De godsdienstige week van Vlaanderen

460 0
09 oktober 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 09 Oktober. De godsdienstige week van Vlaanderen. Geraadpleegd op 18 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zw18k78g5p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GODSDIENSTIGE WEEK VA\ ONDER DE BESCHERMING H. FBANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (400 dagen Aflaat voor de /eden des Genootscfaaps) & ' I ZEVEjV-EN-VEERTIGSTE JAAR. — M« 24 VLAANDEREN VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHTING. f» OCTOBER 1814 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent i fr. j Men schrijft in bij A. & V. VANDER SCHELDEN, Uitgevers, Onderstr., 20 's jaars en met den post fr. 4,50. — Annoncen aan 35 c. den drukregel. ! te GeDt. — Het abonnement kan slechts eindigen met 30 April elk jaar. Geloofd zij Jésus-Chris tus, in der eeuwiglieid! DAGWIJZER. 11 Oclober. Zonbag, 19dp na Sinksen. — God de Vader schonk de H. Kerk aan Zijnen eenigen menschgeworden Zoon, Jésus Christus, die ze bemint als eene uitverkorene bruid, met welke Hij dan ook een geestelijk feest viert, dat, om eenen overvloed van zalige vreugden en genaden, aan een hemelsch bruiloftsfeest inag vergeleken worden. Aile menschen zonder onderscbeid worden tôt het feest uitgenoodigd. Doch velen weigerèn te koraen ; anderen maken misbruik van de goedheid des Heeren, en bieden zich aan op eene onbetamelijke manier, zoo dat zij, tôt straf hunner vermetelheid, buitengedreven en verwezen worden tôt eeuwige duisternissen. Bewonderen wij de goedheid des Heeren, Die ons tôt Zijne Kerk riep zonder eenige verdiensten van onzentwege, en gedoogt dat wij in haar midden verblijven, hoewel wij dikwijls door de zonde ons onweerdig gemaakt hebben van nog onder Gods vrienden te verschijnen. Overwegen wij ook, hoe rarnpzalig het lot is van hen die in de H. Kerk in staat van doodzonde leven ! Zij zijn getuigen van de blijdschap die hunne medebroeders, de brave christenen, in Gods vriendschap smaken, en gevoelen zich van dien zegen beroofd door den duivel, die in hun hert heersoht. De herinnering komt hun te binnen van vroegere tijden, toen zij welgesteld, met een zuiver hert, tôt de vergadering der geloovigen kwamen, en deelachtig werden aan de Tafel des Heeren, waar de ziel verkwikt wordt door hemelsche genaden en wellusten. Nu is al dat geluk verdwenen ; het hert viudt geene rust meer, en is met schrik bevangen in de verwachting van welhaast den Koning, den oppersten Rechter, te zien binnenkomen, en door Zijn straffend vonnis getroffen te worden. Niemand nogtans moet of mag wanhopen ; iminers het Hert des Heeren is altijd bezield met dezelfde goedheid, waarmede Hij den mensch uitnoodigde, die nu, in doodzonde gevallen, het bruiloftskleed der heiligmakende gratie verloren heeft. Aan den zondaar, die zich rechtzinnig tôt Hem bekeert, zal de Heer een nieuw kleed geven, waarmede hij wederom zonder vrees voor het goddelijk aansohijn zal mogen verschijnen, om de vreugde van het geestelijk bruiloftsfeest te genieten. Zij, die in het bezit gebleven zijn der goddelijke Liefde, moeten meer en meer hun geluk naar weerde leeren schatten. zich meer en meer onthechten van aile aardsche vermaken en genegenheden, die het zuiver genot van Jésus' eeuwig liefdefeest beletten. Wij mogen niet zoeken, om de eersten te zijn op de wereld; maar wij moeten trachten eene schoone plaats te bekleeden aan de Tafel des Heeren, door groote zuiverheid des herten en het oefenen der deugden. Het bruiloftskleed der heiligmakende gratie moeten wij trachten te versieren met de edelgesteenten aller goede werken. Dan zal de hemelsche Koning, tôt ons komende, ons minzaam groeten, en, na deelachtig geweest te zijn aan Zijn feest op aarde, zullen wij binnengeleid worden tôt Zijn zalig en eeuwig feest in den Hemel. — Herinnering van de 11. Birgitta, weduwe. — De liefde tôt den lijdenden Zaligmaker vervulde haar hert met nndelijden tôt den evenmensclx. Zij ging in de hospitalen de zieken opzoeken, die meest walg en afschrik inboettmden; zij waschte, reinigde, vermaakte, en kuste hunne vreeselijke wonden, om de wonden van den stervenden Vevlosser te vereeren. 12 Oclober. Maandag, feestdag van den H. Lcnovicus Bertrandus. belijder. — De H. Ludovicus werd te Valencia in Spanje, in 1526 uit hetzelfde geslacht aïs S. Vincentius Ferrier geboren. Als jongeling was hij zedig, ootmoedig en godvreezend ; hij bracht gansche nachten door in de gasthuizen om de zieken te verplegen. In 1343 werd hij, na verscheidene beproevingen, geprofest in de orde der Predikheeren en in zijn vijf en twintigste jaar reeds tôt noviciemeester gekozen. Vele groote dienaars van God werden door hem opgeleid. Gansch zijn leven in het klooster werd hij verteerd door de vrees van Gods gratie te verliezen en om die vrees te overwinnen, voegde hij bij de smarten eens ziekelijken staats, heldhaftige boetplegingen. Acht jaren lang werd zijn angst vermeerderd, door vizioenen van de pijnen zijns vaders in het vagevuur. Toen eene pestplaag te Valencia losbrak, wijdde hij zich toe aan den dienst der zieken en stervenden en begroef de dooden met eigen handen. In 1562 verkreeg hij oorlof om naar de zendingen van Amerika te varen en bracht daar aan gansche streken het licht des geloofs, ontzaggelijke getallen lndianen bekeerende. Hij verkreeg de gaaf der inira-kelen en toen hij het Spaansch, zijne moedertaal sprak, ver-stonden allen zijne prediking. Na zeven jaren keerde hij naar Spanje terug om voor de verdrukte lndianen ten beste te spreken, maar men liet hem niet toe naar hen terug te keeren, : Het overige zijner dagen sleet hij in zijn vaderland, arbeidende în slavende. Eindelijk in 1380 moest men hem uit den predik-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De godsdienstige week van Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1868 tot 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes