De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

543 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 18 April. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 28 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/542j67d14r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR- DE LANDWACHT ■ Num. 88. O.DdOraeve,Kefelvesl,t8 D3 KLEINE PATRIOT Donderdag M 8 April 1918 Prlfs 3 csntiamess «ù&v. i ' - m n p m—i m - - i■!i-M l'i^WMWjggwaKy^waijwwMu^wyi^wi-^wjwe^ngB^a.1 P »■ iwij|»p^Bgwwj>»^WW*MWffWMg5g?^^g?^g-?aggsyBj»BaBi gpfa^,»,, ■ HWMMR Duitsoha bsrichtiïi rua k«t gr«9t9 Hoofdkwartl«r. BersU Daltsoh barleht. SERLIJN, 1« April. Westelëfk Krî|gstoon©el. . Da aanvallen op het slagveld van de Leie leidden tôt een volledi * sukses. De groote trechter uit den Wijtschate-s'ag 1917 werd tijdens een handgraep genomea. Na korte Vuurvoorbereiding bestormdsa wij in een ver-tistenden aanval Wulvergem en de vijandelijke stellinsen op beide kanten van dit dorp. Tegen-ftanvel en van Engelsche afdealingen mislukten jlnlemaal. Van uit de vlakte bestegen onze Votpen al aanvallende de hoogten tusschen pieuwkerke en Balleul en ontnamen ze aaa den Wijind in heviien strijd van man tegen maa. 'jnfe'sche aanvallen op Locon mislukten. Op het geveehtsfront aan bdde kaatenvande i Somme nam de geschuts'rijd slechts aaa de Lticê-beek, in de streek van Moreuil en Mont- I^^idier grootere hevighe'd aan. Bij het afs'agen \aa een do or Engelschea en Fransclien °emeea-Scluppelijk uitgeroerden aanval tea Noordea Van de Luce beek. maakten wij gevangenen. Aan het Oise-Aisne-kanaal en op den Weste-lijksnoever van de Moezcl voerdea wij sukses-Wleondernemingen uit. l BERLIJN, 16 April. — Het Fransche leger-pericht van 14 April, 's voormiddags, meldt het [linnendriEgen (1er Franschen aan het Lotharin-ïisch? front in de Dui tche II. lijnen bij Bares. flok dat bericht is zooals vertcheidene Fransche tûeldingen der laatste dageu volkomea uit de Hucht Rcgrepe», Oosten-Finland. t In Lovisa.ten oosten van Helsiagfors, na over-moniog der moeilijke îjsvlakten gelande troepeu rakten bij Lappstroesk naar het noorden op.brakenheihaaldelijk vijandelijkea weeratand •ohebben den van Tammersforj nâar Viborg ftOerenden weg ten oosten van Lahti bereikt. Twt>eâe Bultsoh barioht. L-BERLIJN, 16 April, aroadbericht. — De «oogten van Wijtschaete werdea stormender-»pd genomen. Bailleul is geaomea. «f»»- --»» ■«•miani IWUKI iviiuijBAMMnKa» Officieeis Osstonrijkschs bariohter WEENEN, 16 April. — Aan het Itatiaansc front niets van beling. Oi @grl03 in het iosîaa. Turknoh berloht. KONSTANTINOPEL, 16 April. - Aan he Kaukasuîfroot werden aanvallen van Engelsch verkonnersafdeelingen op verschillenda plaatse: van het front afgeslagen. Elf machiengewere: werden hier in de jongste dagen buit gamaakl Ult een buit gemaakt Eugelsch.operatiebeve kaa men afleidsn, dat bij den laatsten aanva Arzoem en Kilki'.ikie zouden mosten bereik geweest zija. Op het Kaukasusfront hadden oprukkendi aanvallen op Batoem plaats. Van de over'ge frontsn, niets nieuws. De Tgrssherpt© duikbsotea-aorlog BERLIJN, 16 Ap:il. — Officieel : In het spu gebied der Milden-Middellandsche Zus torpe deerden Duitsche en Oostenrijkscbe dulkbootei zes stoomschepjn, welke inbîgeleide konvooie voerden, en twee zeilschepen van ten minst sarnen 25,000 bruto registerton. Oêrlig la Bgiâë ea ia Fraakijk, Franselte beriohten. PARIJS, 15 April. — In het geb'el va: Hougaad vosrdea wij esne gêdeeltel jke ender neraing uit die volledi.r gelukte en ons een 10-ta gevan^enea opleverds. Sedert 12 April hebbe wij 150 gevangenen genotnea in den sekto tusschen Moatdidieren Noyon, en i'i Chatnpaga tjn Zuiden van de Mont Têtu ge'ukte het on in vele handgrepea evenzoo veel gevangenen t nemen. Vijaade'ijke pogiagen ten Noorden va de Cbemin des Dames en ten Zuid-Oosien va Corbénv bleven zonder uitîîar. Op vele punte: van het'front tussc'aenpoDzende beschieting. PARIJS, 15 April (Avo idbericht). — Gadu rende den dag nam het arlilleriegevecht in groot hevijihaii toe ia het gebied van Hougard-en Santerre. Onze bitterijen verstrooidsn vijands lijke troepeaverzaniïlingen in de om^eving va Demuisi. Twee handgrepen slaagdea, de eea i bij Four-de Paris, da andere aan de Col-du-1 Bonhomme ; wij natuen kcijgsgevangenen. a Tusschenpoozende beschieting op het overige yan het front en leveadig in den sektor van Âvocourt. Bngrelsoh bar lotit. LONDEN, 15 April. — Gisteren naaiiddag * werdea, na zware gevechten, di-î gaasch den ® avond voortduurden, sterkte vooruitgedrevsne 1 vijanlelijke aanvallen van af Metereo tôt Wul-1 ver^hem, teruggeslagen.In de esrste nachtelijke : uren viel de vijand wederom bij N euwekerke | aan en werd tôt vier maal op dezen da.£, aader-J m^al afgeslagen. Buiten de reeds gemelde aanvallan, deed de rijand gisteren nvond eea vastberaden pojing i tegen oaze verdedigiagslinies in den omtrek vati Festubert en werd terug<oïlagen. Op dit deel vaa het slagfront en ten Noord-We3ten van Locon, werden talrijke vijandelijke trsepen-afdeelingen tijdens den avoad op korten afs'and door onze infanterie ea artillerie werkzaam ondsr vuur genoaitn. 1 Op het cinde van dezen dag ononderbroken 1 pevechten en menigvuldige aanvalsstormea, 9 door dezen velen met groo'e sterkte oadernornea; onze Unies aan gansch het Lei; siagfroat bleef O'îgcschonden. Er wordt geme'd dit de vu mie-1 lijke vcrliezen tijdens de gerechtea van-gisteren uiterst erastig moeten zijn. i In den loop van den nacht werd het gevecht bij Nieuwekerke weder hernomen en heden 1 vroeg vernieuwde de vijaad zijns aanvallen in de ï streek vaa Bailleul. De gevechten aan dit front r duren voort. Tôt slot van vele urea, hardnekkige e gevechten, die in den nacht en hedsn vroeg 3 rondom Nieuwekerke plaats hadden, bleven e onze iroepen in het bez't van het dorp. i Da vijandelijke aanvallen in dezen sektor i werden met groote vastberadenheid voort-a gîdrevea ea zijae verliezea warea doorgaanî zwaar. Overdag vernieuwde de vijand zijne pojingen, g om ia het bezit van het dorp te geraken ; de s-rijd duurt voort. Een aaava), door deavijaud heden vroeg bij Bailleul oaderaomen, werd a door oaze trospen teruggeslajen. e Eeu aader vijandelijke aanval, die laW bij I ERK.— l""lArai^l^B^3 Helena Middleton « pçwonderde Alice uit den grond mijns ■Mften ; zy was voor mij eea voorbeeld van MsU'ycrheid.bet denkbeeld der volmaaktheid, ■flocti ik zag haar niet veel. ™,v5rplicht Henri dikwijls in ons huis te ■P)) had ik eenen afschrik om naar het zijne ■Kan ' ^aar^J was Alice's Ieven zoo ver-■Ij'Qmet alîerlei heilige werkzaamheden, ■r'staat harer ziel, de onderwerpen harer Bm *en! verspreidden zulk diep geloof, Kj'^H.goddeliiken vrede.dat miin verwarde ■fer» Z'j we'"ra >n liar® tegenwoordigheid ■bS^j IeÊen hetgeen aan zijne eigene I i>Jneid2oo tegenstrijdig was. Ë], wij, door den drift verblind, in der zonde en der dwalingen ^■>ind?° Z^D) zu"len w« een oogenblik rust ■totrn met,. ons voor het kruis neder te ^Korbn zullen in de kerk ons gloeiend • tegen het koude marmer een \ < a9en verkoelen ; doch de diepe ] ?en dheid des hetligdoms wôrdt I^Bij. ®n{|* Er zijn toonen in hare stem die zouden oatvluchtcp, omiat zy pa.j vragen wat de ziel in'tgeheim verrichtheeft. Zoo was ik ten opzichte van Alice ; en andere redens hielpen tôt hetzelfde uitwerk-sel. Henri was dikwijls in de Brookstraat ; zij, integendeel, lcwam maar zeiden. Of hij haar de gemeenzaamheid tusschen hem ontried, en beletsels aanbracht, die deze werkelijk tegenhielden, of iets dergelijks in den weg legde. Nooit dacht Alice hare dagelijksche bezig-heden te moeten onderbreken, om zich naar onze zeer versc'aiilende levenswijzete schik-ken. Wij waren gewoon de gezelschappen dikwijls bij te wonen. Mevrouw Middietoa verzocht Henri, Alice daarop te laten ver-schijnen ; zij beloofde haar in onze bezoe-ken met ons mede te nemen ; maar hij ba-dankte op de stelligste wijze, en wanneer zijne zuster schier met verontwaardiging den uitleg dezer weigering vroeg, zegde hij dat Alice bijîondere redens had die hij niet wilde tegenwerken. — Maar wij zullen haar overhalen, ging Mevr. Middleton voort ; want voor u en voor haar is het zeer te bîtreuren, dat zij als eene vreemdelinge tusschen uwe vrienden en kennissen moet doorgaao.daar gij nu met hen zooveel omgaat ali voor uw huwelijk; _ — Het kaa tç betrpurea zijn, Marie, ^al woordde hij met ongeduld, maar het is onvermtjdelijk, en gij plaagt mij met daar verder op aan te dringen. Mevrouw Middleton, die niet gemakkelijk overklapt werd, na hem daar vruchteloos over gesproken te hebben, behandelde eens de vraag met Alice. Zekeren morgend gingen wij haar bezoeken, en zij trachtte haar te doen begrijpen dat zij, uit belang voor Henri, moest zorgen vriendep te maken van zijne vrienden en hem overal te vergezellen. Alice bezag haar met verwondering en verzekerde haar dat zij volkomen bereid was om keanis te maken met al Henri's vrien-de;j, of in al zijne verzoeken toe te stemmen. Waaiom dan, d;eroaar kind, wil uw echt-genoot beletten dat gij elken avond met ons uitgaat ? Gij moet u niet opsluiten, gij zosdt uwe begeertea naar de zijne moeten schik-ken.— Ik weet niet welke bsgeerten hij heeft, zegde Alice, noch waar hij zich bevindt, terwijl ik te huis ben. -—Hij is, hernam Mevrouw Middleton, bij zijne vrienden en kennissen : htj is waar ik u zou willen vinden, waar hij u verheugd en bewonderd zal zion, en et u zooveel te meer om beaaiaaea. Meris werd ondernomen, bleef inagelijkj zoader uitsiag. In den voormiddag poogde vijandelijke infanterie ook ten No^rd-Wesiea vaa Merville in t« grijpsn. doeb werd echter door onze artillerie aangevallea ea verstrooid. Bij Albert oatplooid» heden de vijandelijke artillerie groote bedrijvig-haid. Van het overiga front is niels van bij zonder belang te melden. Oôstearpsclî-Italiaaisclie oorlog Xtalîaansob berieht. ROME, 15 April. — De vijandelijke artillerie-bedrijvigheid bepe ktozich op gaasch het froat bij spaarzaam en tu3schenpoozend toenemend verstoringsvuur. Wij onderhielden werkzaam en koncentieerend vuur tegin de vijandelijke bitte-rijen op da hoogvlakte van Asiago en langs de Piave. Vijaadelijke patroeljen werden in het Lagarina-dal en in Balarsa door trommelvuur van de infanterie ea m ichiengeweren verstrooid. In het Asiago-dal werden vijandelij ie patroeljen door oaze verbondenen aangeva'len en verstrooid.s rs b s îi E u w s. Grooteii afslag. 1,65 fr. CA.I-.wdsrçtrwt, N. 3, GEM F. 3S78 — Vo3d9rb8etzadân, Eikendorfsche roode en gele, halve en suikerbeeten. Gras- en klaver-zaad. Groote k«us van moes- en blosmzaden (3,000 soorten). Huis A. Gallet, 25, Scatiestraat, Gent, gesticht sedert 30 jaar. 434G — To littran : Helft eener Villa te Melle, 4 groote plaatsen, 2 min. van tram. Adres ten bureele van dit blad. *■•<« 4394 — Watsr- blaas nier- on vrouwziekîon. Genezing door speciali3t, Zon-, Dins- ea Vrijdaj, van 9 tôt 12 ure, Savaànslraat, 54, Gent. 3S77 — Crsana-Powder Paît, het fijnste produkt. Purpere doosjes « Pax-chocolat ». Bruine doosj«s « Pax-vanille ». Blauwe doosjes « Pax-bittere amandels ». 3032 — Gavraagrd ta koopen : Bursershuis, bij park of statie St-Pieter, keuken platvloers en hof. ryman, Notaris, St-Jausvest, 7. 4329 — To koop of te huron : Twee sohoona Ileerenhuizîn met logias, b:j St-Pietersstatie on Park. Schrijveri « Geatenaar » 43. 4402 — CJrooten afalag1 van Beukenlioat in blokjes aan 12 fr. de 100 kilos ; Kanada 9,50 fr. ; droog Stoofhout ; Antwerpschen steenweg, nr 21, Sint-Amandsbei"c. 4403 — Ta koop of soïeiis to huran aan 750 fr. 's jaars, BUkGERSHUIS met hof. Magazijn, stalling of remise kunnen op aanvraag o.^k ter-zelfder tijd gekocht of verhuurd worden. Adres ten bureele. 4405 — Inkoop via Phonograaf-rollen, Keizer Karels raat, 83, Gsnt. 4408 — Slosryerf in aile klauren, Zesp, Borstels, Kleuren, Be haDgpapier, Blink; bijzoudere prijzea voor voortverkoopers, bij J. Watté-Cosyas, Markt, nr 76, Deinze. 4410 — PŒsn vraagt Burgstraat, 71 : DeftigeDienst-meid voor aile werk, ook wat keuken kenn. 4411 Melrolbsko. — Landgoed te koopen, 5 °/o opbrengende, bij de 8000 in2 groot. seffens injfe-noottreiing. Be^t geschikt voor Villas. ICoaditiéa E. MINNAERT, Begijnhoflaan, 21, Gent. 4383 —Natlonaal Halp- on Voedlngakouiitoi*. (G«w»st Gent-Stad. — Te r<:kenen van Maandag, 22 April, zullen de Verkoophuizen n. 31, hedea Stroplaan, 81, en het Verkoophuis n. 13, hedea Zwijnaardachen steenweg, 7, vereenigd worden en beide gevestigd zijn in da chocoladefabrteV Wauters, Ottergemschea steenweg, 21. De verdeeling van de nummers der gezU« kaartea op de verschillende 14daagsche verkoop iwoa i« verandtrd ea au vaîtgeitcld als volgt_

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes