De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

409 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 14 Juni. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 05 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/br8mc8vp64/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DEGENTENAAR-DELANDWACHT 28e |aar. «MWUSKSMIIKIIM Uitgever Q» De Graeve» Gent, Ketelvest, 18. s» sa rjss. aœssfr aasssa s IDE Tr^L"EI3NTE PATRIOl Woensdag 14 JunI 1910. Nucj. 119 In de Vereenigde Staten. Do présidants verkiezins. De rrpublikeinsche Nationale Konventie heeft Hughes kaadidaat voor het presideutschap uitgeroepea. _ De vooruilstrevende partij stelde Roosevelt *ls kandidaat. , Voor het vice presiden'schap werd Fairbanks kandidaat uitgeroepen door de republikeiaen. Sir Charles Hughes heeft tengevolge zijne r aaastelliag als kandidaat voor het presideut-ichap, zijn ambt als rechter neerçelegd. Peside-t Wilson heeft het ontslag aanvaara. Duitsche Berichten van het Groot Hoofdkwartier Westelijk Krijgstooneel BERLIJN, 11 Juni, 's middaçs. — Aan de Iwee oevers der Maas hebben er geweldige artilleriegevechten plaats gehad. De gi-tren iangekoadigde bu t, voortkomende van de aan-vallen aan dtn Westtlijkea oever. is vermeerderd met 3 kanonnen en 7 mitraljeuzen. Ttn W. van Harkirch heeft eene Duitsche pa'roe'je, w< lka in de Fransche loopgrachten gedrongen was, 1 officier en 17 maaschapp=n krijgsgevaagen fenomen. BERLIJN, 12 Juni,'s middags.— In Champagne, len Noorden van Perthes, zijn Duitsche vci , ennersdetachementsn in de Fransche stellingen gedrongen, hebben, na een kortst' ndig fevecht, 3 officieren en meer dan 100 so d i.en rijgsgevangen genomen , zij kaapten 4 mi ral-jen en zijn in hunne eigene verschansingeu teruggekeerd, volgens de bevrlen wel.e zij ont-rangen hadden. Van weerskanten der Maas artillerievuur, dat snveranderiijk druk en onafgebroken grolt en hl»li4*»rh Oosterjk krijgstooneel. BERLIJN, Il Juni ('smiddags). —-TenZiiiden tran Krewo, zijn detachementen van Duitsche verkenningstrrepen in de Russische stellingen sedrongen. Zij hebben er de vijandelijke mrich-tingea vernkid en zijn teruggekeerd honderd krijgsgevangeaen en 1 mitraljeuze meêvoerend. BERLIJN, 12 Juni ('s middags). — Duitsche en Oos?enrijksch-lIongaarsche iroepen van het îeger van generaal graaf von Bo hmer, hebben Russiîche detachementen achferuitgesiagea, weike vooriii'dronfien t< r lengte van de Strypa, ten Noord-Westen van Bucgacz. Meer dan 1300 Russen zijn gevangen in onze handen gebleven. Behalce dat, heeft de toestaad der Dui sche troepen geene wijziging ondergaan. Balkanlsch oorlogsterrein BERLIJN, Il Juni ('s middags). — Niets meldenswaardigs valt aan te stippen aan de fronten van dit krijgstooneel. BERLIJN, 12 Juni ('s middags). — Geene gebeurtenissen vallen hier aan te stippen. Officieels Oostenrijksche berichtem WEENEN, 11 Juni, 's middags. — Officieel Russisch krijgstooneel ien uosten van i\oiki neettde vijanci eergxste-ren avoad den linker oever der Styr, met drie regimenten, veroverl. Maar gis'eren i:; hij aan de overzijde der çivier teruggeworpen geworden door eenen omsingclenden te^enaanval van de Oostenrijksch-Hon jjaar?che troepen, die aan de Russen 8 offici ren, 1,500 soldaten en 13 rnitral-jeuz- n i ebben ontnomen. l'en No'ord-Westen van Tarnopol hebben wij eenen tegeaaanvai b; werkstelligd en opnieuw eene hoo^te bemachtigu weike door den vijand bezet was geworden ; deze verlcor veel mannen. Ten Noord-Oosien van de Bukowir.a, is men overal herbegonnen me t hardnekkig ta vechten. In te enwoordUheid van het geweld der vooruitrukkende vijandelijke krachten, die vee) sterker in getal waren dan wij, en die daaren-bovt a op oris werden afgezonden, zonder zich te bekommeren om de verliezen aan manschap-pen welke zij daardoor ondi r^ingen, zijn onzo treepsn verplicht gevve est zich terug te trekken. Italîaanssh kp Jgstoaaddl. Aan het Iialiaansch front heeft de vijand zijne aanvallen vermeuwd tegen zekere deelen • an ons front, maar is overal afgeslagen geworden met bloedige vf rliezen. Op Monte Lomerle hebben onze troepen bij verr.issin--: de Italiaansche afdee'lingen aange-vallen welke zich nog schuii hieldea m de nabij-heid van den bergtop; zij hebben zich voîop meester gemaakt van den berg en hebben meer dan 510 krijgsgevange nen gemaakt. Onze luchtvliegers hebben bommen geworpen op de spoorwegstatie van Cividale. Zaii-Oostelifk kpligsîooneel. Niets belangrijks valt aan te siippen aan het Gebeupten issen op Zee. Den 8 dezer, 's avonds. heeft een onzer onder-leëers eenen prooten Iialiaanschen hulpkruiser « Principe Umber'o» getoipiijeerd. De hulpkruiser had troepen aan boord en werd be^ eleid door verscheidene destroyers. De «Principe Umberto » is gezonken in enkele minuten tijds. De plaatsvervanger van den vloot-commandant. Russlsch krijgstooneel. vvJiJiiN Jc/î\, V£ juni. — in net ;\oora-uostei dfr Bukovina werd de afscheiding van dei vijand onder heftige gevechten der achterhoedei roltrokken. Een vijandelijke machtige groepdû vooruitrukfe van Buczacz uit naar het Noord Westen, werd door eenen tegenaanvai var Duitsche en Oostenrijksche regimenten terug geworpen, waarbij 1300 Russen in onze handet bleven. Op de hoogte ten Oos ten van Wisniowezycl werd een sterke Russische aanval heden movgenc vroegdoor ons geschut vuur gebroke.n.Ten Oostei van Kozlow namen onze vliejende komman io! eenen vooruitgeschoven post der Russen. Ter Noord-Westen van Tarnopol wordt voortdurenc hevig gevochtt. n. De meermaals genoemdi stellingen bij Worebiowka wisselden herhaal delijk van bezitter. Aan de Ikwa en in Volh ynie heerschte giste: betrekkelijke kalmte. Ten westen van Kolk sloeeen onze troepen eene poging der Russeï om den stroom te ov rschrijdtn af. Hier zooaî: overal, staan de verliezen van den vijand ool in verhou ding tôt het vooruitzenden zijner ge Italiaansch Krilgstooneel De toestand op het zuid-westelijk oorlogster-rein is onveranderd. _ In de Dolomiten eu aan ons front tusschei Brenta en Etseh, werden de Italiaae» overa Xti 1 r> r cil aontriaUn of ,c«1nrran OP ZEE. JK^n smaldeel van zeevlieptuigen heeft m dei nacht van 11 tôt 12 dezer, de baanstrook San dona-Mestre en de spoorweginstellingen vai Mesire o er vloedig met bommeu beworpen v«rsche'dc:ne malea werd de lokomotievenlood: getroflen ; het arsecaal van Venetië werd ool siet bommen beworpen. Trots hevig afweervutu »jn al onz* vUfgtuiten ongedeerd binnen fekomeD. De oorlog in het Oosten, KIÎ Twrksche bponî KONSTANTINOPEL, 11 Juni. - Van he alg^meen hoofdkwartier : Geene belangrijki gebeurtenis aan het Irakfront. Aan het Kmkasische valt er niets aan t< Ktippeo aan den rechtervleugel noch aan he center ; aan .den linker vleugel, hebbea wij ver seheidece aanvall en per veriassing afgeslagen welke tegen onze vooraangelegen pos en gerich waren. Ue Ru: sen verloren bij die krijgsver richting 100 dcoden en gekwetsten, alsool eerige krijgsge.angenen. Een vijandelijk oorlogschip dat aan de zee oui?te van Alamboghaz. ten N. van Kuch tda. di kust naderde, werd door onze artiilerie verj aagd twee andere vijaadeujfc» oorlogsahepfn wierpea zonder gevolg eenige bommen op Koutck, tea . N. van Bodtum, en op de oinstrekeo van Mekri ; daarna verdwenen zij. Een ander vijandelijk oorlegachip heeft kud-den rundvee gebombardeerd, welke aaa het weiden waren nabij JafiEa. KONSTANTINOPEL, 12 Juni.-Het hoofdkwartier deelt mede : Na een gevecht dat eindigde met de nederlaag en den terugtocht aer Russen voor Chankia, aamen onze atdee,-lingen de achtervolging van den vijand op, sloegen sterke vijaodelijkekozakken-afdeelingen terug en drongen in den nacht vaa 8 tôt 9 Juni binnen in Kafri Schirin. KONSTANTINOPEL, 12 Juni. - Op het Irakfront in den sektor van Fellahie beschotea onze kanonnen gisteren verscheidene punten der vijandelijke stelling. Twee vijandelijke kanonnenkooten, die niet kondea ontvluch'en, vlogen door de ontploffing van kanonnen-ammunitie, die zij aan boord hacf den, in de lucht. Drie groote, van deze kanonnenbooten ge'rok* kene sleepbooten, die ook met kanonne^ammu-nitie geladen waren, werden in den grond ge-boord.Buitendien werd door ons geschut brand vero°Tzaakt op vier sleepbooten met sprinf stoffen geladen. . De booten konden enkel, dankzijde sîroomlne ontkomen. Vier groote muaiti«-stapeîs, die zicS op den oever bevonden, werd voliedig opge-Dlazen.Door de ontploffing der kanonnen die zich daar bevonden ontstond een brand in het kamp v^aL ®en vijandelijk bataljon, dat voI.;omen ver-nield werd. Bij eene botsing met dea vijand ia de streek vaa Schemdinan, werd de vijaidelijke ruiterij ter sterkte vaa meer dan 1000 maa voliedig vernietigt. Het gelukte slechts aan eea kleia getal vijandea te ontkomen. Veeî vee, toestellen en bruggen-materiaal, alsook eene groote menigte geweren ea ammiv nitie w^rd door ons eekaapt. Op het Kaukasische front geeae veranderingf. t Een vijandelijke vlieg^r, die Fotscha. over-> vloog in den sektor van Smyrna, werd door ona kanonnenvuur op de vlucht gejaagd. i Een vijandelijke monitor wierp van itit Fotscba t naar de waters der Hadplarbaai 20 bommea - zonder iets te treffen. , Andere vijandelijke krijgsschepen opeadea t werkingsloos vuur tegen de hoogtea ten Oostea vaa het eiland Keusten. i la dea nair.iddag van 29 Mei (Turksche tijd-rekening) beschoot een vijandelijk oorîoirsschip de haven van Kolomoki in het distrikt Hasche. » Eene vrouw werd gedood, maar geene s'offelijka ; schade aangericht. MENGELWERK. ~ 14 Juni 1916. 35 Schelmsche Liefde _ Hij dacht aan zijn etgen zondeiling îeven dat levenvan zonde.rustelooze begeerte naar Schatten en onleschbaren dorst naar rnacht. Visioenen van het verledea rezen bij hem op ; hij zag het gelaat van zijnen vader — het felaat van een Napoléon of van eea misda-aiger.Hij zag i Dg andere gezichten — gezichten van mannedie zijn slachtoffer geweest *aren. Sommige \an die gezichten had hij fi'jaren niet voor zich gezien, sommige had «O verdelet),oi had hij gewensch te vergeté ri. Al die visioenen veidwenen weer cm Piaats te maken voor een enkel gelaat, een iOrsch, gc dig gelaat, omlijst met rood haar, «en gela t, waarop «og zoo kort geieden de clos van gezondheid had gezeteld, maar dat fiu verbleekt was dcor den dood. roen dat ge aat voor hem zweefde, lachte la Nan wree<^e voidoeiliLg, doch die «ch bestierf hem en op de lippen, waar h«ft îttioen was verdwenen om plaats te maken voor een ander — dat van eene jonge, schoone vrouw. Bij de gedachte aan dat gelaat sprong hij met eea kreet op, stiekte zijne armen uit en maakte eene beweging alsof hij iets wilde grijpen dat buitenzijn bereib was. — Ook dat zai_ ik winnen 1 mompeldehij, dat en ailes. Hij maakte een gebaar akof hij iets van zich afschudde, e i toen zich omkeerer.de liep hij naar de ri vier. Wie hem op dat oogenblik was voorbij gegaan en hem in het helder da^licht gezien had, zou ontdekt hebben, dat hij een man was met een heel onaangenaam uiter-lijk — een man, die bij deze sombere, griezelige oirueving behoorde, maar nie-mand ging hem voorbij. De ri vier was geheel verlaten, men za% er niets dan een paar op het water dobbereade schuiten. De man ging voorzicbtig !ai:gs den smallen waterkant, totdat hij bij de plaats kwam waar ziin bootje gemeerd lag. Hij stapte in dat bootje, maakte de touw los, iegJe de roespannen in het water en koos ht t ruime sop. HU roeida stevig gtroomopwaarts, e«rst zeer langzaam, maar toen met zulk eene vaart, dat het bootje over het water scheen te vliegen. Wind en strcom waren tegen hem, maar hij roeide stevig vcort, met eene kiacht en behei.digheid, die een prijsroeier bewonde-ring meest afdwirgen. Toen hij een goeden afstand had afgelegd, vei traagde hij plotseungs zijnen spoed en zijn bootje keerende, gtng hij snel stroomaf-waarts. Hij roeide rusteloos voort, totdat hij bij dit gedeelte van de Thames Etnbark-ment kwam, waar de oude botanische tain was geiegd. Hier legde hij op eens de riemen neer, en h«t bootje op het water latende dobberen, dreef hij met den stroom mee, terwijl zija oogeu geketend bleven op eenen rooden muur en een huis, die tusschen een rij boomen zichtbaar waren. Teiwijhij staarde en siaarde, bewogen ïijtie lippen en hij mompelde : Ikwilenikzal het groote spel winnen. Ik zal er ailes voor in de waagschaal leggen. Toen perste hij zijne lippen op elkaar en liet zich met het do bberende bootje mee-drijven. Het huis verdween langzaam ait het z'cht en toen het geheel buîten het bereik was, roeide hij zoo hard als hij koa weer terui? naar de spookachtige hut, die hij zich tôt verblijf had geko-en. Toen hij het bootje weer vas; g bon dea had en de hut was bi- nengegaan, zeeg hij op eenen stoel neer met eenen p of, die da oudemuren van het gebouwke op hunne grondvesten deed daveren. Een tijd lang bleet hij in gepeins verzonken zitten. Toen stond hij op, en naar een in eenhoek s aanda kastje gaande, haalde hij daaruit een fleschja te voorschijn. Hij hield dat tegen iiet licht en zegde met grimmigen lach 1 — Dit is geen drank om da hand vast ta maken eu den geest helder te houdeu, maar ik kan er vandaan niet buiten. Hij goot eene hoeveelheid van de vloei» stof in een glas en hield het peinzend in da hand, terwijl hij mompelde : — Dit zal mij geluk aanbrengen : Toen wierp hij zich op den grond met den rug tegen den muur en bleef daar zwijgend liggen, om de visioenen al te wachten dia het bedwelmend vocht hem voor de oogen sou tQavocea. ^ {Wordt woortsezetM <

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes