De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

241 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 29 Mei. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 01 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ms3jw8b05t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR • DE LAHDWACHT 6§* 8aar. M»ut. î2ï G.De(î5"ae¥e9KeteIvesê,«S DE KLESMS PATRIOT Diastlag 9î> Mei ii!T. PpjJs 3 ceniiems u Ûf'iciëele Duiîsche berichten m VERORÏîENIîî G la geval van ovtrtreding der verordening ietreftende den in- en uitvoer van goederen van 9 Septomber 1910 (Verord.bl. blz. <07,n' 226) zijn de Duiîsche militaire Techtbanken en militaire fcevelhebbers tôt straftoepassing bevoegd. A. II. Q,, deu 21 Mei 1917. Der Oberbcfehlshaber, Sixt von ARMIN, General der Infanterie. §89 VEROKOENIN® kfîlreffende de in beslagneming, de stapelopne-m;ng en het afhalen van ruw ijzer, walsiizer, staal, ijzerblilî, veitiud ea verziokt blik, klcin-ijzergoed en werktuigen in t Etappengebied van het 4e loger. , I.De hieronder opgesomdein t Etappengebied ♦an het 4° leger in nijverheids- en handels-oedrij ven voorhandea voorwerpen worden içi feeslag genomen. a) Ruw ijzer van allen aard zooals g'eteri] ruw azer, iiematii ruw ijzer, Luxemburger, Duitsch 511, IV, temperijzer met aanglfte van den cor- Erong, staalijzer, puddelijzer, ferromangaan, :ros;licium, ijzerer.sea ; b) aile soorten staaâjrer, zooals rond-, plat-, jrîerkant-,zeskant-,hoek-,belegijzcr(Zores-)ijzer, S-, U-, I-, I-ijzer, voor zoover de één eigenaar toebehoorende totale hoeveelheid van eike soort 100 kilos te boven gaat.; c) ijzer- en staalblik van eike dikte en aLe ffmeiingen, ook vertied en verzinkt bliic, voor foover de één eigenaar toebehoorende totale oeveelheid van eike soort 10 vierkanto msters te boven gaat ; d) ijzer- en staalpijpen van aile afmetingen en Sooricn, met inbegrip vau aile vormstukken, Jrooals uioffeà, flensen, ring- en andere verbin-dingsstukken van allen aard eu dit bij vorm-Jrtulîken tôt 2", voor zoover de één eigenaar toebehoorende ^totale hoeveelheid 50 kgr. te boven saat ; Van 2" en meer, voor zoover de één eigenaar toebehoorende totale hoeveelheid 100 kgr. te boven gaat ; bij pijpen van 1" middellijn,voor zoover de één eigenaar toebehoorende totale hoeveelheid 50 kgr. tebovea gaat, 1 1/2''middellijn, voor zoover de cén eigenaar toebehoorende hoeveelheid 100 kgr. te boven gaat 2" middellijn,voor zoover ds cén eigenaar to*.-behoorende totale hoeveelheid 200 kgr. te boven gaat, meer dan 2" middellijn, voor zoover de één eigenaar toebehoorende to'a'.e hoeveelheid 500 kgr. te boven gaat ; e) aile niet plaatsvast gemonteerde besljg roor vensters en deuren, aile insteek-, kasten- en hangsloten, voor zoover de één eigenaar toebehoorende hoeveelheid van eike sooit 24 stuk te boveu gaat ; f) aile soorten kleiaijzergoed zooals gpijker*, klinknagels, pinnen en schroefmoeren, henR» «els, oogen, haken, klampen, voor zoover do één eigenaar toebehoorende totale hoeveelheid van eike soort 5 kilos te boven gaat, verder aile soorten sehroeven (vijzen), en dit van 1/4 1/2",voor zoover de cén eigenaar toebe-hooretds totale hoeveelheid 10 kg.te boven gaat, v?n 1/21", voor zoover de één eigenaar toebehoorende totale hoeveelheid 20kg te boven gaar, van 1" en meer, vcor zoover de één eigenaar toebehoorende totale hoeveelheid 30 kg. ta boven gaat ; g) werktuigen van allen aard zooals borer-beiteJs, vijlen, tangen, hamers, freesboren, boor, en pompsereedschappen en alla ertoe behoo-rende stukken, verder handwerks- en bouw-gereedschappen van allèn aard voor scht'ijn-werkors, slotenmakcrs, sraeden, wagenmakers, installateuren, aardwerkers, metsers, tiinme -lieden, stecnhouwers, blik- en koperslagerc, glazenmakers, huis- en kladschilders, vonr zoo-, ver de één eigenaar toebehoorende tota'e hoâfc| voelheid van eike soort 6 stuk te boven gaat ; h) staal van allen aard in stangen en staven, met uitzondering van het reeds in het Verordenings- blad voor het Etappengebied van het 4° lejer Nr 286 van 11 Januari 1917 in beslaggenomen snelwerktuigstaal, voor zoover de ééa eigenaar toebehoorende totale hoeveelheid vaa eike soort 2 ki'os te bo?en gaat ; i) gegolfd plaatijzer van allen aard ; k) ijzerdraadtouwen van allen aard. 2. De in cijfer 4 genoemde personen zijn er voor verantwoordelijk dat de in beslaggenomen voorwerpen in staad en ter beschikking ge-houden worden. Zonder toslating der Etappen-Inspektion is het verboden over de in beslaggenomen voor-werpsa te beschikken.eraiede handel te drijven, zs te verbruiken, te bewerken of te vervoeren. In gebruik zijnde handwerks- en bouwgereed-schappen mogen tôt dezelfde doeleinden als tôt nu toe voorts gebruikt worden, zoudsr dat dit nochtans do inbeslagnemingraakt. 3. De inbe lag genomen voorwerpen moetsn door de in cijfer i genoemde personen aan de gemeente, op wier grondgebied zich debewaar-plaats bevindt, tôt denSJuni 1917 aangegevea worden. Daartoe moeten op de Etappenkom-mandanturen te verkrijgen formulieren sebruikt wordsn. De gemeenten moeten de juistheid der aanguten onderaoeken ea dese aan de Etappen-kommindantur, op wier grondgebied zich de be-waarplaàts bevindt, fot don 15 Juqî 1917 door-zanden.i. Dsto verordening sîaat op aile natuurlijke en rechtspersonen, priraat o'f openbaar rcchto* lijke maatschappijen, vennootschappen en ver-cenigingen, welke voorwerpen van den in cijfer 1 genoemden aird in bezit of ^ewaring hebben * of voor eigen of vreemde reîrening onder tol-toezicht houden. Bij voorwerpen welke op vresmiîo zolders, in vreernde stapelhuizen ea andere bergplaatsen ligçen, zijn de eigenaars dezer bewaarplaatsen ervoor verantwoordelijk dat dsze verordening naïoleefd wordt, tenzij hij d:e gerechligd is er over te beschikken, zijna voorradea zelf onder slot houdt. De in beslaggenomen voorwerpen worden MENGELWERK. - 29 Mei 1017. 38 •a-- ■ — —- De zoon des Moordenaars —■ Rushbrook, meen niet dat ik door deze Iran en u een verwijt vvil doen ; maar ik kaa niet nalaten te deuken hoe geiukkig vvij .«eoudea zijn, aïs dat nooit voorgevaîlen was. Vw leven zal unudubbel duurbaar zijn en •îe afvvezigheid van Jos zal ous nu voort-uurend kwellen. Denkt gij datgy golukkiger Suit zijn ? — Beste Jane, ik lieb er over nagcdacht roowpl als gij ; maar ailes wel ingezien denk ik dat ik veiligar zal zijn. Wie zal den ctiooper Rushbrook herkennen in den ede!-inan met' een jaarlijksch inkofflen van 7000 |>ond sterling, Austin geheeten ? Wie zou «m durven beschuldigen, zeîia zoo meu Bem veidacht ? Ik gevoel dat ik, eens in «ene andere streek, onder eenea anderen aaam en in eene andere bediening veilig zal ■ijn. — Maar onze aime jongen, zoo hij ooit teiugkeeide. — Zal ook vergeten zijn. Hij zaî een man fcworden sijn, en onder eenen anderen sam zal hij nooit herkend worden ; rnen eï .zelfa niet te wetsn komen hoe onze ïige naam was. — Ik toep <kt het œocht ga&s feîijk g'j zegt. Wat zijt gij voornemens te doen ? — Ik zal zsggen dat ik eenen eigendom van vier of vijfhonderd pond sterling heb geerfd, en dat ik naar Loaden ga wonen. — Ja, dat is voorzichtig ; het zal een voor» wendsel wezen orn deze plaats te verlatea en niemand zal weten vsaarheen wij gaan, eprak Jane. Rushbrook^bedankte voor zijne betrek-king, verkoeft zijne meabelen en veriiet Yorkshire. Eeaige weken later bev/oonde hij een prachtig kasteel, gclegaa in het Wcsten van Dorsetshire. De i'aam was zijné komst vooiafgegaan ; eenigea verteldeà dat hij als eenvoudige landman den eigendom liacî gekregen, anderen zegden dat het een persoon was van zeer geringen stand ; gelijle gewoonlijk werd dit geiogenstraft door ceri derde, die beweerde dat het een gepension-neerd officier was. Rushbrook was er in gelukt zijnen advokaat omtrent zijnen stanî te misleiden : hij zegde hem dat hii in het léger gediend had en nu van zijn pensiosn leefde, en het was op het versla^ van deu advokaat, aan wien sommige der aanzien* lijkste familien inlichtingen hadden ge-vraagd, dat dit darde gerucht verspreid en algemeen geloofd werd. Wij hebben reeds vermeld dat Rushbrook een iang schoan man was ; toen zij dus op her kisteel hunaen inuek namen, was iedeïee.i o/er-, tuigd, met deîtige, «aaaLeoiiike liedea te doen te hebben. In het be^in wat terugge-tiokken en ingetogen, waren zij verstandig genoeg om de handelwijze en gebruikeu hunner geburen op te rnsrken en na te volgen, zoodat zij spaadig- m-3t even veel gemakin hunne nieuvve bstrekking omgin-gen alsof zij er geboren en grootgebracht waren. ^ Austin, gelijk wij hem voortaaa zulîen noemen, vond bezigheid genoeg met op zijne uitgebrcide goîderea te jagan. Er wa' eene eigenaardigheid v/e!ke de edeliieden verwonderde, namelijk dat hij, ofschoon een hartstocheiijk jager, er nooit wilde in toestemmen eenen strooper te doen var-bannen. Hij werd toi distrikt-rechter benoemden daar hij zich zeer vrijgevig toonde, werd hij weldra door iedereen geacht. Ook zijne vrouw stond hoo» in aanzien ; men merkte op dat zij steeds de oogen vol tranen had wanneer zij kindeten zag. Uitwendigscheen dit een gelukkig en tevreden echtpaar, dat door menigeen benijd werd. Austin werd echter door den knagenden worm zijns gewetens gefolterd en Jane door hare onophoudelijke zorg over haar eenigkind, door hare drosfheid over zijne verdwijning en door haar smachtend verlangen hem weer t« zien ; zij haddea gaame in annoede te Grassforo willea levsti, zoo die iampzalige ùaai maar aiet > hsdtîe pUats gegrepea l door de Etappenkommaadanturen afgehaaldf tegen overhaudiging eener lijst der ontvangea voorwerpen. 6. Met tea hoogsto 5 jaar gevaogenis e i met geMboete tôt 30,000 mark of met esno dact strafien wordt gestraf t : t) Wie onbevoegd de onder cijfer 1 genoemda voorwerpen verkoopt, koopt of er anders rccht-zakelijk over besc'aikt, b) wie onbevoegd dez? voorwerpen ver wij de rt of ee op andere wijze aan het iu beslagneme» onttrekt, c) wie verzuimt de voorgeschreven slapelaan-gifte te doen, of ui; grove nalatigheideea vahc'aa of onvolledige aangifta doet, d) wie als veitegeawoordiger der gemeeiito zijnen plicht tôt onderzoek verwaarloost, e) wia op eenige andera wijze deze verorde-nia? overtreedt cf tôt overtredingen ervan aan-maant of aanspoort, inzonlerheid wie op bevel zijne voorradea niet aflevett, Eike pogtag is strafbaar. Behalve de straf kunnen de voorwerpen, tôt welke do ovettreding betrekking heeff, verbeurd verklaard worden, zonder ondorsciieid of zij aiu den overtreder behooren of niet. Zijn bevoegd de Duitsche militaire rechtbaa* ken en militaire besturen, A. H. Q„ i Mei 1917. Der Oberbefehlshaber, SIXT von ARMlN, Gen. der iafanlerie. 330 VERORDENING î. Door deze wordt hst verboden d6n bous» van huizen, iabriekea en andere gebouwea, welke voor de behoeften of doeleinden der bur-gerlijke bevolking zullen dienen, te beginnen of voort te zetten. Uitzonderingen kunnen allean in bijzondor gegronde ea dringende gevallen toeges'aan worden; Dienaangascde aanvragen moeten bij de bs-voegde Ètappenkorumaadaaturen ingedienl worden. 2. Alla in ondernemers- en bouwbedrijveu, lagerplaatsea van bouwstoffen, bouwplïatsea of bouwgrondea (huizen in nieuw-, op- of ver-boa wing) voorhanden bouwstoffen zooals cernent kalk, zand, grind (kiezél), balcsteenen, leeni-, klei-, cernent- en draainserbuizen, alsook ijzr:c van allen aard wordea in beslag genomen en mogen, tôt nader order, zonder toelating dec Etappen-Inspektion 4 (« Baudirektion 4 ») niet tôt dezelfde doeleinden aïs tôt hiertoe voor's ver-weikt of gebruikt wordoa. De bezitters der lagcrplaatscn zijn rerplicht de in beslaggeno.-nea voorwerpen te bewaren en zorgzaatn te ba-handelen.Op bevel der Etappen-Inspektion 4 (Baudire'r-tion 4 ») moet de bezitter do in beslaggenoràé'n voorwerpen aan eene nog te bestemmau plaatï aileveren. 3. Met ten hoogste 5 jaar gevangenis en met geldboete tôt 30,000 mark of met eene dez t strafien wordt gestraiî, voor zoover er ni du bestaands wetten en verordeningen niet ee::n hoogere straffa tospasselijk is, wieopzettelijk of uit grove nalatigheid de bovenstaanda verordening overtreedt daardoor dat hij a) op bevel zijne voorraden niet aSevert, b) zonder toelating voorwerpea van den genoemden aard verwerkt, gebruikt, verroert of ermede liandel drijft. Eike poiin? is strafbaar. De voorwerpen op welke de overtreding betrekking heeft, zuîïc u verbeurd varklaard worden. Zijn bevoegd de Duitsche militaire reclitban-ken en militaire besturen. E. H. O., dea 10 Mei 1917. Der Etappeninspekteur von SCHIGKFUS Gaearal der Infanterie.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes