De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

900 0
19 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 19 December. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 10 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qj77s7kk7w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE G ENTE MM R - DE LANDWACHT Nr 299. 40e Jaar. G. De Graeve, Ketelvest, 16. DE KLEINE PATRÏOT Donderdag 19 Dec. *918 Per Nr 5 ctm. — Per week ®0 etm Toegelaten door de Censaur. SCHATTINGEN. Van verscheidene kanten wordt ons gevraagi fcoe rasn moet te werk gaan om de sebade t «chatten, or.dergaan door het geheel of geleelte lijk vernielen van huizen. — door hetpluaderei van msubels, kl«= eren, sieraden ; door het ont voeren \an paardoi, vec, rijtuigeu van allei asrd, enz De bcwoners wier huizen beschadisrd zijn begecren ze te herstellen, somtijds enkel voor loopig, om er toch min oïmeer cane schuil plaats in le vind^n. Sommi«e lierstellingen ziji drinjend en zul'en blijven dienea. Dj beîanghebbenden begeerea dat hunni rechten gevrijwaard zijn, om later geene moei lijkheden te entmosten nopeos de vaststellinj der schade. Wij hebben daaroverinlichtingen iapewonrc: «a riehii r wat Vve zoo al vernomen hebben : Het beste is dat de eigenaar van een vernielc ci bescha iig 1 gebouw, de schade doe sc'nattei docr bevoegda personen, zooals bouwmecsters inetsers- en timmermans ondernemers ; gebeur lijk smed-^n, of ai ere vakmannen, scha'iers o prijzers. volgens het geval, die hij zelf aaustelt Deze maken eene ornstand ge lijst of inventant op van hetgene noodi.^r is ora, bijv. ket bescha digde gebouw te herstelltn dat het zoogo^d il a't voor de beschadiging. Wa zeîgen : eene omstand:ge lijst ; dat is ■oovtel deureo, zooveel vensterrsmen, zoovee ruiten, zooveel steen, zooveel pann&n, zoovee tichels zooveel ciment,zooveel kalk,zooveel urei werk ?ijn noodig om het gebouw te hermaker eocals h>;t was en dat ailes zal «zooyf ci» kosten Eene gezamenl ke schatting zooals: de h-rs'el ling z .1 ouO, 1000, 2000, 4000 fr. eiz,kos»en isnie aan Te raden ; als er geen uiileg bij is zal degen? die er m< et over oordeelen altiid in heteeiach verkeeren datm en er wat grof mede omsp-in^t Hoe rrifer u'teerizetting hoc beter, dit il Îteœakkelijker na tegaan en de belarjghebbend< oopt minder gevaar iets te ver^e'ea. Eens die liist op^emaal.t laat men die rusten Er zullen formulen of druksels komeu op welk< mea dat a'Ies kan oveis^hrijvea otn het bij.he' temeei'obestuur in te dieiun. Het gt beurt dat men van nu af die lijst op he femf enit bestuur indient.Het is beter le wach'er to'dat men formulen hebbe, omlat deze hei klass'eren der vra/en tôt vcrgjoiing zullei Vcrgeaiakkelyken. Er zijn gemeenten die reeds psrsonsn aange •tsld hebben om de veroorziakte schada op t! nemen. Die personen do n do schitting z-jndei tegensj raak,'t is te zegçen zonder d it de b»lang hebb ndeofzijngavolmachtigdeerbij is. De schaf. tinp, zoo gedaan, kan niet veol wair ie hebben Naar we \ernemen van verschilli<e kanten hebben d'e aangestelde schatiers voor op ir>ich te schat'en lioe^eel het beschadijdc w?.ard wsi ▼ôôr den ooilog en in welke ma'e ztjne waârd< »erm:tiderd is, maar niet hoeveel het zal ko<;ter cm 't Keboaw in zijnen vo'i^en s'aat te herstellen Dat is firoote'ijks ten nad^-ele van den eigenaar Indertîaad.veronders ellen wij dat een gebouw feuis, tchaur of stal gebouwd pis vôôr der eoriog, in 1914, diie duszend fianks iieeft £e\osl •n dat het gaheel vernield is. Indien men sch it dat de eigenaar 3000 frati'; «çhada heeft geleden, dan zil deze er grootelijks bij Terliezen. Immers, indien h'.j hït/.elfde «e1 bouw weer wil cpricVen, zal het hem niol 8000 fr., maar veel meer kosten. Al de bouwma'erialen zijn verschrlkVelijk ge-«tesen in prijs ; gewoon Scheldesteen koat dubbel ; Boornschei steen 3 of 4ni4al zooveel «1* vroeger; kalk 150 fr. dea meter. ia plaatv van lo fr. ; pannen 500 fr. per duiz»nd, in plaats vaa ! 60 fr., in de baVkerij genonun ; met het vervoor zal dj prijs tôt 0.75 fr. per stuk stijgen. De dagloanen zullen insge'ijks zeer reel ge-1 klommen zijn. ; Indien een «iganaar in die voorwaarden zijn ' huis wil herbouwen, ral hij zich mogen beloven j indien hij met 6000 fr. toekomt. Al3 hij dan maar 3000 fr. schadevergoediag zou krijgen, zal , hij er 3000 fr. aan verliezen. Op dis manier zouden al degenen die schade kebben geleden, «ware yerliezem ondergaaa. 1 Dat kan of mag niet zijn ! Dat ware 00k tegen het algemeen belang; ! hoe mind r vergoeding zij ontvangen, hoe meer ons !and in het algemeen zou verarmen. , Het zal genoeg zijn, maenen wij, de sandacht ! van wien het behoort, daarop in te roenea om , die Terk-.er îe manier vaa «chatten van de hand ' te doen wijzea. Bovenstaande irai geschreven toen we kenni» I kregen van het wetsontwcrp op da schade-[ vergoedingen nee. gelegd door den keer Miaister Jaspar. ! Dat wetsontw?rp zcgt oader andere : f _« De benadeelden raoeten hunne eischea » iajendea, op bijzoadere druksels (formulen), ! » wel'te zij binnoa twee of drie wekea zullen » kinnen bïkomen op de geineentehuizen. , • Zij zullen aldus da vaststelling en de schat-» ting van de schade, door hea geled.n kuunea » doen. ». I Ziehier wat het wetson'.werp za^t nopans de L schatting d-3r schads : 1 Ar:i:-el5.—Voor de goederftn onroerend uit l huonen aard en uit bsstemming, en indien de becadeelde de rerbintenisaan,'aat het veruiclde, beschadi^ds, op»eeischte ontvoerda go~d ta 1 herstellen ia de gemeente of in eeneavastta ! stsSen oaïki inj:, zal het beloop der schade vast-t gestold vïorden, door deoorlogshoveneaoorlogs- recbtbankcn. 1 De schade wordt berekend voUens de kosten 1 van keropbouw op den oogenblik dat ze zal gedaan wordea. De verbinteniszalgenomenwordenondervora > ran eene ge^chrevene verklarinjr, afgegersn in haa-ien \an dan VooTz'tter deroorlogsrechtbank. Indiîn de benadeeligdj die verbintenis niet t aangaat, of indien hij het onroeread goed niet i hersteltof niât uitbait in het vastgestelde tijd-t perk, plaats en voorwaarden, zelfs al ware net l bij o/eraiacht, wordt de ve'goeding vastgesteld volgens de wlarde op 1 Oogst 1914, of indien het gosd vro'g^r aanj;ekocht werd, volgen3 de waarde bij zijnen aankoop. ! In de nijverheids- en handelsondernemingea r wordt enkel rekenin» gehoudeu van de kosten en hers'el'ing van grondstoSfen, af?ewerkte voortbren?selea en koopvvaren in magazijn, weggenom«n, vornieli, opgeëischt en btscha-, schadigd, tôt het beloop dezer grondstoïen, t en koop/.'aren, coodig tôt de uiibatin? dezet ! ondernemin£en gedurendo een tijdvak van dria ! maanden normale werkzaamhaid. l De schade berokkend aaa rnobilaire roor-werp-n, niet begrepen in voorgaande artikel zal gesebat worden op 1 Oogst 1914, of op den dag van hunnea aankoop i >disn hij na die dagteeke-1 ning he ft plaats gehad. Nochtans, de rechtbaak zal eene bijkomende ve'goe ;ing kunnen toekennea voor de rnobilaire voorwerpen in de volgende kategoriëa : Nijverheidsge'eedschappea, vee, vette, zaden, oogst en verschillige voorttjveagselea noodig lot den toekomenden oo^ït ; de rnobilaire voor-we-pea noodzakelijk tôt uitbating van haadel»-zaï-en, de huismeubelen. De bijkomeade ver<oeding zal endel Tîrleead worden onder voorwaarde tab hergebraik ia uatHur. Aan en rond den IJzer. 6<ta VERVOLG. Onze geleider geeft hier, van op den molen, uitlej orer de gasbommen an gasobussen en hoe tusschen die gasnevels. In bijna ieder hol of put eene Duitsche mttrïljeuze stond. Het was reeds in 1915 dat de Duitschers voor de eerste maal gas aanwenddîn. Aan den voet van voorzeçden m">len vin lea wij veel hosfijzers ea gerief Toor de smederij. Daar moet eeao paardensmis ia werking zija geweest. De kerk lang» den anderen kant omeraande, vonden wij daar in de hoofdbeuk etne gosd bewaarde muur»childering,het H.Hart van Jésus voors'ellende. Op ouz-î vraag hoeveel Belçen er wel in 't boich vaa Houthuist alleen vielea, antwoerdt oaze kommandant : « misschiea wel duizend, maar tien ma^l zooveel Duitschers ». Door het bosch bracht eea Versohrllskelijka w®gr ons naar de getne«nte Houthuist en waarlijlc, he'geen ik da srgezien heb zoa ik niet geloovea, moest eea aader hît mij vertellen. 't Grenst aan het onmogelijke en toch kwanaea de Bsh'ea er ovcr.Da vergeldins welke die joiïgan3 verdienea is onberekenbaar. De kra'sende raven zweefden boven otîs hoofd. Wij waren nu re?dî een drietal urea in die ftontlijneu. Dair komt geen mensch, ten aadere er mag daar nieaaand komea, gezien de gevaren voor oatploffingstuiçea, wapoas, enz. Toch ontmostten wij daar twoo inwoiers, die op'tDuitsch kerkhof ginsenzoeken ofmis chien hua zoDn of broeder er niet onder de aarde lag. Van de gemsente Hoathulst blijvea maar eenige stukken muur over. Eea desl van het klooster, waar een « velllaz,ir«t » vns inge-richt, stiat no/ recht, evenals een stuk muur van de kerk. Ot> deze plaats, zoo deelde oaze kommandant xnede, warea wij aan u terst geweldig Duitsch vuur blo>tgestel J, gezien de posten der Duit-scheis hooger stonden en wij, telkens uit Mer» kem vooruitrukkinde, altiji in deze diepte gezien werden. De Duitschers konden dm voile vuur op onze brave so'daten geven en velen ▼ielen als ilachtoffer van hunnea h rldenmoed. 't Belette toch den vooruitgang nietea ik her-hial het, dat de officie:en de soldâtes smeek;ea toch zoo geweldi< niet vooruit te dringen. Op het kerkhif te Houthuist is een monster-blok, in cea soort ba'istesn, veel geiijkeais hebbende met den Balegemîchen witten steen, opgeric'at. Deblokis we^geschovea van het ge-schat.Dat lomp vierkantig s'uk, anders is het niet to betitelen, draa<tin hjt Duitsch, op dezijkantea in monsterletters, ds vier vol<ende opscliriften : 1. Niemand hat grôssire Liebe, den die dass ersein I.eben lasst fur siine Freuade ; 2. Den treuea Toten ; 3. W r wissen dass denan die Gott liebea aile Dingen zum bestendienen; 4. Die 46® Reserve-Division. 1. Niemind heeft grootere liefda dan des:ene die zijn levoa laat voor zijne vrieadea ; 2. Aan de bureurda dooden ; 3. Wij wetea dat deeenen die God beminnen aile dingea tea beste dieaea ; 4. De 46a reserve-afdeelini). Langs de baan die ons nu naar Stadea bren?t Iigt oneind'g veal ammunn tio ea 00k zien wij daar nog veel van die lcleine wacrçontjes die wij hier op het mauceuverplein met duizenden zagen vertrekken op waggons geladen. O-'er den berg komen wj in Staden. Aaa de puiaen zien wij zeer goed dat dit eene schooae nieuwe gemeente was. la het dorp is aile* stuk, 00k do kerk. wair do Duitschers eenen paardenst»! hadHen îagenchtf in den muur zijn d î gebeeldhouwde stades vaa den H. Kruisweg niet kapot geschoten, miar er met de meeste zorg zijn ui.gekapt. Dat z il 00k een geschenlc zijn dat de Duitschers habbea medegenom'n. Buiten het dorp wonen daar sedert enkelo dagen me ischen in de overgeblevea kelders ea keukens. 't Is zoo overal, waar demen-chea maar eenigzins kunnen, daar keeren zij terug e» willen op hun ei.^en aedoe zijn. Dat is de oud« trant ea een vast gedacht bij onze landbewohors. Wij waren hier 00k uitgestapt en kre^eu on» rantsoen : brood en kais e 1 een « pinard » (dat is een kwart-flesch rooden wijn). Wij moestea cok uit de vuist eten en terwijl wij wat we& en weer wandsldea sprakea wij twee vrouwen aan d-îr gemesnte, die on» d» volgende inlichtiagea gaven : Den 27 Juli 1917 wist hier no? niemand va* iets. Al met cens ea zonder dat een schot geîost werd, kwaman de Duitschers heel de bevolkiijf verwittigea dit zij oo^enblikkeiijk m )es'ea vsr-trekkea. Onze gsmsente telda ongeveer 6009 inwoners. Door de Duitschers werden wij niarNinove e* omtrek gezonden. Van bevoorradiag hebb .n wi| nu niet te klagea ; wij ontvingen reeds 3 kii» rijst per hoofd om de 14 digen ; 5 kil. mesl idem; wij zijn hier ree 1s met 400 to^ug. Die \rouwea vertelden ons dat de gendarmen goe 1 de go-, meenten do jrkrtiisen wiar nog iets rochtstaat, om do vluchtelingen die soms terugv-eerei ef wel op te wijzen dat ze mojea woaen ea bouwea, maar een aaders çoed dat soms nO£ ia beteren staat is daa het hunne, moston *rruit laten. In een winkeltje verkocht men dair tab=>.kaaa 12 fr. de kii > ea chocolads aaa 5 fr. het h*lf pak. Juist als de klaroen voor de Biliiscae so'.dite» aldaar in kwarder de soep b'ies, trokkea o■;*« autos verder. Hat we-ier was na den m diag verbeterd, doch da modder no? rermeerderd. Van de w'jkStadjnberi b'eaf geea steen recht. Wij koman nu voor WôJt-Soozsbîk» dat ons aan den slig ran Fil'ps vaa Arteveld» herinnert tegea Kirel VI van Frankrijk, in 133t. Deze sjemeente werd door de 6S divisie aaa d* Duitschers oa'nonen. Van op de puinhoop vaa de 1 kerktoren, ('tis al wat er nog li^t), hebbea w.j een groot vergszicht Tan het slagveld. 't Is bewondereaswaardig ea ik moet bekaa-nen dat ik den 'aatsten op den paiahoop bleet. Mijne gedachtea dwaaldea af, waaneer ik zoo eea tieatal mstsrs hoog stond. dit panorama bannlea mij, wijl ia dea omtrak aanschouwecd Koaden die boomst), als het no? booms* mogen geaoîmd worden, dia pikdraden, di« holea, di^ puttaa, die kleine telegraafpalen, die overblijfselen van oorlo?stuig er oneindif gazaaid, spreken, wat zo.idan zij mij oaeiadig veel wreale dio^en Terteilen. Hoelavends wazens hier koaden verb'ijvea gedurende vier lange jaren, b'jna ie lere miauut aan dea dood bloitgesteld is voor mij een raad-sel. Daar miet eens oamsaschslijke kraçht-inspanning voor noodig gowee^t zijn en dat do onzen, die zich bij hunne eerste succes 'olla aan^allei vrij gevoelden, als zij uit Me lts.u k vamm.hier door geeasn tegeastan 1 hoe géwal» dig 00k, wa'ea in tooin te houdea, hewel, vriend lazer, dat neem ik aan. De gedachte alleen van onzesoldatsn.dat zij voor huano ea onze bîvrijdiig vochten, moet die joagens het gevoelea gegeven hebbaa dat niets aaa huane kracht koa weerstaaa. 't Is aaisrs alet uit ta leggaa. 'IVordt ooorta-esét).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes