De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

206 0
21 februari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 21 Februari. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 10 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/tm71v5fx3s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT Nam. 42. 40e iaar. G.Dâ Graeve. Sstelvest. 13 ra sa m " "" i 1 KLEINB PATRIOT i^njeraig va renruan ma È/ KS3 'SSS' 6LJ tùj , Ppijs s csntiemea t m-J^InlrA or-açr'îîiif fft>^n^vAr Ufntk Ouitsch© bsrichtsn vro h»t eroata Hoofikwari'.ar. JSsrate Daitaoli barlohf. BERLIJN, 19 Februari. Wasialâk kr^gsioonsei. liftr "an krojnpritis Rupprecht oan Beiertn Nachielijk aanvallea van don vijand aan het bosch van IltfùthuUt werden afgeslagea. Tea Oostea van leperen on aaô bsicie kanten der Scarps, werd 's avonds, het artillerie-duel ver-sttrkt.tegerfronl van der, Duitschtn fcroertpritvs Aai t O.'se-Aisnekansal hîbben voeivo'kdeta-ehemetiten vruchtbare vcrkenningen uitgevoerd. Ten Zuid-Obsten van Tahuta hîbben Baden-iche tn Thuringerkomrainiën de lospgrachten aan^fvallen welke den 12 Februari ia hmden ♦an den vijand waren (feblevea. Zij brjchten 1?5 krijg^govangeaen mede. Da gewonnea grond motst opnicuw ptijs gegevea worden tengcvolge V«n stçjke vijandelijko aanvallen. LUCHTVAART. —•Tiideatcenluchtgevecht werden gkteren 7 vijandelijke vilegtuigea aeer-gchaald.Da ferste lu'tecant Lôrzer verwezenlijkt jijiie 21 ; luitenaat Wtt en lnitonaut Kroll ver-wezeiiliikten hunne 20eluc!itovcrwinning. S >3ici jk kr^issioansal Giste'sn avond zijn Duitsche troepen in Dunz-l»ur|{ get:eden. Zij oritmostten slecht3 geringen t«gtiî»tand. Moi.st al de vijandan hadden do rlucht genomen. Da vijand ia er niet in fjelukt de brug der Dwira le doen sprinsen, alhoewel hij er de ftoodiifa voorbereidingen toe gemaakt had. 0n; o afde lingen zijn weerskaatea Luck a&a ton vo-jruitgang. De stad Luck is bpzet gewcrjîen zoader dat het noodig waî een schot te îossen. Uit do pndere krijgstooaeelen valt er niet» BerVwiardigs aaa te stippan. p.n'wi# ' imimu. „, 1.1,1...i- ■.—mutll-jih,iii:iblh Twaade Daltsob barlobt. BERLIJN, 19 Februari. — AfQndbericht. Vaa Riga tôt ton Zuiden van Luck mkken de Duitseha legers nasr het Odstea vgeruit. Vaa de and«re krijgstooneelen aiets nieuws. Officisele Oostanrijksoha bsriolUen WEEMEN, 19 Februari. — Aaa de Piave ia het g-ebied van de Monte Aso'.otîe waa de eriilloriebedriivigheid levendi^. De troepen vaa de Isgergroep Lirîsingen aébben zonder rëchtea Luck beset. O0 @§rl9jiîi hsî Oastân. TKï-ksahbarlsht. KONSTANTINOPEL, 19 Febraari. - Aaa het Palestinafront bezette een onzef jacht-kominandos een Engelsche post en nam een officier en zas maa sovangan. Aadars geeae bijzondere gebaurtenlsson. KONSTANTINOPEL, 19 Februari. - Het 0">r!ogsperskwartier dee!t meds : Onz* troepea zija to Pulathan binaengerukt, aadat zij de benden die in do omstrekea hadden post gevat, teruggedreven haddaa. ?®rsch$rpt3 Buiklîostsnîorlog BERLIJN, 19 Februari. (Ofâclsel). — Eea onzer duikbo jten heeft iû het spertebîed op da Engelscha Westkust vijf sto«aibooten met rond de 223C0 bruto reçister ton vernteld, waaronder e*n grooten Engelschen reizifersçtoomboot van oageveer 13000 bruto register ton ; d-î andero vitr stoombootea warea a!i#a diep geladea. Da chef van den admiraalstaf der marina. ôarlig ia M*\ê ai ia FfaairijL Fraagohtt barlobtsa : PARIJS, 18 Febr. — Gaweliijïe werkdadig-heid dsr artillerie ia de streek vaa het Mortier-bosch en van Vauxaillon. In Champagne, na eene leveadiîe voorbsrci-diag heeft de vijand eenea aaeral bsweristel- ligd t«?en da stelliogea wolk« wij den 13 dezer iaaand ten Zutd-Westèn vaa Buttc-du-Mesnil haddoa bemachtiïd. Na een laveaaig gavecht, hebbçn wij den vijaad uit eeaige gadeeît^a 74a loopgrachtaa verjaagd, alwaàr hij ecrst vastea roet vortre^ea had.Krijgîgevangeaea bleven in oaze haaden. Op den roo'nter cever der Maas hebben de beide artilteriën eene zekere bsdnjvigheid getoond ia bet begin van don aacht. Nieta aan te stippen aan het overige van het front. PARIJS, 1S Febr. — Bolrijrlgheid der twea artdleries in de streek der Miette. la Champagae heeft ds vijand 's namlddags eeaa nieu-.ve poging gedaan te^ea onze stellin<ea ten Z.»id-\V\sstea van d? Butte du Mesail. Onze geschut- en geweerrurea habbea de aanvallers tfgeagehou-dan dio onze liaies niet konden ganaken. De aaa val die dezaa morgend in dezelfde streek wtrl verivezealijkt werd uitgevoerd door drie vijaadelijke bataljens, vooratgeiaaa door. ele-msaten vaa Strasjtruppen. De vijand overal teriifrgeslagen heeft groote verliezsa geladea en heeft een hoaderdtal krijîsgîvangene» ia oaze haaden gelaten, waar-onder een officier. lvalme da? op net ovoriga van het froaf. Sa^alsob b»riobt. LONOEN, 18 Februari. — Tijdons den nacht b^achtea patroeljea ten Noord-Ôosten van Har-giciurt eanigegevangenen in. Gooae gewichtlsie gebeurreai»3»a ta meldaa, buiten vijandoiijke artilleritbedrijvigheid tegea Passch3adaele. OssîeirpscykliiiaaselieeDrloi, Sîallaangob berlakt. ROME, 18 F«bruari. — Tea Wasten van het Garda-sneer leveidi<e*rtilleriegsvachtea,alsook ten Oostea de Breata en aan de Midden Piave. Onza batterijea voerdea hun vuur Werkzaatn uit tejen de vijand«lijk» iroepen, dio zlch tea Oog-ten van het Irenz»ladal en op da helliagan van de Col Berettsia bawaïinibevondea.Engeîscae » . J-S -r •• pummii MEi^GRT.WERK.— 21 Tî'EnnirARr 191S. 49 Helena Middleton . Op tej;e hoogfe achter het dorp verhief tich de kerk. 't Was eene van dia k!eine Mcoie parochiekeiken, met eeren vierkan-'Wgrijzen toren, en twee breede portalen ; foodpm groeiden sparren en doornhagen van Wlerlii vorm, wier v?;tte bloempjes z:ch zoo wooi met 't donker gebîadeite vermeogden. eenige oogenblikken stilstand, vertrok-*«n wij nâar het kerkhof en zetten ons op «enen der g?afsteenen raast het grootste por-taahAl hetvolk van het dorp.bij hoopjes ver-gauerd, wacâite dè aankomst des priestersaf. lerwijî ik M. Brandon met verwondering met gioen bedekt huis, op het uiterste îttiae des keikhofs deed opmerken, ver-uaalde hij raîj dat het een overblijfsel was •an het vroegere paleis van koning Jan ; ®naertus£chen kwam het rijtuig aan, en vyij otapten al!en in de kerk. rtetf Ç°heen smailer binnen dan buiten ; «ccft hgar ruwe bouwttant was even gods-lenïtrg als g îtMiscti, kwam overee ! met s ri dien de kinderen der ^noaier iiei ^ uoo*en. Mija geest dwaalde gewou Ie gedùrende geheel dey m athoev/el ikmet het volk knield'e d, î'Stonaea mijne ïippen onvfijwillig .wtgçKKdtenjcauriaeldeo, tochkoa ik met biddsn, tenzij wanneer eeae sgrsuk uit het heillg schrift mijae geheitne gevo^îeas aan-raikte. Dan stesg eeae diepe zuefat uit mijna borst tôt dén hemel, het was veefeer een roep mtjner gewonds ziel, dan eeae smea-klng tôt God ; want tusschen H»m ea mijne zie! scheen aile gemeensc'aap g£b«pke.u. Niettemin, ofschoon ik mat w«mig-aaa-dacht dei dieast bij woonde, vond ik dien dag toch wat verzachting. Kecht voor on3 prijkte een oud praalgraf, waar ik mijne oogen niet koa vaa atwenden. Het was dat eer.s ridiers der Kruistochten en zijner echtgeaoote ; hunne becidfen lagen naast eîkander, in die stijve houdmg, die te gelfjk den slaap en den dood voorstelt. Er was vrede in elkea trek dezer wezens, alsook in huane saille rust, zeer strijdig nochtans met de zinnebeelden des oorlogs. die er naast lagen. Als ik hen bekeek, verlangde ik zelf om ook zoo te rusten. Vervolgens las de priesïer de morgend^o-tiiden, uit welke deze woordoa mijna aan-dacht jrokken : « Zij vielen ailezeven te zamen, en v/ardan ter dood gebracht in den oo&st.tijd, ih de eerste daçen van den gersten-ôogst, en Riz-pah, dochter van Ajaa, nam een zeildoek spreidde het voor haar.op de rots.opsn, van 'I begin van dan oogst tôt wanneer het water dashemela eropviel.en zij gedoogde niet dat de vogelen deraarde bij dage.nocti de dieren _der velden bij nachte er kwamen op rustea.» zware aruttorio aatwoord'Je met senutereuden Daze woordea schenen met mijne ge-dachien overeen te stemmea, waarom, kan ik nietzeggen, misschien is er buiten mij niemand, die de overeenstemming zou kunnen bagrijpen, en nochtans trof zij mij zoo geweldig, als zoude de aarde zich open-ge?pleten en mij eene andere were'.d laten ziea hebben. Daar was rust, betrouwen en sterkte in 't middea der pijniging, der angst en der wanhoop. De moedar, dia al hare zanen door eenen schandelijken dood verloren had, zat dag en nacht op de rots en Sf>reidde er een zeildoek over. Bij nachte siiep zij niet ; bij dage nam zij geene rust, maar zij verjoeg de vogelen des hemels en de dieren der aarde, en waarlijk, zij ontving haar ioon. Hunne gebeenderea werden door 's Konings gebod verzatneld, en bs-graven. Zij had haie belooning, zou ik eindelijk ook de mijne hebbaa? Ik kon weenen en bidden, bij dage vasten, en bij nachte waken, ik kon van da vreugd de3 levens en de hoop der jeugd afzien ; het ge-haugen van 't verledane gaf mij geenen afschrik meer; mij'n geest verkesrde in stille boetvaardigheid en ontmoedigendé bs-schouwing, ik was bereid om misschien gedurende een lang leven dan schicht in de wonde ta bewaren, tôt dat eindelijk da dag zou verschijnen waarop mijn eigen hart mij zou verontschuldigen en Edward Middle-toa met mij medelijden hebben». uif?'ag h?t vii'aadelijke geschut te;enov«r Mott* tella. In h^t Laga ina-dal en tea Zutdsn vair Canava fAsiago) werlea vijandelijke verkeaaia-iren door ons geweervuur af^osla?en. Bij Grave di P«p:dapoU (Piave) ver.jorzaakte een onz«r verkannersafdeelia?ea ia do vijaadelijka loup* grachten groote verwarrias. 8TASSNIEUWS. Grostsn afsiag. S,85 ff. Calandrrstraa.t, n. 3, (JENT. 3480 — Ta koopon : Nieuwa Kamion voor paard en poney, 2500 k^r.; Adres bureel vaa ons blad. 3761 —lEOOpt groota en klaine partijea Sigarea. Burealen van â tôt 9 ure 's moi Rends, en van G toc1 7 ure 's avond». B-agattanstraat, 46, Gant. 3782 — Qavraaïd : Leerjongen Pasteibakker, cp stiel gev/eoit zijade, liefst van den buiten. Sist-Salvatorstraat, 137, Gen*. 8763 — Syaâikala Kaaia? a«r Bslgîsolia Hdf-bouwara. — Insdirijcingea voor Teer ^oar; Groot-Geat kuanen ^enoman worden den 20-27-28 bij den heer Gâllet, S'.atles'raat, Gant. 3765 —Vorîoroi : Schapershoad, op 11 Febr., Destef-bergen. dorp. Balonniag, Mam, 2?0, Ger.t. 376® — Orsaaj-Pawâar Pas, het fiinsio produkl. Purpere doosjîs « Pax-chocolat «. Bruiee do->sjss « Pax-vanille ». Blauwe djosiês « Pax-bittere amandels ». 3Q<& — Mastïak. Verlcrijgbaar « Miroiterie dei Flandras», Pontstraat, 50, Gentbrugga. 3669 —tanclbsutrars. Tebekomen bij Braeckmaa, dorp Nederzwalm, beste Lokersch Klaverzaad, ook Lucerse on Baetenzaad. Matige prijzen. 3709 — Braaft!»5nt. —■ Sparren, eik en bsuk in blokjes, sparr enfasseel vaa 0m3ben 1 m. lang, drooa hout, aaa voordeelijre prijzea, te verkrflgoa Toekom9tstra*t, 1^9, Gent. 3/12 — Basta Saoaranl, Il fr. het kgr., per kist. H. De b«nt-Schepan«, Weldadigheidstr., 29 37)3^ —Da Baniaa Ei- Ualoa daOrédiî fià Ga»ë. Naamioata vean oot^chup, Maatschippeîijka zetel : St-Michia Isplaats, 16; Bijsevoesd bureél : Vlaandarenst raat, 32, Geat, is gelsst met het vernieuwsa of uitkeeren, te begianen metë 1 Maart 1918, der ob.'igatiën « Caisse Général^ de Reports et de Dépots », 22° Reeks, 4 °/o. 3740 — H* koop ia okkasie : Salon Louis XVI, in roode vtlour^. Adr«s « Gentenaar ». 3770 — Hatloaaal SCoinUali voor Halp ®a VoaillBJ* — GeivetUlyk on PlantseUjk Ko mi' teit Gent-Groep. — DE VOEDINGSPNDER-STAND. — Belutoriik BERICUT. — Verioisss' ling derkontroolknarlen.—A.U ) onderateundgn die aan de Èoatrool door afftemfjaliTig oadèr-worpanzijn, moatea aile 11 digen, op de dt>or het Komit iit daar'oe geste'da dagen, hanna kontroolkaart inleveren ea door eene nieuwa lat«n verwlsselan. Te b»glnnea van 25 dszer Eutlen <3« gezinaen welke op de bepaalde da ?ea de koatfoolkaartea niet verwissald hebben, niet meer ia aânmerkingf kor.ea voor de eerstvolgenda betaliug vâtt dëa ondsrstand. Ingevolge deze maatrogel zul'ea da.ia .qebraka zijada personen slechts 14 dagea later in b.ezit huncer nieuwa kontroolkaart kunnen gesteld worden, an zioh ta diea einde moeten aanbiedea, voorzioa vaa de vervallea kaart, tea bureela rar» dsa kontrool liea3t, iCuiperskaai, 4. Uitbetaliflg van den onderstand« —Do q^der-stand welka op gôsteldea da? niât afgehaaid wordt zal voortaaa niet meer uitbetaald worden. N i den vastgestelden dag zal de ondersteundtt schriftelijk de redên moetea opgëvcn welke hem verhiadard hebben op gesteldea dag den onderstand afte halen. Na ondarzoek nopeas de echtheid dior redan, zal deondersUnd desgerallaa kuanca uitbetaald worden. '■

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes