De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1625 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 08 Juni. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 20 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mp4vh5gt3d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT Nam. 112. 43"iaar. 0.9a Graevet Kctelvest. *# DS fCLKINS PATRIQT Zaterdag S Juti! 191S ■FFiCiEELE DUITSCHE BERICHTEN K: TESO&BSNHira ■slreiïende de uitvoeriag van het beve'. van Mil l:*i lf)i7,waarbij eene krijgsbelasting wordt I opfolesrd. ■ De provincieraden der negea provincies van Re1g>~ hebben in hunnen buitengewanen zlttijd, ■elegdop 2 Juni 1918, de besluitoi die 'topbren-Mhtiv; n de middelen ter beialing: dsr bij bev»l ■no ?i Mei 1917 aaa de BefUcho bevolkirg ■pjseleîde krijgsbelastiatr verdor verzekeren.nies Hnomtn. Deze handaling is in strijd met de ■openbare belasgcr. ■ Om die reden worden de bes'.uiten, zoover die Hnotsea zijn, overeedkomstig artikel 89 dar Hfoviiicia'a wet van 30 Aprit 1836 opgeheven en Kjii de gouverneurs der provincios Antwerpan, ■irjbant, Henegouw, Limburg, Luik Luxem-■uiien Naœ#a,sam#n met de voorzlttors ran ■jjtBurgerlijk bestuur (presidentea der Zivilver-■Éuug) aldaar, voor de provincie Oost- en ■pt-Vlaanderen ds voorzitters van het burger-Hhb.-stuur aldaar allen met bindeade kracht, ■1k wa» jjjne provincie betreft, gemachtigd tôt ■ftnemenvan onderstaande maatregelen : ■U.solidair met de andere provincies : a) met bet *6;cp debotaliag van de zes verdera vervaller.do ■pndeiijksche stortingea, uamelijk van Junitot M fit November 1918, vaa de bij bevel van ■»Mtjl917 aan de Belgische bevolking opge-■tgae îtrijgsbtlasting, de noodige maatregelec. ta ■jefou en desnoods daartoe eene loening aan ta b) met het oog op het opbrengen van de ■«'en ter betaling der iatresten en ter delging ■*21 bedoelde leeninfr, alsook met het oog op de :•? der in Juni 1918 en ia September 1918 ■«Ktlend» interprovinciale kasbon > van de krijgsbo'astingsleening en der ia dea ■ioop van dezelfde rasanden vervallende intrest-■foeponj der verschillende krijgsbelastingsleenin-■J®,/:» noodige maatregekn te treffen en das-■•mj daartoe eene leening aaa te gaaa ; ■ es noodige oorkonden te ondsrteekenea. ■ wojî« Hauptquartier, den 2 jutii 1918. Der Generalquartiermeister, JÎAHNDORFF, Generalleutnant. ■ ««sseh d«a 2 Juni 1918. Generalfouveraeur ia Belgien, ■fwnerr von Falkenhaïisen, Generaloberst. *»oorstaande verordening wordt voor het ^picisçhgedeelte van 'tgebied van het 4e ieger ■wea.-igemaakt. Der Oberbefehlshaber, ■ oixt von Armiu, Gencal der Infanterie. - . .VEROKUEITINa Hjm • ? vervaldagea van de door de ■ «!.?isehc proviccica uitgogevcn kasbons. ■$, ~ De vervaldagen van de op 10 Tuai ■P en op 10 September 1918 uîtkeerbaar ■n» Î?a kasbons, ten gezamenlijke bedrage m"lioen fraak, der door de aegea BiiL-, Provincies op 10 December 1915 aan-Biti'il ':r'^,beiastinR8leenlng. zijn, onder ver-HwV k et twee j«ar van den geldighesdsduur ■lB,iJ'OOBÏ.®n zonder dat de voorwastrden der H%'! •„ ®en'Slwijziging ond«reaaa, op 10 Juni ■ foi ? ^.September 1920 vastgesteld. HjjL', , 7° °9r de toepassing vaa het onder ■Kov ^i. paa'''e ^ebben de negen Belgische ■*îto-Û ïor® te dragon, die, krachtens de l)D i,®( v S van hedon, betrefïende de uitvoering B^'tsbi>i.te-Ve van. 21 ^ei 1917, waarbij een R'Win rt ^ °Pg«legd, vertegenwoordigd ■fcovitu?.001 àt Gouverneurs on door do ■$roi<>?unn i,et burgedijk beituur. ■ "« Hauptquartier, den 8 Juni 1918. Der Generalquartiermeister, J „ T hahndorff, ■ "iiiS,tUea2 Juni 1018, "PJ Oaneralgouvera«ur in Belgien, ^eiherr von FALKBNHA.USEN, Generftîofcerst. Voors'a^ode verordening wordt met betrek-kinï tôt da verordeniag van 2-6-18 — Ver. bl. v. h. Et.-geb. blz. 1144 nr 502 — voor het Belgisch ged«e!te van 'tgebied vaa het 4®leger bekend cemaakt. Der Oberbefehlshaber, SIXT VON ARMIN, General der Infanterie. DUITSCHE BERICHTEN vau hei Groat Haeîdkwartier Serste BaHseh barloht. BERLIJN, 6 Juni. WesieHJk Krljgstooaeel. Ltertr aan kroanprins Rnpprecht oân Beiertn Geschutbsdrij vigbeid van afwisselendo hevig-heid. Herhaaldelijk levardon verkenningsge-vechten gevangenen op. Ltçergroep Dtiitschtn kroonprins. Op het gevechtsfront is de tosataad onveran-derd. Plaatselijkc gerechtsonderaemingen tea Oost en vaa Pontoisà, ten Noordea vaa de Aisne sn on het terreia van Savières, brachten oas in hetbezit van vijandsiijke grondwerken en loop-graven. De gerchutstrija was herhaaldelijk leveadig. Chateau-Thierry lag onder voort-durend vernieUngsvuur der Franschen. D© bu.i van de leg< r^roep van den Duitschsa kroonprins sedeit den 27 Mai bedraagt,volçens de tôt nu toe gsdano vaststellingau, o .'er de 05,000 gevangeneo, waaronder over do 1,500 officierea. over ae 650 kanacasa en ver over de 2,000 macbiengeweren. Tij'dens da b^ide laatste dagen werden 16 vijan-daîijke vlie^tuigen en vier kabelballons tsr> val gebracht. Het jachteskader Richthofen schoot gistere::- vijftien vfjandelijke viîagtuigen af. Kaplteiii Bsrthold en luitenant Wenkhoff behaalden hun 31e, luitenant Lowenhardt zijn 27®, luitenant Udet zijn 26e, luitenant Kirstein zijn 21e ea 22« ove-rmanins; ia de lucht. *w33â?> D*lt0oh berloht, BERLIJN, 6 Juni (avondbericht). — Aaa het «lagfront ten Noard-Westen van Château-Thierry RûRan de Ardre, plaatseiijkegevocht80. Officielle Oâslenrijkschô barichien WEEMEN, 6 Juni. — Aaa het Tiroîer- ea Piave-front voortdurande artilieriegevechtan. De oorloi in hst Oostan. Snlsaaruoli» berishteu. SOFIA, fi Juni. — Aan het Sfaceionisoh froat, iaags beide zijdea van het Ochrida-mecr was het artillerlevmir van tijd tôt tijd îevendig. ïeri Oosten vaa het Ochrida-meer '.-erstrooideu wij door on s vuur eea Fransche aanvaldtroep. Bij Bratoadai ea op vele plaitsen tusschen dea Ooctelijken osver vaa de Cerna ea de Dobro-polje, wederzijdsoh hsvig artillerievuur. Teu /.niden Hutna wederzijdsch verstorings-vuur. Ten Oos'en van de Wardir poogde eene sterke Engelsche patroelje bij het dorp Kustli onze posten te naderen ; zij werd cchter doar vuur verdrevea. In htt Stroema-dil namoa onze infaa'erie-afdceliagen vela Eagelschea gsvaagen. In het Wardar- ea Stroenaa-daî wederzijds leveadije luchtbedrijvigheid. Do varscharpts duikbootsa-aorlo? BERLIJN, 6 Juai. — (Officieal). — De oader het bevel van den duilcboot-kommaudant eppar-luiteaaat tc-r zee Loss ataandeboot, vernislda ia het Kaaaal wederom vijf stoomtohepen en drie Fransche vijschersvasrtuigea met over da 28.000 ton. Onder de In don grond geboorde 1 stoomschepaa bîyaaden Eich de EngeUche hulpkruiser « Moldava » (9,500 ton), alsook een bewapend stoomschip van oageveer 6,000 ton, n-elke aile twee uit goed beschermde konvooien weggeschotea werdea. Namslijk wsrden vanter nog het bewanand Engelsch zwaar geladen stoomschip «Warpanter» (5.S75 tonj ea de Fransche vissr.herskotters «George?», « Sou-ranir», « Saiate-iîarie» ea «Joseph-Simon», vaîtgeste'd. WASHINGTON,6 Juai.- Het vlottendepar-teraeat bavestigt het ambtelijk bericht, dat aan ds Amerikaansche kust een stoomboot e» drie Ameriicaansche vaartuigaa door oaierzeeërs tôt zinken werdoa gebracht. Uit New-York wordt baricht dat bij die ver-zinkingen er twee duikbooten hebben aandee'.-genomsa. De schepea zijn waarschijniijk aan de kust vaa Nieuw-Engeland en Nieuw Jersey rerloran ge^aan. OiHêg ia Bel*ië ea ia Fraalrijli. Fi'ansehe berleht^a. FARIJS, 5 Juni.—Aaa den Noordrand vaa het bosch vaa Catlepoat duurde gisteren avond en tijdens den nacht de plaa'seltjke aanval voort. Door oas machiengeweorvuur wardea twee vijaa-delijke aaavallen tôt staan gebracht. Verdere sanvalspogingen ia de straek van Autroches en Dommiers evsnals bij Corcy, misiukten. Ten Noorden van Carcv gelukte het on 3 door storm-%va?ens ondersteuade infanterieonderaemlug, onze linie aan woudranden te verbeteren. Ten Zuiden van d» Ourcq ricUtte de vijand hevige aaavallea op Ciïesy an ten Zuid-Oosten van vcornoemd dorp. Onze troepen braken aile stormloopen en brachten den vijaad ernstige verliezsa tos. De zeer levendige artilierie-bedrijvijheid duurt voort ten Noorden vaa de Aisne ea in destreek van Raims, PARIJS, 5 Juni, avondbericht. — Tijdens den dag had den vijand op verscheidene deeiea van het front zijno iaspanniogen verdubbeld om vooruitgang te miken. Hij werd overal onder arastiga verliezea terujgeslagea. Eene door heax oadernomen poging, om bij bij Mont-à-Lagaohe d« Oise te overschrijden, miîlukte volledig. Tea Noorden van do Aisne hsbbîn onze tegenaanvallea gansch het terreia dosa terug-wiaaes, dat den vijaad korten tijd bazet had. Bij Vingré hebbea wij meer dan 500 gevangenen genomaa eu niach'engeweren buitgemaakt. In de streek vaa Longpantword de vijand, die er in gelukt was aan de hoogte vaa de hoeve van Chavigny vooruitgang te maken, teruggewor-l>ea ; hij liet meer dat 50 gevangenen in oaze haaden. Overal elders werden oaze stel in?ea behouden. LUCHTVAART. — Onze vliejars ble^eaia de gevechtszone zeer la vendig. Op 4 Juni hebbea o îze bommeneskaderi bij h un ne dagvluchten ia hel dal van Cavière meer daa 1T toa oatploffiags-stoffan op vijaadolijke verzamelingen geworpèa, clie ->utl3di< W8rden verstrooid. In den nacht vaa 4-5 Juai werdea 14 ton bom-rnen op do spoorwegstaties vaa Fismes, Fera* en-Tardeuois, Noye en Nohaia geworpen, VTier vijaadelijke vliegtoestellea werdan neergescho-teo. twea vastl.gïenda luchtballoas verbrand. Een groot vijaadeiijk vltegtuig; met 4 motors "verd baitendien in den nacht van i-2 Juni ia de streek vaa Nanteuil-k-Hauduia tôt lauden ga-dwongen ; zijne beiettiag van 8 m\n werd jrevaagen genomen. EcS*ls9k b»rl«kt LONDEN,_ s {uni. — Oaze troepea namaa verleden nacht bij welgtiukie streeftochten in dea otntrïk van Leas ea ten Zuidea vaa het La B&ssce-kaaaa! esaige gevangenen. Eene poging tôt »eaeu raid door dan vijand ia don morgead ten Zuidwestas raa MorUncourt ingérât oadar besekutting van eene -•»-!» «rjmm. IIL .JJt --M ïware besohieting werd teru^geslagen, waarbç' gevangenen in onza haud bieven. .i Het vijandelijk gcschut was in den nacht be*î drijvig ten Noorden der Karfu-beek en der Lef« alsook in de ssktors vaa Marris en bij het kaaaaï IJper-IComea. Eene poging tôt aanval door dea vyind heda* morgeadgedaaa, had voorgavolg, dat wij 21 gev vangenen namen en 3 machiengewaren buit-i maakten. i B ûtaa de gewone we'l«rz'.jdsche kaaonntn-j bedrijvicheid is verdar niets van het Eugalschf froat te msldea. J iastsirijëcli-ltaiiaâQscliiiif!#!? ïtaliaansah berloht ROME, 5 Juni. — Op het gaascha front, getnatigda bedrijvighoid vaa het wederiijdscfe, geschut. Het welgemikte vuur onzer kanonntr» veroorzaakte hier c-n daar braudea en ontploffin-gen ia de vijaadelijke liniëa. We schotea eenea vaslliggendsn luchtbal brandead n^er op den liakeroever der Piave. la de Grappastreek voor ons gunsti? afgaloopene patroeljen>e7echten. In Castellazzs werd een vijandelijke troep doot het treweervtxur onzar voorpos'ea terug* geiiagea. Op 3 Juni 's avonds warden vier vijan-i delijke vliegtuigea neergeschotea. KSaSELXJK NÏEUWS. MA AND JUNI. Xaand van 'i AUerUalllguiâ H«r t vaa Jszua. Ordc der dagen van Aanbidclin#. Zondaï 9, St-Baafs. Maand tg 10, Broeders van St-Jan-d«-D«o. STADSNIEWS. — Comptoir General d'Eleotrlolié, nr 3,1 CA.LA.NDSRsrRA.A.T, Gent. Eiektneke lampaa, 5 kaarsen, 220 volts, aaa 1,25 fr. 3878 j — Sr ia noy AiaHLUOSrS dleffasilis: de merkea « De Pauw » ea « Pierrette». 4837 —Doar aierfgeval welgekande Maabelhaadai over te nem;n. Schrijvea bureal blad D. M.C. 4959, —Oevraag'd: Meii voor aile wsrk, goed keuke* keaneade, gsen wa«ch.Oaaoodigzichaante biadea' zoadergo8degetuig3chrift.Veldstrait, 85. 49S7 \ — Blalt aaa Tabak-, Savooi- eaSpruitplaaten, J aaa 0,75 fr. par 100, bij G. Van Heesvekle,, Laarnsche steenwe?, Heusdea, Drlesch. 4968. — CIsarenen Olyarattan, ia'tgroot; Sinte-] Elisabethgracht, 50, lîent. 4942 j — Sam3as;#l38l Amsldonk « De Lelie », ia, 't groot, L. RoUaert, Poerangazijastraat, 7. 4855] — ôroot Sfa^azljn te hurea. Te bavra^on ten bureela vaa 'c b'.a i, iatters S. A. M. 4920 i — Oreaai^Powder Fax, het fiiaste prodakt.'i Purpero doosjes « Pax-chocolat ». Bruina' doosjes « Pas-vanille ». Blauwe dooîjes' « Pax-bittera ainaadels ». _ 3082 — Watar- bîaaa alar- on yronivzlabtea Geneïing door specialist, Zoa-, Dias- ea Vrijdaç,1 vaa 0 to: 12 ure, S ivaanstraat, 04, Gant. 3877 1 — SJavraasyci deftiga meid of biaaendiaustex, Yr aile werk, U-euken koanende, Bargstr. 29. 4984 ; — Haadalaar, bsschikkeade ovar haudels^ huis ia bijz. straat, verl. dépôt vaa artikel van groot verbruik, Aatw. Gentenaar C. D. B. 4985 — Tâ koop. — Twee boîte kosiea. 9 miand, bakalfJ, ahosk gekalfde, Adres Th. Polfliet, t Antwerpscheasteaaweg, Oostakker. 4987 I >imw<iTfai«fnirr ^nFin~rin ^rwiTOTrT?rnri?tri'i^fgTfff^-'ii n ■ miii ■rmrrrmm' C!GAR£TTENPAPIER en TU8EN Te b«kemen 3t-8aafialaat5, 1<, Gent $ — 3>;" 3S. VasidandsvdldU, oogtrU, .K«u'. 15 "j G**va*rd$birgmtV*& 8-W lit ea l-^u,Zoûd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes