De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1036 0
17 augustus 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 17 Augustus. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 02 december 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ft8df6pd4f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

37» JAAR Dinslag 17 âtigusius 1 Si5 ig—rnii■iis«h»«,iinii»<naK>w«*——m—u ■■ ' mm»—— N' 194 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE rATRIOT Bupeelen te Cent nr 16 Ketalveai Verofdening. Het verbod bcnden op den openbaren *eg vi vi te laten lcopen wordt v°or net tansch Etanpengebied vastgezet. Aan de etrafbesteminingen wordt volgende ver-Brdening bijgevoegd : . « Wanneer onachtzaamheid bes.aat, ?al met eene geldboete van 3 900 Mark oF me>. gevangenis van 1 dag tôt 6 maacaen gestraiv. worden. (Et. T. B. N» 324/10.)- Gent, den lî Augustus 1915. De Etappen-Kommandànt. li MU ni su Sfllaaaî Aan de volgende 100 adresser werd eene Kantien gezondsn door tusschenkomst van Dits b'ad : „ , S301. De Buysscher Adolf, Gardelegen. 2302. De Giaef Annand, Soltau. ~ f30:j- £J® Gieef Léon, Soltau Lichtenhorst. — 2304 en 2o0o. D« Lange Alfons, Gardelegen, 1 van 10 fr. 23'jO. De Lange B.tz:el, Volpk»*. — 2307. Delanghe Eduard, Groues Moor. — 23U8. De Maegt Léon, Witiorferfekl. — 2309. De Paepe Frans, Soltau. 2310. De Paepe Maurice-August, Cellelager. 2311. De Rey Prosper, Steinhorst. — 2312, i>e Ridder Henri, Hat;en-Bez!rch-Bremen. 2313. De Rvcke Hubert, Oberhode. — 2314. De Schepper Cy. ie1, Soltau-Cassebrùk. 2315. De SprietA f., îkluagenbùrg. — 2316. De Sutter-De VVolf Alf., Mùns eriagc r. — 2317. De Wilde Armand, Senne-laser. — 2318. De Wilde Isidoor, Cellelager. 231?. Dhacne Aloïs, Soltau-Lichter.horst. — 2320 <n 2b2l. D'Haluin Eec.é, Parchim 1. M., 1 van 10 fr. "322 en 23 3. D'Heer Alfons, \aale (een van 10 fr.) — 2324. D'Hondt Louis, Munster, t. W.— î, t>". Dierick Leopold, Gôttinsen. —- 2326. jDnmont August, Oberhode. — 232). Eechaut Raymond, So'tau Bosse. — 2328 en 2329. El;g;us So effié, Giessen (een van 10 fr.) — 2330. Ernst Al err, Friedrichsfeld. 2331. Forinent Alfons, Celltlager. — 23û2. Foubrt Ernest, Lichtenhorst. —2333. GaïUiaert R, né, Doebeiitz. — 233t. Ge'rnaert Alfons, So tau. — 2;35. Gelas Emiel, Gus'row, î.M. 23oG. Ghyseiinck Jan, Dulmen. — 2337. Hel-bïc cht Tbeofiel, Soltau Lamstedt. 2333. Herman ! Le >n, Osn-bruck. — 2339. Herraan Raymond, Hoizinir.de-. — 2340. Hendcrickx Cyriel, Gus-trow, i. M. 2341. Hcs'e Emiel, Soltau Hes'enmoor. 1?j42. Hotte Jozef, Gardeleger. — 2343. Janssens Le<,n, Cellelager. — 2314. Kindt Jozef, Parchim i, M. — 2345. Lannoo Léon, Soltau. — 234^. Leduc Maurits, Giistrow i. M.— 2347. Lemmeas René, So! au Edewecbt. — 2348.tvfariens Albert, Soltau. — 2349. Mal ait Jules, Soltau Fdewecht, 3K350. Martens Kamie1, Soltau Licfcuea'no st. 2351. Mathieu Robert, Scharnhoist. — 2352. Mi ersman Dt siré, Lichtenhc rst. —2353. Minner Emiel,Kaiteul.irchen.—2354. Moortgat Clément, Gus'row i AT. — 2355. On^ena Gus'aaf, Soltau. 2356. Ost Petrus, llolstein. — 2357. Pauwels Theodoor. Hackenmoor. — 2358. Peiremans MeJard, Bommelien. — 2359. Pieraeits Pteire, Got ingen. — 2360. Pouckacrt Hector, Soltau. 2361. lia s Isidoor, Soltau. — 2362. Raes Karel, So'tau Helicbtedt. — 2363. Ringoot Paul, Kallenkirchen. — 2461. Rcttier Oskar, Soîtau Ob rhode.—2365. Ryckaert Pe!rus, Coin.—2366. Scheir Kamie', Oberhode. — 2367. Sleeuwaert Rémi, Bohmte.—2368. Stevens Oskar,Steinhorst. 2369, Tannre Jules, Soltau. — 2370. — Tanghe Hen i, Ni.. derzwel:ren bei Cassel. 2371. Taquet Hilaire, Soltau. — 2372 en 2373. Valcke Jules, Ceîlelayer, 1 van 10 fr. — 2374. Van Achte Henri, Giistrow i M. — 2375. Van Belle Fr rdinand, Alten Grabow. — 2316 en 2377. Joz'f Van Brussel, Giistrow i M. Ivan 10 fr. — 2378. Van Damme Ivo, Alten Grabow. — 2379. Van ï'en Berge Emiel, Gustrow i M. — 23S0. Van ôc- Broeck Petius, Oberhode. 2351. Van d'n Broecke Aimé, Coin. — 2382. Van den Haegen. Alten Grabow. — 2383. Van den Me gel Petrus, Soltau. — 23S4. Van de Voorde, Steinhorst bei Celle. — 2385. Van ce Vyvai Se:afir, Oberhode Soltau. — 2386. Van de Wegte Jean-Frans, Alten Grabow. — 2387. Van de Wiele Hipppliet, Soltau. — 2388. Van-doipe Fidèle, Ccrdingen. — 2389. Van Dries-sc'nen Clement. Soltau Lichtenhorst.—2390. Van Durme Jules, Alten G-abow. 2391. Van Engelen Frans, Wahn. — 2392. Van Hol îerfceke, Cass> bruk. — 2393. Van Kerk-voorde Gustaaf, Soltau Bosse. — 2394. Van Onsem Adhemar, Giistrow i M. — 2395. Van Overmeiren Polidoor, Bohmte. — 2396. Van PeteghemGustaaf, Hameln. — 2397. Vaa Pottel-berghe Emond, Parchim. — 2398. Van Uytvanck Emî 1, Oberhode. — 2399. Van Wassenhove Gustanf, Giessen. — 2400. Van Wassenhove J"o, Bômhte. Er zijn nu 2400 Kantienen verzonden. Inlichfingen tr>1îr.^iiTiofpn wrtrdfiîî P'ftvrnno'fl nvpr Aa rrs*1. 8< nde foldaten : César Van Paemel, 5e r<giment vrijwilliger?, Ie b^taljoc, 2e komp, afkomstig van VVetteren-Jjib»1' e. Cy.iel De Jaernie, echtgpnoot van Emsrence Bruyi-effl, soldaat bij hei 2e régiment gidsei<, te dirifie, 5e kcmpagnie. Oktaaf Thiery, zoon van .Albert Thiery, IJskeiderstraat, 13, Gent, soldaatbij het 8e linie-regiment, 5<îkomp,, 2ssektie. Filiep Geerincir, van Zele-Dries, soldaat bij het régiment vervosrkorps, 3« divisie. Maurice Lecomie, vanEeîiloo, Ie iiuieiea:itB., 5° legerafd. Antwoord bureal van 't biad.^of aan M. Ferd. Lecomte, Raverschootstraat,9, Eekloo. César Stevelinck, 21e linie, 5e div., klas 1908. Actwoord sturen aan De Landwacht. Louis Voyez, wonenda Ram, 40, te Gcr.t, ser^eant, vrijw. 3° reg.. 1/2, armée de campagne. Henri Kormans, soldaat bij de artill., 3e brig. mixte, 6"batf,. l^dir. veldleger. Jozef Wallaert, 2e reg. jag. te voet. Antwoord aan De Landwacht. A bert Brackman, van S'rijpen, groep artill., 10e brigade mixte, 4e legerafd. Karel Roelandt, van Oordesem, 4« lansiers. Antw. sturen aan zijre eu lers Frans Roelandt, Oordegem (bij de kerk) of aan De Landwacht. — O er d : volgende personen worden inlicb-tiegen gevraSgd door iiunne familie : Petrus Gcerinck, van Zele-Dries, over zijnen zoon Gustaaf en zijne dochter Leonie en haren echtgenoot en drie kinderen, verb'even heb-bende in Oostende. Antwoord sturen aan «De Landwacht ». Antwoord. Vauderlooven, vaa St-P e'ersve'd, laat weten aan Mad. Lefèvre, verbhj vende te Oostende, dat Armard Lefèvre nog steeds in de beste gezoadheid is. .. . . .. " Briefwisseling. Leieîand, 12 Oogst 3915. TT ..il.- ncci t Uw briefwisselaar G..., zegt, dat fr. 0,14 de pint gewaterde melk te duur is, en hij beeft gelijk; voor natuùrlijke, voile melk zou het er nu nog door kunnen ; voor gewaterde of deels oatroornde i3 het te veel. Hij vraagt naar middels van melk ond«r-zoek aan de huisdeur der koopers. Opperbest ; maar dat is onmogelijk doel-treffend, want de zoogenaamde graadmeters kunnen alleenlijk die melkverkoopers doen t pakken » welkemaar ééîl enkele verval-sching deden ; wie er twee op de melk bewerkt, is voîgens die me ter S (wegers) gansch in orde 11 Dat geloof ik, weten al de melkboeren. Laat ons wat uitleg geven. De melk zooals zij van de koe komt.weegt altijd 102/8 tôt 103/2 grammen per liter. De %raadmeter moet een dier twee getallen of tusschen beide aanduiden. Is het zoo dan is de policie tevreden... en de melkverkooper ook... maar dan is het hoegenaamd niet zeker, dat die melk niet ontroomd is of niet gedoopt. Inderdaad : de room is 't lichtste deel der melk en stijgt naar de oppervlabte ; schept men dien room af, dan wordt de melk te zwaar. Giet men dan in die deels ont-roomde melk watev, (dat altijd lichter is dan melk), dan komt die melk weder op haar eerste gewicht, en ailes is in orde 11 Wat dunkt u ? Indien al de koeien gelijkwaardige melk gaven, het onderzoek ware eenvoudiger, alhoewel nog vervalsching zou kunnen ge-beuren ; maar men kan geenkoe verplichten melk te geven van een bepaald gewicht. De speling van 1028 tôt 1032 is toegelaten, omdat de koeien van hunne natuur zooveel verschillende melk geven. De melkboer dus, die maar één enkeîe vervalsching bawerkt, stelt zich bloot aan straffen, hij die echter twee deugnieterijen met zijn melk bedrijft, beeft niets te vree/en. De kleine dieven hangt men op, De groote vallen door het strop. Uw trouwe lezer, L. Buitenmensch. T ± ± In ons nr van gisteren zullen onze lezers bemerkt hebben, dat de maximum-prijs van de melk bepaald is op 0,24 fr. de liter, hetzij 6 cens de pint. Daarmede zullen onze briefwisselaars voldaan zijn. Blauwa bri^îjas van I frank der Nationale Bank. vnjdag werden door de Bank (e Lokeren de briefjes geweigerd van 1 frank, om dat in de blauvve vignette welke het briefje omlij^t, zij de van den Vlaatnschen tekst, op den rechterkant van den kader, het het hoekmotief verkeard of beter dwars is gedrukt. Bij onderzoek van een groot aantal biiefjes ontvangeu in het voedingskomiteit te Lokeien is er gevonden dat al de briefjes te begiunen van serie A tôt en met serie K goed gedrukt waren en geerx enkel slecht ged ukt b:iefje wetd gevonden, lerwijl al de b'iefjes te beginnen van serie L tôt de laaht!' letter van het alphabet het motief in kwestie der vignette verkeerd hadden. Daaruit is te besluiten dat dit eene druk-font is. Hetbesluit dezete moeten weigeren bad vele bakket s in moeilijkheden gebracht en die menschen die het niet te bont hebben tranen doen storten. Ook de werklieden, die slechts 1 of 2 fr. van zulk zuurajewonnen geld bezaten, werden geweigerd. De bakkers besloten geen enkel briefje van 1 fr. der Nationale Bank nog te aaa-vaarde". V... NOTA DER REDAKTIE. - Wij zijn Maawdag bij den agent der Nationale Bank teGentgeweestom inlicbtingen in te winnen. Die heer verzekerde ons dat die briefjes hoegenaamd niet valsch maar inteeendeel ge d'g zijn en huune voile waarde Eebben. Hetfeit dat het hoekmotief in eene ver-keetde richting is ^eplaatst, is doodeenvou-dig e^n drukl'out, en dat is ailes. E" bestaat dus geen« hoegenaamde reden die briefjes te weigeren in de banken. Integeodeel,die heeren zouden bster doen al d:e briefjes in te houden en aan te dringe» opdat men ze zou binnenbrengen ten einde ze in de Nationale Bank te doen uitwisselen tegen nieuwe briefjes van 2 en 1 frank, weike op steviger papier gedrukt en moei-lijker om namaken zijn. Ziedaar wat ons door den heer agent der Nationale Bank werd gezegd. ALLERLEI. UltwlssaSkag vaa krligsgevangenen. Voîgens berichten uit Zwitsersche bladen, heeft de uitwisseling van Oostenrijkscke en Servische krijgsgevangenen, door bemidde-licg van Rumenië eenen aanvang genomen. Servië laat aile onweerbaren afreizen, zonder in acht te nemen het aantal dergenen die door Oostenrijk-Hongaiië worden terug-gestuurd.De Suaaasehe neutraliîeit. De gezant van Spanje, te Parijs, logen-strafe het geiucht als zouden de Duitsche ondei ïeeërs in eene Spaansche havea zijn bevoonaai geworden. Een streng o.iderzoek door de Spaansche overheden ingesteld heeft klaar doen uit-schijoe s dat die bewering van allen grond is ontb'oot. De was'kstakingon in Aaisrika. De staking van 2000 werklieden der wapenfabriek Remington te Ilion, Staat van Nieuvv-York, welke reeds eene week duurde, in thans geëindigd. De bestuurders der fabriek hebben de eischen der werklieden ingewilligd ten minste voor wat aan-gaat het getal werkuren. De oogst. Van aile kanien komen nadere berichten nopens den uitmuntenden staat der oogst-vruchten van dit jaar, zoowel in Europaals in Arnerika. Zoo verneemt men uit Kanada, dat men aldaar welhaast eenen tweeden haveroogst verhoopt op te doen. De »etr.'iies35ïîv0ov£!breagst In Eumenîë. De algemeene voortbt engst van petroleum blijft op het verlaagde cijfer van 425 en 430 waggons per dag staan. Dit cijfer zou ge-makkelijk kunnen verhoogd worden, maar tengevolge van den verwarden ekonomi-schen toestand en ook omdat de vergaar-reservoirs vol zijn,hebben al de voornaamste maatschappijen besloten, alleen de boven-ste petroleumlagen te ontginnen en met de nieuwe boringen niet voort te gaan. Men is bezig nieuwe vergaarbakken op te maken voor het bewaren van ongezuiverde petroleum en voor de afgeleide produkten. Aldus zullen binnenkort de nieuwe petro-leumvergaarbakkea van de statie Baïkoï, waarvan het inhoudsvermogen ongeveer 15,000 ton bedraagt, ter beschikking der nijverheid gesteld worden. Kerkelijk Nieuws I *r _ ti»r * ha - vaift wouurecasïeytjll. — irieCQ-tige oUtaaf ter eere van den H. Bernardus, aldaar bijzouder vereerd. Vrijdag 20 Augustus, feesdag" van den H. Bernardus, de le Mis, ten half acht ure, de hoogmis, waar-ondei sermoen, ten balf tien ure. 's Namid-dags, om 5 ure, plechtig lof. Op de andere dagen der oktaaf, de Ie Mis ten 7 ure ; de 2® Mis, ten 8 ure, behalve den Zo tda< en Maandag, waarop de 2e Mis om hait tien u'e zal geschieden. Dit ailes vol-gens ( Al. E. T.) Ten allen tijde van het jaar kan men in de sakristij of in de pastorij de HH. reiikwieën van den H. Bernardus vereeren. Men kan daar ook het jaar door Litaniëa van den H. Bernardus bekomen. OERECHTSZAKEN. BOEÏSTRAFF2LIJK3 KECIITBANK VAN GENT. Opstand tegen de polieie. — Pieter Cordonnier,van Gent,vooropstanden slagen aan de policie, dronkenschap en nacht-rumoer, 8 dagen en 20 fr. Gsheime sîokeriieiî.—Karel Houdaer, van Gent, voor het houden eener geneime stokerij, 1 jaar en 10,000 fr. boet of 3 maan-dea en 31,40 fr. geslokene rechten. —• Karel Moreels, van Scheldewindekej, voor geheime stokerij, 1 jaar en 10,000 fr. ot 3 maanden en 238 fr. geslokene rechten. ALLERLEI. wicn'îjfien. Veîdroona Gentbpugge. — De koers, ten vooideele onzer krijgbgevangenen in Duitschland, ingericht door Sportivereld, onder de bescherming van De Gentenair-De Landwacht, belooft iets puiks te wezen. Al onze beste Vlaamsche stampers, hebben er aan gehouden hunne medehulp te verl jenen en zoo zullen wij den 3-urenkoers met 12 klassementen betwist zien door : Marcel Buysse, Pieter Vandevelde, Persyn, Michel en César Debaets, Pol Verstraete,, Léon Buysse, Van Renterghem, Cocquit, Saelens, Dhondt, Cyriel Josse, P. Maer-tens en Karel Martens, 't zij 14 renners. Van sportieve zij de beschouwd, is de uitslag dus verzekerd, doch het wn-e doet der koe; s is niet alleen schoon sport te zien te geven, er moet eene groote oatvangst gedaan worden, want de zuioere ontoangat monder één cenliem er af, zal gestort worden. in de kas van het « Werk der Kantien ». Al dat geld zal onder vorm van Kantienen,. en door toedoen van De Genlenaùr aan onze krijgsgevàngenen in Duitschland gezonden worden. Het is dm de plichtvoorde sport-maanën, met duizenden op te komen naar den velodroom van Gentbrugge, op Zondag 29 Oogst, met het gedacht : schoon sport zie» en een edel werk verrichten. __Van heden af zullen er kaarten te bekomen zijn bij de gekendste sportmannen, en bij de verkoopers van De Gentenaar: Pelouse 2 fr.; Tribuun 1 fr. Den dag van den koers zullen er kaarten kunnen genomen worden aan de winketten van den velodroom : Virage 0.50 fr. ; Volksp'aatsen aan 25 centiemen. —-M™ Sprekende over dezen koers, met M. en Mavr. Jan Colle, Dendermoudschen steen-weg, Gent, gaf M. Colle aanstonds 10 frank tôt het aankoopen van eenen prijs; de oudste kinderen voegden er 5 frank bij, zoodat we reeds o er eenen prijs van 15 frank konden be?chikken. 't Was nog niet al : de kleine Firmin vroeg bedeesd aan zijne moeder of hij met zijn klein bioertje en zijne jongste zusterkens ook iets mocht geven uit hunnen spaarpot en zoo kwam er nog een stuk van 5 frank bij. Wij hebben dus van de familie Jan Colle een prijs van 20 frank. De voermansknechten en werklieden vans den heer Colle dedea een rondeke onder maïkaar en weldra overhandtgden zij mij" 10 frank voor hunnen prijs. Dat dit voorbseld werd gevolgd, wij zouden spoedig het noodig getal prijzen hebben. 't Is ook te hopen dat aile sportlief-hebbers zich kaarten zullen aanschaffen. A. Uit de Vlaanders. yos&aKKep. — val. — De genaamae Juls Giele, wonende Achterdries is van eenen opper gevallen en klaagt over inwen-dige pijnen. Sieidinge. — Doodgebliksemd. —Vrijdag namiddag, rond 3 1/2 ure, is de 41-jarige Kamiel Tichelbaut, vader van twee kleine kinderen, wonende Meerschstraatje, terwijl hij zijne bezigheden verrichtte, doodgebliksemd. Twee kleine kinderen die in de nabij-heid waren, werden door den bliksem ge~ troflen ; beiden bekwamen lichte wonden. Aaïst. — Geknipi. — Bij M. Kamiel Maiiego, schoenfabrikant, Groote Markt, werd door een knec'at een stuk leder ge-stolen, dat in het huis van deze laatste door de policie werd aangeslagen. — Dief'stat. — In eene woning der Hove-nierstraat werd Zaterdag morgend door eene bedelaarster de spaarpot der kinderens bevattende 9 fr., gestolen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes