De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

2899 0
18 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 18 December. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 21 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mc8rb70c3c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT Nr 229. dfle !aap, fi. De Graevs. Ketelvesî. 13. DE KLEÎME PATMOT îaummmmm — ■ ■ ———- ■■■■■ ■ mm - ■!■■■ ■—-» * — 1i7nA<«M(lA<* f â ^o/» f OfiQ PA* M<* rk /»fm P^j» utoaIT i*6xv* Toeaslaîen door de Censaur. A an en rond den IJzer. 5de VERVOLG. Na enkele uren rust stondea wij dan ook Woensdag morgcnd, orn 8 ure, in 't gelid voor Herkota. bat Bc-coh van Hoathulat, Poslkapella en St&îan. Het 15 de heer kommandant Vaa Trooyen, V3n hct Groot Hoofdkwartier, dia ons vergezelde. Wij rnoestea ovpr Veurne om essence en hielden dan nos eeas hait. Bij de inlichtingea," reeds gisteren ge?even^ dienen nog geme'd dat de stad Veurne langea tijd door de militaire overbei 1 voir de soldaten verboiea was geweest, ora te vennijden dat de Duitschers d-î stad soud»n be'choten hfbb?n, hetga'n echt<r niet belette dat zij het toch deden en op die manier rond de 200 huizen totaai vernistigden. Wij maakien van deze gelerenheid gebruik om cens ia do hoof.ikerk te tredsa. E)o Tempe! Gods heeft lan^s binnen zeer veel gelaJen, bij-zotîderlijk het hoogaltaar. Eau priester las |uist de H. Mis voor een o-zer geadarmen dia in het huwelijk trad. Onze autos weer klaar zijnde, konden wij ons weldra cp wcg n^ar de « he! > begeven, want minder naam zou ik niet vinden voor dat deel ▼an he' front. Een officier had ons den vorigen dag al lachcnde slecht weder gewensoht. erbij voegend dat hct beter gedurende eenige dagen zou ge-regend hebben (zooals zij gewoon waren aan het front te hebben gedurende vi;r jaar) om ons dat; ten minste nog etn beter gedacht van etn oorlog^front tegeven. 't Was dapper gespioken* maar h" beviel ons nu wel juls? niet, en.... het regp fel, eens dat wij buit'-n het oude juweeitje van Veurne waren I. W:j haddea dus modder, altijd modder ! Onze geleider voerde ons over Hoogstade rp een vijfiai kilomeîe s der Fianscha grens ; nabij Linde over-cbrijden wij den IJzcr. Te Oostvla'.fren keeren wij ons Noord-waaits en geraken zoo in de Engelsche on !er-rich'iBgskampen, waar zij nog duchtig Ic-erea marcbco-ec. Renirghe, waar wij voorbij komen en waar nog dubbel tram?poor ligt, is volkomen in puin. Dan Nuoidschote waar nog een stuk muur recht staat. De weg wordt mo^ilijker van zoohaas' wij te « Drie Graclit n • zijn. Wie sprak vroagar van dit gehucht, dat nu zoo bekend is ? De B> lgen alleen hebben dat tôt ia 1917 kunnea beheuden. 't Weder gaat ons immer n!et mede en onze kommaadant doet ons te Merketn uitstappen. Zoo beklimman de vier konlrafers van Luik, vier van Aritwerpen, een van Charieroi en drio van Gent den puinhDop van daa toren der kerk van ÎVIe.kem. Die lieve gemeente, zoo historiscH g-kend, waar net kastcfl st jnd van M. baron De Cotiinck DUigemees'er, met hare 3(300 inwoners, ligt daar »u verloren in hef Veu.n -ambacht. Van op dea puinhoop, 10 meters hoog zoekt ons ooç dat kasteel, datzulke groote roi speelde in deoncBsieven. Kommandant Van Trooyen toont ons eeni?o ©verblijfsel ; van boomen en een groo o p'a ;, die sens de vijver was, omrin ,d van honderd^ ?jr- i3' vo^ water. Ziedaar het kaste;l Mijt»ri-~eren, dat er eens st )nd en hij w;es op wat s eengruis. Aan d^n voet van dan puinhoop e £ra-v.en v<m Fianscbe soldaten. iiet va? in April 1918, zoo verhaalt de kom-ttauaant, rat de Duitschers zich van hier uit op obs nchten in de richii ig van Drie Grichten. la enkfile uren tij ! woanenzij tweekilometsrs <ertCia_op. qûs. aaaar smetaai Jacques met . 3e Belgische le^erdivisie, wiït ia den namiddaç van denzelfden dag den aanval zoo gosd te leiden dat wij onze po5ities terug inns.men. Iîet was juist het offensief der Duitscher# op de Engeischea : deze laatsten hadden den Kem-mal verloren. De verlangens van den vijand waren als volgt : zich dea e rsten dig ran de Ieparlee roeester makea en dea tweeden dag tôt aa'j Poperinge doordrintren. M uir zij misrakeaden zich voor ds zoovelste maal aan de Be'gen. Ilunr.e aanvallen blevea zonder uitslag ; zij hadden niet min dan 27 batal-jonsin hetgelid gebracbt ea enkel vijf (aoteert dit, heeren ze jde îda kommandant) vaa oazs kakhis hielden s'and tegan de grijzen. Wij a'.laen hebben het manœtiver der Duitschers belet, door hst flink optredon van ons« srtitlerie^n oazemitva'jeuzen.OntelbarevlisTers bracht =n hst hunne bij en onze uitslagen warea zoo ïchoon dat de Engelschen in hunm bladen, den kritieschen toestand bespraken van hua eig*n posities en dea groots'ea lof ovsr oas leg«r zwaaiden. Om nu over Merkern,wplker naam vsrschilli^e regimenten op hunne vlag dragen, verder ta ip'eken.voor wat 1918beireft.zookunnen wij nog mededeelea dat generaal Bfrabeim hi?r dea 13 S»r>tember 1913 den aanvjil leidde. Iiet bosch van H jathulst, dat 5 mail 6 v. kilo a. gtoot was, moest ingenomon wordea eronal» ClerSen. Begonnen van 2 1/2 uro tôt 5 1/2 ure 's mor« gends met e?ne ariilleriebadrîjvigheii zoadsr wederga, mosstea de officierea hunna maa-schappea op zeker oogenblik inhoudsn, zoo geweldig drori^en zij vooruit. Goneraal Mickel zou zich naar Diksmuila richtea ; generaal Jacques na.ar de hoog'en vaa Staden en çeneraal Biebuyck naar de hoog!en van Passcheadale en West-Roozebeke ; geheel dezs aanval inag dus de bsatoriniiner van da keten of kam vaa Viaasderen genoerad wordaa. In 1917 was Merkain r^eds eens door de Frau-schnn ingenom^n geworden, maar nu halden d« Dui'schers, van af Drie Grachten tôt Merkem al de wegen stukceschotea, voor zooveel het nog wegen waren; ia deze.i toestand, waat beats leze-s, gij moet het terrein geziea hebben om U er een gedacht van te kunnea gsven, moesten ds onzen beroonaad wordea. De kommandant sewaagd» over de vlie,?ers-hulp, waar wij reeds ia eon vorig numrner over schreven, on die ons medegeleeli '.varien door kom-nan :ant Silmoa te Brussol (niet Massoa zooa's vîrkeerîelijk goaeld werd). Toc h mietea wij erbij voegen dat niet mia dan 100,000 rantsoeaan aan de soldaten werden geworpen. Deze eersfa slag Is gevolgd geweast door eenen tweîdea, op 14 Oktober. Dan kon msa van de bovrijding vaa gehesl Wost-Vlaanderen spreken en deze valdslagea die vo^rtg^leid werden tôt over Geat. zullen ia da geschle-daais gebaekt blijvoa a!j de « Valdsîaijen der Viaanderen ». Het terre'n waar wij ons bevinden ward go lureide vier voila jarea gabombardeerd ! Den 2811 Septesaber mogen wij niet vergeten, r»?ende het bij stroomen. De leinfanterieafdeeling werkteborea Merkem en de 7a on 1er het dorp. Ziedaar ailes voor wat Merkem betroft. Over Kippe kotaea wij nulangs Jonckershova ia het Vrijbosch. Jonc'te'shTve-kerk hceft nog enkel een t^veetil muurstukkea. De molen er voorbij ligt plit. Wij bonaden oas hier ia het center van den veldslag en de plaats waar do oorlogstui^en hunne vernieliag mrt aile gewell eu al'e me ischeiijke ideëa ea uitriudiogen hebben urge-verkt, mag, voor wat ons !and betreft van 50 kil. op 20 of 23 braed ger 'tend wordea. Toea onze goldatea den !3e Sepîomber dooe Merkem drongea, warea zij reeds orn 9 urs _'* mQrteBdâ la Jonkeithove, CW.vQortgsiJ . i B&zoek va» M- Jaspar, misiister van ekonomischeaangelegenîîsden Zaterdag morgend, bracht M. Jaspar, miniïter van ekonomische «an^elsgeaheden, een bezoek aaa de stad Gent ; hij kwam opzettelijk caar hieroai met eigea oog^n te bestatigea, welko verwoes'ingen do Duitschers hier ia de fabrie-ken, nijrerheidsgestichiea ea handelshuizen hadden aangericht. Begeleid door een drietal nijveraars der stad bazocht hij opvolgenlijk de hieraa vermelds nijverheidsgestichten : La Louisiane, Carels, Phénix, G,iloestorie, Gent-Zele-Tubise. Hij bszocht ook de ma?azijnen vaa Vooruit apde Viijdagmarkt, alwaar hij door dria der hoofdmannen werd roadg deid. Na zijn bexoek aan genoanade gestlchtea en iastellingen, bagaf hij zich naar het Posthotel, alwaar hii, 's namiddags, da hoofdea van het stedoliik bestuur en de voornaamste personen van den Haadals- en Nij verheldskrin,', vaa de Kamer der fabriekea, van den Kring der Gentscho hando'.aars, van het Handsls- ea Nijverhoidîverboad, van de Koophasdals-rechtbank, vaa twee Geatscha Baakhuizaa, enz., enz., nrstring. Minis er Jaspar schetste, la korte doch duide-liike b;:woordingaa,de politiek welke zijn rninii-terie v. lgen zal met het oog op het Ucropbouwea van haiïdjl ea nijverheii. Hij zegda oadsr andare : het spreekt van zelf dat aan het privaat iait atisf of ds persoonlijke voorhandnemir.g vrije beweging en handeling zal gela'ea wordea ; zij zal zoo weiaig mogelijk eadarworpea wordea aan maatregelea en regle-menten, om haren heilzamen invloel niet ta belemmeran ; slecht» da'gene zal gedsaa wordea wat noodig is voor het nakoman oazer ver-biatenissaa tagaaover de aatiën die met oas verbmdea zijn an voor zôôver zulks strookt met het algemeen bolang. Te Loadea is eena intîr-.verbnndenen-kom-missie tôt stand gekomen, welke bekieed is met eene voimacht om onder do verbondan laadoa hst voorhand^n zijade matarieel ea de groad-stofifaa (e verdeelea. Hij verklaarde dat hij als miaister, aan ieder-een, zonder nazicht, de taelatiag mag verlseaea ia Bcl^ië in t* voaren al wat in dea vreemde bes'eld is. Het zal evenwal noodig zijn dat al de bestel-liagea welke nog moîtei gedaaa wordea. «egroe-pesrd wordaa tea eiade een bedrog afwaraad onderzoek te vergemikkelijken. Eeas dit da tosiating, om zekare groadstofiTen of koopwaran ia te vosren, varleond is, zijn de persoaen die de bastelling gedaan hebbîn volkomen vrij huane leveraars tî kiezea ea hunne werkwijze te ragelaa en hun kreiiet le bepa'en. De hesr minister Jasparraadt hua evenwel aan zich tôt het Natioaaal kantoor te wanden vo >r do h''rnemiag dsr ekonomische bedrijvig-heid, dat wel is waar geen monopool bezit, maar dat nochtans de macht heeft de bestellingen 'a centralise-rea, het krediet te regeleu on dau wiâs lkoers vast te ste'lea. De grootnijverheid zal gemakkelijk kuaaea ge?rospeerd wordea. Wa; dea haadel betreft, de h?er minis'er sprak dea waasch uit, dat de haadelaars zich per streek znudea groepeeren en eïnen achtbarea persooa zouden aanduiden die al de bestellars, zou verzamelea evanals de vragen otn invoer vaa koo?waren ea die alzoo zeer gemakkelijk de toMaïiaj om invoer zou bekoman, op voor-waarde dat bij rech'vaardig ea in gewetea de koopwaren zou verdeelon oader do bistellingea rekening houdead van de hosveelhcid welke zij vsrwerkte i of verhan lel lan vdôr den oorlog. Hij z^u ook maatregelea mooten neaaen opdat de wiast verwezealijkt door da nij veraars of de jiaadelaars dea sormalea prijs aiet overtreffea. Wat het krediet bstreff, de hesr miaister i5 van ooadeel dat dit laatsia naasv varboadaa if aan de kweslie der oorlotsvergoediagen welk« crkend ea gereeeld wordea door besluit-wet welk dea weg aaaduilt die moet go voljfd wordea om gamv ea vlug voldoening ta bekoiaen. Krediet in het binnenland zal kuunen verlsaad wordon op het erkèndo te-gosd voor schaà* geleden door den oorlog. Om krediet in het buitealaad ts bokomen, sa! men eene vraag moeten iadiesaa aaa hot Natioaaal Kantoor. De heer minis'er eindii<de met ta verklarea» dat zij a département in den vreeînd^, oliëïi, benzine en riemen gakocht heefr. Wat de kolea betreft, wel die ztjn er voorhanden in Belgiê, maar ailes hangt af van de wijze van vervosr. Hij zil bij den bevoegden miaister aandriagea opdat Gent zoo spos iig mogel jkbedieai worde. Aaa de daïbladsc'nrijvors gaf hij ne? e -nigg bijgevoegle ia'dchtingsn. Hij zegJe hua dat iuj dria wetsontwecpen voorbereiit, aam» ijk : 1® om v^rgoeding ta verzekeren voor pl'teas scliade ; 2» o-n daa invoer te verzekarea Ta» riemen, couisiacts, oliën, kato»n, vlâ.8, vaot weverijen en spinaerijea ; 3* orn de voortbrctnjst en den handel te varzokerea zoo ïpoadij ma^*» lijk op normalea voat. De heer minister voegla erbij dat hij gctroS«a was geweest tijdens zijabazoek aaa da bovsa" geaoemde fabriekea, door daa ellsn'iig'.a ea ontredderden staat waaria die Wc-rktiu:35»n, mekaniskea, tosstelion, eiz., zich bariudea. la de vlas-, katoen- ea mekaaiekfabriaken S*» de toestand vas de srobouwea en vaa d» ja^ka-niekea oprecht bekrijschenswaa;dig ea wel zoit ellendig, dat mea dat allas zal photografeerea e* in eea album zal verzamalen om het asa 4« Amerikaansche en Engelsche ledea der ver» goedingskommissie to overhandi<en op îat dia aesrea gedurig dea benarden toestand zoudea voor oogen hebben. Tea einda zoo sposdig mogelijk haadel «5 nijverheid te doan hernemen, zullen «ir ateiisr# en werkhuizea voor rîparat ëa iafericht wordaaj daar het leger niet bij machte is alleea, ailes ia orda ta breagea, zal men eea beroep doen op da burîerlijke werkliedea. De heer minister raaddo de dagbladsehrijvor» aan do gestichton ea fabriekea welke hij beiocht evsnaeas te gaan zien ea er omstanaiga rer-sl sg-a over te schrij /en, tan einde, zoo do«ttd* da bevoegle kommissie vaa on lerzosk in har# navorschiaïen ea bestatigiagea voor ta l chtea en diensten le bewijïsn. Vredîskvsstie sa rochtskunda ia Daitschkœi. Een opmerkelijk feit ia Duitscblind is thaaa de « mobilisatie » vai al wat maar begiippea heeft ran rechtslcuade, ofzijue specialiteit va» rechtsïeleerdheid maakt, zooals hoaijreschooi-leeraren ea diplomatea, die elk het zyne trach» ten bij ts brengea om tôt eene zoogaz^g le vol» maakte oplossin^ te komen vaa de ingawikkâld» kwes ie vaa d-an « Naîiëabond ». De Duitîcher3 habbea thans iageziea dat va* Kuhlmana gelijk 'nad toea h j voorzegde dat hot zwaard den strijd niet zou beslissen, ea thana laten z j hunue tschaickers der diplomatie, dot revolutie. der rechtskunde, in een woord van dea Wiîsonschea vro ie opdenvoorgrond tredea. Zij s^reven ernaar een programma voor dea Volkerenboad op te maken, dat allé aaders programmas in de scha-luw zou stelloi. Zij willenzich, zooals een Duitscher zegde « stelsal» ma i î sympathiek maken. » Allés ia in 't gewezen keizerrijk op zij ne plaatt gsbliiven. Wil de keizer morgen teragkornsa, dan vlndt hij overal dezelfJe bsamtjirjn e* kreaturea van vrosger op hunaen past, maa* nieiiajain werdsa da socialis'.sa ea de lecht»*, kaadigea esasklaps vooiuiî ssatiK

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes