De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

374 0
03 oktober 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 03 Oktober. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 28 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/hd7np20t8n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR -DE LANDWACHT 3SC iaar. -amannna Uitgever G* De Graeves Gent, Ketelvest» * ®. 33"H ^L'EXISTE PATBIOT mw * ' , -n. «. ilii— Dinsdag 3 Oktobsr 1918. Num. 93 7 '■ " ' • m ^ Dtiitschs bericMen het Groat Hoofdkwartleifc Westelijk krîlastooneel. Legcrfront oan v Idmaurschalk kroonprim Rupprecht oan Beieren * BERLIJN, 30 September. — Evenals tijdejx MA vorige dagen vielen de Engelschen oo) gisteren met sterke kraehten aan. tusschen d( Ancre eu Courceîettes. Na afwisselende gevech {en op dichten afstand werden zij afgeslagen Verder slechts kleine afzonderlijke aanvallei en artilleriestrijd, die ten N van de Somme ei ân enkele sektoren ten Z, van dea stroon '< namiddags versterkte. BERLIJN, 1 Oktober. Bij het Legerfront pan veldmanrschslk aartshertog Albrecht von Wurtemberg «venais op het Vlaamsche- en Artoiàfront va! het Legerfront van oeldmaarschalk kroonprim Rupprecht van Beieren ©niplooiden de Engelschen een bijzonder leven dige artillerie- en patroelje-bedrijvigheid. Aan het slagfront ten Zuiien van de Somm< aam de artilleries'rijd 's namiddags groot< hevû'heid aan. Opnieuw gebeurden ten Zuidei van Thiepx-al sterke Enge!sch.e aanvallen, di< cverals tijdens de vorige dagen door tjoepei van generalen v. Steia en Sixt v. Arnim ns hardnekkige gevechten op dichten afstand wer den afgeslagen. Uit Rancourt en ten Westen hiervan lieper Fransche regimenten vprgeefs tegen onze stel linsren storm. Afzonderlijke aanvallen uit Cour celettes, uit Morval en ten Noord-Westen vai Halle mislukten in het spervuur. îtcgerfront van den Duilschen Kroonprins : Rechts van do Maas speelden zich onder tijde' lijk oplevende artillerie-bedrij vigheid kleine ge-Wech'en zonder beteekenis met haudgranaten af, Oasteilfk krjjjjstooneel. Loger v*n den generaal-veldmaarsclialk Prins Leopold van Beieren. BERLIJN, 30 September. — AanhetS'ochod-front voerde eene kompagnie van het Poolsche legicen een suksesvollen aaovaluit opSitowicze, Ten Z.-W. van Wytogi2C vielen de Russen vergeefs aan. Bij een geslaagde onderneming iE de streek van Hukalo;vec, ten N. van Zborof, în den nacht op 29 September, namen wij drie officieren en 70 man gevangen. Legerfront van générant der kavallcrie Aartshsriog Karl. Ten Z. van Str. Klauzo re (Loedova-gebied; «n nabij den Coman zijn de goed voorbereiie tegenaanvallen van de troepen van luitenant-generaal voa Conta vo komen gesiaagd. Bij Str.Klauzoera namen wij 4 officieren en 532 min-dereu gevangen en maakten wij 8 machien-geweren buit. In den saktor van Kirlibaba werden Russische aanvallen afgewec-rj. Zovenburgsob front : Op het oostelijke front zijn het noorderleget en net tweede leger van Roemonië in he! Goergeny-gebergte, van uit de lmie Paraj i-Oderhellen (Szekele-Oedvarhdy) en van uit Fogaras ten aanval overgegaan. In het Goergeny-gebergte werd de vijand afgeweerd. Verder euidwaarts ontweken de dekkingstroepen den aanval. Aan deze zij de van de Haarbeek, be-Zuidea Henndorf (Hegen) vielon Duitsche troepen met gevolg een Roemeensch kolan aan ; zij wierpen deze achteruit, namen 11 officieren en 591 man gevangen en maakten drie machien-Keweren buit. De op 26 September begonnen omsin jelings-slag bij Hermannstadt (Naby-Szeben) is gewon-îien. Onder het bevel van generaal von Falken-fcayn hebben Duitsche en Oostenrijksch-Hon-fiaarsche troepen, na een hardnekkigen strijd, sterke gedeelten van het Rumeensche eerste leger volkomen verslagen. Na zware bloedige verliezen te hebben geleden, vluchtten da over-blijfselg der vijandelijke troepen in wanorde door de onbegaanbare bergstreek, aan weers-i zijden van den Rooden îoren-pas, dien wij rteds in den ochtend van 26 September na een kranigen opmarsch door het gebergte in den ' rug van den vijand hadden bezet. Hier werden zij door Beiersche troepen van luitenant-generaal Kraft von Delmensingen op een moorddadig vuur onthaald. De ontlastings-' aanval van het Roemeensche tweede leger is te laat gekoman. Onze troepen vochten met de | groo'ste verbittering, nadat was bekend gewor-' den, dat de roofzuchtige Roemenen, in hunnen strijd aan de zijde der Entente voor de door Duitschland bedreigle kultuur, weerlooze ge-kwetsten haddea vermoord. Het aantal gevan-genen en de zeeraanzienlijke buit, die ten deela in de bergachtige bosc'astreek verspreid ligt, is i nog niet vastgesteld. In de gebergten van Hôising (Hatszeg) en in ' den Mehadia-sektor mislukten Roemesnsche cL2L 1 vâîlQn» BERLIJN, 1 Oktober. — De Russen hebben op verscheidene plaatsen hunne aanvalbeirijyig-i heid hervat. ! Legerfront van veldm.aarscb.alkprins Leopold l van Beieren. i Ten W. van Luck neemt het vijandelijk vuur l sedert dezen morgend toe. Aan beide zijden van t de baan Brody-Lemberg en verder ten Z. tôt a as de Groberka, bij Zarkof, is de vijandelijke opmarsch dee's door ons spervuur gestuit, deels i is de tôt 7-maal toe herhaalde stormloop volkomen gebroken. Op d:n Zuidelijken aauvals-vleugel hebben de Russen in de voorste ver-i dedigingslinie voet gevat. Front van generaal der kav.anrtshertog Karel Aan beide zijden van de Zlota-Lipa kwam het tôt hevige gevechten op dichten afstand. In den hoek tusschen de Zeniofka-Zlota-Lipa is de vijind opgeschoten. Verder ten W. wierpen Turksche troepen binnengedrongen vijandelijke afdeelingen gisteren en heden marge a door een onmiddeiijken tegenaanval opnieuw terug en nam n hierbij 230 gevangenen. In de Karpathen heerschte rust. Het aantal bij de Klauzura ge-nomen gevangenen is tôt op meer dan 600 man gestegen. ga vsnburg'soh frsat : Aan het O jsterfront werden Rumeensche aanvallen in het Narcs-dal afgeslagen. In het Goer-1 genydal en verder ten Z. gaven de spitstro».pen gedeeliPhik aan den vijandelijken stoot toe. Da buit van de Duitsche troepen uit het gevecht tea Z. van Henndorf (Hegen) is mat 8 kanonnen gestegen. Ten N.-W. van Fogaras heeft de vijand zij ne aanvallen gestaakt. Uit den veldslag van Hermannstadt werden tôt gisteren ingeleverd : meer dan 3000 gevangenen, 13 kanonnen ; verder werden buitgema^kt : een vliegtuighalle, 2 vliegtuigen,101okomotieven,3Û0 w.igt;ons met ammunitie, meer dan 200 ammuni-tiewjgens, meer dan SOOgevulde bagagewagens, 70 automobielen, een lazarettrein. Verder mate-riaal wordt thans nog uit wouds'reek gehaald. De Roode Torenpas is opgepropt met stuk-ge choten voertuiaen. Ten Z.van de pas werden Roemeensche tegen de hoogte teaW. van Cainemi gerichte sterke aanvallen afgeslagen. In het Hôtzing (Hatsegger) gebarste viel de vijand ten W. van het Sireli-Sztrigy-dal vergeefs aan. Balkanseti krljgstoonee!. BERLIJ N, 30 September. — Geen gebeurta-nissen van belang. Onze luchtsmaldeelen hebben met gosd ge?olg de spoorwe.?brug te Ceraavoda ea vijandelijke kampen aangevallen. Legerfront van genersal-ve^dmaarschalk von Mackensen. BERLIJN, 1 Oktober. — Op 23 dezer bevocht een Duitsch-Hongaarsche patroelje van Donau-bootsa den doorgang ia de haven van Koritza, vernielde en maakte 7 gedeeltelijk beladen schepcn buit. Boekarest werd door onze vlieg-tuigeskaders met waargenomen goede uitwer-king gabotnbnrdeerd. Slaoedonlsoh front : Op vele plaatsen tusschen het Prespamesr en de Wardar levendige artilleriegevechten ea afzonderlijke vijandelijke ondernemiugen. Een sterke aanval bracht den top van de Kaimakt-schalan ia 't bezit van den vijand. Officisele Oastenrijksoha barishten WEENEN, 30 September. Osstslljk krilgstsonssL Front teg-eii Rainanlo. Ten Westen van Petroseny hebben wij Roemeensche aanvallen afgewezen. De Duitsche en Oostenrijksch-Honi>aarsche strijdkrachten die onder het bevel staan van generaal von Falkenhayn, hebben bij Hermannstadt een volled ge zege behaald. Eene omsingelingskolom van Beiersche troepen,die zich op een uitgebreid halfrond uitstrekte, had reeds voor vier dagen in den rug des vijands de baan over den Veres-Toronyer (Roode Toren) pas versperd. Aile pogingen van den vijand,dezen weg we 1er opei te brtken, bleven vruchteloos. Tegelijkertijd drongen van uit het W., N. en O. Oostenrijksch-Hongaarsche en Duitsche kolom-men tegen de Roemeensche divisies vooruit, die ten Z. van Hermannstadt in 't gevecht waren._ De vijand weerde zich tôt het uiterste, tôt in de vertwijfeling. De stiijd was buitengewooa bloedig. De overblijfselen van het Roemeensch-troepend^el, geen begaanbaren weg meer vin-dend vlucUtten in het gebergie van Fogarasa. Het aantal gevangen genomea vijandeu groait van uur tôt uur aan. De buit is zeer annzienlijk, daar de vijand zijn park van voertuigen, in zoo-ver hij het niet kon vernietigen, heeft moeten laten staan. Het Roemeensch ofiensief, dat gisteren weder begon tegen het Zevenburgsch oojtfront, kon dan uitslag van het gevechc b;j Ilerminnstadt niet meer veranderea. Al moestea ook tea noorden van Fogaras en bij Szekely-Udvarhely (Oierhellen) eenige vooruitgeschoven groepen zich op da hoofdstrijdkrachten terugtrekken, toch bracht een tegenaanval van Duitsche troepen, ten zuiden van Hendorf (Hegen), de gavangneming van 11 officieren en 591 manschap-pen, alsook de verineestering vaa dria machien-geweren op. Op 29 September viel een koninklijke en ke'zerlijke motorafdeelin?, versterkt door een vedcitengroep, door een bewapande stoomboot en dior de D titsche motorboot « Weichsel », de Roemeensche haven Coribia a^.n. Na het neervell -.n der vijandelijke verdedigingswerken, drongen onze eenheden in het binnendok. Zij vernietigden het station, militaire havenwerken, gewapend? Ru5sische stoombooten, die in het voorjaar nair Corabia gevlucht waren, mijnea-vaartuigen en sleepsrs, en ten slotte brachtea zij negen in de haven vastliggende Oosten-rijksch-Hongaarsche sleepbooten in deflottiljen-haven terug. Op onze zijde geen verliezen. Legerfront van gensraal der kavalleria Aartshertog Karel. De gevechten in het Loedowagebied duren voort. Bij een aanval werden4 officieren, 532 man en acht machiengeweren aaa de Russen afge-nomen.Legerfront van generaal veldmaarschalk prins Leopold van Beieren : Buitsn het afweren van een Russischen aanval bij Wytoniec en zegerijke voorvaldgevechten bij het Poolsch legioen, geen bijïondare ge-beurtenissen.ltaliaanssli kpijgstoanael, Hat vijandelijk geschut- en mijnwerpersvuur op de Karsthoogvlakte hield aan en nam des namiddags aan hevigheii toe. Aan den Cimoa® konden no? zeven Italianen, waaronder eeâ aspirant-officier, levend opgebracht worden. Zuid-Oosteliik krljgstosnssl. Geen bijzondere gebeurtenissen. WEENEN, 1 Oktober. Oasîalljk krljgsîoansel. Front tôâ:an Kumsaiô. Ten Westen ran Petroseny stikten ook gistef aile Rum 'ensche opmirschea. Evenzoo werden bij Camnï, ten zuidelijk vaa dea bergpas Beres Toronyer (Roode Toren) Rumeensche afdeelingea met zware verliezen afgeslagen. Ten Noori-Westen van Fogara stopt het Rumeensch vooruitrukken. Ten Westen en ten Noordwestenvan Szakely-Udvarhely (Odderhellen) duurf de drukking des tegenstrevers tegeaonze vooruitgelegentroepen voort. Op het sîagveîd vaa Nagy Szaben (Hermannstadt) zijd tôt gister namiddag meer dan 3008 gevangenen, 13 kanonnen, eene vliegtuigloods, t -vee viiegtuigen, tien lokornotieven, 300 spo >r-wegwaggons met ammunitie, 70 krachtwagens, en boven de 200 g-;vulda bagagewagens, een hospitaal'rein en groota hoeveelheden vaa aller* lei krijgsvoorraad ingebracht. Aanvullende inlichtingen vo'gen. Bij dea aanval van eer^ist -r door Duitsche troepen tea zuid :n van (Hegen) Hemsdorf verloor de vijantè acht kanonnen. Legerfront van generaal der ruitery aartshertog Karel : In de Ka' pathen verflauwt het gevechf. Ten Zuid-Westen en ten Zuiden van Brzegany viel de iegensirever met sterke krachten aan. Tusschen Zlo'a Lipa ea Narajovvka wierpen hem vechtenda Turksche troepea ia hardnekkiga nagevechten terug. 'l'en Noorden der spoorwegstatie Potutory, wonnea de Russea eeaige hondeidea m^lerï ruimte. Legerfront van gen»raal veldmaarschalk j)rins Leopold van Beieren. Bij het leger van den generaal-overste vot» Bohm-Ermolli ging de vijand langs beide kanten der baan die vaa Brody en ZI jczo w loop tôt dea aanval over en w -rd ten Noorden der straat onvoorvvaardelijk afgewezan. Op eene pl.iats misluk'en drij en op een» andere zeven Russische aanvallen. Tea Zuiden der straat drong de vijand ia een en sektor van een regiment in. Een tegenaanval hedea morgend vroagingezet gaat gunstig vooruit en won het grootste deel der verlorene loopgrachten terug. lîallaaassh ki'ilgstoones!. Het kanonnan- ea miinwerparsvuur der Italianea was wear tegen de Karsihoogvlakt'» b j poozen zeer le^eadi-r en breidde zich ook tôt onze s'ellingen in hat Wippachdal uit. Zaïiî-Oasteîiik kriîgstoaiiesl. Geene bijzondere gebeurtenissen. Da oûfIoj in hat Oasîeiî, Tnrkaoîio bsrîohtan. KONSTANTINOPEL, 29 Sept. - Officieal : Aan het front Felahie, hevig vuur van weers-kantea.Aan het Perzlsch front had esn voor ons gunstig patroeljengevecht op de baan Hamadaa naa'- Kaswir plaats. Op dea liuker vleugel werd een zwa<ken vijandelijken aaaval terugges'agen. KAUKA.S US FRONT. — Op dea rechtea vleugel, gevechten tusschen verkenningspatroel-jen en nu en dan onderbroken eeschutvuur. Wij namsn eenige gevangenen. In het centrura wosen wij door tegenaanval een verrassing af* die de vijand onder de bescherming van nevat en sneeuwstorm uitvoerde. Op den linke» vleugel bezetten wij eene vijandelijke lija voor-,. postea.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes