De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

900 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 02 April. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 27 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/kp7tm73p13/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

S 7e fÀAft Vrijdâg & Âpril !9i5 W 78 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT D£ KLEINE PATRIOT BurseJen te Oent nr 16 Ketelvest GOEDE VRIJDAG. Negeatien honderd jaren geleden, wss de munir in rouw, om den dood van naren bchepper en haren Meester ; het zonnelicnt verduisterde; de aarde beefde; het voorhang-sel van Jeruza'.em's tempel scheurde van zeif in twee, alsteeketi dat het onde testament ten einde was en dat het nieuwe aanvansr nam. Een nieuw licht ging op ; het l cht van het Kristendom dat weldra over de gansche gekende werekl zou schijnen. De kristenen herdenken dien dag met fodvruchtigheid ; door vasten en outhou-ing ; door bidden en goede werken. Goede Vrijdag, wekt in den mensch de jodsdienstige gevoelens op welke &pms onder aardschen kommer ingesluimerd of begraven liggen. De goddeloozen zelven, die door hunne Godtergende feestmalen dezen dag ont-heiligden, erkenden op die wijze de heilig-heid van den Goeden Vrijdag. Immers, ware 't niet dat zij ook dien dag als heiiiger beschouwen dan een andere dag, waarom zouden ze juist dan hunne spotfeestsn houden ? -, Op Goeden Vrijdag keeit de mensch m zicteelven terug; hij overweegt de waar-heden van den Godsdienst en gaat de wegen der Voorzienigheid na. AUJii kloppen dan rouwmoedig op hunne borst, vernederen zich voor God, voor zij ne Wijsheid en zijne Almacht; belijden hunne schuld en remen bereidwillig de beproe-vingen aan welke hen treffen. | Welke dag is beter geschikt dan de Goede Vrijdag van dit jaar, om een terugblik op het verledene te werpen ? Wij allen betreuren in dezen tijd van oorlog : vervlogen gehik, weggesmoltene welvaart, en stellen angstig de vraag, of ons niet rog grootere rampen te wachten staan. Velen betreuren het verlies van eer.en zoon, eenen broeder, eenen echtgenoot, een en vader. Vele anderen zijn vol angst over de toe-komst van hunne naarte familiebetrekkin-gen en over de hunne. | Dat ailes leert ons de broosheid van het aardsche geluk ! Tôt wien ons wenden in deze bange dagen tenzij tôt God, die alleen hulp en troost kan zenden. ) Knielen we neder voor den gekruisten Zaligmaker, gestorven voor hit heil der Menschheid en om de schuld der zonde uit te boeten welke de oorzaak is van aile rampen. Viagen wij Hem dat Hij de harten der menschen tôt het Goede neige opdat de vrede op aarde hersteid worde. Laat ons betrouwen hebben in zijne Goedheid en intusschen laat ons gelaten wezen en onderwerpen wij ons aan de be-sluiten der Goddelijke Rechtvaardigheid. Luisteren wij naar de woorden van Zijne Eminencie Kardinaal Mercier, primaat van Belgie, als hij zegt : «De heproeving is in de handen van de ■» Goddelijke Almacht, een wapen dat langs » beide kanten snijdt. » Indien gij er tegen opstaat, zal zij u » doodelijk kwetsen. Indien gij het hoofd » bu:gt en ze aanneemt, zal zij u heiligen. » God beproeft ons, zegde de apôstel » St-jakobus maar nooit is Hij het die ons » tôt het kvvade aanzet. # Ailes wat van Hem komt is goed ; ailes » wat van den Hemel tôt ons afdaalc is in » de raadsbesluiten van God eene lichtstraal » en eene b ijk van liefde. « Het zijn wij die, gehoorzamende aan de » aanlokkingen van onbeteugelde drifien, » de weldaden der Vooizienigheid in een y> doodelijk vergift veranderen. Gelukkig m dezen, zoo besluit rechtdoor de oude s Apostel, die met geduld zijne bekommer-» nissen verdraagt, want, nadat hij het # bewijs zijner ge'atene volherding zal ge-» leverd hebben, zal hij de onstetfelijke a kroon ontvangen door God beloofd aan » degenen die Hem beminnen. # Laat ons dus ons jammeren staken, » geliefde Btoeders. » En indien gij een duurbaar familielid, een vriend of kennis in den oorlog hebt ver-loren, troost u dan nog met deze andere wooiden van Zijne Eminencie te overwegen. « Indien ge mij vraagt wat ikdenk van de » eeuwige Zaligheid van eenen dappere, die » gewetensvol zijn levén geeft om de eer » van zijn Vaderland te verdedigen en de » geschondene rechtvaardigheid te wreken, » aarzel ik niet te antwoordîo dat ongetwij-» feid de Zaligmaker de krijgsdapperheid » bekroont, en dat de dood, kristelijk aan-vaard, aan den so'.daat de Zaligheid aijner » ziel verzekert. » Wij hebben geen beter middel om de a liefde te beoelenen, zegt de Zaligmaker, # dan ons leven te geven voor degenen die » wij beminnen. » Wezen we dus niet rnistroostig maar nemen we de beproevingen met ge'aienheid en O'derwerping aan, en ge'.ijk de H eer na . zijn lijden en zijnen dood op Goeden Vrijdag ' den Zoi dag giorievol is verrezen, zoo zullen na deze dagen vol kommer en beproe 'iàgen andere da;ren van lirster en glorie voor ons duutbaar Vaderland aanbreken. Bidden wij intusschen den Heer dat eene duurzame vrede een einde stelle aan dezen gruwelijkeu oor'og. Officiëele eerefijst VAN Bslgissin gesneuveldea Uiî het |< Staatsblad » doch ons in de ontti'",gelij!<heid bevindends ons gezegel biad aan te schaften, hebben wtj de lijst overgenomen uit de uitgave van «De Vlsamsche Post»,Geut-MCMXV. 16e VERVOLG. l la Afdesllng i-aiterJj. < De Pauw, sôld., motorcycl., Kales, 2-11-14. Oageluk. ' 1 ejacxkx, caval. v?ijw., Seraing, Sladen, 19-10-14. In den loop cener opdrach; in geblin-deerde auto. Doret,brigadier vrii w.,Brussel, Staden, 19-10-14. In den loop eecer opdrachtin geblindeerde auto. Xe rsgiment artillerie. Devos, soldaat, Adiakerke, 26-10-14. 21961. Liekens, Pieter,sold.,10. Duffel, 19-10-14. 1 6203. Pasture, August, sold., 12, Antvverpen, 13-9-14. Fransch-Belgisch gasthuis. 21858. Penasse, Emmanuel, sold., St-Gilles-bij-Brussel, 27/9 6-10-14. 23656. Steen. Maurits-Lieven, brigadier, 10, Vladsloo, 27/9 6 10-14. Steenackers, Jaa, wachtmeester, 12, Wille-broek, 27/9-6-10-11. 38378. Vandenhîrneux, Jozef, Manchester (Engeland), 9-11-14. v'3921. \ran Grieken, Jozef-Henri-JaD, sold., 10, Moil, 27/9-6-10-14. 22163. Vaa Vasselaer, sold., Veurne, 26-10-14. Veurne. 22957. Vercautere, Frans, brig., 10, Schepaaal, 29-10-14. 23489. Vermaelen, Jules-Jan, kar.onn. 1° kl., Begijnendijlc. 29-10-14. 2° Bsgiment ait Hier le. 29996. DefouN L.-E.,Stambniges(Henegouwen) Clabecq. Medalie opgeraapt te Clabecq. 3086. Meysmans, Henri, sold.. 3, St Gi les-bij-Brussel. Duinkerke, 211-14. Kwetsuur aan borst en knieschijf. 3T5/24303. Pacco, Turial, brigadier, 22, Ouden-burg, Kales, 2-12-14. Van den YVyngacrt, s., Putte-Kapellen, 10-9-14. Verheyen, so'd., Putte-Kajiellen, 10-9-14. 3e Sfcegimant artillsria. 30307. Cornu, Eugeen, 23, Aotwerpen, 27-9-14. In heî gasthuis. 1667. Maanaerts, Pieter, Loœmel, Haecht, 10/13-9-14. 1670. Schroyens, Jozef, brigadier, Maeseyck, Haecht, 10/13-9 14. 1953. Svi'agten, Constant, Antwerpen, Haecht. 4e Regimant artillerie. 2450. Mattj-s, Gommaire-Arthur, soldaat, 5S, Heisf-op-den-Berg, Namen. 23-S-14. 2361. Vandiodonck, Kartl, s jld.,71, Assebrouck, Audegem, 26-9-14. 2409. Van Montfort, Konstant, soldaat, 19, Antwerpen. 5e Regrlment artillerie. Flamey, 89, 1/7 11 14. Geraakt door een obus-scherf aan bet hoof 1. Havaux, Lfopold-Jozef, 1, 89, Tubize, Sint-Jscques-Capelle, 23-10-14. 5 )?4. Kratz, Jan-Joief, S2, Antwerpen, 17-9-14. Krijssgasthuis. 2385. Meuaé Valentijn-Adolf, brigadier, Larn-pernisse, 15-1114. 2106. Moris L., soldaat, Luik, Jupille. G Artillerlaregimont. 11. Baiily Ltoa, 1« chef-wach m. Gas huis, Lier. 8-9-14. Longontsteking. 4810. Charles Jozef, sold., 108, Marbaix, 20 10-1S89. Kales, 4-12-14. 418. Coenen E., soltf.. Oplinter, Forthem, 3-12-1911. In het ziekenhuis. Coignoul Eugeen, sold., vrijw., Iîamskapelle. 2451. Mellaerts Arthur-Jozef, wachtmeester, Bouges, Pervijse, 25-10-14. Niesseas, brig., 1/107. Per ongeluk te Loa. 496'!. Paul Fernand, wachtrn., 4, 12-5-1890. Gasthuis te Antwerpen. Verzweringaan de maag. 7e Artilleriere^iinsnt. De Masner, sold., Duinkerke, 22-10-14. Krijgs-gasthuis.1608. Desmedt Frans sold., Kales, 25-10-14. 8e Artïllerleregîmiat. 2083. Hella Robert, sold., 59, Virioo, 2-7-189?, Kales, 8-12-14. 2456. Sautry Jozef, sold., 29, Bastogne, Kales, 2-12-14. Hegitnsiït bererîan artillerie. Stas, arijui.-mt, 7, Veurne, 24-10-14, Veurne. 1090. Wuybbroeck, sjld., Antwerpen, Luik, Quçue-du-bois« Het Provmciaal Hulp- Gîi Voedingskomiteit vaa i Oost-Vlaanderen. V. § 8. — DE MAGAZIJNEX. De koopwaren van het Provinciaa! kotni-teit worden opgestapeld in de hangars Nrs 1 en 3 van de Voorhaven, toebehoorend aan de stad Gent, alwaar raen ze losl uit de lichters komende van Rotterdam. Met is de van ouds geken.de gilde der slukiuerkers weike de koopwaren lost en in de hangars ' opstape'd onder het toezicht van gezworen wegeis der stad. De tarwe wordt rechtstreeks gevoerd naar de bloemmolens om er de uoodige maal-I bewerking te ondergaan. : Het opsfapelen van al de koopwaren ! geschiedt onder het geleide van eer.en ont-vanger-opslapelaar der slad, geholpen door vier bedieuden, welke staan onder het toezicht van den afgevaardigde van Tlie commission for relief in Belginm. De verschillende koopwaren worden er elk afzo! derlijk gerangschikt ten einde er het nazicht, op elk oogenblik, van te verge-makkelijken.De verschillende diensten voor den ver-koop zijn ingericht in de Lakenhalle,nevens het Beifoit te Gent. Die diensten zijn onder* verdeeld in drie bureelen, waar het eene gelast is met den verkoop der bloem voor de stad Gent; het tweede met den verkoop der bloem voor de provincie ; hetderdemet den verkoop der andere leverismiddelen. ïlet bureel der boekhouding van ontvang-sten en leveiingen is ook in hetzellde lokaal gevestigd. De plaatselijke komiteiien moeten op eigen kosten en eigen risico de koopwaren doen weghalen welke hun bestemd zijn. De bestellingen tegengeteekend door de vei tegen woordigers van het gewesteiijk komiteit, waarvan het kantonaal komiteit afhangt, wo:den overgemaakt aan den pro-vincialen dienst, die, na de hoeveelheid der gevraagde levensmiddelen ondeizocht te hebben,alsook de betaling der verschuldigde som, een stuk aflevevert bestatigende dat ailes in regel is, hetwelk stuk dat moet afge-geven worden aan de hangars der voorhaven om levering te kunnen nemen van de koopwaren en er te mogen mee vertrekken. Voor de stad Gent en de aanpalende ge-meenten, moeten de bestellingen gedaan worden aan den gemeentelijken dienst van het komiteit en uitgevoerd in dezelfde voor-W3arden.Een bijzondere kasdienst is gehecht aan elken dier diensten. De ontvangen sommen, waarbij eene lijst der verkoopen overdag verwezenlijkt, gevoegd is, worden afge-leverd aan de middenkas en de fondsen worden, r.a nauwkeuiig nazicht, dagelijks gestort in de bank. De betalingen weîke-het komiteit doen, moet geschieden bij middel van chèques op de bank. Een magazijn voor den veikoop in half groot is gevestigd op de Garenmarkt, voor het afleveren aan bijzondeien en aan stede-lijke komiteiten van verschillende koopwaren bij eenheden in 't groot. Een magazijnier, een portier en twee weikiieden zijn met den dienst gelast ; zij zijn ook gelast met de ontvangst der ledige zakken. Den !0 Januari 1915 werd in de Veld-Ftiaat te Gent, een magazijn opgencht voor den veikoop in 't klein van de verschillende voortbrengselen, weike van over zee naar Gent werden gezonden. De verkoop in dat magazijn heeft op korten tijd eene zeer groote uitbreiding genomen en men mag het aan de opening van dat magazijn danken, dat talrijke cpgelegde en veiduurzaamde eetwaren, vroeger ongekend deor de bevol-king in Vlaanderen, thans met gretigheid geëten wo.'den. In dat magazijn worden de rijst, de ge-dioogde eiwten, de boonen, enz. per kilo verkocht. Dat magazijn wordt beheerd door eenen bande'aar die vo'komen op de hoogte is van den verkoop in 't klein ; een talrijk personeel bestaande uit verkoopsters staat hem bij in die beslommerende bezigheid. Het komiteit stelt de prijzen der koopwaren vast aan den noimalen verkooppiijs en de opbiengst van den verkoop wordt, op naam van het komiteit, in de bank gestort. De bestuurder-beheeîder wordt door het komiteit bezoldigd vo'gens het belang van den verkoop. Het magazijn is geplaatst onder de bescherming der vlaggen van Spanje en der Veieecigde Staten van Nooid-Amerika en alleen de btugerlijke peisouen van beider geslacht hebben toegang tôt het magazijn. In strijd met hetgeen gebeurd is in andete provit.c ë.') van het iand heeft het Ptovin-ciaal komiteit tôt nos toe gsene dej?ots ci JLl U t yili clcl £JLJ 11 eu lit UC VCIOtlUltCUUO of gewesten van Oost-Vlaanderen geopend. Zulks weid niet gedaan omdat de stad Gent, te midden der provincie gelegen en gezien detaiiijke m'ddelen van verkeer per ijzerenweg, water of t;am, aan de bewoners van de andeie lokaliteiten der provincie, aile gemak voor eene spoedit;e bediening verzeke'en, Wat meer is, het is de gewoonie in meest al de gemeenten der provincie, dat talrijke harer ingezetenen wekelijks, des Vrijdags, die een gekende marktdag is, naar .Gent komen en er zich, zelfs in gewone tijden, voorzien van de-i noodigen voorraad voor eene, twee of zcifs meer weken. Evenwel heeft men, sedert de voorraad van tarwe bijtijcîs vernieuwd wordt, maga-zijnen, dépôts of stapelplaatsen voor bloern geopend te Deinze en te Wetteren. Die magazijnea zijn gevestigd in de stapelplaatsen der bloemmolens, d e door het Provinciaal Komiteit gelast zijn met het malen der tarwe. De naastbijge'egene ge-meeiiten zijn gemachtigd er de noodige bloem te ha!en voor het brood hunner inwo-ner,s, maar zij zijn verplicht, selijk vroeger, 1 in de bureelen der Lakeahalle te Gent, de bons te gaan halen vereischt voor het afleveren van het gemalen goed ; zij moeten er ook op voorhand de bloem betalen welke zij verlangen. Ten einde, zoo gauw mogelijk, ter; bats van de bevoîlcing der provincie, het spek, de opgelegde eetwaren, de droge groenten en andere gewassen aan den man te bren-gen, zijn er voor die waren, magazijnen in het klein, of winkels geopend ge worden, of zullen het binnen kort zijn in rneest ai de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen. Het veizenden van koopwaren naar een gewesteiijk center en het huren van winkels of magazijnen in die p'aatselijkheden zouden de moeilijkheden van verzendingenkontrool verdubbeien en de onkosten vermeerderen. Men zou daaienboven in elk gewest belang-rijke diensten vooi de boekhouding moeten inrichfen en ook dat zou aanzieniijke uit-gaven vergen. Men ziet dat het Provinciaal Komiteit ailes doet wat mogelijk is om zooveel het in zijne macht is, geheel de bevolkingder provincie op gelijken voet te stellen en allen te lalen genieten van de weldaden welkp ons zoo mild toegedeeld worden door de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.( Wordt voortgesct). Hoffeoui^belg^jen. Wij ontvangen het volgend schiijven am hetwelk wij volgaarne eene plaats ver-leenen : Gent, 31 Maart 1915= Heer Uitgever, In aanvulling aan uvve beiaugnjke medee-lingen aan de hofbouwers nopens de ver-zendingen naar den vreemde kan ik U nog het volgende berichten : De verzending naar Duitschlarid, Holiand Skandinavion kan ook zeer regelmatig ge-beuten langs den spoorweg ; ik weet uit ondervinding dat volledige wagens op drie dagen in Heibestal zijn. De tarieven zijn als vo'gt : Van Meireibelce naar Herbestal r.000 kilos in waggon 53 frank. 10000 kilos 75 fr.; in manden 4.32 fr. per 100 kilos met minimum van 30 kilos en betekend teikens tôt 10 kilos voor breuken van 10 kilos. Naar Ilolland kan gezonden worden via Roozendaal en is de vracht natuurlijk beter-koop dan naar Heibesiai. Van Meirelbeke naar Biussel betaait men voor 5000 kiios in waggon 19 fr. Voor den uitvoer van p'anten via Herbestal moet men grene toelating aanvragen, maar indien de zending planten moet doo:-gaan naar Skandnaviën, b. y., is het toch geraadzaam eene toelating bij de viachtbrie-ven te voegen ; deze is te bekomen op deu Kouter te Gent, in den Wirtschaftsaus-tebuss.De vracht is echter cp voorhand te betalen, daarom is het geraadzaam de zending te richten aan eenen verzender le Heibesta:, die dan de zending verder richt tegen remboursement; ook, gezien de inkomrechteis die nu 37 50 fr. per 100 ki'o bedragen voor p'anten met potten en 18.75 voor p'anten zonder potten (dit enkel voor planten die in Duitschland blijven) is het beter door middel van eenen verzender te vvetken. De noodige ondenichtiugen mogen op den achterkant van den vrachtbrief geschre-ven worden, want anders krijgt de verzender de planten vooraleer hij de onderrich-tingen per bi ief ontvangen heeft. Er zijn juist dezelfde papieren noodig VOOr da verzending als vioeger.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes