De gids op sociaal gebied

115 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 21 Juni. De gids op sociaal gebied. Geraadpleegd op 11 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/nc5s757c5m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GIDS OP SOCIAAL GEBIED Maatecbappijleer. — Volkshuishoudkunde. — Sociale wetgeving en rechtsspraak. — Gildeleven. — Volksontwikkeling. — Bestuurlijke aangelegenheden, — Sociale letteren. DE GIDS OP SOCIAAL GEBIED verschijnt wekelijks en kost B frank 's jaars. Het taatste nummer van elke maand is uitsluitend gewijd aan de arbe.idersbe.la.ngen en is dus het correspondentieblad der Christene Vakvereenigingen. Het heeft afzonderlijkc pagineering en vormtophet einde des jaars een boekdecl van 192bladzijden. Prijs afzonderlijk genomen fr. 1,25 Opitel: FREDERIK DE MERODESTRAAT, 34, BERCIIEM-ANTWERPEN.— Bestnnr: HOLSTRAAT, 05,GENT De ontwikkeling van ons Belgisch schoolwezen en de Duitsche Fortbildungsschiile. Ons Belgisch schoolwezen staat op dit ! oogenblik voor eene groote uitbreiding. De vierde graad werd in de schoolwet i bijgeschreven en zal eerlang worden ver- I wezenlijkt ; de organisatie van het vak- II onderwijs wordt, zoo van officieele als Il van private zijde ernstig bestudeerd en B voorbereid. Laat me vooraf die twee zaken duidelijk I omschrijven. 1. Vierde graad is in België een slag-I woord geworden. Wie daar niet Van mee-I praten kan is niet van zijnen tijd. En nochtans, het woord uit zich zelve I zegt niets, het doelt daarbij nog op een I toekomstige inrichting ; en spreken er I velen over, weinigen weten wat het juist I van beteekenis inhoudt. In tien tijd van Schollaert's schoolwets-1 ontwerp verstond men door vierden graad ■ het onderwijs van twee jaren duur dat ■ aan de drie graden lager onderwijs als ■ vierde trap zou worden toegevoegd, en I dat hoofdzakelijk gaan zou over vakken-I nissen. I Tegenwoordig, namelijk achter de be-lsprekingen in de Kamer van Yolksver- ■ tegenwoordigers, beteekent het nog wel ■die twee jaren bijgevoegd onderwijs maar ■niet meer als zijnde hoofdzakelijk gewijd ■aan vakonderricht. | De vierde graad is nu vooral voortgezet lager onderwijs en wordt allicht de sluit-steen die heel den opvoedingsbouw der lagere school zal moeten samenliouden. 2. Ondertusschen denkt de Conseil supérieur de Venseignement technique op de organieke inrichting van het eigenlijke vakonderwijs na de veertien jaren. 't Is eerst van af veertien jaren, blijkt het, dat men degelijk vakonderwijs geven kan. Men ondervond op de vakscholen dat leerlingen van twaalf jaren op de valc-school heel dikwijls eerst nog lager onderwijs behoefden eer zij degelijk het vakonderwijs volgen konden. 't Is eerst, beweert men, van veertien jaren af, dat men eene algemeenheid van flink onder-legde jongens kan hebben, die met vrucht de vaklessen zullen volgen. Dit vakonderwijs nu telt bij ons bij-! lange nog geene scliolen genoeg en is naar de meest verscheidene vormen op-gevat. Brengt dit laatste misschien eene bijzonder goede aansluiting bij de plaatse-lijke omstandigheden mede, anderzijds heeft de groote verscheidenheid en vol-strekte isoleering voor gevolg dat ook het peil van het onderwijs zeer versclieiden is en wel eens al te laag staat. * * * Ziehier het ministerieel staatje onzer vakscholen naar de cijfers van 1911, en naar de Fransche benamingen : 1' G33 ZoNDAe, î 1 Juki 1914 13* Jaab«an«.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De gids op sociaal gebied behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1911 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes