De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

252 0
04 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 04 Januari. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 09 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1n7xk87r04/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE 6EHTEHAAR - DE LANDWACHT ilteà? %ùezM ET®» m tssm wvm lErTB «ra m m rnisS® \&mM mm m nsas-ssa lassas «a «a ss^ *Ï.I 3Se îaar. Mam.3 G.DsGraeve,Keialvest.fiS DE KLS3NE PATRîQT Dimierdag <1 Jaauai»! 1917. Prijs 8 eeiitioutaff 1W«3SBS»K*SMf^t '«IMl"" W IL"* "" Oiiiîsche issrielitefî v?ara ïsoî Grooâ HoofdkwartI®? Tweofio Duitsoà bariohi van 31 Dsoombe BERLIJN, 31 December, s avonds, — la lie W stenenin'tOostengcringestrijdbedfijvîgneu In Rumenië is de Rus tôt in het bruggen aoo. Ta: B aila teruggeworpen, tegen hetwelk w In vooruitgaanden aanval staan. In de Dobrudscha werden Russische steui punten ten oosten van Maceog genomen. Eorst© Buîtsoh beriobt. BERLIJN, 1 Janudri. Westelijk KpIjasÊoosîeei, Geene bijzondere ^tbeunenissen. BERLIJN, 1 Januari. ©osteiijk kr2|gsîoonee3. I\egers van generanl-o IdmaarschaLU prm Leopold vtm Beieren: ^ Ten Zuiden vau Kiga en van Smorgon werde Bieike Russische jachtkommaados afgeslageu. Op den noord-oever van den Pripct bij Pins uanien Duitsche ruiters stormenJerhacd i Voetgevecht twee steunpunten der Russen e brachten eenen officier ea 35 mau gevangen il Lever front van gener.-overste aartsh. Jozet Aan Duitsche jageis gelukte het in de Wold Karpsthen esn vij«ndelijk biokliuia met de bc ïetting te doen spririgen. Tusschen het Uz- en Putua-èal camp Duitscbe en Oosterijksch-Hongsarscha ba'a fons verscbeidene hoo^te-stellingen sïormer aerliand en sloegen hefti, 0 tegen-aanval'en de Ruinerez en Russen af. Herestrau en Ungurer ln het Z ibala dal zijn genomen. Legerfro ntoanveldmaa! schalkvort M a ckenuei In het Noordefiee! van Groot-Valichie is d Rus ojnieuw c.chteruit, eworpen. Het ne^ende leger heetf den vijand in st^llin gen haivenvege Uitntrcif-S rat en Foesani, he Donau-leget dea vijand in het brugïenhoo'd vai Braï.'a teruegedrongen. In de Dobrudscha vemauwden de ui'slarei var> Duitsche en Bul^a; rsche troepen merkflijl de Russische bruggenhoofdstelling toi Oostei Van Macin. Gisteren verden daar 1000 gevansenen, vie kancnnen en 8 mach en-geweren buitgemaakt In 't mondingsgebied van den Donau, sabeld* de Bulg larsche stroombewakingongeretr vijftij Russen nee', die het St-Jorls-kanaal ia bootje waren overge^to en. Haoedonisob front. Nift^ bij^'mders. T we e de O ui t *0 b bariohî van 1 Jar.uarî BliRLIJN, i Januari,'s avonds. — Enkei oj de Rurre nsch-Russi càe front levendige s'.rijd bcdrijvisheid. Eovsto Saitsch bsriolit. «BERLIJN, 'i J ntrjri, Westelifk kpijgsiooneel. Lfg?rfront oati genprual-ueidmaarschnIh herlog A Ibrecht von Wurlhemburg. In de IJperen-bocht levendige artilleriestrijd Engelsche handgranaten-aânvallen werden afge-•lagen.JLegerfront van der, Duitschen kroonprins. ln Champagne, in het Argounenwoud en op den Oosteroever van de M .as drongen Duitsche aanvalstroepen en patroeljen in de Fransche loopgrachten binnen en keerden met gevan-ienen en lmitstukken op beve! teruc. Een vijandelijk « groot-strijdvliegtuig- viel ia Sîize handen. Ortsîelijk krif^stooneel-BERLIJ J, 2 Januari. Xtegerfroril pan den generaal-veldmaarschzlk prins Leopold van Beieren. Ondemeniingen van Russische jachtkomman-■os ten Zuiden van Riga, ia het Zuid-Westelijk deel van Dunaburg en ten Westen van Stanislau bleven zonder resultaat. Legerfront van gen.-ooerste eartshert. Jozef j. Ten Zuiden van het Trotosul-dal garaakte d< ■t veei omstreden hoo^terug van M. Faltucam. door fiissehen ftormloop in Duitschbezit.Lang; d de uit het Berczk r-gebergie naar de Sei'e11: y leidcnde dalen wierp n aanvallan den vijanc verder terug. Onze troepen nam n stormender k. ha d aan weerszijden vau het Oitoz-dai meer d':re hoogteatellingen. Soveja, ia het Suri'a-da! is vcroverd. Rufsisch Rumeensche aanvatlec v/erden teruggesla^en. 300 geyangeaen sijs aanart bracht. Le^ergroep oan genernal-oeldmaarschalk po/i Mackensen. Het S» leger dwong de Russen, in scherpe achtervoîging hunna 'achterhoeden teiugwer s pend, tôt verderen terugtocht. Van uit hel Westen en het Zuiden naderden Duitsche er n Oos enrijksca-Hongaarsche troepen de brugge-hoofdsiellingen Foscani en Fundeni. Me -r dan 1KOO gevangenen en veeloorlogsrnatcriaal ble^'ec n iu de handen van de oavermoei'oare achter-n volgers. Tusschen Buzaul en Donau houdt de t. vijand no,' zijn bruggehoofd. Ten Oosten var Braila, in de Dobroedscha, nameude Duitschers en Bulgaien taai verdedigde ste'linrea van de Russen en wkrpendez;u op Macin terug. Ie de gevechten onderscheidde zich het Pomme!' ^ sch j reserve-infant<'rie-regi!nent nr 9. SSaosdoaiaoh front : s Geene bijï.osdere gebeurtenissen. i Officiseia 0osî»nrîjksoh3 bsriohîan WEENEN, 31 December. — Officiëel : l Qosîe!ijk kpllgstooaee!. Lsgergro, p geaevaal v::ldm. von Mackensen. De vijand wiikt fchredofwijze achteruit naai t de linie Biaïla-Focsani. x Terwijlhij gisterten Oosten der Buzeu-xiviei ree ib iu uttf cht was, bood hij ten Westen van j genaamde rivier en ten Noorden van Pininieul-j Sara t cog hardnekkigen weerstand, die op ver-x schei ,eae plaatsea in havigen striji gsbrokea werd, m r ' Lester front van Gcmraal-overste anrtf-hertog Jozef, » In het bergland to<, oosten en ten noord-oosten » van Kezdi Vosarhely werken zich de Oosten-3 rijksch-Hongaajsc'ae en Duitsche treepen vari éen generaal v. Gerok op Rumeensch n groa.l vo Jiwaarts. Nereju en Tuliezi bij Paulesci zijn geuomen ; , op beid- kanten van het Casiuu- ea Ortoz-dai , werd veld gewonnen. Li h t grensgebergte ten Wesfen va:i Olna w jrd de hoo .te Soiyomtar stormerderhand bemeesterd. Legirgro p oan den ganeranl-oeldniarschalk prias LeopuUi van Beieren. Nie s van btlang, Itallaanseh ea Zaid-04»sîeisjli kM'sIfîsiooîidel. OnTerand.^rd. WEENEN, 1 Januari (Ofïicieel). Oosîeî"|k kf i|§stooi5eal. DeVeibondeno strijdkiaehten die strijden in de Rumeen .che vlakte, hebben den viiand in achterhoede gevechten terugyedreven in zijne vooibe:eide steiiingen ten Zuid-Westen van Braila en halverwege tusschen Rimnicul-Sarat en Fccsani. In de Opper-da'en der Zobala, Naruja en Putna ziin de Oostenrijksch-Honaraarsçhe ea Duiische troepen yan den veldmaarschalk* luitenant Ruig in vooruitèaande aanwallen. In de ruimte van Hatza namen onze batal- i'onenstormenderhand verscheideas achtcreea-iggende steiiingen in. De vijand verdedigt eîken voet grond. Verder <en Noordede K. en K. strijdkxachten geeae gebeurteaissen van belang. lîaîla^asch kpligsiooaeel. In de Sylvesrernacht onderhield het vijande-i lijke geschut eeu zeer levendig vuur te,;eu de Karst-hoog vlakte. i ZsiId-O.DstelIjk kpljgsfooaeel. Niets niPtiws. De oorloj in haï Oostân, SiUgaaraok bevloht. SOFIA, 1 Januari, Oifioîbol b«rloht vaa 31 Eaoaiabar. Maosdoniéoh front : In zeke e sektors van het front gering kanon-nenvuur. Op de Struma gevolglooze bedrijvig* hei 1 dt r vijandeiijke achttrhoeden. Froat tagsn Etunsnia. In de Dobru ischa boorden wjj door ons vuur ee en vijandeiijkaa sleeper in den grond bij Tutcea. Op de haven en schepen bij Sulina werden bomiata g eworpen. Wij st'-lden eeu raakschot vast op eea vijan-delijk transpottschip. Het oftensief tegen het bruggenhoofd van Macin gaat vooit. Na ces h irdnekkig gevecht veroverden wij de hoagte lti9 ten Oos'en van Macin. Wij b.achten 2u0 gevangenen, 4 bergkaaoanen en 5 machîen-geweren in. la Oost-Vaiachie s'aken onze afdeelingeu de baanstrook Buzeu-Braila over. Zij zijn 18 kilo-mei< rs van deze stad verwijderd. Tavksoho barlohton. * KONS i'A>TriNpPEL, 31 December. —» Officiëel kgerbericht yan 30 Dscember : Het fc land Tenedos, dat door den vijand bezet is, is d ior ons geschut onder krachtdadig vuur ge-nomen.Een onzer vliegtuigaa naiu met welslagen aaa de beschieting deel. De vijand heesch de Grieksche vlag en het Roode Kruis, om ons tôt stakea van het vuur aan te zetteu. KONSl'ANTINOPEL, 1 Januari. - Officieel bericht van 31 December : Geene gebeurtenis van beteekenis op de froiiten. Oorloj ia SEMIS os FRAMBÏJK Franaobo barlobtaa,. PARIJS, 1 Januaii. — Op den rechteroever van d-3 Maas is etu forsche overval, diea de Duit-.chers tegea de loopgiachtea hadden ge-munf, welke wij bij de Chainbrettes-hoeve heb-bea vermeesterd, totial rhisiu'et. Langs het overige front was de dag be'rekkelijk k'ilm. Engelsoh isarîoht: LOMDEN, 1 januari. — In den afg'eloop'in naci)t zijn patroejes van ons vijandelijke loopgrachten beoosten Armentièresbinnengedrongeu. Vanochtend bereikten vijandslijk i patroelje3 de En'sjelsche linies ten Zuiden van PUkem. Ze werden er op s'aanden voet uitgeworpea. Het vijanaelijk geschut was a!s naar eewoon'a tea Noorden vau de Ancre ia de weer. vaudaag artillerievuur van weerskaaten, vooral in den ui springenden hoek bij Loos, bij Yperen ea Fauquissart. Oasîenrijksch-Haliaanssha oorlag ïtaliaatia obe b sriobteu. IROME, 1 Januaci. — Geschut3trijd ia de daien van de Aisa ea de Astko, evenals aan het Julische front. Ër is niets belangrijki mee te deelen. Russisca-OTirsGHS mm Bussiaoho berioâtea. ST-PETERSBJRG, 1 Januari.-Tegen 3 uuï 's moi gens tro'tken de Duitschers giste en eea hevig kanonvuur op onze loopgrachtan in da streek van Pleszositzy en Knoebowe ten Zaidaa van Pinsk samen en tegen 6 uur onderuara d« vijandelijke infanterie, ter sterkte van ten miasté twee komp .gniën, een aanval op onze vooruit-geschoven posten. Zij werd tweemaal do r het geweer- en artillerievuur teruggeworp' n, rnaar na een derden aanval slaagde de vijaa l erin onze loopgrachten te bezetten. Door kr^chtiga tegenaanvallea werd de tosstand hersteld. Poging.ea vaa de Duitschers om meer naar het Zuiden tôt den aanval over te gaan, zijn eveneens verijdeld. Ten Zuid-Wes'en vinBrody bombardeert da vij ind onze steiiingen in de streek van Poni'co-witsje en Doebe. Op de eerste plaats werden 15 proiectie'.en met verstikkend eas eeworoen. OP ZEE. Bswaponiag dar handoïastoomera. LONDEN, ï Januari. — De Engelsche regeè» ring liet in de laatste dagen aan da ueut.ala scheepvaartmaatschappijen mededee.Ien, dat alla neutrale steomers die transporten dooa, vecht-streeKs of onrechtstrc eksch voor de Engelscha regeering, 00k moeten be-vapend zijn. A ridera moeten de Engelsche havens voor hen geslotea blijven. De Lloyds sluit geene verzekeringea meer voor regeeringsfransportea, zonder bewa-pening.Be « Busaïan. » Volgecs de Trifcur.a meldt de New-Yorîî Heia'd : Staat sekretaris Lansing heeft baslotea dat die Amerikaansche matrozen die bij de» tbrpiljeering van de « Russian » ernsek-mea zijn niet als Ameri! anen moeten beschouwcl worden. Daar zij zich verplichttea tôt eenea transport voor rekening eener oorlogvoerenda macht, zijn zij te aanzien zooals die Amerikaansche burger3 die in dienst traden bij een vreeovl leger en daardoor vr jwillig verzaakt hebbea aan de bescherming hunner regeering. MAASSLUIS, 31 December. — De Hollaad» sche s'oomboot « Brunswijk », is in de Nfoord-zee op eene mijn geloopea. Ilij werd door da stoonboot « Noordwiik » onders'teund. B idea zijn op weg naar den Nieuwen Waterweg. Sleepers zijn vertrokken om hu!p te bieden. VLISSINGEN, 31 December. — Heden vroeg is de Hollandsche torpedoboot G. T. tijdens eenen storm bij Vlissiagen op het strand gezet gewordea. Men hoopt ze in dea namidda? bij vloed weec les te kunnen maken. KKîJÏS OOBÎ.OG der StTIKBQOXE» LONDEN, 1 Januari. — De Noorsche stoom-boot « Thyra » is in den grond geboord, 13 koppen der bemanning zijn gelatjd. Het Engelsche zeilschip « Harry W. Odoms » is oveaeeus in deu grond geboord. 03 schuîd in Frankrijk. M. Ribot heeft in den Senaat, tijdens de bespra-king der voorloopige kredieten roor den eerstea semester 1917 een overzicht medegedeel 1 overr den finaacieelen toestand in Frankrijk, in ver-gelijking gesteld met dien der aadere laadea die in dea oorlog gemengd zijn. Onze schutd, heeft de minister gezegl, be« loopt 49 miljards. De gekonsolideerde schuîd beloopt 73 miljards. De uitslag der la^tst* leening belcopt omtrent 11,608 miljards waarvaa 10 miljards betaald zijn gewordea ten be.oopa van 54 per honderd in comptante speciën.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes