De godsdienstige week van Vlaanderen

251 0
25 september 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 25 September. De godsdienstige week van Vlaanderen. Geraadpleegd op 18 januari 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/fq9q23rq88/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESGHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de /eden des Geiiootsohaps). I ZEVEIV-EN-VEERTIGSTE JAAR. — IV' 22 ITE AD JOSEPH. VAN DEN H JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHT1NG. 28 SEPTEMBER 1914 —w—w——wwiwwwnwiiiiiwhhiiiiiii iwhi mwnm1l'ii.wnm „mj ■whi" iihitewawwwwE Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Cent 4 fr. 's jaars en met den post fr. 4,KO. — Annoncen aan 35 c. den drukregel. Men schri.ift in bij A. & V. VANDER SCHELDEN, Uitgevers, Ondevstr., 20 te Gent. — Het abonnement kan slechts eindigen met 30 April elk jaar. Geloofd zij Jésus-Christus, in der eeuwiglieid! DAGWIJZER. 27 Seplember. Zoniug, 17° na Sinksen. — Wij moeten den lleer, onzen God, beminnen uit geheel ons hert, nit geheel onze ziel en uit al ons verstand. God bemint ons en wil ook \an ons bemind worden, niet omdat Hij onze liefde van noode heeft, maar omdat zij Hem, ingezien Zijne oneindige volmaaktheid, toekomt, en dat wij in de goddelijke liefde alleen ons waar geluk en onze eeuwige zaligheid kunnen vinden. De maat der liefde, die wij God verschuldigd zijn, is Hem te beminnen zonder maat, vermits Hij boven aile maat goed en minnelijk is in Zich Zelven, en ook onuitsprekelijk goed en bermhertig tôt ons. Vragen wij dikwijls aan God, in vurige gebeden, de gratie, die wij noodig hebben, om Hem te beminnen, gelijk Hij van ons moet en wil bemind worden. Verkiezen wij, vôôr aile andere goederen op de wereld, de heilige liefde des Heeren. Zeggen wij rechtzinnig aan onzen Schepper, dat wij van Hem noch geld noch goed noch eenig aardsch genot verzoeken ; maar alleenlijk Zijne liefde, die voor het verstand de ware wijsheid bevat, en den wil vasthecht aan het volrnaaktste goed. De liefde tôt God is ten andere de beste bereiding, om al de andere weldaden van Hem te ontvangen : want hoe meer wij God beminnen, lioe meer wij van Hem zullen bemind worden. Inderdaad de Heer laat Zich niet overwinnen in mildheid, maar Hij loont ons boven onze verdiensten, en verdubbelt Zijne liefderijke weldaden, naarmate wij ons beste doen om in de goddelijke liefde te vor-deren. De Heer wil dat wij Hem beminnen uit ons gansche hert, met er aile eigenliefde of kwade genegenheden tôt de schepsels uit te verbannen, opdat er alleen de liefde tôt God in heersche. Al onze zielvermogens moeten tôt den Heer gericht zijn, opdat Hij alleen tôt zich, zonder eenigen weerstand of beletsel van onzen kant, al onze gevoelens trekke. Ons verstand moeten wij gebruiken om den Heer en Zijne volmaaktheden dagelijks beter te leeren kennen, en daarom moeten wij onze geestvermogens vernederen onder het zalig juk van het Geloof, dat de grondsteen is der bovennatuurlijke liefde des Heerén. Ook onze zinnen en lichamelijke krachten zullen wij God toewijden, om van liefde tôt Hem gansch en geheel doordrongen te zijn, voor den Heer te werken, te lijden en te sterven, als slachtofïèrs der goddelijke liefde, die eene bron is van leven voor aile eeuwigheid. De liefde, die wij God verschuldigd zijn, zullen wij ook Jesus-Christus toedragen, die God en mensch te zamen is ; daarom leert de goddelijke Meester aan de Farizeërs, die Hern nopens het grootste gebod kwamen ondervragen, dat Hij niet alleen David's zoon is, als mensch, maar ook, als eeuwig geboren Zoon van den Vader, de meester van David, die Hem zij rien Heer noemt. Beminnen wij onzen Heer Jesus-Christus, Die, God aïs de Vader, ons gelijk Hij geschapen heeft, en ook Zich persoonlijk heeft verriederd voor onze zaligheid, om ons des te beter tôt Gods liefde te verheffen. Hoe is het raogelijk dat wij God niet beminnen, daar wij, door de rede en het Geloof, Hem kennen ; daar Jésus, door wonderen van goedheid en in onsterfelijke lessen, ons de goddelijke liefde geopenbaard heeft, ons tevens, door Zijne verdiensten, gra'iën verschaffende en krachten, om het Gebod der liefde te vervullen. De HH. Sacramenten, door den Zaligiiiaker ingesteld, zijn zoovele bronnen, waarin wij de bovennatuurlijke genegenheden der goddelijke liefde putten. Het Allerheiligste Sacrament des Altaars inzonderheid is een geheim van liefde. Onder de gedaanten van brood en wijn rust Jésus in onze herten ; al de genegenheden van het goddelijk Hert worden de onze; Jésus scbenkt ons zijn hert, om door Hem en met llem God volmaaktelijk te beminnen. — Herinnering van de II11. Cosmâs en Damianus, marte-laars. — Zij wevden levend in een groot vuur geworpen ; doch de vlammen gingen open en verslonden de heidenen. Cosmas en Damianus, vol leven en ongedeerd, stonden recbt op den b'r.andstapel, met luider stem de waarheid verkomiigènde van den Christenen godsdienst Eindelijk, na vele andere tormenten te hebben doorgestaan, werden zij om Jésus' liefde onthoofd. 28 Seplember. Maandag, feestdag van den II. Wenzel of Wenceslaus, rnartelaar. — Wenceslaus was de zoon Van eenen christenen hertog van Bohemen, maar hij had eene hardnekkige en wreede heidensche tôt moeder. Door de zorg van Ludmilla, /,ijne grootmoeder, die zelve aïs martelares stierf, werd Wenceslaus in het ware geloof opgevoed en met eene bijzondere gods-vrucht tôt het H Sacrament bezield. Bij de dood zijns vaders, : overweldigde zijne moeder, Drahrnnira, het bewind en deed eene i reeks vervolgingswetten verkonden. Tôt belang van het geloof i en geholpen door het volk, eischte en vei'kreeg Wenceslaus een groot deel van het land als zijn eigen koninkrijk. Nooit kon hem zijne moeder de verijdeling harer plannen vergeven. Door liare kuiperijen verwierf zij de geloofsverzaking en de medehulp van haren tweeden zoon, Boleslas, die voortaan haar bondgenoot l werd tegen de christenen. Ondertusschen regeerde Wenceslaus

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De godsdienstige week van Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1868 tot 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes