De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

748 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 19 Maart. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 14 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/v40js9mp3z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GEHTEHUfiü - DE LANDWACHT Nam. 64. laar. G.SëGrasve,Sstqlvest,IS DE ELSsME PATRIOT Olaïdag S9 Maart 19i4 Prijs 3 esntieanea . ïi*,,,. -.*c*w*w5seKF*i?«K»5ïB9!«®$*5^i*swp^^^,**EW3P:^^ »»)^«ii»M»^fi4e:i«uii.' .süw* v.-*-->•*<*' /. ïj»i«p*w«#w"wwwww»"^ww.•JüiiajjsBW' ü^rmxffr^KiMi^ I?IISCHS ïïRjcanï ven hel ©root Ssefdkwartlw Barata Daïtssh bsrleltt. BERLIJN, 16 Maarr. W©steïl|k krHö«toono©I. Lsgerfreni van vïtdma'irschnlk kroonprins Rupprecht van Beieren '8 Avonds en 's nachts was de Erge'sche artillerie zeer bedrijvi», voornamelijk tussciien A'ras ea St-Quentm. Do->r vijan lelijk vuur ea bommenwerpen op pLatson acVer het ftoat on stonden te Meenen en HaiJuin (Haleirija), rroote verliezen or.der de bsvol! ing. legergroepen tan der, Dultschsn kroonprins, d. G 'llwits en hertog Albrtchl. Ten Oosien vats Reicae, op de twee Maasoevers en p#n bet fror.t iu Lothsringee bij ^'lul-•nch en Blamoat ffts •'& vuursirnd gansch den dsg hevig. Aan weerszijden van Ornes bleef hij gsuisch den nacht levendi . Van de andere fron-{«is nie's nieuws. BERLIJN, 17 Maart, Legergroep v in veIJmasrxch.ilk kroonprins ttuppncht van Beieren. In Vlaanderen wss, t«; reksuen van 's middaj», de srtil'eriebïdrijvigbeid zeer vers erkf. Op het ovirige van het front bepsa'de het zich,bij ver-aieliiKSvuur. 's Avonds was het dikwijls ook levendiger. &££ergreep can den Dnilschezi Kroonprins en van von Giilwita. Aan de Aiiette, ten Zai l-Wetten van Bsrry-au-Bsc, alsook in verbinding mat eene ondar-esming, bij Tahure met suks s uitgevoerd, bij lus°chei,pjoze'i verstéikte bedrijvigheid. Na eeac artillenevoorbereiding die tien uien aaahiel!, rukten Fransc'ne afJeelin^en tot dea aon\al, t-ii We ten van Aveepurt, op esn uitgestrekt front, vooruit. Zij werden gedf ettelijk doerons vuur tegengehouden en gedeelte ijk dooi onze infanterie in iijf om lijfgevechten achtrru't «eworpsn. Een levendig artillerievuur hield gaasch den dag aan «n \oornaaielijk's nachts op den Oostelijk n Bever van de Maas. Onze infanterie rukte op verschillise plaaïsen ioor verkenningen vooruit. Aanvalsiroepea van list keurvorstendom Hessen en van Baden, ironsen hij Samogn?ux e.i Badensche kompa g )ies bij Be iuraont en Saksche iianvaljiroe-penbij Bezoaveaux, zeer d ep in de v r.a lelijke steUiiuen en namen meer dan 200 Franschen krijïsg 'vangen, waaronder een bstaljon-staf. Legergroep ven Hertog Albrecht. In het bosch van P<trroy, alsook in de streek van Blamont en Badottüilera, lévendig vijandelijke bedrijvigheid. In luchtgevecht en door geschut komende van de aarde, werden gisteren 7 vij indelijke vliej-toestellen en twee vastliggende luc.i ballons Deergesch itcn. Va.i dj and re kriigstoo realen nl°ts nieuws. Baitsch berie&t ras Kaart. BERLIJN, 16 Muart (avondbericut). — Van de krijgstooneolaa niets nieuws. GffiSiaaie öaslsnrijfcsslia bsriohtsji WEEN EN, 16 Maart. Gsene bijzondere gibeurtesisssn. 0a flariaj ii Inf issta'if. Ettlg&arsoh berle&t. SüFIA, 16 Maart. — Aaa het Macedoniseh front ten noord-oosten van Bitolia belegde Je vijand onze stellin?eo met levendi? artillerieën mijnenvuur, dat door onze artillerie tamelijk krachtdadig werd beantwoord. In de Cftrna-bocht be-choot o zs artillerjie doel reffend de vijandelijks steiiiag bij het dorp Alischak Makle. Ten westen van de Warijir verdreven wij doir ons vuur eene Franscr.e patro lje. Ten auid-w -s'en van Dóiron vijand'j-1 ijk2 korto vuuroverva le'n. In da vlakteen ia h«t voorterrein ten wsste van Serres werd dobr onz<5 artillerie talrijke Engelscha verkenuers-af ieeiii^en verdreven. In hst Wardal dal wederzijdsche vliegérsbe-drijt ghsid en talrijke lucU gevichten. Am het Dobrudscha-front w-ineusiÜ9tand. is vsrssbsrftf daikkslsa-aarisi BERLIJ Nt16 Maart. —Officieel: In het westen der Middens-e werden door oma dulkbaoten vern eld, 8 stootnersen 1 zeiler, mst e«ae totale toanamaat van ratustens 2T,000 br. r. t. Bijzonderlijk nam aan de^e suksessen «U 35,» kommin-dant Arnauld de la Perrière, dee'. Dezs ervaren komajandaat heeft ia esn tijdverloop van 27 maanden nist zijna boot ongeveer 1/2 miljoen bruloton sche-rpsruimte tot zinken gebracht in de Middenzse. BERLIJN, 17 Maart, (officieel). — Op het Noordelijk krij^s ooneel hsbban onr« duik-booten opnieir.v 18000 bruto-regliterton tot zinken gebracht. iiritf ia 1*1 > ié m ia Fraairijt Fransolio bsrlo /tan. PARIJS, 13 Maart. — Gisteren om 12 ure 30 verjaasdïü wij in Champagne ten Westen van Comi'let den vijand uit loop^rae'titendeelan, waxr hij zich sedert den 1 Maart had vast^sst. De oadernsm'Dg slaagde volkomen. Wij namjn 42 gevanginen, waaronder een Feldwebel en v'er oa:!er-oflieren on maakten twea machisn-Kewaren e.a e n bominauwerpsr bui .Te zalf ier-t' jd dioaif een onze- afdeelinsren tn de vijandelijke lifl'es van dsn Moat-Blond ea nam krijg«ï':van;etiea. 's Morgends ini.'-lukte een vijandelijke ovarval op een onzer gfv«chtsgrce-pan bij Maia de-Massiges volledig. Op het overig i.oat niets !o mïldea buiten eene zek'iro artille-ri<ibedrijvigheid ia de strrek vaa Mojoe1, ten Zuiden de F*ve ea bij Violu. PARIJS. 15 Maari, avon Ibeiicht. — Tamelijk levenüg artilleriegevecht op gansch op het froat, bijzonderlijk op den rechter Maasoever, in de streek van Bezonvaux ea van Vacherauville. I?ï LothariQg :n ten westen van Forville werd na ene levend %>■ beschieting een vijandelijke overval door ons vuur gefnuikt en onder vorüe-zen uitsengedre ea. 564) fci'ot b immen werdaa hedennacht op '.alrijke spoorwó?staties, werkhuizen en kampementen van de vijandelijke zone geworpen. i Helers^ Middlelon — Noem mii nooit, engel, ■— zeg dit nooit Bieer; ik k-an het niet verdragen. Ik onderwerp mij met, ik ben niet ootmoedig ; maar ik ben lafhartig. Ik kan u alles niet uitleg-£en ; inderdaad, ik begrijp noch mijzelven, noch Henri, noch andere zaken ; maar ik weet, dat indien Alice Tracy zijne genegenheid verwonen heeft, zoo hij in zijnen over-flrevenen brief zegt, indien zij zijne liefde bezit, zal ik haar al de dagen mijr.s levens oaarover zegenen ; want zij zal mij uit eene onuitsprekelijke eller.de verlost hebben. Oh! Ktijne allerliefste A'ice,onmiddellijk ; wacht Gen oorlof van oom niet af; schrijf dadelijk. ram deu inktpot en legde pen en papier 'por haar : ik wachtte met hevigen angst, gaf eenen diepen zucht, en zegde mij: — He!er;a, zult gij nooit meer openhartig roet hem spreken ? Indien gij u over Hemi niet bekommert, waarom zijt gij dan zoo ongelukkig ? waarom is uw gee?.t verward ? v\aarom zijt gij zoo bleek e ï zoo gejaagd ? ifl bedriegt u zelve, mijn kind, gij bemint Henri, en de opgewondenheid alleen geeft • die schijnbare sterkte. — 01 ik ooiL Henri bomiud_hete»_ aat- woordde ik, is een geheim \oor mijzelve. Ikge'oof bet niet. Ik mee i zelfs te mogen verzekeren dat ik hem nooit beminde, ofschoon ik het wel eens gedacht heb, en ind en gij mij gis'er waart komen zeggen, dat mijn oom in mijn huwelijk met hem toestemde, ja, dat hij het begeerde; indien gij zelve mij verzocht hadt met uwen broeder te trouwen, soa ik het geweigerd hebban, gister, heden, altijd. — Dan hebt gij met hem getwist, sprak Mevrouw Middleton spoedig daarop, en dit huwelijk is het uitwerksel van zijne gekwet* ste gevoelens, — misschien van ee \ misverstaan tusschen u, Arme Henri 1 Er 'ag een weinig bitterheid in de wtjie, op de we'ke mijne tante deze laatste woo'de i uitspiak ; ik was te weeg haar te vertellen, wat Henri mij in otiza laatste bijeenkomst dringend voorgesteld had, om mij zoo te verontschuldigen van de betichting, slecht met hem gehandeld te hebbsn : maar ik begreep dadelijk dat het in dit oogenb'ik valsch en oneerlijk zoude gewee,-;t zijn. Daarenboven lag ik niet in zijne macht en kon ik ooit dengene beschuldigen, u>e het geheim van mijn ïot in handan hield ? Nog eens sloot ik mijn hatt en mijne lipp«n voor haar, die mij zoo zeer beminde, daar de bekenterrs van dat noodlottig geheim als eea dcodslag op haar zou gevallen zijiu. Zij schee i nu beter mijne bekwiamheid te begrijpen aangaande het geluk van haren b oader en zijne jeugdige echtgeaoole. Zij fc'aeen te deoken dat ik overtuigd was Henri op de eene of da andere wijze misdaan, en hem tot dat huwelijk aangedrongen te hebbsn ; in haar gedacht was ik bekommerd om ailes zoowel ik kon, te herstellen. Doch wanueer zij het papier nader geschoven had en zich aan 't schrijven ging zetten, legde zij de pen neder, ea riep uit : — Maar, indien hij haar niet bemint, wat zou men hem haar doen verkiezen hebben ? Zou hij o as allen willen ongelukkig maken ? of zich zeive met eenen band kruise ï ? Dit kan ik niet begrijpen 1 Zij oadervioeg mij dan nopens mijn eanig bezoek te Bndmsn, nopens Henri's gedrag mst haar en svederkeerig. Ik antwoordde in de.i besten zin om hare vooroordeeien af te keeien, haren angst te verlichten, hare hoop in Henri's mogelijk geluk aan te moedigen. Mijne vergramde gevoelens te zijnen opzichte waven voor het oogenblik ter zijde geste'.d; ik beklaagde hem uit den grond mijns hatten, en herinnerde mij hetgeen hi} gezjgd had va >. de overeenkomst va» ') is lot. Het schee t mij dat hij ook door eene wreede noodzakelijkheid, of door eenen geheimen invloed verplicht was zich zelve# anderen eeaig leed toe te bfeas&o»- PARIJS, 18 Maart. — Afwisselends arh'letio' bedrijvigheid op den rechter Mansoever en ia Woevre. Een vijandelijke overval ia dan saktor van Fléry mislukte. Elders ksdma nacht. Eagralsoha bariohtsn. LONDEN, 15 M^art. — Oazs overvaü-afdes-lingen habben voorgaandea nacht in de Daüscho schuilloopgrachten ten Zuid-Oosten vaa Epéhy gevangenen genomes. Vijandelijke overvals-pogingea tea Noordaa der spoorweg leperen-Staden mislukte i volledlsf. Wederzijdsche artil-leriebadrijviglieid bij Cambrai, Ia dea sekior vaa Nauve Caapells en FauquissartOeti Westen vaa Rtjsel), aanwakkerende Daitscha geïeehts-bedtq vigheid. LONDEN, 16 Msarf. — Verlede i nacht haeft er, nabij het kanaal van Iepsren-Komsn. eeaa ontmoeting plaats g ;had tusschen Australische troepen en eeaa stsrke vijandelijke patroalje; die bloedige botsing heeft ï7 krijgsgevangen»» ia oaze handen gelatea. Onze verliezen waren ; gering. Anderzijds hebben Australische troipsn verladen nacht eenea vruchtbaren aanval berferk-stelligd ten Westen van Houthein en eenen tweeden aanval ia de omstreken vaa Gappard, tan Oosten van Mes3lnes ; elke dier wersiagaa haeft oas toegelaten eenige krijg3gevans£sacn ta nemen onrerliezenaan den vijand te berokkenen. 's Nachts is de Duitschs artillerie zasr b3-drijvig geweest aan het froat ea am de achterhoede der linlën ia den sektor gelagen tujsclioa Vermelles en het Zuid en van Armaitièrss. Oader da besckerrnia<f van eaa wezenlijk rookgordijn, veroorzaakt door het onafgebroken losbranden van kanonvuur, heefteen belangrijk vijandelijk detachement gepoogd ia onze loopgrachten te dringen, maar het werd achteruit geslagen door 't vuur der Portugeesche troepen. De werkdadlghei 1 der vijaadelijtte batterijen ia ook veel geweldiger geweest dan gewooalijü, tea Oosten van IJperen. Oösigsfijisel-Hiüiaaïisclïaêofloli Stallaaaaob bsrisiit. ROaIE, 15 Maart. — Ten Noord-WöJten fan Bezecca werdaa sterke vijandelijke afdeelingen, die in het Concée-dat kwamen opgedaald oa daar aan onzer verkenniugspatroelje te traca-tea gevaagen te nemen, ia wanorde op de vlucht gejaagd. Op don Passubio berokkende eene omvangrijks mijn, door den vijand ia oatploffiag ga-bracht,niet de minsie schade aaa onze stellingen. Bij Laghi (Posina) bracht een oazarpasroeijen levendige onrust iu de vijandelijke liaie teweeg. Daarna keerde ze ongedeerd naar hare stellingen terug. Aan den oorsprong vaa de beek Ornio werd door eeae audera pitroelje twee yijande-lijko patroeljea ia eene hlndarl ag gelokt. Ons geschut verstrooide groepea soldaten en arbeiders in bet bakken van Asiago, alsmada mar-cheerende kolonr.es op de wegen achter ia het dal van da Breata en dat van do Serena. De vijandelijke artillerie was zeer badrijvig ia het opper Valtellina en aan de middenloop aan de Piave. Ta Bassmo trof zij eene ambulancia dis daiddijk de ken'eekens vaa het Roods Kruis droeg. ROME, 16 Maart. — Op geheel bet front, weinig belangrijte operaties, iïe geschut was bij afwisseling langs weerskanten hevig in da vallei van Camonica, in den sektor ten Zuidoosten van Mo iteilo en op de beide oeïers vaa den beneden Piave. Boetstraffelijke rechtbank van G'?"t Disfstal ta Üos£erzaeia, — Jozef üracke» vaa Gijzenzeele, voor dieiie van een kali tea nadêele van daa landbouwer Xsidoor i'fajhjfa».! i _-Qoatjizfiel^ klik Lö. Duaai- 0B

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes