De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

2409 0
06 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 06 December. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 21 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qv3bz63045/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR DE LANDWACHT Nr 2T§. 4* jaar. G. Da graey8, Keldlvest, i«. DE KLEIN! PATRIOT VHj«1ag « Dec. 191» fer wr » ctm. — rer wesk ctm- Taegelaten doar de Cgnsuiir.^ Le probhmas vaa hetTvrsdesverdrag B« Swablaoho Stataa. Wuriemburg en het groothertogdom Badea «ijn de twee laatste groote Swabische Staten ■çvclk^ in Duitschland overblijven. Destijds behelsde htt oudeheriogdom Swabea ook nog.het prinsdom Lichtenstein en de uitge-•Irekte domeinen âer HoheazolU-rn. Don dag vau hsdenisLichtem'eia ekonomisch verbondeu met Oostcnrijk en de Pruisische moasrchie heeft de andere kleine staten naar Pruiseu getrokkên, Eeuwen geleden verhief zich aan de boorden Tan den Necksr, niet ver van Cannstatt, cen ■eeroud kasteîl dat zijnen uasm gegevon heeft san het koningdom Wurtemberg. In 1485 vervormde een Wurtembergscha prins zijne beiittingen ia een hertogdom. In 1793 werd het graaischap Montbéliard er ▼an afgescheidoa an aan Frankrijk gehech\ Napoleoa werd van prins to! koning veraeven in 18t,'6 door het Rijmverbond. Het zij osk herinaerd dat ean broeder van keis»r Napo'eon, piins Jeroom B&naparte, eene dochter huwde van den he^tog, terwijl d« kroon van Westphalie hemtoegekend werd. Keizrr Napoléon verraeerderde aaneienlijk het jrondsebied van hst herto?dora, lietgeen • ven wal niet belette dat Konia^ Frederi 't lia 1813 en 1815 ce Fransche zaak den rug toskeardo en Napoléon vfirrieJ. 't 1$ aan d e trouwlcoïheid te dattken dit hij ! de overblijfselau van Oostenrijk, van Baâsn en de Tentouische or de kon bîhouden. In J8T0, in wesrwii der bewijzen van onafbaa-kelijklieid welke hij rdet had opgehouden to geven, werd Karel I, Koning van Wur;emberg ïoor P/uisen in het Verbond gelokt ; hij onder-taekend-î eea bondsverdrag en welhaist was hij «•ne saueliet der groote ster welke te Barlija •chi'lerdfi. Wurtemberg is osa gebuur van Beieren ten Oc s'en en van het Groothertogdom Baien, ten Wes'en ; die staat raakt ook aau het Constance «eer en aan het prinsdom Hohenzollern. Verdeeld in vier streksn.bestaathet uic de voi-gende Ba!j u woms chrijvingen : die van den Neck, 't Zw»rte Woud, Jaxi en vu» den Doaaw. * * * Het groot-hertoRuom Badin werd door de Fransche repub'.iek zijne beziit ngen ontnomsn, tvelko geleden warea op den linkeroever van den Rijn. Maar welhaast werd hem door de po'itielc van het Directoireen van Booaparte het dubbel van Jijngrcudgebied geschscken. Er moest dan te diea tijdageîorgd wordea voor een tamponstaat tusschea Oottenrijk en Fraak-fijk.Beieren en Hessen werden aldaar eea deel ▼ân hun grondfebied ontnoraen, Later, in 1805 rermeerderde Napoléon door het verdrag van Presbourg, door de inlijving van Badon bij h«t Rijn-verbsnd, nog- het groad- Êebied v.in Baden en schsak aaa do Badsnfchen et srondgobied der Habsbourg» aan dea Rijn jfelcgen. Van af dat oogenblik kloni de opperv!akte vaa het eroothertogdom, van 3,600 kilometers tôt 15,000 kilo mater.s vierkant en het getal inwoners stfiog van 800,003 man tôt een miljoea. In 1870 werd het groothertogdom Baden opge-slorpt door da Hoheaioltern, die alidan tôt den rang van keizsrlijke familie van Duitschland llommen. Eindelijlr, Het3»-Darm8'adt, verdeeld ia dri» provincièn: Starkenburg.Rija-IIessen en Opper-£[m«en, beslaat uit.twos doslen, yrtlks de Prui sische gewostea van Hanau en van Franckfoi* scheidea. In 18;0 werd Lodewijk III, groithertog Tan Hene, de vasaalvan Keizer Wilîielm I, Hessea-Darmstadt maakte voortaan deel uit vin het Noordelijk Verbond van Duitschland. Het is sieer dan waarschijnlijk dît het Hes-siach grondgebied eea bloeiend land zijn zsl na den vrede. Zijae hoofdstacl Mtint* (Mayence) is eene belangrijlce aanle?plaats voor rivierschepea, ffelegen ia 't mldden vau etne voortpoadiea streek. H«t Groot-Hertogdom telt 1,119,893 inwoners. Tôt slot, zeggen wij : Man vernielt geea vol'ic dat zoo groot en zoo mîchtig i» al« het Duitschs volk, maar. wat drirurend noodzïkelijk is, dat is omverwerping van dien poHtieken, dwintland-sches, birbiarschea staat die zoo lang de eeelo wereld bsdreigde en een groot doel van Europa in een bloedbad herschiep. Hft Duitsche Keizerrijk tôt zija uitgangspuat terttsbrengtn, aan de Duitichsrs hunne per- • eoonlijke vrljheden tsrugscheaken, dat is fe'iiktijiig de belang-en vai den vrele dienen, en de rechton d^r nationaliteiten eerb!edl?ea en vrijwaren, — .■■■■mfi.iUWjU)—i ■ ïn hst bî^fijdô VlaaQdarea. Om 8 ure "s m^rgands vertrok raen den 17 Okt. Wij reden door 't erg b^schadigde Lichtervelde waar de. Duitschers ook den ker'-rtoren haddei» doei sprlngen. Door Fransche coldaten of door burgers ward gewsrkt aan het bevrijdbaar maken der gesproagen kruiswegen. Wij redea Hittr Zwevezîele, onderwe? werden wij luid* ruchtig begroet door de toegeloopen laadelijke bevolkin». Vlaamsche maagden met steeîeude blikkea lieten vorstaan hos innig verheugd zs waren over de terufkomtt der jongens vaa hst volk. To Zweveieele zag raen de esrs'e Belgische vlaggsn van 't herwoansn Vlaanderen aan de huizen wapperea, diten't gejubbel derbevolking oatroerde de krijgers en dsel hun de ver-mo'inissen der laatste da^en verget^a. Wij verbleven een wijl op cens weids aabij het kas'asl waar'tgepakeenwsinig ia orde gebracht werd en wij de soep siamen. Diarna.reîon wij Wijngîne opwaarts. Het ia Bteliing- z«ttea oaïer kanonnen wj.s niet gemik-kelijk daar dewegdien men opmoeit geiurig gebombirdesrd werd. Het werd nochtaas gedaaa gedurande eene tusschanpoo*. De Fransc'ie ruiterij trok achtervvaarts. Van zooira onze kanonnan in stellin? stonden schoten zij eeaige salvos naar eene Duitsche mitrailleuie die maar al te veel sehoot. Den volgend«n morgead las e;a onzer officieren eea order af bij hetwelk ons bekend gamaakt werd, dit onzegroep nogmaals gcciteerd werd en het recht oatving dîn naam vaa « Bo3eh van Houthulst» oi> deschilden onzer kanonneu te plaatsea. Dit wai den 5® naam waarmeie de 1» groep artillerie van het 7« regiment veresrd werd, Haolen, Quatreeht, Schoorbakke. Nieuvr-poort en Bosch van Houthulst, vijf reldslage* waar de 7°, 8e en 9e bitierijen zlch op schitte-rende wijze onderscheidden. la dea namiddag schoten eeaige batterijen gadurende 1/2 uur, de Duitschers schoten naar de wegsn en ook niar 't dorp Wijngene. '» A.vonds werden in 't huisje, waar de kanon-nier» der 9a batterij waren, liedjei gezongan, die lie'en mij koul ; doch, tosn de Vlaamsche krijgers « Miju Viaanderen heb ik harielyk lief » aaahievaa werd lk rneegeslespt en zong ea vergit eea wijl dat Vlaanderen zooveel Ised...... Terufllceep der Gentsefoe hoog-leeraars MM. Frédéric en Piresne. j M VI. Frédéric en Pireane, de twse hoog- 1 leeraars der Geatsche Hoogeschool, die door de Duitsc'aers werden verbannen omdat zij rnet de aktivisteti niet wilien maedoeo, werdea Vrijdaf Iaatst naar de Duitsche gréas, te Herbestal ge- ■ leid, vanwaar zij per rijtuig naar Vervierszijn gereisd. .. Zij hebuen daar hunnen iatrek ganotnen bt.i eene zuster van den heer Pireane. Dese hid Wosnsdag verleden in den morgepd Kreutz-bourg verlaten, in gezelschap van zijnî vrotiw en zijnea jongstea zoon, die sedsrt drie maandea mat hsm zjn ballin^schap dealdes. Dehoogîeeraarhe-'ft zijaen kollsgate.Eistsscn, van wiar zij vertrokken waren, vervosgd en reisdan 's andereadaajs af naar Keulen. Dese • week zullen beiden in Gsnt zijn. Welk verschil m»t Duitschland ea ons Belaren-taad, riep Kî. Pirenne : « Hier prsestdrift en daar, wanorde, verplstterin? en revolu ie. De statie vaa Keulen wa» opgepropt mît Belfjische krijgsgevan-ïenea aan hun lot over- < gelatea en die tiachtten er zoo spoedig moielijk 1 van oader te trekkea. De DuUsch rc ha Iden 1 eens burgerwacht iagericht, d jeh zij was mach-teloos. Overal za? men ro ~de vers'.ersels. Te | Aken ïijn er geene Duitsche soldâtes raser. : Deze laatsîa dagen hebbei Fransche soidaten en twes Belgische officieren de Amerikaaea vervoegd. Men ziet ze daar wandelen op hun duizend gemakken met de handen in den zik en depijpinden mond. En wit het drolligste is, de bevolkiag çroet hea en geleii hen naar d<» cinémas. Aan de grens is do douaae-dieast afgeschaft, Onze twee staigeaoo'en hebben al da Uni- j geuooten ea de vreemdelingen waarmede zij in \ bdlinirschap vcrb'eTen hattelijk bedankt. De j heer Pireane had deazelfien da? twaalf olis ' ontrangan, die hij onder de krijgsgevangenen veré»ïlde, a'sook freheel de stock koopwaren die hij vôôrzija vertrek in bcz'.t had, waaronder niinstens driehonderd conserve-doozen. Onze groote sclirijver vaa de « Histoire de Bolîique », waarover zooveel werd gesprokea, heeft zijoea tijd n'et rerloren. Hij schreef onder andere, het eersta deel van een a'geraîen over-zicht der geschiedenis, ran af den val van het Romeensch Iceizerrijk tôt op onze dagen. BÏJ 0NZE "WETGEVERS MlaUtarra%c[ Diasdag vergaderde de miniîterraad in het ministerie van ûnancie,onder vjorzitteischap van M. Delacroix, hoofd van het ministerie. Mon heeft zich bïziggshoudea mat het oaderz>ek der te nemen maatregeîea voor het bespoedigea van de werkherneming en de te nemen voorschriften voor wat betreft de financiëele polittek der regeîring. Insgelijks werd er beraadsîaagd over aan-duiding Vaa regeeringsraadsheerïn, die bij de verschilll »e rain'sterieele departemeaton zullen toîgevoegd wordea. ï>» dasorde clsr Saiatr. Wosnsda r 11 Dec. herneemt de Kamer zijne werkzaamhsden. Op da dagorde komen ds vol-genda punton voor : Hulde aan de overledene volksvertegenwoordigers gestorven sedert da maand Augustus 1914 ; geldigrerklaring van d« geloofsbrieven van M. Marc, plaatsvervanger van M. De Meester, nu senator ; en M. Rahlen-beck, plaatsvervanger van M. Georges L >rand ; baspreken van het adrea ia aatwoord op de Trooarade. Da Kamer zal zich ook eentdaags bezlg-houdan mst wijziging van haar règlement. Zij zal hat oude voorstel van Jonrer-Lorand her-semea dat voor doel had twee voll» dagea par week teze'alea ; het getal sprekers en den tijd 1er redevoeringea te bepalen en de debatten op ïestelden datum te sluiten. Eîn derde dag zal voorbehoudan zija aan de werken der konimissi?s, die in de mefs^ege-irailea, de sekties zullen vervangen indien dit /oorstel is aangenomen. Het questorschap zal okalen voor restaurant voor pirlemsntsleden nrichten ; reeds zija de plans opsrem^akt ea wacht men naar de beslissiag rnn d» Kamer roor de uitvoering. Da Komotlssle ïelast met het opsteilen van het adres «al sich weldra vereeaigen. Zieljicr de srimeastelling : Katholiekec : MM. ribbauf, dn B.is de Warneffe, Huyshauwfr ; Socialisa: MM. Brunet, Baitrand: Liberalen : MM. Devèze en J înson. HLL6RL6L Da greots ovarzatoootsK lie tustcheu de tta ie van 'c Land van Waas en le stad Autïverpen d;onst deJen en tijdeas dea jorlog op Nederlandsch gebisd in veil gheid .vare.i gebracht, zijn terug aaagekomen en ver-îlijren nu iu het droge d jk.waar zij worden har-steli. Zij zul ea cers.daaïs wede:o:n tea dienst" fai het publi^k worden gesteld. Uit Balgraâa nrordt gamtld dat de Prins Atexander vaa Servië sinnen kort m^t eeni;a polilieko Zuid-Slaven, laar Patijszar vertrokkea, waar hij zîl onder-iaad«l«a voor de vr«d»sbspalingea ten opziehta irau Zuid-Sl ivonië, Vaa 1 Jaal 1917 tôt 3i Jaal X918 heïfî Amsrika, voor oorlogskosten, niet min dau IS miijard best"ed. Gsïntsrassrd. De Frankfurter Zeitun? sctirijft dat ingevolge sener bsilissiog van den Hoagaarschen ministèr-raad, op verlangen vau het Fransch gouverne-raeat, het leger van den Duitschen veldheer vo.i Mackensen, 70,000 mm sterk, in Hongaiië zal geinternoerd worden. ï)a Bag'ôlïoiis troa^aa Taa het 2e ieger, on ter bevel van sir H. Plumer, stondan, val^eas de laatste beriohten, tusschen Beho en Eupea ea ricUUen zich naar den Rijn, In d'in avond haddea zij de algemeenslija Bvirjf-Rouland-Bullinaen-Mcntjôiî bareikt. Hai Aaiarikaanss'a lagar heeft de aigemaene lijn bereikt Alferste;:-Win-terscheid- Mas'hnrn - Mulbach - Cordil - Trèves-Koaz-Saatburg-Taben.Xo Londaa. M, Clemenceau, maarschalk Foch, MM. Orlando en Soanino zijn te Lo 'de.v wi^.yiB hertog van Connaugt in CUaring Cross mran-gen. Lloyd Georges en verschillende hoogge-plaatste person?n wonnden de p'echtigheid bij. Maarschalk Foch was het voonverp van eene geestdriftige ovatie. Kurt-Eiansr, de minister-president van Beieren heeft ver-klaard dat, indien zijne pogingen von' vrede tussohende Entente en Duitschland niet iukken, hij het t3.n minste honpt voor wat Beieren betreft. Deze varklaring heefi groot opz:en ia Duitschland verwekt. Blftaraohalk Foch heeft in het bezette gebied van Duitschland doar de Bondgenooten eene affiche (verordeain<) doea uitplakken elk op zijasu plicht wijzende, te helpen aan het hernemen van het lokaal levea en werk, en bijzonderlijk op de lcalmte en tucht. Het laatite zal niet moeilijk zijn root de Duit-achers ; zij waren immers eene «ijzeren tucht »" gawoon. Nu moeten zij het maar wat afbuten; wij hebben zonlang te iijdea fj«had vao hunn® grijze jchobbojakken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes