De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

253 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 16 Mei. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 29 november 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sn00z74d3k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT Num. 113 40e jaar. OcDe Graeve, KetelvesM $ Dl KLEINE PATRIOT Dondsrda.i S G Mai 191S Prifs 3 centlemen - , Duîtscha bsrichten m bat yroîta HaofdkwarJUr. Esrste BuitaeU berioht. BERUJN, 14 Mei. Vffsteliik kr^astsdiieel. Aan de gevechtsfroaten varmitiderde in den }jp van den namiddajr da in de vroege morgen-iltn hevigar sewerdea geschu'tedrijvigheid. i Avonds vrttd zij hethaaldelijk levendiger. JaheYlge geschutwerk'iag ten noorden van het A Bissée-kanaal, poogdon de Engelschen iivonds tiav-ije gedeeltelijV:e aanvallan op on^e Wlicgen tea noorden en tcn zuiden van îiïenchy te doao. Zij wardea met verliezen STOeworpen. De verkenningibedrijvighaid |e«t Icveadig. Vand« "adore krijtstoonaalen niets nieuws. ïw»sde Baitaoh berioht. BERL1JN, 14 Mei. Avondbericht, — Sukses-olle p'aatselijke aanval in de Engelsche lioies p dea Noordfiijken oever van de Somma aaa ebian Bray-Corbie. Hevije vijandslijke tegen-invallen mislukten. Elders nie;s van belang. tffrcie&le Sesenrijkscha bsrïchien WEENEN, 14 Mei. — De gevechtsbrdrijviï-tid aan het Italiaansche gebergtefront ge'ijkt in i!ez« v»u de laatste dagen. )orlog in h©t Oosten. toluohe bsrlohten : KONSTANTINOPEL, 14 Mai. - Aan het 'ales'inafron^, van de baan Jeruzalîm-Nab'us, ischt ou eena suksesvolle dcorgevoerde aaa-ilsoadernem'ng in het bszit vaa de vijandelijke içorsie stcllirg. Van de vijand vond 1 officier «53 man den cîood in de stelling. Esn machlen-tweer wsrd buitgemaakf. Op den oostelijken Didaan-oerer heersclate levendig artillerie- en Iie^erbedrijvigheid. In Mesopotamlë beparkte ph de vijand voar onzen linker vleugslgroap M verkeaningen. Anders niet* meldenswaardig. Bulsaarsohe berlohtem. SOFIA, 13 Mei. — Aaa het Macadonisch front bij Bitolia, iadeCerna-bochteaten Oosten van dea Dobropolje, wa» ds geschuïbedrijvig-hs d larigs beide kan'en eenigen tijd ljvendiger. In de s reek van de Mogloni hebben wij sterk» Servische patroe1jes uiteeagejaajd. Ten Weston vaa de Vardar en bij Doiran w rd 't vijandelijke geschutvuur heviger. Op het terrein voor de steJlingan tea Oosten van Doiran en ton Zuid-Westen van Serres verstrooiden wij Eageljche en Frausche verkanniDgsafdeelingen. SOFIA, 14 Mei.— Aaa het Macedonisch froàt op vele plaatsen in de Cerna-bocht en op de Dobropolje was het vijaadelijk «rtillerievuur levendig. In de Moglena-rlakte warde i Sorrische aanraisafdeelingea, die tegen onze steHagen, na aitillerie-roorbareidiag, oprukten, door oas vuur verjaagd. Bij Huma en ten Zuidsn van Garog*li was het wed-jrïijdsch anillerievuur van tijd tôt tijd levendig. Tusschen de WarJar en hetDoiran-meer stacg de gevichtsbedrijvlffheid. Na havige artillerie-voorbareiiing poogdea talrijke Engelachs korn-pagnies tôt twesmaal toe onze loopgtachten ten Zuiden van Doiran te naderea. Zij werd^n echtet telkenmale door oas vuur terujgestagen, vo rale;r z:j onze hiaderpalen bere;k en. Zij lodeazware verliezea.Ten Noorden vaaïachino-raeer verstrooiden wij door vuur vijandeliike infanferie- en ruiîerij-afdeelingen. Le^aadige vijandelijke vli.jgersbedrijvigheid iahet Wardar-en Strosma dal. Vsrsehsrpta Buikksatsr-orlsg BERLIJN, 14 Mei. — Officieel. — Eea oazer in Vlaanderen siationnearende d.iikooo an, ond^r bevel van ojiper-luitenant ter z e Lohs, boorde wederom tijdens esn o îdernamia? van honderd urei in het oostel.jk galee ta van hst Kaaaa', bij heriiste vijandslijka tesenwerkiajf, zeven bswapjnde sioomschepea m t samen 22,500 ton in dan grond, waaronder tw^e waarde-volle mat verschillenie kaaonnïn be.vapanda 5,000 ton groate schepen. De stoimichopan waraa, mat uitzoaderin.? van een, zwaar geladen en wal, naar uit de plaats vaMarpedeering met z<.:kaiheid kan af^e'eid worden, mat oorlogs-mateiiael voor dan vijand. De ondern^miag van dan ba /e'.hebber is een bijzonlere daid. »»»a.-ssCT3Sig£3B«g'" — ' 11 " KSBriSI,ïîiK KISUWS. Paroohl« Sta-Uolata. — Zood\g aanstaanda oader de 7 ura mis aljemesne kommunie voor den Vrouvvenbond. PrÎ03tepl?Jke banoamlngan. Bisdom Cent. Zijne ÎIoo.ï'JV. de Bisschop haeft onderpaîtoor benoemi te Oosta'cker, dau eerw. heer Verniers, ld, te Kruiahout^m. Sterîgeyalîen. Zoadagis in oaze sta l godvruchtig ove ledsn, in don ouderdom ran78jair, de hear Gustaaf Mattelé, kuastschi der. Di geach'e aflijvige die lange iarea bestuurder was der teekan-a'<ademia va-! Zottegam, was aen v r liansfelijka portret-genre-, laadschap- en voo al bloeman en doode natuurschilder. Zijne genro-tafereelen, waarvoor hij.vooral in de laatsta j J.rex\, zijûa ondarwsrpen zocfct in hal Zîeuwsc'ae visscners'evaa oi zijae stukkea, bloeman en vruchten voorstallende, getuigdea van veel nauwgeze hsid en gewatonsvolle racht-ziinigheid in de weêrgave der natuur zooals h:j haar zag. Gustaaf Mattelé wa3 een door en door braaf mensch, di i zlch te pande stelde voor al wat goed en edel was ea zich vooral verdienstelijk maak»e in 1905, tijden3 di grootsche feesten welke plaats haddsn bij gelegaahaid van den 75";l yarjaardaj derpnafhankelijkheid van België. Do koortsiîe be'drij vighaid "waaraan hij zich alsdai gadu-e ide v^rscheideee wekan, dag en nacht, overgaf, bracht hem eaa a gan knak toe, welken hij noîit gehae! te bovsn kwam. Do brave man ru3'e in vrada. nsmn nn>t rr c I MENGELWERK. - 1S Mei 1918. 96 Helena Middleton I"M. Henri, zegde zij, herinnert gij u fi ,en gij stak mij iets in de hand. . L,e w°nderlijke verandering kan soms F«li]k in ons ontstaan, Helena ! Het was klein afbeeldsel van mij ne moeder, van eKWe, die stierf in mîjne geboorte, van Kene wier beeld altijd tusschen mij en de Monng gestaan had, en 't kwaad dat het «konafkeeren, ten minste uitstelde. Ik Rdieteekening aan M. Tracy gegeven, Kar g,e'a?t om ze voor mij te bewaren, ' ûaS dat ik 't huis verliet om naar school [Âaai? ,ij vernieuwde in mijnen geest eene kinderlijke geheugenissen, en ver-L„ zfken schotcn mij wederom te L™1; % drukte 't beeld tegen mijne Itst?' m-'n ^.°°8moe<i verdween ; tranen ilii ,!a Ult miine oogeD» en in dit oogen-Ljn ®andoeninç belijdde ik haar de '"aarheid. Zij haa ailes te voren Laa?r,btro«der had sedert eenigen tijd be-L. a 'k d ep in de schulden zat. Hij iji j( eiJ s'aat mijner zakeo, en hij wist, li, ee " s oezat en geene middelen had om j "e ' scheliing te bsiorgen. Escourt, met wien hij resds in keanis was, had ham aan den ingang van 't kantoor o.itmoet, ea hem verteld dat ik hem de merkwaardige somvan 3500 pond bîtaald had. D^e inlic'a-tingen, de bleekheid van m:jn geîaat, dj onsamenhangends woorden, de bewering, dat de sleutel in mijne woonst lag tcwijl hij goed wist dat m'jn vader hem een oogen-blik te voren in 't kantoor afgegeven had, bovenal m;jn aatwoord dat ik naar huis niet ging, en hem dei volgeadaa mT-gend ont-bood, ter wij 1 hij zic'i vei zekerd had, met mij in dq straat te achtervolgen, dat ik recht naar huis gegaan was, dit allas had in zijnen geest allea twijfel nopens mija geval weg-genomen, en daar het lukte dat zijne zuster in de stad en ten zijnen huize was, had hij haar zijne gissingen medegedee'.d. Ztj har-haalde mij allés en met gekruiste armen voor mij staande, zegde zij : En nu, wat is er te doen ? En nu volgde een gesprek waarvaa ik u al de bijzonderheden moet verhalen. Zij begon met m:j verschillige middelen aan te wijzsn om mij uit de moeihjkheden te heipen, maar de eene was wanhopiger en onmoge'ijkor dan de a idere, en zij eiadigde mat een voorstei, waarop zij reedî lang sedacht had, ea dat de omstatidigheden van d en avond tôt rijpherd verhaast hadden. En nu, Heiena, dat ik ditdeal naijner ge-3c:nedenis bsreikt heb, is het jooJig dat ik u eenige b-jzondetheden raîdedijel, die alîeen dit vreemde voorstel kuanen doen ba-grijpen.Mijne zuster heeft u verteld, dat ik aan de onvermoeibare zorgen van die vrouw, mijn leveu als kind verschuldigd ben. De vurige verkleefdheid, die zij mij tooada, en de invloed van haren stecken, alhoawôl oaba-schiafden geest, veroorzaakte in mij ean gedurig oatzaçdat mij na mijne kinderjaren nog bijblaef. Toaa ik een knaap te Eton, ea wanneer ik te Oxford was, had ik de ge-woonte haar te schrijven en haar te bezoe-ben telkens dat ik naar Lo iden kwam. Te dazer gelegenheid zag ik altijd hare schoone kleindochter, walke zij in de stre.igste af-zondaring en met de maeste zorg op/oedde. 't Was dan, dat ik een ontwerp begon te oitdekken, dat zij klaarblijkelijk gerarmd had, e î dat zij o îderhield tôt dat het in eene driftige begeerte, om mij met Alice ge-trouwd te zien, veranderd was. In somtnige gelegenlieden wierp zij de zaak op, en ik maakte daar lachpraatjes van en wannear gij mij, twee jaren voor den tijd waarvaa ik spreek, toa^ertroawde dat haar schoon-broeder, eeu ouïe gierige winkelier, de 1500 pond aan Alice bezet had, bezag zij mij in het aaogezicîU, en scheen zij teleurgesteld door de ouversctiilligheid mat walke ik die mededeeling, die zij gebood geheim te houden, ontving. — Te Heioade (Lokeren) komt in den Heer ta ontslapen de eerw. heer O. Do Craeckeï, paé*1 to">r aldaar, sedert 26 Maart 190S en gebortn te Gent, op 30 Oogst 1S60. Het owerlij ien van den iavervollen hordar zal door al ïijne parochiaaaa ina g betraurd worden. TwJiîniîg van hst fit Vormsdl TE OSNT 1918. VOORMIDDAG: Zondag 2ô Mei, ten 9 ure in St Jozef, waar de vormeliBgan koman van St-Viacentius-a Paulo ; ten 10 1/4 ure in St-Jan-B iptlst. NAMIDDAG : ten 3 ure ln H. Kerst, waar da vormelingen konaen van Meulestede ea Sinte-Thoresia ; tan 4 1/4 ure in St-Macarius, waar da , vormelingen komen van de Heirnisse ; tea 5 1/2 I ure in Akkergem. VOORMIDDAG : Maandag 27 Mai, tea 9 ura in Sî-Pieters, waar de vormelingen koman van' St-Pau!, vanSt-Pieters-Buiten en vaaSte-Coleta; t in 10 1/4 u. in Sta-Anna ; tan 11 u. in St-Jacobs. NAMIDDAG : ten 3 ure in St-Baafs, waar de vormelingen komen van St-Nikolaas ; ten 4 ure in St-Michiel;, waar de vormelingen koman vaïl Ste-Eiisabath en vaa St-S'ephanus. stabsTÎ EUWST™ Bssts Ssiuurpapis; KiXSSÏ aan 1,65 £r. Calandsrstravt, 3, GENT. 3S73 —HuUaioaâera.gebruikt Crênn Beurratte op het brood, eenig3t go^dkoop breedse!. 4653 — Or8a,ai-Povircler Pax, het fijnste produkt. Purpere doosjes « Pax-chocolat ». Bruine doosjes « Pax-ranille ». Blauwe dooijes « Pax-bittera amandcls ». 3082 — DîTatsr- blaaa nier- en vroaiffsiaktsa. Genezingdoorspicia ist, Zon-, Dins- aa Vrijda?, van 9 tôt 12 ure, Savaanstraat. 54, Gant. 38T7 — Solfrljsenda « Koekabak », AmandeU. Vanille, L. Rotsaort, 7, Poermagaï jnstraat. 400> — Sleervsrf in aile kleurea, Zeep, Bora:e's, Klauren, Bahangpap'er, Blink; bijzondare pnjzea voor voortverkoopers, bij J. Watté-Cosyns, Markt, nr 76, Deinze. 4720 — ©3vraagd : Maid roor allé werk, reeds ged and hebbende. Zich aan te bieden Groot Meorhemlaan, 223, Gent. 468S — Wordsn ffsvraagpd vo®r komsnd* groota boawwarlisn : Techniekera, bouvvlei-, ders, upïic'atsrs; Meesterknechtea, timmerlieden, schrijnwerkers, houtmekaniekwerkers, metser*, plafouneurs.-betonneurs ; Smeden, iizardraaiers,' paswerk8rs; Schilder-i en glazenmakers; Machi-ni9t«n en stokers. Enkel bekwanae, goed ge-schoolde vakliedtjn kuanen in aanmerking komeT.Bevragenbj E. Magerman, b^uwkuadige, Rozi îrstraat, 115, van S tôt 12 en î tôt 6 uur. 4725 — XiOOil^leteiMJ F. Callaert, 45, Keizer Ktrel-straat. — Stavigs pompuitloopen, zeer voordselig geplaatst, spoedig on verzorgd werk. 4729 — Oevraasd : Bloemist (stielm.in) voor kw^ok of op bloemisterij te wonen, vuur en licht ; zich: wenden Kasteolkaai, 47, ran 7-8 ure 's avonds. 4730 —'Man vraagi : K'oinhandel over t« nemen. Schrijvan « Gentenaar » S. B. 257. 4732 | — Hop — Te koop omirent 200 kilos hop. Adres : Bur^el van dit blad. 4738 i —Natlonaal Hulp- en Voedlîïg«komit»lfc Voortoopige Rantsoeneering van dan 14daag-schen verkoop, vaa 19 Mei tôt 1 puai : Maïsvlakken. I0i) ^ram. per persoon, 10 cent, per r*atso?n ; Erwten, 320 gr. id., 43ceat. idam; Gazouten Spek, 200 gr., 1,00 fr. p. pers. ; Sm >ut, 480 gram. id., 2,40 fr. idem; Zout, 40)gr. voor de niet-ondersteunden, 0.12 tr.per r,.n's.. en î' O «r. per per*. voor da onderstaunden der vo kasoep^t

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes