De godsdienstige week van Vlaanderen

350 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 08 Mei. De godsdienstige week van Vlaanderen. Geraadpleegd op 30 november 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/g15t728593/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

WEEK VA\ ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de /eden dts Genootscbaps). M ZEVEIV-E1V-VEERT1GSTE JAAK. - N' ITE AD JOSEPH. VLÂANDEREN VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHTING. i MEI *914 Dit blad verscliijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : vçor Gent i fr. 's '.h ;■■> î C''i- poôt i\. 4,^0. AiiQoticeQ aau oo c. tien drukregel. Men schrijft in bij A. & V. VANDEU SCHEI.DEN. Uitqf.vers, Onderstr., 20 te Gent. — Het abonnement kan slechts eindigen met 30 April elk jaar. Geloofd zij Jésus-Christus, in der eeuwiglieid! DAGWIJZER. -10 Mei. Zondag, 48 na Paschen. — De herten der Apostelen waren met droefheid vervuld, omdat Jésus hun aankondigde, dat Hij taen voor goed ging verlaten. De Heer vertroostte Zijne vrienden met hun te doen verstaan, dat Hij deze aarde verliet, om over te gaan tôt Zijne volkomene verheerlijking in den Hemel, van waai Hij den H. Geest, den goddelijken trooster, zou zenden. Nie's gebeurt er op de wereld, tenzij doorGods wil of met Zijne toelating; hetgeen ons een ongeiuk schijnt ofdroevig maakt, is volgens de inzichten des Heeren een middelof eene gelegenheid, om ons tôt grootere volmaaktheid te brengen, en strekt altijd, door de allerwijsste schikkingen der Voorzienigheid, tôt Gods meerdere eer en glorie. In aile voorvallen des levens moeten wij dan den wil des Heeren aanschouwen; door die zalige gestellenis zullen wij volkomenlijk onthecht zijn van aile aardsche vreugden en genegenheden ; dan ook zal niets de komst of de werking van den H. Geest beletten. Wij moeten zelfs kunnenaan de geestelijke blijdschap verzaken, die soms in een godviuchtig hert ontstaat tôt aanmoediging op den weg der volmaaktheid. Hetgeen ons meest geestelijke vreugde baart, is niet altijd hetgeen ons meest dienstig is. Zoo waren de Apostelen gelukkig den goddelijken Meester in hun midden te bezitien; doch op dit oogenblik was het beter dat Jésus hen verliet, om ze gansch en geheel van de aarde te onthechten, tôt de komst van den H. Geest te bereiden, en te versterken tôt de volbrenging hunner apostelijke zending. De Goddelijke Meester gaf aan de Apostelen te kennen, dat hunne droefheid, hoewel voortspruitende uit eene goede gene-genheid tôt Zijnen goddelijken Persoon, toch niet gansch en geheel onberispelijk was. Leeren wij droevig zijn volgens den wensch des Heeren, niet volgens den geest der wereld of uit eigenliefde. Zalig die droevig zijn, sprak Jésus, want zij zullen getroost worden; de Heer wakkerde Zijne leerlingen aan om in hunne herten de heilige droefheid te onderhouden, die eene brou is van deugden en van godsvrucht en het onderpand van onver-gankelijken troost. Die volmaakte en heilige droefheid spruit voort, ofwei uit het berouw over de bedrevene zonden en het ran.pzalig scbouw-spel van ontelbare ongerechtigheden en ergernissen, waardoor de goddelijke wetten miskend worden, en welke geschieden tegen UUU, Lf IC UlIClUUlg gUCU Cil Y UJ.lIIdc.lM 13. LUU vv as «IC3U3 UIUC1 lui de dood toe, in den Hof van Oliveten, om de zonden van het menschdom. Ofwel spruit die droefheid uit het gevoelen onzer krankheden, waardoor wij geenen genoegzamen voortgang doen op den weg der deugd, ja, in gevaar zijn den Heer te vergrainmen en van den weg der zaligheid af te wijken : Wie zal, zegt de Apostel, mij verlossen van dit lichaam dezer dood? » Die droefheid kan ook komen uit de overtuiging, dat wij hier op aarde in een balliitgschap en een tranendal leven, in'afwachting dat de blijde dageraad des Hemels aanbreke. De heiligen wilden van geene blijdschap hooren, wanneer zij aan het onuitsprekelijk geluk des Hemels dachten, dat nog voor hen niet gekomen was. Doch die droefheid, uit heilige redenen voortkomende, brengt ons niet tôt droefgeestigheid, en maakt ons niet moedeloos. Integendeel zij wekt ons op om het kwaad te herstellen, het goed te doen, God te verheerlijken, en door goede werken onzen roep tôt den Hemel te verzekertn. De zondaar zelf, van zijn ondeugend leven tôt het leven der genade bekeerd, zijne voor-gaande zonden beweenende, wordt getroost door een vast betrouwen in de goddelijke bermhertigheid, de tranen, die hij stort, worden verzacht door den vrede des herten, dien de goede God hem terugschonk. Onderhouden wij in onze zielen die heilige droefheid, opdat de goddelijke troost ons nooit ontbreke; zoeken wij in het licht van den H. Geest hetgeen eeuwig en heinelsch is, totdat wij God aanschijn aan aanschijn aanschou-wende, ons in Zijne giorierijke tëgehwoordigheid /.ulleil mogen verheugen. — Herinnering van den II. Antoninus. belijder, bisschop en van de II II. Gordianus en Epimaclus, martelaren. — Nooit weigerdeAntoninus eeneaalmoeSjhemHn den naatn Godsgevraagd. Wanneer hij geen geid had, gaf hij kleederen, schoenen of meu-belen. Op zekeren dag dat hij door de Florentijnen tôt den Paus gezonden was, kwam hij onderweg, terwijl hij Rome naderde, eenen halfnaakten bedelaar tegen die liem, in naam van Christus, eene aalmoes vroeg. Antoninus wilde Sl-Marten overtreflen en gaf hem zijnen ganschen inantel. Terwiji hij de stad binnen trad, kreeg hij er eenen anderen terug, van wien, wist hij niet. (1) 11 Mei. Maandag, feestdag van den II. Gregorius van JVazianie, belijder, bisschop, kerkleeraar. — Deze heilige Kerk-voogd bestuurde achtervolgens de drij bisdommen van Sassiines, (I) « Levensschelsen der Heiligen voor elken dag van het jaar, » (XV1-580 bladz. in-8°. Prijs : 2 franken), franco per post fr. 2,40, bij A. en V. vaiider Schelden, Onderstraat, 28, Gent. DE GODSDIENSTIGÈ

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De godsdienstige week van Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1868 tot 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes