100 fr. voor naturaa van bpste hoe ianighsld ; c) 120 fr, voor snui:jes yaa basto hoedanlgheid. d) 140 fr. voor kamaioliaisa (gehekelie) vaa baste hoalaalghoid. Indien mea het over dsn vtrkoopprijs niet flèns To-dt, thaas wordt da prijs dôor da la art.k^l o otidar 1) sn 2) aaogadui le burealen, samen met een Behhcha de3itundig8, bepaald, of hotgnjpt,onteuenlngtcg n ontvangitbewiizen Îilaa's, In dit Uatst gavai gosohledt de schado-oosheid voi^ens do voorschrifien uiteevaardigd betref'fdttda da handelwijza voir de « Reichsoit- j schadigunïjkommissiin ». IV, — Sîr&fbesidmBiia^sa. Arf. 8. — Wle de maatrege'en de*;r varorda* nlngen opiattelijk of ait nalatighaid oveitreedt, wordt mot ton hooïsto 3 jaar gavanganis aa mot geldbo-ta tôt 50,003 mark of met éene dezer straffangastraft. Dezelfda 3traffa hseft : a) hatn die voorradan van 'strooiv'a^, bewerkt vlas ot Hoddea vernietigt of oabruikbaar maakt ; b) do burgamarèîters, schepenea aa pameantasekreta* rfssen diaaaDgiftan over"voorradea aan de Oïts-o: Etappen-kommandentucen rtoorgszondea habbaa, van welka zij w^teu of volgeas de omstaad ghsdîa moetoa w«tea, dit sij onjuist zijn. Buitsndien ktinnen dî voorraià'a, op walka da overtreding bîtrekking heaft varbaitrdverklaard wordea, la gavai van oprettslijke oyertreding moot ds verbeurd verklaring uitgasproksn worden-, Elko pog'ag is stri fbaar, Zija bgvoagj de Duitscha militaire rechtb*a-kaa en iu:îi!a.ra ba.'rfhebbers, A. H. Q,, den 16 Maart 1918. Der Oberbefehlshabîr. Sixr VON A RM IN Gonural dar Infants;ia. VER0RDSN1NG bstrafTônde da ia b«3lagnaming en sîapïlo?-neoilng vaa ea don handel in taxtielçroad-JtoiT*n,ia 'aaU ea geheol ai'gewerkta fabrikatea sa »a afiraîlon er?an. Oodàr opheffiag dor verordaning van 7 Octo« bar 194^-batraffeade do stapalopaamin? vaa aa ^ 4Ptt !»*«rioi in tsjcïUîgroaiî'ofîan, ia iulf afg«- warkte oa afgewerkte fabrikaten en in af/allea ervan (Verordtniagsblad voor het Etappsn-gsblod vaa het 4° leg«r, blz. 437 e. v.) en 'van •rtilrel 1 A, cijfer 1 an 2 dartverordenin? over do •tapolopnamiiig vaa aa dea haodel ia disrlijko en plaalaardiga vezals, da er^it varvaardigde hait- of gehasl afg#werkte fabrikatan eu de afyallen crvan van 4 Mal 1917 (Verordeningsblad voor het Etappongebied van hot 4° legor, blz. 623 e. v.), wordt voor hot Balgisch ged îilte vaa het 4«lsaer bestemd als volgt : la baal&srasmia?. Artikal l. Alla op den d>g d«r afkondiging de.^er vorordeaieg (proefdag) in het Balgisch gedeelto vaa 't gebiad van hat 4» lajter voor-haridan stape's vaa in lid 2 varia aida soortea van goedoren zijn ia beslag genomen. \raliea ondîr toepassing aer ia baslagaaming : 1. Wol (ruwe wol, gewasschea wol, kamwol, kamnielingsn) en kunstwol, 2. katosn, kun3t-katoea, juto an hennop. 3. ruwa zijde, afvalzijda schappeïijda) en de eruit vervaardigdo, ffespoa-nen of getwijode garens (zijden naaigaren en naaitwija), in aile ffsvalien zonder ondarscheld of ruw, aebloektof greverfd, 4. katoaaaa. kunst-katoenen, kunîtzijIanonalU andera mat deze stoffon semsagda of gatwijnde garans, katoinoa stopgarons, in alla gevallen zonder onderscheld of raw, gebleakt of govarfd. 5. zuiverwollea oa ha!fwollsn garens. evoaah alla mat wol vaa om 'tevan tjal'ce soort gemeagda of gatwiinda gavenî, lrizonderhotd oo'c wollou s'opgarens, ia alla gavallen zoadar oaderscheii of ruw, gobleekt of gevèrfd. 6. vlasgaraa en warkgaren, «en voudlg en çetwijad, ruw, gabloekt, geverfd (00k naiitwijn, kantan-en schoeng;aren). 7. jut, en hennepgaren, biadgaraa, biadtouwen ea koorden, 8. ouda ea niauwe touwsa en kabel», 9, voorspinsels (wiakaa enz.) vaa de oaler 3-8 panjçeduida voortbrengselen, 11. poetskatoen, 12. dierharen van iederan aird en ioJere hoeda-nighaid, garens uUdierharen. 13. Matre3szvezals kokosvezals, kapok (00k in matrassan), plassa-vavezeli, surrogaten van plassavazols, Afri-kaansch paardeahiar, laffiibast, kokosgaran, ko^toïkoorden, evoaah half- en gsheel af<e-wcrkts fabrikitea en afval daarvan, 1$. woltea en katoaaaa of geinangda bedvlokken (oak wanneer zij reeds tôt vulling vaa lot dsn ver-koop gereajgemaaktë mitrasssn, kussen, enz. gebruiiît zija.) Art. 2. •— Vallen niât oad3r toopassing dîr ia basiagaamlng voorwarpen des ia artikel 1 aanga-duidea aard, welke in het bazit zijn vanprivaat-personep en in den gabruilceljkea omvaag tôt dczer 2>97990aHj!s «ebriilk dionen. Art. 3. — Wie volgens artikel 1 in boslaîga-nomaa voorw rpea in bewaring ha*ft, is var* plicht deza zorgvuldlg te bawaran ea bahoorlljk te behaadaloD, Elka rechtszakelijka bsschikking over da ia ba-slaggariomea voorsverpen, de aaa- ea verkoop, hat gebruiken en varvoaren ervan aa elke wijji-gio? er^an zijn al'ean met vergunnlng van dea « Wirtschiftausschuss » dsr Etappan-Inspek-tioa 4 toaifelaten. Voor het vervoer ls de 'toa-làtin? 00k nooiig indien dit binaen dezalfdo plaais geschiedt. âiapalaaaglit*. Ait. 4. — Wle voigens artikel l ia beslag ga-no.nan waran op dan dag der afkoadmng dar vorordoniag (proefdag) la bewaring heeft is verplicht de op dezan dag voorhaadaa voorraden met aaagifta van don elfenaar en da bewaar-plaats op te gevea. De aaagifta raost tôt 10 April 1918 bij do Orts- of EtappenkommaadanUir der bav/aarplaats gedaaa wordea. Da Oi'ts-komaaandaat.urea van het Opsratie* gabiad diaaoa de aangiftàn tôt 13 April 1918 aaa de Wirtsoluftsaussohasi dar Etappoa*Inspe'<c-tioa 4 doorzenden. Da Et jppaakoaa»an<!(taturaTi zanden da Wj hen Ingadienda aanïiftan tôt 16 April 1918 dooif aaa dan Wirtschaftsausgchuaz der Etapp^a* Inspaktion 4. Do aaagifta moat op kaartsn van aans»ifté goschiedan, walks b:j de Or s - ko m rm n dao - vo a varkrijïbaar zija aa moet ova.pankomsti? d« aaaduldingaa vaa hat formulier een overzicht geven vaa de soort oa ds hoevoelheid der roor-handea zijnda voorwerpen. Wia voorwerpsn ia bewaring haoft is verplicht op verzoak van dao Wirtschaftsausschu33 der Etajjpon-Inspektioa 4 of vaa da bevoegde Orts- of Êiappea-kominîn* dantur vrachtvrij an k«at«loos stalea aan den \Virtschaftsau3schus« der Etappen-Iaspektioa 4 ia te zsnden. Op «rond vaa vroegsre verordaaingen résdi aangegeven voorwerpen moetea niettenva op grond dar door deze varordacing bepaalde ver-plichtiag tôt aangifte, no.jniaals aangegavea wordea. Tôt aanglfta verplicht zijn natuurlijko ea rechtsparsoaen, vereenigingon ci privaa'rsch'sr» lijka parsonen of open voorrechialijka natuur, handais- en nijverneidsbedrijven, alsoôk alla bedrijvan en inrichUngen ivan staat, gemeentea on kerk, walke in beslag genomen waran, voort-b.angea verwerksn of anderzius la bswarinj? hebbea, Om het evea of zij als daa ûiet da eigenaars vaa dezo waran zija of hat recht heoban er over te beschikken. Art, 5. — De na d^n dag van het van kraehÇ • wordea dezer verordoniag^t jakomsade, maar roedi v66r dozan dag verzoaden waran van daa ln art. 1 geaoomden aard, alsook da orrst na dea proefdag in hat Belgisch gedeelte van het 4eleget iagevoerde of aldaar vervaardigdo warea vaa dea ia art. 1 genoemden aard, moetea binne» da 3dagen na dat zij toegeltoman of op^awerktzija laag3 den vorgens art. 4 lid 1 aingaduidoa weg bij den « Wirtschaftsausschuss » der Etappsa4 Iaspektion 4 aangegeven wordea on zija aaa da beîtemmingandezar veroideniag evenzoo oadeï-worpea als de aan te gavan voorwerpen welka op den proefdag reeds voorhanden aijn. Bastajxûilagoa aan^aanda aaa&do^aa •a oatei^saea. « Art, 6.— Da «Wirischaftsaus?chuSs»tlar Etap-pen-Ia3p«k'ion 4 is gerechtigd de rolgeaîart. I en 2 in beslag genooiaa waraa op ta koopaa, waarbij da prijs tôt grondslag dioat walke i» BaUië op 23 Juli 19U als verkoopprijs vaa daa fabrlkaat gebruikelijk w<u, met osa bijslag tôt 150 ten hoaderd. In ?eval aan onderhand che aankoop r.iet tôt staad komt,thaas mai de «Wirtschaftsausschuss» derEtappea-Iaspoktion ida bo'reffaade gosderea oateigeaon.Ia dit gavai zal da schadaloosstelliajf gasohi idaa ovareeakomsiig do schlkkingea vaa den Rijkskanseller vaa 25 April 1915 botreffand» da te volgea rechtsploïing voDr da «Ralehsaat-schadigungskommission» — Rijkskomaiissie voof schadoioosstalliag — (« Reichsau34ij:sr » vaà 26 April 1015, nr 96, bijlaga 1). VrlJ-varklarla^ân. Art, 7, — De « Wirtschaftsiiuschusî » de» Etappen-Inspektion 4 zal da voor de behoaftf der bavolking bepaal la hoevoclhodea dar vol' gens artlkalen 1 ea S in beslaggenomsa voot» werpan vrijgevon. Aanvrasfen voor vrijgaving moîtan zaoveal. mo^elijk tegelijk mat de aaagiftaa ingsdioaa worden, Over de vrijgeviag wordt een bawijs («.Fi'al* gabascheia ») overhandigd, dat mat da haftdal*<j papierea moet bawaani wordea om te k«aaav bswijzaa dat da vrijge?iaj tosgestaaa is. Oagîldlïhalil vaa rroagrar» ▼rlj-v*rlclarlaff»n. , Art. 8. — Da verpliohtln^aa, door dsza v«»<j ordeniar opgalegd, biijvsn 00k daji best^aa* wiaaear di voorwerpoa, waaro? d^z^ verarl»^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes